Refine your search

Your search returned 755 results from 159280 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานสถิติการศึกษา ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544) / กองแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.

Call number: LC1047 T5 ศธ698 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ, [25--]-Availability: No items available Damaged (1).

2. ระบบธนาคารหน่วยกิตและกลไกขับเคลื่อน: ความเชื่อมโยงระหว่างภาคอุดมศึกษากับภาคแรงงาน/ภาคประกอบการ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้านสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2563Availability: No items available

3. การศึกษาระบบการเทียบโอนและระบบธนาคารหน่วยกิต : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้านสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2563Availability: No items available

4. การศึกษาและพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิต : ข้อเสนอสำหรับประเทศไทย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการศึกษาเฉพาะด้านสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2563Availability: No items available

5. มหามงคลวาร : กระทรวงศึกษาธิการ 127 ปี / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: LA1221 ม56 2562 Material type: Text Text; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, [2562]Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UD General Collection (1).

6. คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน / คณะนักวิจัย, รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง, ที่ปรึกษาประจำโครงการวิจัย, รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร, หัวหน้าโครงการวิจัย, รศ.ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ, ผู้ร่วมโครงการวิจัย, รศ. ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, ผู้ร่วมโครงการวิจัย, รศ.ดร.ปกรณ์ ประจัญบาน, ผู้ร่วมโครงการวิจัย [และผู้วิจัย อื่นๆ 3 คน].

by สำราญ มีแจ้ง, ผู้วิจัย. | สำราญ มีแจ้ง, ผู้วิจัย. | วารีรัตน์ แก้วอุไร, ผู้วิจัย. | จรัณธร บุญญานุภาพ, ผู้วิจัย. | เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, ผู้วิจัย. | ปกรณ์ ประจัญบาน, ผู้วิจัย. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ผู้จัดพิมพ์.

Call number: QH541.15.B56 ส64 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2562Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ / คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.).

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ผู้จัดพิมพ์. | คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ, ผู้จัดทำ.

Call number: LB1140.2 ม634 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2562Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

8. รายงานการวิจัยการพัฒนาการศึกษานานาชาติเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก / คณะนักวิจัย, รศ.ดร. ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์, หัวหน้าคณะนักวิจัย, รศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง, รศ.ดร.วรินทร บุญยิ่ง, ผศ.ดร.ทักษ์ อุดมรัตน์, ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก, นักวิจัย.

by ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์, ผู้วิจัย. | ฉันทนา จันทร์บรรจง, ผู้วิจัย. | วรินทร บุญยิ่ง, ผู้วิจัย. | ทักษ์ อุดมรัตน์, ผู้วิจัย. | สุดากาญจน์ ปัทมดิลก, ผู้วิจัย. | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ผู้จัดพิมพ์.

Call number: LB2805 ภ63 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ, 2562Other title: การพัฒนาการศึกษานานาชาติเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

9. การพัฒนากระบวนทัศน์ รูปแบบและกลไกการพัฒนาครูในลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่ 5 พื้นที่ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB2832.4.T5 ก644 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนานโยบายด้านการเรียนรู้ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2562Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

10. ตะเลงพ่าย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; บรรณาธิการ, ดร.รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์, ดร.ชัชวาล อัชฌากุล, นายเอกพล ดวงศรี.

by รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์, บรรณาธิการ. | ชัชวาล อัชฌากุล, บรรณาธิการ. | เอกพล ดวงศรี, บรรณาธิการ. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: PL4209 ต67 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2561Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), PB General Collection (1).

11. จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 / คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559.

by คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559, ผู้จัดทำ. | กระทรวงศึกษาธิการ, ผู้จัดพิมพ์.

Call number: DS578.32.ส6 จ3546 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงศึกษาธิการ, 2561Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

12. พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด / สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: QK85.3.T5 พ63 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2561Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

13. ร้อยเรื่องเล่า "เรา" MOE / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ, ผู้จัดทำ.

Call number: LA1221 ร545 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2561Availability: Items available for loan: ODI General Collection (6), UB General Collection (6).

14. การเกษตรเชิงพหุภารกิจ : แนวคิดมาตรการการเกษตรเชิงอนุรักษ์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเจริญเติบโตสีเขียวของประเทศไทย / ชพิกา สังขพิทักษ์.

by ชพิกา สังขพิทักษ์. | สถาบันคลังสมองของชาติ.

Call number: S471.T5 ช46 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2560Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UB General Collection (1).

15. "ราชนารี" กับการจัดการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้.

Call number: LA1221 ร623 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), PB General Collection (1).

16. เสด็จสู่แดนสรวง : ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ / คณะผู้เขียน, สุจิตต์ วงษ์เทศ, ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว, ประภัสสร์ ชูวิเชียร, พิชญา สุ่มจินดา, พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ ... [และคนอื่น ๆ 20 คน].

by สุจิตต์ วงษ์เทศ, ผู้แต่ง. | ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว, ผู้แต่ง. | ประภัสสร์ ชูวิเชียร,, 2522- ผู้แต่ง. | พิชญา สุ่มจินดา, ผู้แต่ง. | พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์, ผู้แต่ง.

Call number: GT3278 ส765 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ : มิวเซียมสยาม : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560Other title: ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

17. รำลึกถึงเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ, ผู้จัดพิมพ์.

Call number: DS578.32.พ46 ร64 2560 Material type: Text Text; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงศึกษาธิการ, [2560]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), PB General Collection (1).

18. รายงานการวิจัยแนวทางจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์ด้วยการศึกษาทางเลือก / ผู้ศึกษาวิจัย, นายยุทธชัย เฉลิมชัย, นายสานต่อ เฉลิมชัย ; บรรณาธิการ, นางสาวพุฒิสาร์ อัคคะพู, นางสาวปิยะมาศ เมิดไธสง.

by ยุทธชัย เฉลิมชัย, ผู้วิจัย. | สานต่อ เฉลิมชัย, ผู้วิจัย. | พุฒิสาร์ อัคคะพู, บรรณาธิการ. | ปิยะมาศ เมิดไธสง, บรรณาธิการ. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้.

Call number: LC46.8.T5 ย73 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559Other title: แนวทางจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์ด้วยการศึกษาทางเลือก.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

19. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับการสูญเสียพื้นที่ป่า : ปัญหาและทางออก = Highland maize farming and deforestion : problem and restorations / ผู้เขียน สิทธิเดช พงศ์กิจวรสินและ เขมรัฐ เถลิงศรี.

by สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน. | เขมรัฐ เถลิงศรี. | กระทรวงศึกษาธิการ. สถาบันคลังสมองของชาติ.

Call number: SB191.M2 ส63 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2558Other title: Highland maize farming and deforestion : problem and restorations.Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (1).

20. 122 ปี กระทรวงศึกษาธิการ : ปฏิรูปการศึกษา : วาระแห่งชาติรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา 1 เมษายน พุทธศักราช 2557 วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 122 ปี / คณะผู้จัดทำ, ปราณี ปราบริปู ... [และคนอื่น ๆ].

by ปราณี ปราบริปู. | กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: LA1220 ร5 2557 Material type: Text Text; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2557]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

21. เล่าเรื่อง--การศึกษาตลอดชีวิต : ผลงานที่คัดสรร / บรรณาธิการ, วัทนี จันทร์โอกุล.

by วัทนีย์ จันทร์โอกุล. | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.

Call number: LA1221 ล74 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, [2557?]Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

22. รายงานการวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัด ICT ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ / สิรีรัตน์ เชษฐสุมน, สุภาภรณ์ สงค์ประชา และพรภัทร อินทรวรพัฒน์.

by สิรีรัตน์ เชษฐสุมน. | สุภาภรณ์ สงค์ประชา. | พรภัทร อินทรวรพัฒน์. | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

Call number: LB1028.3 ส646 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2556Other title: การวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัด ICT ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

23. 120 ปี กระทรวงศึกษาธิการกับการศึกษาไทย / วินัย รอดจ่าย ... [และคนอื่น ๆ].

by วินัย รอดจ่าย. | กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: LA1220 ห32 2556 Material type: Text Text; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2556Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

24. รายงานการวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัด ICT ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / สิรีรัตน์ เชษฐสุมน, สุภาภรณ์ สงค์ประชา และพรภัทร อินทรวรพัฒน์.

by สิรีรัตน์ เชษฐสุมน. | สุภาภรณ์ สงค์ประชา. | พรภัทร อินทรวรพัฒน์. | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

Call number: LB1028.3 ส6462 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2556Other title: การวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัด ICT ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

25. ทำเนียบนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2555 / สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; ผู้จัดทำ, พันธุ์ทิพา ยุวทองไท, อัมพาพันธุ์ กรณกิจ.

by พันธุ์ทิพา ยุวทองไท. | อัมพาพันธุ์ กรณกิจ. | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา.

Call number: LB3025 ท67 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2556Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

26. วารสารส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2556-Availability: No items available

27. สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก : พระผู้เป็นแบบอย่าง / ผู้เรียบเรียง, อมร แสงมณี.

by อมร แสงมณี.

Call number: DS578.32.ม5 อ44 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงศึกษาธิการ, 2555Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1).

28. ชีวิต ผลงานและเส้นทางสู่ความสำเร็จของผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล / ผู้เรียบเรียง, ดวงมน จิตร์จำนงค์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ดวงมน จิตร์จำนงค์.

Call number: RA425 ช65 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2555Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NK General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

29. การศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน = The effect the external evaluation of the second round (2006-2010) small schools under the Basic Education Commission / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ; คณะนักวิจัย, ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Call number: LB2822.75 ก645 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

30. รายงานการวิจัยเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; คณะผู้วิจัย, ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ไพฑูรย์ สินลารัตน์. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB1221 ร64 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2555Other title: นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1).

31. การศึกษาสภาพการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์แบบพกพา / เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by เอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์.

Call number: LB1028.43 ก64 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, [2555?]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

32. รายงานผลการศึกษาวิจัยโครงการติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบการยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่มีผลมาจากการเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / คณะกรรมการดำเนินงานโครงการและคณะทำงานการศึกษาวิจัย กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการและคณะทำงานการศึกษาวิจัย.

Call number: LB2829.3.T5 ร642 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณกระทรวงศึกษา) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2554Other title: โครงการติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบการยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่มีผลมาจากการเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

33. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, เฉลิมชนม์ แน่นหนา ... และคณะ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา.

Call number: KPT3138 A23 ก25 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2553Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), ODI General Collection (1).

34. ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ปี 25-- / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์และเขียนรายงาน, ภาณุพงศ์ พนมวัน.

by ภาณุพงศ์ พนมวัน. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LA1220 ป625 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, [2554]-Other title: รายงานการวิจัยเรื่องปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ปี 25--.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

35. หกสิบปีแล้วพระแก้วฟ้า / ธงทอง จันทรางศุ, เรียบเรียง.

by ธงทอง จันทรางศุ.

Call number: DS586 ธ23 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงศึกษาธิการ, 2553Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

36. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของกระทรวงศึกษาธิการข้อสังเกตข้อเสนอแนะของสภาผู้แทนราษฏรและของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวกับงานของกระทรวงศึกษาธิการและสรุปงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของกระทรวงศึกษาธิการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปีตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: LB2965.T5 ส47 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ, 2553Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

37. 6 เดือนแห่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอาชีวศึกษาทศวรรษที่สอง / บรรณาธิการ, สิริรักษ์ รัชชุศานติ, วณิชย์ อ่วมศรี.

by สิริรักษ์ รัชชุศานติ. | วณิชย์ อ่วมศรี.

Call number: LA1221 ห237 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

38. ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ : รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 / คณะผู้จัดทำ, นันทา อนะมาน ... [และคนอื่น ๆ].

by นันทา อนะมาน.

Call number: L591 ค33 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2553Other title: รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

39. 6 เดือนแห่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอาชีวศึกษาทศวรรษที่สอง [electronic resource] / บรรณาธิการ, สิริรักษ์ รัชชุศานติ, วณิชย์ อ่วมศรี.

by สิริรักษ์ รัชชุศานติ. | วณิชย์ อ่วมศรี.

Call number: LC1047.T5 ห28 2553 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

40. วารสาร กศน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2553-Availability: No items available

41. แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: LB1027.23 น85 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553Availability: Items available for loan: NW General Collection (1).

42. โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ : รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผลข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ / ศิริชัย กาญจนวาสี ... [และคนอื่น ๆ].

by ศิริชัย กาญจนวาสี. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา.

Call number: L591 ค84 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551Other title: รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผลข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

43. เอกสารประกอบการสอน 05-320-202 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / นานา ศรีธรรมศักดิ์.

by นานา ศรีธรรมศักดิ์. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ.

Call number: HF5549 น63 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ กระทรวงศึกษาธิการ, [2552?]Other title: การบริหารทรัพยากรมนุษย์.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

44. เอกสารเรียบเรียง 05-310-101 หลักการจัดการ = Principles of management / เรียบเรียงโดย นานา ศรีธรรมศักดิ์.

by นานา ศรีธรรมศักดิ์. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ.

Call number: HD37.T5 น646 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ กระทรวงศึกษาธิการ, [2552?]Other title: หลักการจัดการ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

45. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.

Call number: KPT3138 พ46 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ม.ป.ท.] : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1).

46. รายงานผลการศึกษาความต้องการใช้บำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญ / โดย กิ่งพร ทองใบ, กัลยานี ภาคอัต, เสาวภา มีถาวรกุล.

by กิ่งพร ทองใบ. | กัลยานี ภาคอัต. | เสาวภา มีถาวรกุล.

Call number: JQ1746.Z2 ก62 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ม.ป.ท.] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงศึกษาธิการ, 2551Other title: ความต้องการใช้บำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

47. รายงานผลการวิจัยการศึกษาค่าใช่จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / คณะทำงานวิจัยค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. คณะทำงานวิจัยค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Call number: LB2829.3.T5 ร64 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ : กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2551Other title: การศึกษาค่าใช่จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

48. รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดทำประมวลกฎหมายการศึกษา / โดย ชนิตา รักษ์พลเมือง.

by ชนิตา รักษ์พลเมือง. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา.

Call number: LB2767.T5 ช36 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551Other title: แนวทางการจัดทำประมวลกฎหมายการศึกษา.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

49. การประเมินผลการอุดมศึกษา = Evaluating higher education / Jeanne Lamoure-Rontopoulou ; ผู้แปลและเรียบเรียง, วันทนีย์ ไทยเที่ยง.

by Lamoure-Rontopoulou, Jeanne. | วันทนีย์ ไทยเที่ยง. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB2331.62 L3 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

50. 6 เดือนที่มุ่งมั่นสานความฝันให้เป็นจริง / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: LA1221 ห23 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2551Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (2), UD General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter