Your search returned 5395 results from 158924 records. Subscribe to this search

|
251. ความต้องการพัฒนาตนเองของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร = The self-development needs of sub-district and village headmen in Bangmunnak District, Phichit Province / นางสาวปัญญ์ชลี เมืองจันทร์.

by ปัญญ์ชลี เมืองจันทร์,, 2513- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 2 ป624 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Self-development needs of sub-district and village headmen in Bangmunnak District, Phichit Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

252. แรงจูงใจในการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงาน บริษัท ณภพ วิศวกรรม จำกัด = Work motivation related to job performance efficiency of employees in Napob Engineering Company Limited / นางสาวเสาวนี แก้วอุดม.

by เสาวนี แก้วอุดม,, 2522- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ส752 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Work motivation related to job performance efficiency of employees in Napob Engineering Company Limited.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

253. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อการเลือกใช้สถานบริการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี = Marketing mix factors influencing the decision to choose the Elderly Care Service in Nonthaburi Province / นางสาวสุประวีณ์ อนุมานศิริกุล.

by สุประวีณ์ อนุมานศิริกุล,, 2516- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 3 ส734 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Marketing mix factors influencing the decision to choose the Elderly Care Service in Nonthaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

254. การพัฒนาชุดสื่อประสมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ด้านการสังเกตสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี = Development of a skill enhancing multimedia package to develop observation aspect of readiness for mathematics learning of second year kindergarten students at Wat Kaeng Hang Maew School in Chanthaburi Province / นางสาวปัทมวรรณ สุวรรณรุ่ง.

by ปัทมวรรณ สุวรรณรุ่ง,, 2514- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ป632 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Development of a skill enhancing multimedia package to develop observation aspect of readiness for mathematics learning of second year kindergarten students at Wat Kaeng Hang Maew School in Chanthaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

255. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์และกระบวนการงานใหม่ในกลุ่มบริษัท มารูอิ ซัม (ไทยแลนด์) จำกัด = The satisfaction with the training system on development of automotive parts and the new work process of the personnel of Marui Sum (Thailand) Company Limited Group / นายแก้ววิหาร เขาแก้ว.

by แก้ววิหาร เขาแก้ว,, 2522- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ก86 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Satisfaction with the training system on development of automotive parts and the new work process of the personnel of Marui Sum (Thailand) Company Limited Group.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

256. พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดนกฮูก อำเมือง จังหวัดนนทบุรี = The buying consumer’s behavior in Owl flea market Mueang District, Nonthaburi Province / นายเรืองสิทธิ์ เอี่ยมบำรุงสกุล.

by เรืองสิทธิ์ เอี่ยมบำรุงสกุล,, 2507- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 3 ร73 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Buying consumer’s behavior in Owl flea market Mueang District, Nonthaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

257. ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของสำนักงานประปา สาขามหาสวัสดิ์ = Transformational leadership affecting teamwork efficiency of Metropolitan Waterworks Authority at Mahasawat Branch Office / นางสาววีรยา แก้วกลม.

by วีรยา แก้วกลม,, 2534- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ว6447 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Transformational leadership affecting teamwork efficiency of Metropolitan Waterworks Authority at Mahasawat Branch Office.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

258. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี = Factors affecting business participation of the members of Hup Kaphong Agricultural Cooperative Limited, Ch-am District, Phetchaburi Province / นางสาวปวีณสมร ดาวเรือง.

by ปวีณสมร ดาวเรือง,, 2511- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ป562 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Factors affecting business participation of the members of Hup Kaphong Agricultural Cooperative Limited, Ch-am District, Phetchaburi Province .Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

259. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การวิเคราะห์และหาคำตอบโจทย์ปัญหาการบวก ลบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล จังหวัดชัยภูมิ = Development of a computer-assisted instruction program in the Mathematics Learning Area on the topic of Analysis and Finding Solutions of Addition and Subtraction Word Problems for Prathom Suksa I students of Chatturat Wittayanukun School in Chaiyaphum Province / นางสาววิไลวรรณ ประสิทธิ์นอก.

by วิไลวรรณ ประสิทธิ์นอก,, 2527- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ว692 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Development of a computer-assisted instruction program in the Mathematics Learning Area on the topic of Analysis and Finding Solutions of Addition and Subtraction Word Problems for Prathom Suksa I students of Chatturat Wittayanukun School in Chaiyaphum Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

260. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก จังหวัดสุพรรณบุรี = Development of an electronic book in the Information Technology Course on the Topic of Computer in Daily Life for Mathayom Suksa I students in Ban Thung Makok School in Suphan Buri Province / นางสาวเบญจมาศ คงทายาท.

by เบญจมาศ คงทายาท,, 2535- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 บ725 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Development of an electronic book in the Information Technology Course on the Topic of Computer in Daily Life for Mathayom Suksa I students in Ban Thung Makok School in Suphan Buri Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

261. ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนามิตรภาพระหว่างเพื่อนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้างโรงเรียนเมธีพิทยา จังหวัดพิจิตร = The effects of using a guidance activities package to develop friendship between friends of Mathayom Suksa II students from divorced family at Metheepittaya School in Phichit Province / นางสาวกิ่งแก้ว เรืองจุ้ย.

by กิ่งแก้ว เรืองจุ้ย,, 2525- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 4 ก63 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Effects of using a guidance activities package to develop friendship between friends of Mathayom Suksa II students from divorced family at Metheepittaya School in Phichit Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

262. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการหน่วยรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพของบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร = Factors affecting selection of the Quality Management System Certification Body of the companies at Samut Sakhon Industrial Estate / นางสาวศุลีรัตน์ กิ่งแก้ว.

by ศุลีรัตน์ กิ่งแก้ว,, 2524- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ศ7464 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Factors affecting selection of the Quality Management System Certification Body of the companies at Samut Sakhon Industrial Estate.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

263. ประสิทธิผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบราชธานี = Performance effectiveness of child development centers of Pho Sai Subdistrict Municipality, Phibunmangsahan District, Ubon Ratchathani Province / นางสาวจีรวรรณ แสนทวีสุข.

by จีรวรรณ แสนทวีสุข,, 2522- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 2 จ648 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Performance effectiveness of child development centers of Pho Sai Subdistrict Municipality, Phibunmangsahan District, Ubon Ratchathani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

264. ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันองค์การและความพึงพอใจในการทำงานกับประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมภาคตะวันออก = The relationship between organizational commitment, job satisfaction and work efficiency of employees at Cultural Offices in Eastern Region / นางสาวอัญชลีพร สันธิ.

by อัญชลีพร สันธิ,, 2527- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 อ62247 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Relationship between organizational commitment, job satisfaction and work efficiency of employees at Cultural Offices in Eastern Region.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

265. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันในองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) Relationships between human resources management and organizational commitment of employees at Banphaeo General Hospital / นางสาวนิตยา พลอยเพชร.

by นิตยา พลอยเพชร,, 2534- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 น6349 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Relationships between human resources management and organizational commitment of employees at Banphaeo General Hospital.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

266. การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 7 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร = The uses of electronic media for instruction in science courses for Prathom Suksa IV-VI students of Educational Network Center 7 Schools in Phang Khon District, Sakon Nakhon Province / นางปาริชาติ มีสูงเนิน.

by ปาริชาติ มีสูงเนิน,, 2516- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ป648 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Uses of electronic media for instruction in science courses for Prathom Suksa IV-VI students of Educational Network Center 7 Schools in Phang Khon District, Sakon Nakhon Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

267. การพัฒนาแอพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ วิชาวิทยาการคำนวณเรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จังหวัดชัยนาท = Development of App-Based Learning on android system in the computing science course on the Topic of computational concepts for Mathayom Suksa IV students of Huai Krot Wittaya School in Chai Nat Province / นายสุเมธ ราชประชุม.

by สุเมธ ราชประชุม,, 2532- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ส79 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Development of App-Based Learning on android system in the computing science course on the Topic of computational concepts for Mathayom Suksa IV students of Huai Krot Wittaya School in Chai Nat Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

268. การพัฒนาชุดการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง สารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 = Development of an electronic instruction package in the Information Technology Course on the topic of Information for Mathayom Suksa I students in Schools under the Secondary Education Service Area Office 3 / นางสาวปาริชาต เกษเจริญคุณ.

by ปาริชาต เกษเจริญคุณ,, 2532- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ป643 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Development of an electronic instruction package in the Information Technology Course on the topic of Information for Mathayom Suksa I students in Schools under the Secondary Education Service Area Office 3.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

269. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและพฤติกรรมการสอนโดยใช้สื่อ DLIT ของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 = The relationship between instructional leadership of school administrators and instructional behavior of using distance learning information technology of teachers in schools under Pathum Thani Primary Education Service Area Office 1 / นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยสอน.

by เสาวลักษณ์ ชัยสอน,, 2530- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 ส754 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Relationship between instructional leadership of school administrators and instructional behavior of using distance learning information technology of teachers in schools under Pathum Thani Primary Education Service Area Office 1.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

270. ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองกับการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของข้าราชการครูในสหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ จังหวัดลำปาง = The relationship between self-directed learning readiness and being professional learning community of teachers in Thoenburin School Consortium in Lampang Province / นางอัญชลี วงศ์ใหม่.

by อัญชลี วงศ์ใหม่,, 2521- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 อ6224 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: บรรณานุกรม: แผ่นที่ [85]-91. Other title: Relationship between self-directed learning readiness and being professional learning community of teachers in Thoenburin School Consortium in Lampang Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

271. สภาพและแนวทางการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 = The conditions and guidelines for the development of the dual vocational training system of Institute of Vocational Education Northern Region 1 / นางสาวทรายทอง สมเป้า.

by ทรายทอง สมเป้า,, 2514- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 ท46 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Conditions and guidelines for the development of the dual vocational training system of Institute of Vocational Education Northern Region 1.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

272. สภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติกโดยใช้โครงสร้าง SEAT ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตภาคกลาง กลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน = The conditions and guidelines for the development of Parallel classroom management for autistic persons using the SEAT framework of Special Education Center, Central Region Group 6, under the Office of the Basic Education Commission / นายดนัย บุญไวย์.

by ดนัย บุญไวย์,, 2526- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 ด36 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Conditions and guidelines for the development of Parallel classroom management for autistic persons using the SEAT framework of Special Education Center, Central Region Group 6, under the Office of the Basic Education Commission.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

273. การพัฒนาชุดการสอนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร = Development of an electronic instructional package via computer network in the Information and Communication Technology Course on the topic of computer network for Mathayom Suksa II students in Schools under Bangkok Metropolitan Administration / นายกิติศักดิ์ แขมคำ.

by กิติศักดิ์ แขมคำ,, 2521- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ก67 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Development of an electronic instructional package via computer network in the Information and Communication Technology Course on the topic of computer network for Mathayom Suksa II students in Schools under Bangkok Metropolitan Administration.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

274. สภาพ ปัญหา และความต้องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช = The state, problems and needs for using educational technology of undergraduate students of Sukhothai Thammathirat Open University in the service area of Nakhon Sri Thammarat Regional Distance Education Center / นายทัศนพันธ์ ถึงอินทร์.

by ทัศนพันธ์ ถึงอินทร์,, 2520- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ท66 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: State, problems and needs for using educational technology of undergraduate students of Sukhothai Thammathirat Open University in the service area of Nakhon Sri Thammarat Regional Distance Education Center.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

275. การใช้สื่อสังคมในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชาวต่างประเทศ โรงเรียนภาษานานาชาติสินภิบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนนทบุรี = The use of social media for Thai language learning by foreign students at Sinphiban International Language School under the Office of the Private Education Commission in Nonthaburi Province / นายชลกานต์ พวงแก้ว.

by ชลกานต์ พวงแก้ว,, 2525- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ช42 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Use of social media for Thai language learning by foreign students at Sinphiban International Language School under the Office of the Private Education Commission in Nonthaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

276. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ปัญหาและการแก้ปัญหาการวาดภาพระบายสี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) จังหวัดนนทบุรี Development of a computer assisted instruction program in the arts learning area on the topic of problems and how to solve problems on drawing and painting for Prathom Suksa v students at Wat Chalermprakiat School in Nonthaburi Province / นายอรรถวิทย์ โรจนบุรานนท์.

by อรรถวิทย์ โรจนบุรานนท์,, 2532- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 อ44 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Development of a computer assisted instruction program in the arts learning area on the topic of problems and how to solve problems on drawing and painting for Prathom Suksa v students at Wat Chalermprakiat School in Nonthaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

277. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการใช้สื่อสังคมเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา = The opinions of lower secondary students towards using social media for science learning of Deebuk Phang-nga Wittayayon School in Phang-nga Province / นายรชต ปานบุญ.

by รชต ปานบุญ,, 2528- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ร24 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Opinions of lower secondary students towards using social media for science learning of Deebuk Phang-nga Wittayayon School in Phang-nga Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

278. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการงานอาชีพเรื่อง งานช่างพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดขุนช่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 = Development of a computer-assisted instruction in the Career and Technology Learning Area on the topic of Basic Technical Work for Mathayom Suksa II students of Wat Khunchong School under Chanthaburi Primary Education Service Area Office 1 / นางกนกพร เมโฆ.

by กนกพร เมโฆ,, 2518- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ก323 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Development of a computer-assisted instruction in the Career and Technology Learning Area on the topic of Basic Technical Work for Mathayom Suksa II students of Wat Khunchong School under Chanthaburi Primary Education Service Area Office 1.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

279. การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตามหลักการ COSO = Development of the best practices and tool for risk management in information technology system of governor’s office at the office of the Southern Gulf of Thailand based on COSO / นางสาวประภาศรี รักษ์บางแหลม.

by ประภาศรี รักษ์บางแหลม,, 2519- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ป46 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Development of the best practices and tool for risk management in information technology system of governor’s office at the office of the Southern Gulf of Thailand based on COSO.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

280. ระบบบริหารภาระงานซ่อมบำรุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูล กองสื่อสารข้อมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ = Workload management system for communication network maintenance in Computer Center, Directorate of Communication and Electronics, Royal Thai Air Force / เรืออากาศโทณัฐวุฒิ อ้นอินทร์.

by ณัฐวุฒิ อ้นอินทร์,, 2528- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ณ63 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Workload management system for communication network maintenance in Computer Center, Directorate of Communication and Electronics, Royal Thai Air Force.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

281. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยววัดที่จังหวัดอุดรธานี ตามแนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้สำหรับประเทศไทย สองศูนย์หนึ่งศูนย์ = Developing web application for buddhist temples Travel at Udon Thani based on Thailand web content accessibility guidelines 2010 / นายเข็มเพชร จันเป็ง.

by เข็มเพชร จันเป็ง,, 2528- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ข74 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Developing web application for buddhist temples Travel at Udon Thani based on Thailand web content accessibility guidelines 2010.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

282. การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นประยุกต์ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Analysis of Wed-based instruction access behavior for Advanced Programming Course System of Princess Chulabhorn’s College Chonburi, matthayom 4 student / นางยุภาพร เปรมกมล.

by ยุภาพร เปรมกมล,, 2520- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ย74 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Analysis of Wed-based instruction access behavior for Advanced Programming Course System of Princess Chulabhorn’s College Chonburi, matthayom 4 student.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

283. การประเมินความเสี่ยงของการบริโภคปลาที่สะสมสารหนู แคดเมียน ตะกั่วและปรอทในลำห้วยแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Risk assessment on intake of fish accumulate with arsenic, cadmium, lead and mercury from Mae Sot Creek in Mae Sot District, Tak Province / นายโสรัจจ์ นนทศักดิ์.

by โสรัจจ์ นนทศักดิ์,, 2535- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 3 ส94 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Risk assessment on intake of fish accumulate with arsenic, cadmium, lead and mercury from Mae Sot Creek in Mae Sot District, Tak Province.Availability: No items available

284. การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ศุภนิมิตแม่หอพระ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Solving outstanding debt problems of Supanimit Mae Ho Phra Credit Union Cooperative Limited Chiang Mai Province / นายนนท์พิชิต ขอนทอง.

by นนท์พิชิต ขอนทอง,, 2520- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: IS สส 2 น33 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Solving outstanding debt problems of Supanimit Mae Ho Phra Credit Union Cooperative Limited Chiang Mai Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

285. ความสามารถในการชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด จังหวัดระนอง = The ability to pay debts of members of Supaniamit Kra Buri Agricultural Cooperative Ltd., Ranong Province / นางสาวปัทมา รัตนวรรณ.

by ปัทมา รัตนวรรณ,, 2525- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: IS สส 2 ป63 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Ability to pay debts of members of Supaniamit Kra Buri Agricultural Cooperative Ltd., Ranong Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

286. การดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีปกครอง = Class action in Administrative Cases / นางสาวนิชาภา จรัลคุณากร.

by นิชาภา จรัลคุณากร,, 2521- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 น62 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Class action in Administrative Cases.Availability: No items available

287. ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของพยานในคดีอาญา = Problems and obstacles concerning the protection of the witness rights in criminal trial / นางสาวสิรินพรรณ สุขใยพัธน์.

by สิรินพรรณ สุขใยพัธน์,, 2514- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ส647 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Problems and obstacles concerning the protection of the witness rights in criminal trial.Availability: No items available

288. การเปิดรับความพึงพอใจกับความผูกพันองค์กรของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 = Exposure to, satisfaction with and employee engagement towards the provincial Waterworks Authority, Regional Office 7 / นางสาวณภัชชา นิลแก้ว.

by ณภัชชา นิลแก้ว,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: IS นศ 2 ณ646 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Exposure to, satisfaction with and employee engagement towards the provincial Waterworks Authority, Regional Office 7.Availability: No items available

289. กลยุทธ์การสื่อสารของหมอดูออนไลน์ : กรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจอาจารย์นก ยิปซีดวงดาว = Communication strategies of an online fortune teller: a case study of the Facebook Page of Nok “Gypsy of the Stars”/ นายกิติคุณ พลวัน.

by กิติคุณ พลวัน,, 2509- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: IS นศ 2 ก63 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Communication strategies of an online fortune teller: a case study of the Facebook Page of Nok “Gypsy of the Stars”.Availability: No items available

290. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = A synthesis of research on Thai language instructional management of the Thai Language Teaching Program, Faculty of Education, Chiang Mai University / นางสาวเนตรนภา อินยะ.

by เนตรนภา อินยะ,, 2533- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 น735 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Synthesis of research on Thai language instructional management of the Thai Language Teaching Program, Faculty of Education, Chiang Mai University.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

291. ความต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง = The needs for participation of parents of preschool children in Preschool Children Development Centers in Wang Nuea District, Lampang Province / นางแพร กุลพรม.

by แพร กุลพรม,, 2520- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 พ86 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Needs for participation of parents of preschool children in Preschool Children Development Centers in Wang Nuea District, Lampang Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

292. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทย = A synthesis of research on Thai language writing skill development / นางสาวสุมิตา สอนสุด.

by สุมิตา สอนสุด,, 2534- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ส74634 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Synthesis of research on Thai language writing skill development.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

293. ทักษะของผู้บริหารที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ = The skills for promotion of educational management in the 21st Century of administrators in schools under Krabi Primary Education Service Area Offices / นายอนิรุทธิ์ อมรแก้ว.

by อนิรุทธิ์ อมรแก้ว,, 2533- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 อ37 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Skills for promotion of educational management in the 21st Century of administrators in schools under Krabl Primary Education Service Area Offices.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

294. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างองค์กรแห่งความสุขในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอนครชัยศรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 = Factors affecting the creation of a happy organization in primary schools in Nakhon Chai Si District under Nakhon Pathom Primary Education Service Area Office 2 / นางวัลลภา องคไทร.

by วัลลภา องคไทร,, 2504- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 ว6442 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Factors affecting the creation of a happy organization in primary schools in Nakhon Chai Si District under Nakhon Pathom Primary Education Service Area Office 2.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

295. สภาพ ปัญหา และความต้องการของผู้ใช้บริการในการใช้สื่อของห้องสมุดประชาชนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = The conditions, problems and needs concerning media usage of public library service user in San Sai District, Chiang Mai Province / นางสาวเกษศิรินทร์ หงษ์ทอง.

by เกษศิรินทร์ หงษ์ทอง,, 2529- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ก75 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Conditions, problems and needs concerning media usage of public library service user in San Sai District, Chiang Mai Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

296. การใช้สื่อสังคมในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนภัทรญาณวิทยา จังหวัดนครปฐม = The use of social media in learning management for secondary education level students of Phattrayan Wittaya School in Nakhon Pathom Province / นางสาวทรายทอง เกตุพลอย.

by ทรายทอง เกตุพลอย,, 2522- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ท47 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Use of social media in learning management for secondary education level students of Phattrayan Wittaya School in Nakhon Pathom Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

297. การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 = Conflict management of school administrators under Samut Prakan Primary Education Service Area Office 2 / นางจุฬาลักษณ์ แสนทวี.

by จุฬาลักษณ์ แสนทวี,, 2519- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 จ76 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Conflict management of school administrators under Samut Prakan Primary Education Service Area Office 2.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

298. ความต้องการใช้เทคโนโลยีการศึกษาของครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนมัธยมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 = The needs for using educational technology of teachers in learning management for enhancing desirable characteristics of learners in the 21st Century in secondary schools under the Secondary Education Service Area Office 13 / นางหล้าศรี พานิชชัยกุล.

by หล้าศรี พานิชชัยกุล,, 2522- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ห46 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Needs for using educational technology of teachers in learning management for enhancing desirable characteristics of learners in the 21st Century in secondary schools under the Secondary Education Service Area Office 13.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

299. สภาพ ปัญหา และความต้องการใช้สื่อการสอนของครูในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = The conditions, problems and needs concerning the use of instructional media of teachers in Chiang Mai Vocational Education College, Chiang Mai Province / นายพีรพงษ์ วงค์วิชัย.

by พีรพงษ์ วงค์วิชัย,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 พ645 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction 2561Other title: Conditions, problems and needs concerning the use of instructional media of teachers in Chiang Mai Vocational Education College, Chiang Mai Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

300. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านจับใจความทางการสอนภาษาไทย = A synthesis of researches about reading comprehension in teaching Thai languages / นายโกวิท ทองมาก.

by โกวิท ทองมาก,, 2535- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ก95 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Synthesis of researches about reading comprehension in teaching Thai languages.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter