Your search returned 5243 results from 158357 records. Subscribe to this search

|
5201. การประเมินมูลค่าเชิงนันทนาการ : กรณีหาดบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี = An estimation of recreational value : a case of Bangsaray Beach, Sattahip District, Chonburi Province / อัจฉรา สุบรรณ์.

by อัจฉรา สุบรรณ์,, 2519- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: IS ศศ 1 อ6225 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Estimation of recreational value : a case of Bangsaray Beach, Sattahip District, Chonburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5202. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม จังหวัดพัทลุง = The effects of 7E inquiry learning management on science learning achievement in the topic of weather phenomenon of Prathom Suksa V Students at Ban Khuan Innomo School in Phatthalung Province / ชนิสรา พยัคพันธ์.

by ชนิสรา พยัคพันธ์,, 2513- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ช37 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2557Other title: Effects of 7E inquiry learning management on science learning achievement in the topic of weather phenomenon of Prathom Suksa V Students at Ban Khuan Innomo School in Phatthalung Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5203. ชีวิตครอบครัวของครอบครัวที่รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Family life of families adopting children in Prachuapkhirikhan Province / สมฤทัย ปานไพรศล.

by สมฤทัย ปานไพรศล,, 2517- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ส44 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Family life of families adopting children in Prachuapkhirikhan Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5204. การศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดธุรกิจตลาดสด : กรณีศึกษาตลาดสดวัฒนานันท์ (ฝั่งโขง) กรุงเทพมหานคร = Study of marketing mixs strategy for fresh market business : a case study of Wattananun Market (Fang Khong), Bangkok Metropolitan / สุทธิเกียรติ สุนทรพฤกษ์.

by สุทธิเกียรติ สุนทรพฤกษ์,, 2532- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ส7332 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Study of marketing mixs strategy for fresh market business : a case study of Wattananun Market (Fang Khong), Bangkok Metropolitan.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5205. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบ 4 MAT เรื่อง สังคมมนุษย์และวัฒนธรรมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี = The effects of the 4 MAT teaching approach in the topic of mankind society and Thai culture in the globalization age on learning achievement of Mathayom Suksa IV students at Thammachote Suksalai School in Suphan Buri Province / พิมพ์ชนก ทองบุราณ.

by พิมพ์ชนก ทองบุราณ,, 2518- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 พ6442 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Effects of the 4 MAT teaching approach in the topic of mankind society and Thai culture in the globalization age on learning achievement of Mathayom Suksa IV students at Thammachote Suksalai School in Suphan Buri Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5206. ความรับผิดของรัฐในการชดเชยความเสียหายกรณีอุทกภัยในประเทศไทย = State liability for compenstae the damage caused by flood case in Thailand / กิ่งแก้ว โต๊ะปลื้ม.

by กิ่งแก้ว โต๊ะปลื้ม,, 2522- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ก65 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: State liability for compenstae the damage caused by flood case in Thailand.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5207. ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตรัง = Relationship between administrator's role and teacher's job satisfaction in child development centers under local administrative organizations in Trang Province / ขนิษฐา สมาธิ.

by ขนิษฐา สมาธิ,, 2519- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 ข37 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Relationship between administrator's role and teacher's job satisfaction in child development centers under local administrative organizations in Trang Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5208. ปัจจัยที่มีผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ = Factors affecting foreign labor employment by employers in Samut Prakarn Province / ภูณิชา กุญช์วิชญาดา.

by ภูณิชา กุญช์วิชญาดา,, 2510- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ภ76 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Factors affecting foreign labor employment by employers in Samut Prakarn Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5209. บทบาทของผู้บริหารในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนในฝัน อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร = Roles of administrators in enhancing work performance efficiency of lab school teachers in Tha Sae District, Chumphon Province / สุภาพชัย สานุสันต์.

by สุภาพชัย สานุสันต์,, 2508- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 ส7468 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2557Other title: Roles of administrators in enhancing work performance efficiency of lab school teachers in Tha Sae District, Chumphon Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5210. การบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามการรับรู้ของครูสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Learning resources management for learner development as perceived by teachers under Hua Hin Town Municipality, Prachuap Khiri Khan Province / ปิ่นแก้ว หนูน้อย.

by ปิ่นแก้ว หนูน้อย,, 2514- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 ป638 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Learning resources management for learner development as perceived by teachers under Hua Hin Town Municipality, Prachuap Khiri Khan Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5211. ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนและพันธะเคมี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ จังหวัดกรุงเทมหานคร [i.e.กรุงเทพมหานคร] = The effects of cooperative learning management using TGT technique in the topic of electrons and chemical bonding on learning achievement of Mathayom Suksa V students at Mathayom Prachaniwet School in Bangkok Metropolis / วิมล ศิริโรจน์เกษม.

by วิมล ศิริโรจน์เกษม,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ว648 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Other title: Effects of cooperative learning management using TGT technique in the topic of electrons and chemical bonding on learning achievement of Mathayom Suksa V students at Mathayom Prachaniwet School in Bangkok Metropolis.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5212. ความสุขจากการพึ่งตนเองในบั้นปลายชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนชนบท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย = The happiness obtained from self-reliance practice in the latest stage of life of elderly people in rural communities of Phu Ruea District, Loei Province / มนทิรา จันดาหาร.

by มนทิรา จันดาหาร,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 4 ม33 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Happiness obtained from self-reliance practice in the latest stage of life of elderly people in rural communities of Phu Ruea District, Loei Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5213. การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" จังหวัดสมุทรสาคร = The use of online social network in mathematics learning management for Mathayom Suksa VI students at Krathum Baen "Wiset Samuthakhun" School in Samut Sakhon Province / ยุทธ อัครางกูร.

by ยุทธ อัครางกูร,, 2503- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ย76 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2557Other title: Use of online social network in mathematics learning management for Mathayom Suksa VI students at Krathum Baen "Wiset Samuthakhun" School in Samut Sakhon Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5214. การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = The study of understanding of asset and liabilities declaration of persons holding political positions of local government in Phra Nakhon Si Ayutthaya / นิภา แตงทรัพย์.

by นิภา แตงทรัพย์,, 2526- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 น6469 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Study of understanding of asset and liabilities declaration of persons holding political positions of local government in Phra Nakhon Si Ayutthaya.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5215. ความต้องการการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี = The needs for learning environment management of teachers and education personnel in Thepmitrsuksa School, Surat Thani Province / พสุชา อาจณรงค์.

by พสุชา อาจณรงค์,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 พ57 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Needs for learning environment management of teachers and education personnel in Thepmitrsuksa School, Surat Thani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5216. ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 = Factors of parents' decision to enroll their children in private kindergartens in Phetchabun Primary Education Service Area 3 / ศรีวิไล ซึ้งตระกูลชัย.

by ศรีวิไล ซึ้งตระกูลชัย,, 2518- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 ศ46 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Factors of parents' decision to enroll their children in private kindergartens in Phetchabun Primary Education Service Area 3.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5217. กระบวนการสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ = The process of building a strong democratic society in the area of Wang Bost Tambol Administrative Organization, Nong Phai District, Phetchabun Province / สมบูรณ์ สุดทองมั่น.

by สมบูรณ์ สุดทองมั่น,, 2511- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ส43 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Process of building a strong democratic society in the area of Wang Bost Tambol Administrative Organization, Nong Phai District, Phetchabun Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5218. อำนาจในการมีคำสั่งและการพิจารณาพิพากษาของตุลาการศาลปกครองคนเดียวในศาลปกครองชั้นต้น = Judicial power to issue orders and make judgments of a Single Administrative Judge in the Administrative Court of First Instance / สัญญา เวียงคำ.

by สัญญา เวียงคำ,, 2517- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ส66 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2557Other title: Judicial power to issue orders and make judgments of a Single Administrative Judge in the Administrative Court of First Instance.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5219. อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการกำกับดูแลเทศบาล = Authority of the governor to oversee municipalities / ชัญญานุช บุญวิสูตร.

by ชัญญานุช บุญวิสูตร,, 2524- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ช65 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2557Other title: Authority of the governor to oversee municipalities.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5220. มาตรการทางกฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการทุจริต = Legal measurement for protection and suppression on economic crimes from corruption / รุจจ์จิฬาทราทิตย์ ทอหุน.

by รุจจ์จิฬาทราทิตย์ ทอหุน,, 2525- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 1 ร74 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Legal measurement for protection and suppression on economic crimes from corruption.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5221. การขยายระยะเวลาอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด = An extension of the period of time for filing an appeal to the supreme administrative court of Thailand / ธรรมนิตย์ คงทน.

by ธรรมนิตย์ คงทน,, 2520- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ธ44 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Extension of the period of time for filing an appeal to the supreme administrative court of Thailand.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5222. ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทับวัง จังหวัดชุมพร = The effects of using a guidance activities package to develop social adjustment of Mathayom Suksa III students at Ban Tubwang School in Chumphon Province / มนัส แก้วแดง.

by มนัส แก้วแดง,, 2517- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 4 ม36 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Effects of using a guidance activities package to develop social adjustment of Mathayom Suksa III students at Ban Tubwang School in Chumphon Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5223. ผลของการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงเพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี = The effects of group psychological counseling based on reality therapy theory to enhance commitment to learning of Mathayom Suksa IV students at Phanat Pittayakarn School in Chon Buri Province / ประภาสิริ ทรัพย์วิริยา.

by ประภาสิริ ทรัพย์วิริยา,, 2511- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 4 ป47 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Effects of group psychological counseling based on reality therapy theory to enhance commitment to learning of Mathayom Suksa IV students at Phanat Pittayakarn School in Chon Buri Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5224. ผลการให้การปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อเจตคติในการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี = The effects of group counseling on attitudes toward breaking discipline of prisoners in Bang Kwang Central Prison, Nonthaburi Province / ภาณุกานต์ บ่อเงิน.

by ภาณุกานต์ บ่อเงิน,, 2513- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 4 ภ63 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Effects of group counseling on attitudes toward breaking discipline of prisoners in Bang Kwang Central Prison, Nonthaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5225. ภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลปากพลี จังหวัดนครนายก = Images of professional nurses as perceived by clients of an inpatients department at Pakphi Hospital Nakhonnayok Province / ณิชากร แก่นเผือก.

by ณิชากร แก่นเผือก,, 2517- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.

Call number: IS พย 1 ณ62 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Images of professional nurses as perceived by clients of an inpatients department at Pakphi Hospital Nakhonnayok Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5226. เปรียบเทียบการดำเนินงานประกันคุณภาพการพยาบาลตามสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลม่วงไข่ จังหวัดแพร่ = A comparison of the current situation of nursing quality assurances and expectation of the Nursing Department at Nongmuangkhai Hospital, Phrae Province / กรรณิการ์ ชัยนันท์.

by กรรณิการ์ ชัยนันท์,, 2518- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.

Call number: IS พย 1 ก44 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Comparison of the current situation of nursing quality assurances and expectation of the Nursing Department at Nongmuangkhai Hospital, Phrae Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5227. ความเชื่อมโยงของความขยายตัวทางเศรษฐกิจกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533-2553 = The link between economic growth and environmental factors in Thailand from 1990 to 2010 / ณัฐวุฒิ โพธิ์ทอง.

by ณัฐวุฒิ โพธิ์ทอง,, 2530- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: IS ศศ 2 ณ63 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Link between economic growth and environmental factors in Thailand from 1990 to 2010.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5228. สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน = Competencies of professional nurse at Tron Hospital in Uttaradit Province under the context of ASEAN Community / รุจิชญาน์ ทองเทศ.

by รุจิชญาน์ ทองเทศ,, 2509- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.

Call number: IS พย 1 ร72 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Competencies of professional nurse at Tron Hospital in Uttaradit Province under the context of ASEAN Community.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5229. การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของอัตราส่วนทางการเงินกับความเสี่ยงของโอกาสล้มละลายของบริษัทที่ประกอบกิจการทีวีดิจิตอลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Financial ratios movement analysis and bankruptcy risk of listed digital TV companies in the Stock Exchange of Thailand / กรทอง ชูสร้อย.

by กรทอง ชูสร้อย,, 2531- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ก435 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Financial ratios movement analysis and bankruptcy risk of listed digital TV companies in the Stock Exchange of Thailand.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5230. การพัฒนาระบบติดตามและประเมินการใช้งบประมาณประจำปีผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Development of monitoring and evaluation system of fiscal budget via mobile devices for Rajamangala University of Technology Lanna / วรกมล สันชุมภู.

by วรกมล สันชุมภู,, 2532- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ว42 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Development of monitoring and evaluation system of fiscal budget via mobile devices for Rajamangala University of Technology Lanna.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5231. วัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง = The culture of patient safety at a community hospital / เกษร ตาปัญญา.

by เกษร ตาปัญญา,, 2514- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.

Call number: IS พย 1 ก75 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Culture of patient safety at a community hospital.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5232. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี = Development of a computer assisted instruction program in the Database Management Program Course on the topic of introduction to Database System for Second year vocational certificate students in the Business Computer Program of Sri Racha Vocational Education College under Sri Racha Town Municipality, Chon Buri Province / จตุรงค์ พัฒนกุล.

by จตุรงค์ พัฒนกุล,, 2520- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 จ37 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Development of a computer assisted instruction program in the Database Management Program Course on the topic of introduction to Database System for Second year vocational certificate students in the Business Computer Program of Sri Racha Vocational Education College under Sri Racha Town Municipality, Chon Buri Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5233. การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช = A study of organizational commitment of employees of Sin Munkong Insurance Public Company Limited, Nakhon Si Thammarat Branch / ขวัญณภาพร แถลงจิตต์.

by ขวัญณภาพร แถลงจิตต์,, 2524- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 4 ข56 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Study of organizational commitment of employees of Sin Munkong Insurance Public Company Limited, Nakhon Si Thammarat Branch.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5234. การนำมาตรการทำงานบริการสังคมมาใช้กับโทษจำคุกระยะสั้นและโทษกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา = The implementation of social service measures applies to short-term imprisonment and imprisonment penalties instead of fines for penalties under the penal code / เจริญ ยอดทอง.

by เจริญ ยอดทอง,, 2515- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 จ72 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Implementation of social service measures applies to short-term imprisonment and imprisonment penalties instead of fines for penalties under the penal code.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5235. บทบาทภาคประชาชนในการขอออกโฉนดชุมชน : ศึกษากรณีตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ = The role of the public in requesting community deeds : a case study of Pa Daeng Sub-district, Mueang Phrae District, Phrae Province / จงรักษ์ เทพบริรักษ์.

by จงรักษ์ เทพบริรักษ์,, 2520- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 จ24 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2556Other title: Role of the public in requesting community deeds : a case study of Pa Daeng Sub-district, Mueang Phrae District, Phrae Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5236. การใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 = The utilization of community learning resources in instructional management of teachers in Surat Thani 2 Secondary School consortium under the Secondary Education Service Area Office 11 / เจษฎา ข่าทิพพาที.

by เจษฎา ข่าทิพพาที,, 2528- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 จ75 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Utilization of community learning resources in instructional management of teachers in Surat Thani 2 Secondary School consortium under the Secondary Education Service Area Office 11.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5237. การยอมรับมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) ของพนักงาน : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพแห่งหนึ่ง = The acceptance of Thai Labour Standards (TLS 8001-2010) among workers : a case study of a factory of pharmaceutical and health products / กฤตผล แก่นนาคำ.

by กฤตผล แก่นนาคำ, , 2512- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 3 ก43 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2557Other title: Acceptance of Thai Labour Standards (TLS 8001-2010) among workers : a case study of a factory of pharmaceutical and health products.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5238. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors in the decision to purchasing medical device in Bangkok / นายจตุพล สังข์รุ่ง.

by จตุพล สังข์รุ่ง,, 2504- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 จ37 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2558Other title: Marketing mix factors in the decision to purchasing medical device in Bangkok.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5239. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า = Legal issues related to the control and prevention of rabies / นาย เทวัญ รัตนะ.

by เทวัญ รัตนะ,, 2516- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ท76 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2557Other title: Legal issues related to the control and prevention of rabies.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5240. ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้ผลิตและจำหน่ายสุรายาดอง = Protection of the rights of producers and distributors of Alcohol / นายจีระนันทร์ ใจห้าว.

by จีระนันทร์ ใจห้าว,, 2513- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 จ642 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2557Other title: Protection of the rights of producers and distributors of Alcohol .Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5241. การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี = Knowledge management for promoting academic strength of non-formal and informal education centers in Mueang District, Udon Thani Province / นางสาวกนกพรรณ ชลสินธ์ุ.

by กนกพรรณ ชลสินธ์ุ,, 2519- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 ก32 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2558Other title: Knowledge management for promoting academic strength of non-formal and informal education centers in Mueang District, Udon Thani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5242. การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง = Sewage and waste management of the municipalities in accordance with the law on the maintenance of the cleanliness and orderliness of the country / นางสาวอชิตา อินตุ่น.

by อชิตา อินตุ่น,, 2525- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 อ26 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Sewage and waste management of the municipalities in accordance with the law on the maintenance of the cleanliness and orderliness of the country.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5243. ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณายา = Legal problems in the protection of consumers from drugs advertisement / นายสุรชัย วงษ์ชมภู.

by สุรชัย วงษ์ชมภู,, 2527- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 1 ส76 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2557Other title: Legal problems in the protection of consumers from drugs advertisement.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter