Your search returned 5395 results from 158924 records. Subscribe to this search

|
451. ความสัมพันธ์ทางการเมืองกับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Political relations and budget support in infrastructure development of Wangphattana Subdistrict Administrative Organization Bangzai Phra Nakhon Si Ayutthaya / สุรศักดิ์ ตรงเที่ยง.

by สุรศักดิ์ ตรงเที่ยง, , 2507- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ส73 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Political relations and budget support in infrastructure development of Wangphattana Subdistrict Administrative Organization Bangzai Phra Nakhon Si Ayutthaya .Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

452. การยกเลิกโทษประหารชีวิตในคดียาเสพติด = Penalty law : the abolition of capital punishment in narcotics litigation / กมลวรรณ คงนุ่น.

by กมลวรรณ คงนุ่น,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ก48 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Penalty law : the abolition of capital punishment in narcotics litigation.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

453. การอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน = Permission to use the land for other business that supports or relates to land reformation / นางสาวณัฏฐณิชา ส่งแสง.

by ณัฏฐณิชา ส่งแสง,, 2530- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ณ67 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Permission to use the land for other business that supports or relates to land reformation.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

454. การบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Academic administration based on the philosophy of sufficiency economy in schools under the Bureau of Special Education Administration in the North Eastern Region / วริศายศวี โพธิ์หอม.

by วริศายศวี โพธิ์หอม,, 2519- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 ว47 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Academic administration based on the philosophy of sufficiency economy in schools under the Bureau of Special Education Administration in the North Eastern Region.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

455. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด จังหวัดสงขลา = An analysis of the performance and financial status of the Hat Yai Savings and Credit Cooperative Ltd., Songkhla Province / นางสาวผกาทิพย์ ฤทธิ์ชู.

by ผกาทิพย์ ฤทธิ์ชู,, 2526- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: IS สส 2 ผ26 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Analysis of the performance and financial status of the Hat Yai Savings and Credit Cooperative Ltd., Songkhla Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

456. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบุญสมวิทยา จังหวัดจันทบุรี = The development of a computer assisted instruction program in English language course entitled “tourist attractions in Chanthaburi Province” for improving communication skills of Prathom Suksa V students at Bunsom Witthaya School in Chanthaburi Province / นางสาวอัจจิมา รักษ์หิรัญ.

by อัจจิมา รักษ์หิรัญ, , 2522- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 อ62 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Development of a computer assisted instruction program in English language course entitled “tourist attractions in Chanthaburi Province” for improving communication skills of Prathom Suksa V students at Bunsom Witthaya School in Chanthaburi Province .Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

457. การพัฒนาคู่มือครอบครัวในการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล = Development of a family manual for access to family right for health care services / เบญจพร สุตตสันต์.

by เบญจพร สุตตสันต์,, 2514- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 บ72 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Development of a family manual for access to family right for health care services .Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

458. บทลงโทษผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจปกปิดยื่นเท็จแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 = Penalty of the political office holder who willfully fails to submit list of assets and liabilities or willfully conceals and submits false list for organic act on counter corruption B.E. 2542 (1999) / นายธวัช เชื้อกุล.

by ธวัช เชื้อกุล, , 2526- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ธ57 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Penalty of the political office holder who willfully fails to submit list of assets and liabilities or willfully conceals and submits false list for organic act on counter corruption B.E. 2542 (1999).Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

459. แนวทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนห้วยโก๋น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 = Guidelines for academic work development of schools in HuayKon School cluster under the Office of Nan Primary Education Service Area 2 / นายชยกร บุญมา.

by ชยกร บุญมา,, 2524- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 ช43 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Guidelines for academic work development of schools in HuayKon School cluster under the Office of Nan Primary Education Service Area 2.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

460. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร = Role of school administrators on promoting learning management in schools under Samut Sakhon Primary Education Service Area Office / เพ็ญจันทร์ โรจน์รัตนาภรณ์.

by เพ็ญจันทร์ โรจน์รัตนาภรณ์,, 2510- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 พ74 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Role of school administrators on promoting learning management in schools under Samut Sakhon Primary Education Service Area Office.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

461. สมบัติของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากซังข้าวโพดและกากตะกอนน้ำเสียจากอุตสาหกรรมพลาสติก = Properties of fuel briquette from corn cob and plastic industry sludge / ศุภกร เชื้ออ่ำ.

by ศุภกร เชื้ออ่ำ,, 2512- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 2 ศ74 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Properties of fuel briquette from corn cob and plastic industry sludge.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

462. ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการจัดการคุณภาพการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 = Business intelligence for quality education management in the Secondary Educational Service Area Office 32 / พิชฌาน์ ศรีตะวัน.

by พิชฌาน์ ศรีตะวัน,, 2524- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 พ62 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Business intelligence for quality education management in the Secondary Educational Service Area Office 32.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

463. การพัฒนาแนวทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้านการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับโรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด = The development of information security management for access control based on ISO/IEC 27001:2013 for Klnogyai Hospital Trat Province / รุ่งอรุณ นิรันต์เรือง.

by รุ่งอรุณ นิรันต์เรือง,, 2522- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ร73 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Development of information security management for access control based on ISO/IEC 27001:2013 for Klnogyai Hospital Trat Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

464. กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับสหราชอาณาจักร สาธารณรัฐเกาหลีและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน = Public order act : a comparative study between the laws of Thailand, United Kingdom, Republic of Korea and Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China / นาย กิตติพล บุตโคต.

by กิตติพล บุตโคต,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ก68 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Public order act : a comparative study between the laws of Thailand, United Kingdom, Republic of Korea and Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

465. ปัญหาการนำมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญามาใช้กับเด็กและเยาวชน : ศึกษาเฉพาะในชั้นพิจารณาและแทนการพิพากษา = The problems of implementation to special measures in the juvenile criminal : case study of the trial and in place of the sentencing / นางสาว ประภัสสร คำดี.

by ประภัสสร คำดี, ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ป464 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Problems of implementation to special measures in the juvenile criminal : case study of the trial and in place of the sentencing.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

466. มาตรการทางกฎหมายกับการค้าประเวณีของประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ซื้อประเวณี = Legal measures of prostitution in Thailand : a case study on the purchase of sexual services / นางสาว กมลวรรณ คงอินทร์.

by กมลวรรณ คงอินทร์,, 2536- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ก42 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Legal measures of prostitution in Thailand : a case study on the purchase of sexual services.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

467. มาตรการทางกฎหมายตามกฎหมายจราจรทางบกเกี่ยวกับปัญหาเมาแล้วปั่นจักรยาน = The legal measures according to road traffic regarding the bicycles drunk driving problems / นางสาวมุกรวี สุขสวัสดิ์.

by มุกรวี สุขสวัสดิ์,, 2534- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ม72 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Legal measures according to road traffic regarding the bicycles drunk driving problems.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

468. คู่มือระบบการจัดการมลพิษทางอากาศของเหมืองดินขาวแห่งหนึ่ง = Pollution management manual for a kaolin mine / นางสาวธัญวรัตม์ โอยสวัสดิ์.

by ธัญวรัตม์ โอยสวัสดิ์,, 2530- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 3 ธ62 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Pollution management manual for a kaolin mine.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

469. คู่มือการจัดการของเสียสำหรับห้องปฏิบัติการทางการสัตวแพทย์ = Manual on waste management for veterinary laboratory / นางสาวจารุภา เถาวัลย์.

by จารุภา เถาวัลย์,, 2526- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 3 จ64 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Manual on waste management for veterinary laboratory.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

470. ทัศนคติของผู้รับบริการและความคิดเห็นของแพทย์ต่อการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลปากน้ำชุมพร = Clients’ attitudes and physicians' opinions towards the use of Fa-Thalai-Chon herbal drug in the Outpatient Department at Paknamchumphon Hospital / นางสาวสุพาณี น้อยเอียด.

by สุพาณี น้อยเอียด,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 4 ส74 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Clients’ attitudes and physicians' opinions towards the use of Fa-Thalai-Chon herbal drug in the Outpatient Department at Paknamchumphon Hospital.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

471. ผลของการใช้แผนการดูแลทางคลินิกของห้องผ่าตัด: กรณีศึกษาผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลเลิดสิน = Effect of clinical pathway implementation of operating room: a case study of total knee replacement patients at Lerdsin Hospital / นางสาวอำภา พ่วงสร้อย.

by อำภา พ่วงสร้อย,, 2526- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 4 อ64 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Effect of clinical pathway implementation of operating room: a case study of total knee replacement patients at Lerdsin Hospital.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

472. การปฏิบัติของบุคลากรสาธารณสุขตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดศรีสะเกษ = Practices of health personnel related to rational drug use policy at Sub-district Health Promoting Hospitals in Si Sa Ket Province / นายชวดล ช่วงสกุล.

by ชวดล ช่วงสกุล,, 2519- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 4 ช53 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Practices of health personnel related to rational drug use policy at Sub-district Health Promoting Hospitals in Si Sa Ket Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

473. คู่มือการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียแบบอีจีเอสบีและแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ของโรงงานผลิตเบเกอรี่แห่งหนึ่ง = Manual for EGSB and activated sludge wastewater treatment management for one bakery factory / นางสาวศิริรัตน์ สุริยะ.

by ศิริรัตน์ สุริยะ,, 2530- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 3 ศ66 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Manual for EGSB and activated sludge wastewater treatment management for one bakery factory.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

474. คุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการต่องานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองคาย = Patients’ expected and perceived service qualities at emergency unit, Nongkhai Hospital / นางวริศรา เบ้านู.

by วริศรา เบ้านู,, 2511- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 4 ว46 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Patients’ expected and perceived service qualities at emergency unit, Nongkhai Hospital.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

475. การใช้สารสนเทศทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ = Using nursing information of professional nurses in Community Hospitals, Surin Province / นางนิภา แสนโยธา.

by นิภา แสนโยธา,, 2508- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.

Call number: IS พย 1 น646 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Using nursing information of professional nurses in Community Hospitals, Surin Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

476. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านหนอง ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน = The participation of people in Ban Nong Community forest management in Si Saket Sub-distrit, Na Noi district, Nan Province / นายรณกฤต จักร์เงิน.

by รณกฤต จักร์เงิน,, 2516- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: IS สส 3 ร32 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Participation of people in Ban Nong Community forest management in Si Saket Sub-distrit, Na Noi district, Nan Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

477. สิทธิ และเสรีภาพ ก่อนได้รับสัญชาติไทยของคนไทยพลัดถิ่นในรัฐไทย : ศึกษากรณีคนเชื้อสายไทยจากเกาะกง ประเทศกัมพูชา = Rights and freedoms of Thai diaspora before obtaining a Thai nationality : a case study of Thai diaspora in Koh Kong, Cambodia / นายดนัย ยามช่วง.

by ดนัย ยามช่วง,, 2521- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ด36 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Rights and freedoms of Thai diaspora before obtaining a Thai nationality : a case study of Thai diaspora in Koh Kong, Cambodia.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

478. แนวคิดในการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (ป.ป.จ.) = The concept of the establishment of the Provincial Anti-Corruption Commission / นายพงษ์พันธ์ โตสกุลไกร.

by พงษ์พันธ์ โตสกุลไกร,, 2529- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 พ25 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Concept of the establishment of the Provincial Anti-Corruption Commission.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

479. อำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีที่เกิดจากความตายในระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ = National anti-corruption commission (NACC)'s authority on criminal prosecution in case of death of defendant convicts during police custody / นางนิตรา เพิ่มทรัพย์ ลิ้มกาญจนาพันธุ์.

by นิตรา เพิ่มทรัพย์ ลิ้มกาญจนาพันธุ์,, 2523- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 น64 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: National anti-corruption commission (NACC)'s authority on criminal prosecution in case of death of defendant convicts during police custody.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

480. มาตรการการลงโทษทางอาญาแก่เยาวชนที่กระทำผิดซ้ำ = Criminal punishment measures of recidivism among juvenile offenders / นางสาวเนาวรัตน์ เรืองมี.

by เนาวรัตน์ เรืองมี,, 2525- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 น75 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Criminal punishment measures of recidivism among juvenile offenders.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

481. ปัญหาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระทำผิด = The problem of compensation for civil cases in connection with an offence involving juvenile offenders / นางสาวภัทราณี จิตคำ.

by ภัทราณี จิตคำ,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ภ63 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Problem of compensation for civil cases in connection with an offence involving juvenile offenders.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

482. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์นมผงในประเทศไทย = Legal problem concerning provision of information of powdered milk products in Thailand / นางสาวพรพรรณ เหงี่ยมไพศาล.

by พรพรรณ เหงี่ยมไพศาล,, 2518- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 พ46 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Legal problem concerning provision of information of powdered milk products in Thailand.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

483. การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่งพระราขบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 = The determination of prohibited government official position according to section 100 of the act appurtenant to the constitution on anti-corruption B.E.2542 / นายณัฐวรรธน์ ยิ้มอ่อน.

by ณัฐวรรธน์ ยิ้มอ่อน,, 2529- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ณ64 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Determination of prohibited government official position according to section 100 of the act appurtenant to the constitution on anti-corruption B.E.2542.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

484. การแบ่งส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Tort liability proportion of Local Administrative Organization Officials / นางวัชราภรณ์ กุลศิริ.

by วัชราภรณ์ กุลศิริ,, 2527- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ว68 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Tort liability proportion of Local Administrative Organization Officials /.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

485. การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินในการป้องกันปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม = Increasing efficiency of the asset and liability examination to prevent conflicts between personal and public interests / นางสาวคณิตรา พยัคกุล.

by คณิตรา พยัคกุล,, 2529- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ค36 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Increasing efficiency of the asset and liability examination to prevent conflicts between personal and public interests.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

486. การปรับปรุงกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของ ป.ป.ช.: ศึกษากรณีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ = The improving of the fact inquiry process of the national anti-corruption commission: case study, the allegation that a state officials committed an offence of corruption or malfeasance in office / นายสมยศ กาสี.

by สมยศ กาสี,, 2508- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ส45 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Improving of the fact inquiry process of the national anti-corruption commission: case study, the allegation that a state officials committed an offence of corruption or malfeasance in office.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

487. แรงจูงใจที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน = Motivation relating to efficiency of officials performance of the National Anti-corruption Commission Provincial Office in the Upper Northeastern Region / นายวิรัตน์ เหมือนเพ็ชร.

by วิรัตน์ เหมือนเพ็ชร,, 2514- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ว64632 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Motivation relating to efficiency of officials performance of the National Anti-corruption Commission Provincial Office in the Upper Northeastern Region.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

488. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิผลองค์การ : กรณีศึกษาสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี = The transformational leadership affecting the organizational effectiveness : a case study of Bangkadi Industrial Park, Pathum Thani Province / นางสาวจิราภรณ์ เดชกัลยา.

by จิราภรณ์ เดชกัลยา,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 จ64649 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Transformational leadership affecting the organizational effectiveness : a case study of Bangkadi Industrial Park, Pathum Thani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

489. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม = Motivation at work of Office of Industrial Economices Officials / นางสาวทิพาพร ยิ้มวิลัย.

by ทิพาพร ยิ้มวิลัย,, 2506- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ท642 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Motivation at work of Office of Industrial Economices Officials.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

490. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานผู้ให้บริการทางการแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร = Human resource development of medical and nursing service staffs in a large private hospital in Bangkok Metropolis / นางสาวสุดารัช ชัยศรี.

by สุดารัช ชัยศรี,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ส73646 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560. Other title: Human resource development of medical and nursing service staffs in a large private hospital in Bangkok Metropolis.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

491. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง = Factors affecting good governance implementation of police officers in Don Mueang Police Station / ร้อยตำรวจโท ไพศาล เดชกัลยา.

by ไพศาล เดชกัลยา,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 พ95 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Factors affecting good governance implementation of police officers in Don Mueang Police Station.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

492. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว = Factors influencing decision to buy supplementary foods in Mueang Sa Kaeo District, Sa Kaeo Province / นางสาวอภิญญา จันทร์ประจำ.

by อภิญญา จันทร์ประจำ,, 2527- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 อ4624 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Factors influencing decision to buy supplementary foods in Mueang Sa Kaeo District, Sa Kaeo Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

493. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด = Factors affecting performance efficiency of personnel in Computer System Connection International Company Limited / นางสาวกมลวร นีรนาทโกมล.

by กมลวร นีรนาทโกมล,, 2527- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ก448 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Factors affecting performance efficiency of personnel in Computer System Connection International Company Limited.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

494. เปรียบเทียบความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจอเนอเรชั่นวาย ของ บริษัท เอสเอ็มเอฟแอล ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด = Comparative study of job satisfaction between generation X and generation Y employee of SMFL Leasing (Thailand) Company Limited / นางพิมพ์ชญา ศศิประพันธ์.

by พิมพ์ชญา ศศิประพันธ์,, 2522- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 พ6448 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Comparative study of job satisfaction between generation X and generation Y employee of SMFL Leasing (Thailand) Company Limited.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

495. พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการรถไฟด่วนพิเศษ ขบวน 43/44 กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพ = Consumer behavior in using the special express train service: No.43/44 Bangkok-Surat Thani-Bangkok / นายเสน่ห์ ปานณรงค์.

by เสน่ห์ ปานณรงค์,, 2514- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ส738 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Consumer behavior in using the special express train service: No.43/44 Bangkok-Surat Thani-Bangkok.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

496. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรม = Factors relating job efficiency of Official of Finance Office, Court of Justice / นางสาวรัชชากร สุขจันดา.

by รัชชากร สุขจันดา,, 2527- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ร627 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Factors relating job efficiency of Official of Finance Office, Court of Justice.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

497. คุณภาพการให้บริการของพนักงานบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี = Service quality offered by employees of Krungthai Card Public Company Limited Central Rattanathibeth, Nonthaburi Province / นางสาวดุษฎี เริ่มกุลชัย.

by ดุษฎี เริ่มกุลชัย,, 2517- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ด76 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Service quality offered by employees of Krungthai Card Public Company Limited Central Rattanathibeth, Nonthaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

498. การใช้เทคนิคการพยากรณ์ระยะสั้นในการพยากรณ์ยอดขาย LPG ของสถานีบริการสยามแก๊สในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The use of short term forecasting techniques to forecast LPG sale volume of Siam Gas Station Services in Northeastern Region / นายมกรา ง้อสุรเชษฐ์.

by มกรา ง้อสุรเชษฐ์,, 2526- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ม24 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Use of short term forecasting techniques to forecast LPG sale volume of Siam Gas Station Services in Northeastern Region.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

499. ความพึงพอใจในการซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างร้านโฮมโปร สาขาประชาชื่น = Satisfaction of consumer purchasing in construction materials of Homepro Shop Prachacheon Branch / นายนพรัตน์ เคารพ.

by นพรัตน์ เคารพ,, 2517- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 น445 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Satisfaction of consumer purchasing in construction materials of Homepro Shop Prachacheon Branch.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

500. ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรของโรงพยาบาลผู้สูงอายุแมคเคน = Factors affecting staff's organizational commitment at McKean Senior Health Care Hospital / นายวริทธิ์ อนุชิราชีวะ.

by วริทธิ์ อนุชิราชีวะ,, 2529- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 4 ว47 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Factors affecting staff's organizational commitment at McKean Senior Health Care Hospital.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter