Your search returned 41 results from 159412 records. Subscribe to this search

|
1. เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสังคมอายุยืน = Longevity economics / ผู้เขียน, วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, วรรณภา คุณากรวงศ์, กัญญาภัค เงาศรี.

by วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, ผู้แต่ง. | วรรณภา คุณากรวงศ์, ผู้แต่ง. | กัญญาภัค เงาศรี, ผู้แต่ง. | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, ผู้จัดพิมพ์.

Call number: R728 ว45 2563 Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2563Other title: Longevity economics.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานใน 5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: HD5822.55.A6 ร642 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2559Other title: โครงการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานใน 5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

3. เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์ / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ... [และคนอื่นๆ].

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.

Call number: JQ1745.A55C6 ม73 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). In transit (1).

4. โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552Availability: No items available

5. โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี (ระยะ4) / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ.

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์. | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: HF2330.8 ส42 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552Other title: รายงานผลการศึกษาโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

6. 60 ปี นิพนธ์ พัวพงศกร / บรรณาธิการ, สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์.

by สุวรรณา ตุลยวิศินพงศ์.

Call number: H‬D1440 ห25 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2551Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (1).

7. รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางทางสังคม : การวัดภาวะความยากไร้และความเปราะบางทางสังคม สู่แนวทางนำไปปฏิบัติได้ในประเทศไทย / คณะผู้วิจัย, อัมมาร สยามวาลา ... [และคนอื่น ๆ].

by อัมมาร สยามวาลา,, 2482-

Call number: HC445.Z9P6 ร6426 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2549Other title: การประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางทางสังคม : การวัดภาวะความยากไร้และความเปราะบางทางสังคม สู่แนวทางนำไปปฏิบัติได้ในประเทศไทย.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

8. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการตลาดผลไม้สดและแปรรูปในภาคตะวันออก [electronic resource] / นิพนธ์ พัวพงศกร ... [และคนอื่น ๆ].

by นิพนธ์ พัวพงศกร. | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: HD9220 ร632 2548 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเศรษฐกิจรายสาขา มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2548Other title: โครงการศึกษาวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการตลาดผลไม้สดและแปรรูปในภาคตะวันออก.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

9. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการงานพัฒนาแบบจำลอง กำลังแรงงานการมีงานทำ และการว่างงาน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: HD6278 T5 ร66 2543 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543Other title: โครงการงานพัฒนาแบบจำลองกำลังแรงงาน การมีงานทำ และการว่างงาน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

10. บัญชีเมตริกส์สังคม (Social Accounting Matrix) และการวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณ / โดย ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ และปราณี ทินกร.

by ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์. | ปราณี ทินกร.

Call number: HJ2162.55 Z7 บ83 2542 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2542Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. รายงานผลการวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจ / เสนอโดย คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ (ศปร.)

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. | คณะกรรมการเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ (ศปร.)

Call number: HC445 ร623 2541 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (4), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Damaged (1).

12. รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษารูปแบบและแนวทาง การส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบล / โดย อรพินท์ สพโชคชัย ... [และคนอื่นๆ].

by อรพินท์ สพโชคชัย.

Call number: JS7153.2 A2 อ44 2540 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2540Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

13. รายงานการวิจัยเรื่องลักษณะโครงสร้างและความต้องการสินเชื่อในภาคธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมจากการสุ่มสัมภาษณ์ใน 3 จังหวัด : ระยอง นครราชสีมา ขอนแก่น / คณะผู้วิจัย, นิพนธ์ พัวพงศกร, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, จารุวรรณ จันใส.

by นิพนธ์ พัวพงศกร. | เดือนเด่น นิคมบริรักษ์. | จารุวรรณ จันใส. | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: HG3751.9 T5 น64 2539 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แผนงานเศรษฐกิจรายสาขา มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย , 2539Other title: ลักษณะโครงสร้างและความต้องการสินเชื่อในภาคธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมจากการสุ่มสัมภาษณ์ใน 3 จังหวัด : ระยอง นครราชสีมา ขอนแก่น.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

14. ภาคราชการกับอนาคตการพัฒนาประเทศไทย / ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์, อภิชัย พันธเสน.

by ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์. | อภิชัย พันธเสน. | มูลนิธิชัยพัฒนา. | การสัมมนาวิชาการเรื่องปฎิรูปภาคราชการเพื่ออนาคตของไทย (2539 : ชลบุรี)

Call number: JQ1745 A1 ฉ42 2539 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิชัยพัฒนา : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539Other title: การสัมมนาวิชาการประจำปี 2539 เรื่องปฎิรูปภาคราชการเพื่ออนาคตของไทย.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

15. ภาคราชการไทยและหุ้นส่วนใหม่ในการพัฒนา / อรพินท์ สพโชคชัย.

by อรพินท์ สพโชคชัย. | มูลนิธิชัยพัฒนา. | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. | การสัมมนาวิชาการเรื่องปฎิรูปภาคราชการเพื่ออนาคตของไทย (2539 : ชลบุรี)

Call number: JQ1746 Z1 อ44 2539 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิชัยพัฒนา : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539Other title: การสัมมนาวิชาการประจำปี 2539 เรื่องปฎิรูปภาคราชการเพื่ออนาคตของไทย.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

16. การบริหารเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและระบบงบประมาณที่เน้นผล / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. | ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์. | มูลนิธิชัยพัฒนา. | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. | การสัมมนาวิชาการเรื่องปฎิรูปภาคราชการเพื่ออนาคตของไทย (2539 : ชลบุรี)

Call number: HC445 ร534 2539 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิชัยพัฒนา : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539. Other title: การสัมมนาวิชาการประจำปี 2539 เรื่องปฎิรูปภาคราชการเพื่ออนาคตของไทย.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

17. ปฏิรูปราชการเพื่ออนาคต : ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา / ปรัชญา เวสารัชช์.

by ปรัชญา เวสารัชช์,, 2488- | มูลนิธิชัยพัฒนา. | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. | การสัมมนาวิชาการเรื่องปฎิรูปภาคราชการเพื่ออนาคตของไทย (2539 : ชลบุรี)

Call number: JQ1745 A1 ป46 2539 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิชัยพัฒนา : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539. Other title: การสัมมนาวิชาการประจำปี 2539 เรื่องปฏฺรูปภาคราชการเพื่ออนาคตของไทย.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

18. การศึกษาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลไทย : กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศ / โดย ปราณี ทินกร, ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์.

by ปราณี ทินกร. | ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์. | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: HJ2162.55 ป43 2539 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

19. เครื่องมือทางการเงินรุ่นใหม่และผลกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจ / ปกรณ์ วิชยานนท์.

by ปกรณ์ วิชยานนท์.

Call number: HG5750.56 ป23 2534 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2534Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

20. โครงการศึกษาวิจัยความสามารถในการแข่งขันของ อาหารทะเลกระป๋องในตลาดต่างประเทศ ในระยะ 5 ปี ข้างหน้า / โดย ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Call number: HD9327.5 ม74 2537 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2537Other title: ความสามารถในการแข่งขันของอาหารทะเลกระป๋อง ในตลาดต่างประเทศ ในระยะ 5 ปีข้างหน้า.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (2).

21. รายงานการวิจัยโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา ปี 2536 : อุตสาหกรรมแปรรูปที่ใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ / โดย ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ผู้วิจัย ปัทมาวดี ซูซูกิ ... [และคนอื่นๆ].

by ปัทมาวดี ซูซูกิ. | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: HD9235.C36 ร65 2537 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2537Other title: อุตสาหกรรมแปรรูปที่ใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

22. รายงานประกอบการประชุมการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมของภาคอีสาน (ในช่วง 1950-1990) / วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์.

by วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์. | การประชุมวิชาการเรื่อง ปัญหาท้าท้ายของสังคมไทย : ใครจะได้อะไร อย่างไร (2536 : ชลบุรี)

Call number: HN700.58.N63 ว6ร6 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2536Other title: การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของอีสาน (ในช่วง 1950-1990).Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

23. โครงการศึกษาทบทวนแผนแม่บทในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ : เสนอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / แผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

Call number: G155.T5 ค92 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2536Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

24. รายงานความเหมาะสมในการต่ออายุความตกลง ว่าด้วยมันสำปะหลัง ไทย-ประชาคมยุโรป / นิพนธ์ พัวพงศกร ... [และคนอื่นๆ].

by นิพนธ์ พัวพงศกร.

Call number: HD9235 C36 ร62 2536 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2536Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

25. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการปรับปรุงบทบาทของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร / นิพนธ์ พัวพงศกร ... [และคนอื่น ๆ].

by นิพนธ์ พัวพงศกร.

Call number: HG2051.T5 ธ36 2536 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2536Other title: การศึกษาแนวทางการปรับปรุงบทบาทของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

26. รายงานผลการประชุมสัมมนาเรื่องผลกระทบของ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุโรปต่อนโยบายการเกษตร / โดย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา.

by การประชุมสัมมนาเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองยุโรปต่อนโยบายการเกษตร (2534 : กรุงเทพฯ) | กระทรวงพาณิชย์. | กระทรวงการต่างประเทศ. | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: S452 ก27 2534 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2534Other title: ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุโรปต่อนโยบายการเกษตร.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

27. บทบาทของอุปสงค์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างจังหวัด / โดย สมลักษณ์รัตน์ แกรนด์สแตฟฟ์.

by สมลักษณ์รัตน์ แกรนด์สแตฟฟ์. | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. โครงการวิจัยอุตสาหกรรมและการจ้างงานในชนบท.

Call number: HD2329 ส4 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมและการจ้างงานในชนบท มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2533Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

28. นโยบาย มาตรการ และสถาบันเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท / โดย เจษฎา โลหอุ่นจิตร.

by เจษฎา โลหอุ่นจิตร. | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. โครงการวิจัยอุตสาหกรรมและการจ้างงานในชนบท.

Call number: HD3616 . T5 จ7 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมและการจ้างงานในชนบท มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2533Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

29. การวิจัยอุตสาหกรรมและการจ้างงานในชนบท : รายงานประมวลผล / โดย ไทเลอร์ บิกส์ ... [และคนอื่น ๆ].

by บิกส์, ไทเลอร์. | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. โครงการวิจัยอุตสาหกรรมและการจ้างงานในชนบท.

Call number: HD2328 ก6 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมและการจ้างงานในชนบท มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2533Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

30. อุปสงค์ของครัวเรือนต่อสินค้า ที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมชนบท / โดย ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล.

by ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล. | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. โครงการวิจัยอุตสาหกรรมและการจ้างงานในชนบท.

Call number: HD2328 พ9 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมและการจ้างงานในชนบท มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2533Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

31. โครงสร้างและความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมในภูมิภาค / โดย ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์.

by ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์. | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. โครงการวิจัยอุตสาหกรรมและการจ้างงานในชนบท.

Call number: HD2328 ร6 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมและการจ้างงานในชนบท มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2533Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

32. รายงานสรุปอุตสาหกรรมและการจ้างงานในต่างจังหวัด / ผู้อำนวยโครงการวิจัย, โฆษะ อารียา ; ผู้วิจัย, เจษฎา โลหอุ่นจิตร ... [และคนอื่น ๆ].

by โฆษา อารียา. | เจษฎา โลหอุ่นจิตร. | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. โครงการวิจัยอุตสาหกรรมและการจ้างงานในชนบท.

Call number: HD2328 ร62 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมและการจ้างงานในชนบท มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2533Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

33. การกระจายข้อมูลและบริการข้อมูล ต่ออุตสาหกรรม ในส่วนภูมิภาค / วัฒนา ณ ระนอง.

by วัฒนา ณ ระนอง. | มูนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. โครงการวิจัยอุตสาหกรรมและจ้างงานในชนบท.

Call number: HD2328 ว6 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมและการจ้างงานในชนบท มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2533Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

34. ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมภูมิภาค / โดย ประดิษฐ์ ชาสมบัติ.

by ประดิษฐ์ ชาสมบัติ. | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. โครงการวิจัยอุตสาหกรรมและการจ้างงานในชนบท.

Call number: HD5702.5.T5 ป4 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมและการจ้างงานในชนบท มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2533Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

35. การตรวจสอบเอกสาร : การศึกษาภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศไทย / โดย ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, กุลวรัดดา สิงหะ.

by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์. | กุลวรัดดา สิงหะ. | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม.

Call number: HB1054.55.A3 ย2ก6 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2532Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

36. นโยบายแก้ปัญหาวิกฤตในธนาคารพาณิชย์ไทย / นภพร เรืองสกุล.

by นภพร เรืองสกุล.

Call number: HG3300.56 น4 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2532Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

37. โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎเกณฑ์ควบคุม ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย / ปกรณ์ วิชยานนท์.

by ปกรณ์ วิชยานนท์.

Call number: HG3300.56 ป2ค9 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2532Other title: แนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหากฎเกณฑ์ควบคุมธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

38. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน / โดย เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์.

by เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์.

Call number: HG5750.55.A2 ศ74 2532 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2532Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

39. กรมวิชาการเกษตร / โดย ปฐม มณีโรจน์.

by ปฐม มณีโรจน์.

Call number: S293 ป34 2532 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2532Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

40. กรมส่งเสริมการเกษตร / ชาติชาย ณ เชียงใหม่.

by ชาติชาย ณ เชียงใหม่.

Call number: S544.5 T5 ช63 2532 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2532Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

41. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / โดย พิทยา บวรวัฒนา.

by พิทยา บวรวัฒนา.

Call number: JQ1746 Z317 พ63 2532 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, [2532?]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter