Your search returned 5347 results from 158924 records. Subscribe to this search

|
401. บทบาทของทหารสังกัดกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัยในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ = Roles of 15th Infantry Division (Camp Queen Suriyothai) on the insurgency problem in three Southernmost Provinces of Thailand / ปิยะเชษฐ์ หนูฉ้ง.

by ปิยะเชษฐ์ หนูฉ้ง,, 2518- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ป65 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2560Other title: Roles of 15th Infantry Division (Camp Queen Suriyothai) on the insurgency problem in three Southernmost Provinces of Thailand.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

402. การมีส่วนร่วมของชุมชนชาวแพแม่น้ำสะแกกรังกับเทศบาลเมืองอุทัยธานีในการจัดการแม่น้ำสะแกกรัง = Participation of Sagae Krang River’s Raft Community with Muang Uthai Thani municipality on water management in Sagae Krang River / สุวรรณ กลางยศ.

by สุวรรณ กลางยศ,, 2524- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ส76 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2560Other title: Participation of Sagae Krang River’s Raft Community with Muang Uthai Thani municipality on water management in Sagae Krang River.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

403. บทบาทในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี = The roles in disaster prevention and mitigation of civil defense volunteers in Haisok Subdistrict Administrative Organization Ban Phue District, Udon Thani Province / บุญยฤทธิ์ จอยเอกา.

by บุญยฤทธิ์ จอยเอกา,, 2522- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 บ73 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Roles in disaster prevention and mitigation of civil defense volunteers in Haisok Subdistrict Administrative Organization Ban Phue District, Udon Thani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

404. ภาพลักษณ์สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จำกัด จังหวัดสงขลา = An image of the Hatyai City Savings and Credit Cooperatives Ltd., Songkhla Province / วีระชัย สิงขรัตน์.

by วีระชัย สิงขรัตน์,, 2500- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: IS สส 2 ว64 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2560Other title: Image of the Hatyai City Savings and Credit Cooperatives Ltd., Songkhla Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

405. การจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันรูปแบบแปลงใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ = Oil plam production management of large agricultural land plot at Ao luek District, Krabi Province / เบญจพร สุดนาค.

by เบญจพร สุดนาค,, 2535- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: IS สส 3 บ72 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2560Other title: Oil plam production management of large agricultural land plot at Ao luek District, Krabi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

406. ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ = Efficiency and elasticity in the taxation of Samut Prakan Area Revenue Office / จิตติยา สุขวัฒนา.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์. | จิตติยา สุขวัฒนา,, 2518-

Call number: IS ศศ 1 จ62 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2560Other title: Efficiency and elasticity in the taxation of Samut Prakan Area Revenue Office.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

407. การจัดการปุ๋ยในนาข้าวของเกษตรกรตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น = Fertilizer management in paddy field by farmers in Ban Kho Sub-District, Mueang Khon Kaen District, Khon Kean Province / แรมณภา เตาะอ้น.

by แรมณภา เตาะอ้น,, 2520- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: IS สส 3 ร84 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2560Other title: Fertilizer management in paddy field by farmers in Ban Kho Sub-District, Mueang Khon Kaen District, Khon Kean Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

408. ผลการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (7E) เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนบึงกอก-หนองกุลา จังหวัดพิษณุโลก = The effects of using inquiry method (7E) in the topic of substances in everyday life on science learning achievement and science problem solving ability of Prathom Suksa VI students in Bungkok-Nongkula School Cluster in Phitsanulok Province / ณาตยา พาบัว.

by ณาตยา พาบัว,, 2525- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ณ635 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2560Other title: Effects of using inquiry method (7E) in the topic of substances in everyday life on science learning achievement and science problem solving ability of Prathom Suksa VI students in Bungkok-Nongkula School Cluster in Phitsanulok Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

409. ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะพี่เลี้ยงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร = The needs for competency development of kindergarten teacher aides in School under Lat Krabang District Office, Bangkok Metropolitan Administration / เพ็ญพรรณ ณ นคร.

by เพ็ญพรรณ ณ นคร,, 2523- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 พ73 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Needs for competency development of kindergarten teacher aides in School under Lat Krabang District Office, Bangkok Metropolitan Administration.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

410. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 = Guidelines for development of technological leadership of School Administrations under the Secondary Service Area Office 1 / อดิศักดิ์ ดงสิงห์.

by อดิศักดิ์ ดงสิงห์,, 2532- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 อ36 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2560Other title: Guidelines for development of technological leadership of School Administrations under the Secondary Service Area Office 1.Availability: No items available Checked out (1).

411. การประเมินโครงการรักการอ่านโรงเรียนเปรมประชา สำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร = An evaluation of the love reading project of Prem Pracha School under Don Mueang District Office, Bangkok Metropolitan Administration / อนุชา ครสิงห์.

by อนุชา ครสิงห์,, 2517- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: IS ศษ 6 อ37 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Evaluation of the love reading project of Prem Pracha School under Don Mueang District Office, Bangkok Metropolitan Administration.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

412. สภาพการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ในทัศนะครู = The operational state of school development strategies toward ASEAN community of education expansion school under Rayong Primary Education Service Area Office 2 as perceived by teachers / ปัญญาพร ศรีประเสริฐ.

by ปัญญาพร ศรีประเสริฐ,, 2521- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 ป66 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Operational state of school development strategies toward ASEAN community of education expansion school under Rayong Primary Education Service Area Office 2 as perceived by teachers.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

413. การบริหารงานวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 = Academic administration with the use of information and communication technology of school administrators under of the Secondary Educational Service Area Office 1 / นพดล อารมณ์รัตน์.

by นพดล อารมณ์รัตน์,, 2533- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 น43 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Academic administration with the use of information and communication technology of school administrators under of the Secondary Educational Service Area Office 1.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

414. การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี = An evaluation of the practical nurse certificate program, B.E. 2555 of Boromarajonani College of Nursing, Saraburi / วราภรณ์ จันทร์ส่อง.

by วราภรณ์ จันทร์ส่อง, 2522- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 6 ว47 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Evaluation of the practical nurse certificate program, B.E. 2555 of Boromarajonani College of Nursing, Saraburi.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

415. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 = Factors associated with decision of parents to send their children to kindergarten Schools under Ratchaburi Primary Education Service Area Office 2 / กรรณิการ์ บุญถนอม.

by กรรณิการ์ บุญถนอม,, 2528- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 ก48 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Factors associated with decision of parents to send their children to kindergarten Schools under Ratchaburi Primary Education Service Area Office 2 .Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

416. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเรื่อง คำบุพบท สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 = Development of an electronic book in the foreign language learning area on the topic of preposition for Prathom Suksa VI students at Saiprasit Witthaya school under Bangkok Metropolis Primary Education Service Area Office 3 / นางสาวรฐา ปานเดย์.

by รฐา ปานเดย์, , 2527- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ร35 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Development of an electronic book in the foreign language learning area on the topic of preposition for Prathom Suksa VI students at Saiprasit Witthaya school under Bangkok Metropolis Primary Education Service Area Office 3.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

417. การใช้สื่อการสอนในห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตป้อมปราการ จังหวัดสมุทรปราการ = Using the instructional media in the library to promote learning for junior high school student of Pom Prakan Consortium Samut Prakan Province / นางสาวจุติ สินทวี.

by จุติ สินทวี, , 2525- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 จ72 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Using the instructional media in the library to promote learning for junior high school student of Pom Prakan Consortium Samut Prakan Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

418. การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บโดยใช้เว็บบล็อกเรื่องการเขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกราม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ = The development of a web-based lesson using web blog on writing skills to express feelings and opinions in the Thai language learning area for Prathom Suksa V students of Ban Gram School in Khun Han District, Si Sa Ket Province / พรทิพย์ แสงสุวรรณ.

by พรทิพย์ แสงสุวรรณ,, 2502- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 พ4362 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Development of a web-based lesson using web blog on writing skills to express feelings and opinions in the Thai language learning area for Prathom Suksa V students of Ban Gram School in Khun Han District, Si Sa Ket Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

419. การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร = An Evaluation of school-based curriculum in the Mathematics learning area at the primary level of Tessaban Wat Don Kaidee School in Samut Sakhon Province / ปาริฉัตร สารพัฒน์.

by ปาริฉัตร สารพัฒน์,, 2527- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 6 ป64 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Evaluation of school-based curriculum in the mathematics learning area at the primary level of Tessaban Wat Don Kaidee School in Samut Sakhon Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

420. การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี = An Evaluation of school-based curriculum in the mathematics learning area at the lower secondary level of Muaklek Wittaya school in Saraburi Province / จีรนันท์ แสดงฤทธิ์.

by จีรนันท์ แสดงฤทธิ์,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 6 จ64 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Evaluation of school-based curriculum in the mathematics learning area at the lower secondary level of Muaklek Wittaya School in Saraburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

421. ความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 = Job satisfaction of teachers in state basic education schools under Chon Buri Primary Education Service Area Office 3 / ณัฐพล สิทธิแพทย์.

by ณัฐพล สิทธิแพทย์,, 2526- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 ณ65 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Job satisfaction of teachers in state basic education schools under Chon Buri Primary Education Service Area Office 3.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

422. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดความเข้มข้นของไอระเหยกรดไฮโดรคลอริกด้วยวิธีดูดซึม = Efficiency comparison for reducing hydrochloric acid vapor concentration by absorption method / ปฐวี จีรณราวุฒิ.

by ปฐวี จีรณราวุฒิ, , 2525- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 3 ป35 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Efficiency comparison for reducing hydrochloric acid vapor concentration by absorption method.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

423. การจัดการในหน่วยงานบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา = Manual for wastewater treatment system management at Phra Nakhon Si Ayutthaya Hospital / ศุภวัฒน์ ชื่นมาลัย.

by ศุภวัฒน์ ชื่นมาลัย, , 2525- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 4 ศ75 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Manual for wastewater treatment system management at Phra Nakhon Si Ayutthaya Hospital.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

424. คู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจและการดำเนินงานวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ บี และโรคระบบทางเดินหายใจ อาร์ เอส วี ในห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Manual for specimen collection and laboratory diagnosis of influenza A&B and Respiratory Syncytial Virus (RSV) infection at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ศุภรา มะโนวงศ์.

by ศุภรา มะโนวงศ์, , 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 4 ศ74 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Manual for specimen collection and laboratory diagnosis of influenza A&B and Respiratory Syncytial Virus (RSV) infection at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

425. คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายเมือง จังหวัดกำแพงเพชร = Manual for developing a health action plan of the urban network in Kamphaeng Phet Province / ธนกร กุมารทัต.

by ธนกร กุมารทัต, , 2525- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 4 ธ32 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Manual for developing a health action plan of the urban network in Kamphaeng Phet Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

426. การพัฒนาโปรแกรมไมโครซอฟท์แอคเซสเพื่อการตรวจความปลอดภัย กรณีศึกษาโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ = A development of Microsoft Access Program for safety inspection : a case study in ready mixed concrete plants / สุรศักดิ์ สารสิทธิ์.

by สุรศักดิ์ สารสิทธิ์, , 2521- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 3 ส74 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Development of Microsoft Access Program for safety inspection : a case study in ready mixed concrete plants.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

427. คู่มือการประเมินสมรรถนะพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี = Manual for competency assessment of head nurses at Sirivej Hospital Chanthaburi / จันทนา ฉิมนุมาศ.

by จันทนา ฉิมนุมาศ, , 2517- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 4 จ63 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Manual for competency assessment of head nurses at Sirivej Hospital Chanthaburi .Availability: No items available Checked out (1).

428. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอ่างทอง = Relationships between quality of working life and organizational commitment among health personnel at Sub-district Health Promoting Hospitals in Ang Thong Province / วราภรณ์ เจียรนัยเจริญ.

by วราภรณ์ เจียรนัยเจริญ, , 2533- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 2 ว46 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Relationships between quality of working life and organizational commitment among health personnel at Sub-district Health Promoting Hospitals in Ang Thong Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

429. การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบทรัพย์สินของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีการตรวจสอบความถูกต้องความมีอยู่จริงและความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สิน = Enforcement of the law regarding the inspection of assets of the national anti- corruption commission, the inspection of accuracy, the existence and the change in assets and liabilities / ธารทิพย์ ถาวรพล.

by ธารทิพย์ ถาวรพล, , 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ธ63 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Enforcement of the law regarding the inspection of assets of the national anti- corruption commission, the inspection of accuracy, the existence and the change in assets and liabilities.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

430. ข้อจำกัดการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามคำพิพากษาที่เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงโดยเห็นว่าเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง = Limitation of the lawsuits following the execution of judgments revoking orders imposing punishment for a gross disciplinary breach on the ground that it does not constitute a gross disciplinary breach / สุภาภร สิมนาม.

by สุภาภร สิมนาม, , 2524- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ส7464 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Limitation of the lawsuits following the execution of judgments revoking orders imposing punishment for a gross disciplinary breach on the ground that it does not constitute a gross disciplinary breach.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

431. กระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา : ศึกษาสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม = Protection of rights and liberty in criminal case: the study of human rights in process of judgement / นายนรเสฏฐ์ ไหล่จิตรภาชัยกร.

by นรเสฏฐ์ ไหล่จิตรภาชัยกร, ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 น47 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Protection of rights and liberty in criminal case: the study of human rights in process of judgement.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

432. มาตรการการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต = Measures on declaration of assets and liabilities under the organic act on counter corruption / ปรัชญา มาเอียด.

by ปรัชญา มาเอียด, , 2523- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ป463 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Measures on declaration of assets and liabilities under the organic act on counter corruption.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

433. ปัญหาเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ : ศึกษากรณีกฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 = Legal problem concerning transfer of the state land : a case study of Ratchaphatsadu Land Act, B.E. 2518 ณัชจิรัฏฐ์ ประมวญผล.

by ณัชจิรัฏฐ์ ประมวญผล, , 2517- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ณ66 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Legal problem concerning transfer of the state land : a case study of Ratchaphatsadu Land Act, B.E. 2518.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

434. ความรับผิดทางอาญาของเจ้าหน้าที่รัฐ : ศึกษากรณีจงใจไม่ยื่น และจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินอันเป็นเท็จตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 = State official’ s criminal liability : study of fails to submit an account showing and submit an account showing with false in organic act on counter corruption B.E. 2542 (1999) / นายเดชบดินทร์ นานันท์.

by เดชบดินทร์ นานันท์, , 2524- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ด73 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: State official’ s criminal liability : study of fails to submit an account showing and submit an account showing with false in organic act on counter corruption B.E. 2542 (1999).Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

435. ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของพนักงานเทศบาลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยและพยานเด็ก = Protection problem for right of disciplinary offence-accused municipal official and employee, and child witness / สุมาลี คงทอง.

by สุมาลี คงทอง, , 2524- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ส7466 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Protection problem for right of disciplinary offence-accused municipal official and employee, and child witness.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

436. ความเป็นอิสระของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา = The independence of criminal investigation officers / พันตำรวจโท ธเนศ เปี่ยมสรศักดิ์.

by ธเนศ เปี่ยมสรศักดิ์, , 2519- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ธ74 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Independence of criminal investigation officers.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

437. ผลกระทบในการตรวจสอบและการถ่วงดุลอำนาจภายใต้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 115/2557 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา = The effect on checks and balances under National Council for Peace and Order declaration issue 115/2557 on additional revised of criminal procedure law / นายเนติภูมิ เมฆฉาย.

by เนติภูมิ เมฆฉาย, , 2530- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 น73 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Effect on checks and balances under National Council for Peace and Order declaration issue 115/2557 on additional revised of criminal procedure law.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

438. การคุ้มครองสิทธิผู้พ้นโทษให้มีงานทำ = The protection of the ex-convicts rights to be employed / นายจิรพัฒน์ ลิ้มพิพัฒน์ธน.

by จิรพัฒน์ ลิ้มพิพัฒน์ธน, , 2513- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 จ65 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Protection of the ex-convicts rights to be employed.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

439. มาตรการในการควบคุมการชุมนุมตามกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ศึกษากรณีการแจ้งการชุมนุมและสถานที่ชุมนุม = Measures on controlling of public gathering according to the public gathering act B.E. 2558: gathering informing and gathering place informing / นายสหัส หอมจันทึก.

by สหัส หอมจันทึก, , 2526- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ส56 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Measures on controlling of public gathering according to the public gathering act B.E. 2558: gathering informing and gathering place informing.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

440. วิเคราะห์อำนาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษาสาเหตุการยุบพรรคการเมือง = Analysis of power and duties of the constitutional court : a study of causes for political party’s dissolution / สิรินดา โชติพันธุ์.

by สิรินดา โชติพันธุ์, , 2520- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ส68 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Analysis of power and duties of the constitutional court : a study of causes for political party’s dissolution.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

441. บทบาทของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับการมีส่วมร่วมของภาคประชาสังคม = The roles of the National Anti-Corruption Commission in the prevention and suppression of corruption and the participation of the civil society / กมลวรรณ ศรีชาย.

by กมลวรรณ ศรีชาย, , 2530- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ก48 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Roles of the National Anti-Corruption Commission in the prevention and suppression of corruption and the participation of the civil society.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

442. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการขอทาน : ศึกษากรณี กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสงเคราะห์คนขอทาน = Problems regarding beggar control act enforcement : a study of the quality of life development process for helping the beggar / นายสีไทย วงษา.

by สีไทย วงษา,, 2516- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ส69 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Problems regarding beggar control act enforcement : a study of the quality of life development process for helping the beggar.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

443. ความคิดเห็นต่อการเป็นองค์กรแห่งความสุขของพนักงาน บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด = Opinion toward happy workplace level of employees in Sura Bang Yikhan Public Company Limited / ประครอง น้อยเรือง.

by ประครอง น้อยเรือง, , 2523 ผู้แต่ง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ป46242 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Opinion toward happy workplace level of employees in Sura Bang Yikhan Public Company Limited.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

444. การวิเคราะห์มูลค่าที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ กรณีศึกษา โครงการอนุรักษ์กระทิงในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = An analysis of non-use value of guar in Kuiburi National Park, Prachuap Khiri Khan Province / อัมพร ขยายวงค์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์. | อัมพร ขยายวงค์, , 2519- ผู้แต่ง.

Call number: IS ศศ 1 อ644 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Analysis of non-use value of guar in Kuiburi National Park, Prachuap Khiri Khan Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

445. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออมของพนักงานคลังสินค้า บริษัท บุญถาวร เซรามิค สาขาอุดรธานี = Factors affecting savings of warehouse employees in Boonthavorn Ceramic Company, Udon Thani Branch / ชูวิทย์ ประเสริฐสัง.

by ชูวิทย์ ประเสริฐสัง, , 2528- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: IS ศศ 2 ช75 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Factors affecting savings of warehouse employees in Boonthavorn Ceramic Company, Udon Thani Branch.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

446. การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับประเมินเนื้อหาเว็บไซต์ภาครัฐตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ = System development for evaluating government websites’ content based on the government website standard / นายบัลลังค์ ปาลาเร่.

by บัลลังค์ ปาลาเร่, , 2515- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 บ64 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: System development for evaluating government websites’ content based on the government website standard.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

447. ความสัมพันธ์ทางการเมืองกับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Political relations and budget support in infrastructure development of Wangphattana Subdistrict Administrative Organization Bangzai Phra Nakhon Si Ayutthaya / สุรศักดิ์ ตรงเที่ยง.

by สุรศักดิ์ ตรงเที่ยง, , 2507- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ส73 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Political relations and budget support in infrastructure development of Wangphattana Subdistrict Administrative Organization Bangzai Phra Nakhon Si Ayutthaya .Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

448. การยกเลิกโทษประหารชีวิตในคดียาเสพติด = Penalty law : the abolition of capital punishment in narcotics litigation / กมลวรรณ คงนุ่น.

by กมลวรรณ คงนุ่น,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ก48 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Penalty law : the abolition of capital punishment in narcotics litigation.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

449. การอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน = Permission to use the land for other business that supports or relates to land reformation / นางสาวณัฏฐณิชา ส่งแสง.

by ณัฏฐณิชา ส่งแสง,, 2530- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ณ67 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Permission to use the land for other business that supports or relates to land reformation.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

450. การบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Academic administration based on the philosophy of sufficiency economy in schools under the Bureau of Special Education Administration in the North Eastern Region / วริศายศวี โพธิ์หอม.

by วริศายศวี โพธิ์หอม,, 2519- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 ว47 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Academic administration based on the philosophy of sufficiency economy in schools under the Bureau of Special Education Administration in the North Eastern Region.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter