Your search returned 5317 results from 158690 records. Subscribe to this search

|
5151. โครงสร้างองค์การแบบเมตริกซ์เพื่อการเติบโตขององค์การ กรณีศึกษา "บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน)" = Matrix organization for company growth opportunity: a case study of 'PTT Exploration and Production public Company Limited' / ศุภมิตรา ด่านพานิช.

by ศุภมิตรา ด่านพานิช,, 2508- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ศ75 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Matrix organization for company growth opportunity: a case study of 'PTT Exploration and Production public Company Limited'.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5152. ผลของการให้การปรึกษากลุ่มที่มีต่อความว้าเหว่ของผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร = The effects of group counseling on loneliness of the elderly at Tumbol Khlonglan Health Promotion Hospital in Kamphaeng Phet Province / รฏวรรณ สมชัยมงคล.

by รฏวรรณ สมชัยมงคล,, 2530- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 4 ร25 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Effects of group counseling on loneliness of the elderly at Tumbol Khlonglan Health Promotion Hospital in Kamphaeng Phet Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5153. ผลการใช้ชุดฝึกการอ่านวิชาภาษาไทยที่มีต่อความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ จังหวัดร้อยเอ็ด = The effects of using a set of Thai Language reading exercises on analytical reading ability of Mathayom Suksa III students at Chumchon Ban Bunglert school in Roi Et Province / เพ็ญศรี บุตรโคตร.

by เพ็ญศรี บุตรโคตร,, 2505- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 พ73 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Effects of using a set of Thai Language reading exercises on analytical reading ability of Mathayom Suksa III students at Chumchon Ban Bunglert school in Roi Et Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5154. พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในตลาดนัดถนนคนเดิน จังหวัดภูเก็ต = Buying behavior of customers at Walking Street Market, Phuket Province / จิตรลดา พัฒน์เอี่ยม.

by จิตรลดา พัฒน์เอี่ยม,, 2534- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 3 จ66 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Buying behavior of customers at Walking Street Market, Phuket Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5155. คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท ซิพโลหะกิจ (1993) จำกัด = Quality of working life of employees at Zip Metal Works Factory (1993) Company Limited / วนัชพร น้อยหุ่น.

by วนัชพร น้อยหุ่น,, 2520- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ว365 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Quality of working life of employees at Zip Metal Works Factory (1993) Company Limited.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5156. การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด = Increase in the efficiency of auditing assets and Liabilities of Political officers of the province national anti-corruption commission / รัชนี คำมูล.

by รัชนี คำมูล,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ร6239 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Increase in the efficiency of auditing assets and Liabilities of Political officers of the province national anti-corruption commission.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5157. แบบจำลองธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท เอ็มเบรซ คอฟฟี่ จำกัด = Social media e-commerce business model of Embrace Coffee Company Limited / ฟ้าแสง จันทรเกษมพร.

by ฟ้าแสง จันทรเกษมพร,, 2514- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ฟ68 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Social media e-commerce business model of Embrace Coffee Company Limited.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5158. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี = Marketing mix factors affecting the consumption of coffee consumers in the Nonthaburi Province / เปมิกา ติงสมบัติยุทธ์.

by เปมิกา ติงสมบัติยุทธ์,, 2531- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ป75 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Marketing mix factors affecting the consumption of coffee consumers in the Nonthaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5159. การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of village and Urban Community Fund in Maechaem District, Chiangmai Province / อาภา ชูสุก.

by อาภา ชูสุก,, 2527- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 2 อ648 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2557Other title: Evaluation of village and Urban Community Fund in Maechaem District, Chiangmai Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5160. ประสิทธิผลของการสื่อสารจากโครงการกฤษฎีกาสัญจร = Communication effectiveness of the Travelling Council of State Project / วัชระ แสงดอกไม้.

by วัชระ แสงดอกไม้,, 2525- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: IS นศ 1 ว62 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Communication effectiveness of the Travelling Council of State Project.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5161. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม บริษัทเบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) = Factors affecting the efficiency in operating the total productive maintenance application of Beer Thai (1991) Public Company Limited / การุณ ทรัพย์ประภาสุข.

by การุณ ทรัพย์ประภาสุข,, 2530- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ก648 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Factors affecting the efficiency in operating the total productive maintenance application of Beer Thai (1991) Public Company Limited.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5162. ปัญหาการกระทำความผิดอันยอมความกันได้ตามมาตรา 283 ทวิและมาตรา 284 แห่งประมวลกฎหมายอาญา = The problems from compoundable offense according to the section 283 bi and the section 284 of the Criminal Code / วิศรุต ดีสินธุ์.

by วิศรุต ดีสินธุ์,, 2516- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ว68 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Problems from compoundable offense according to the section 283 bi and the section 284 of the Criminal Code.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5163. ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ซีพีดี ครีเอชั่น จำกัด = Organizational engagement of employee of CPD CREATION Company Limited / ธนรัตน์ ชวณิชย์.

by ธนรัตน์ ชวณิชย์,, 2514- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ธ37 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Organizational engagement of employee of CPD CREATION Company Limited.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5164. ประสิทธิผลการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทยของสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน = The effectiveness of the national skill standards test of Thai Cook of the Office of Instructor and Training Technology Development, Department of Skill Development / จรรยานิตย์ ทองบริบูรณ์.

by จรรยานิตย์ ทองบริบูรณ์,, 2526- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 2 จ44 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Effectiveness of the national skill standards test of Thai Cook of the Office of Instructor and Training Technology Development, Department of Skill Development.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5165. องค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร = Learning organization affecting competitive advantage of construction business SMEs in Bangkok / นภัสธัชณัฎฐ์ เพ็ชรบัว.

by นภัสธัชณัฎฐ์ เพ็ชรบัว,, 2524- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 น466 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Learning organization affecting competitive advantage of construction business SMEs in Bangkok.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5166. ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารในสังกัดกรมแพทย์ทหารบก = Factors affecting the commitment of government officials in the Army Medical Department / จุฑารัตน์ พุฒตาล.

by จุฑารัตน์ พุฒตาล,, 2521- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 จ72 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Factors affecting the commitment of government officials in the Army Medical Department.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5167. การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 = Processing for licensing facilitation Act, B.E.2558 (2015) / วิไลลักษณ์ ลุวีระ.

by วิไลลักษณ์ ลุวีระ,, 2517- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ว69 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Processing for licensing facilitation Act, B.E.2558 (2015).Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5168. ปัจจัยที่มีผลต่อการออมในกองทุนการออมแห่งชาติ กรณีศึกษาผู้ประกอบอาชีพอิสระในอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ = Factors affecting saving in national savings fund: a case study of the self-employment in Mueang Krabi District, Krabi Province / ปิติพันธุ์ อ่อนจันทร์.

by ปิติพันธุ์ อ่อนจันทร์,, 2525- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: IS ศศ 1 ป634 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Factors affecting saving in national savings fund: a case study of the self-employment in Mueang Krabi District, Krabi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5169. แนวทางการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวของกลุ่มผู้ผลิตไม้ดอกเมืองหนาวเบตง จังหวัดยะลา = Approaches for tourism business management of the Betong temperate zone flower production group in Yala Province / เจษฎา ดำรงคดี.

by เจษฎา ดำรงคดี,, 2521- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: IS สส 2 จ76 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Approaches for tourism business management of the Betong temperate zone flower production group in Yala Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5170. ความพร้อมและการยอมรับในการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 6 = Readiness for and acceptance of e-learning of teachers in group six schools under Nakhon Ratchasima Provincial Administrative Organization / ละอองทิพย์ ช่างเกวียน.

by ละอองทิพย์ ช่างเกวียน,, 2525- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ล65 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Readiness for and acceptance of e-learning of teachers in group six schools under Nakhon Ratchasima Provincial Administrative Organization.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5171. ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ จำกัด = Factors affecting the decision making for savings by the members of Krabi Local Saving Cooperatives Limited / นฤมล จันทร์แก้ว.

by นฤมล จันทร์แก้ว,, 2521- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: IS สส 2 น45 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Factors affecting the decision making for savings by the members of Krabi Local Saving Cooperatives Limited.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5172. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระศิลปะ รายวิชานาฎศิลป์ เรื่องเพลงฟ้อนเงี้ยว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม จังหวัดนนทบุรี = A computer-assisted instruction program in the arts learning area on the Dramatic art course topic of Ngiaw Dance Song for Prathom Suksa V students of Tessaban Plaibang Wat Sunthon Thammikaram School in Nonthaburi Province / ศุภลักษณ์ พึ่งเพาะปลูก.

by ศุภลักษณ์ พึ่งเพาะปลูก,, 2522- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ศ75 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Computer-assisted instruction program in the arts learning area on the Dramatic art course topic of Ngiaw Dance Song for Prathom Suksa V students of Tessaban Plaibang Wat Sunthon Thammikaram School in Nonthaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5173. ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า จังหวัดสงขลา = Factors affecting decisions on choosing to study English at Mee Fah English School, Songkhla Province / พัชรวรรลย์ มานะศิริ.

by พัชรวรรลย์ มานะศิริ,, 2530- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 พ62 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Factors affecting decisions on choosing to study English at Mee Fah English School, Songkhla Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5174. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาในการปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา = Protection of rights of the accused in provisional release under the code of criminal procedure / สายใจ บุญศรี.

by สายใจ บุญศรี,, 2526- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ส66 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Protection of rights of the accused in provisional release under the code of criminal procedure.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5175. การโอน การแย่ง และการสละการครอบครองที่ดินมือเปล่า = Transfer deprive and abandon the possession on the untitle land / กฤษฏิ์ ดำดี.

by กฤษฏิ์ ดำดี,, 2530- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 1 ก46 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Transfer deprive and abandon the possession on the untitle land.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5176. การถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว = Foreigners' land ownership through nominees / ภคนันท์ ภูคงน้ำ.

by ภคนันท์ ภูคงน้ำ,, 2522- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ภ23 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Foreigners' land ownership through nominees.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5177. มาตรการการลงโทษทางอาญาความผิดฐานพรากผู้เยาว์ = Measures for criminal punishment : offense of child abduction / บุญประคอง จูมาพันธ์.

by บุญประคอง จูมาพันธ์,, 2517- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 บ73 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Measures for criminal punishment : offense of child abduction.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5178. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ = Guidelines for evaluating the performance of after-hours nursing supervisors at Wetchakarunrasm Hospital in Bangkok / ละมุล พานิช.

by ละมุล พานิช,, 2519- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 4 ล64 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Guidelines for evaluating the performance of after-hours nursing supervisors at Wetchakarunrasm Hospital in Bangkok.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5179. คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง = Quality of work life or registered nurses at a private hospital / สุจิรดา นาโควงษ์.

by สุจิรดา นาโควงษ์,, 2526- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 4 ส72 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Quality of work life of registered nurses at a private hospital.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5180. ความรู้และทักษะของครอบครัวในการดูแลบุคคลออทิสติก = Knowledge and skills of the family in taking care of autistic persons / สุภาพร โคตรบึงแก.

by สุภาพร โคตรบึงแก,, 2514- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ส749 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2557Other title: Knowledge and skills of the family in taking care of autistic persons.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5181. การใช้อำนาจยึด อายัด ทรัพย์สิน ของลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน = Using empower seizing and attachment property tax debtor / กณิศ รัตนธรรม.

by กณิศ รัตนธรรม,, 2514- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ก36 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Using empower seizing and attachment property tax debtor.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5182. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด = Marketing mix factors affecting the use of loan services of Members of Lumphun Teachers Savings Co-operative Limited / ศุภกฤต ลังกาตุง.

by ศุภกฤต ลังกาตุง,, 2520- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ศ7424 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Marketing mix factors affecting the use of loan services of Members of Lumphun Teachers Savings Co-operative Limited.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5183. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาระหนี้สินของข้าราชการกรมการเงินกลาโหม = Factors influencing indebtedness of the officials at defence finance department / นุชราพร ทองปลี.

by นุชราพร ทองปลี,, 2527- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 น724 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Factors influencing indebtedness of the officials at defence finance department.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5184. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางเพื่อบำรุงผิวในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Marketing mixes relating to purchasing behavior tendency of skin care product from convenience store in Bangkok Metropolis / กอแก้ว กรกีรติ.

by กอแก้ว กรกีรติ,, 2525- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 3 ก58 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Marketing mixes relating to purchasing behavior tendency of skin care product from convenience store in Bangkok Metropolis.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5185. ความสัมพันธ์ของปัจจัยทุนมนุษย์กับสมรรถนะของบุคลากรของโรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล = Relationship between human capital factors and employees competency at Pattaya Memorial Hospital / เสาวลักษณ์ ห่วนกิ่ม.

by เสาวลักษณ์ ห่วนกิ่ม,, 2513- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ส7542 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Relationship between human capital factors and employees competency at Pattaya Memorial Hospital.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5186. ภาพลักษณ์สบู่สมุนไพรของบริษัทใยไผ่ โอเคดี จำกัด ในมุมมองของผู้จัดจำหน่าย = Heorbal soap image of Yaipai OKD Company Limited from distributors' view / เกศมณี จันทครุฑ.

by เกศมณี จันทครุฑ,, 2525- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 3 ก75 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Herbal soap image of Yaipai OKD Company Limited from distributors' view.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5187. ยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร = Strategies of Samutsakhon Provincial Agriculture and Cooperatives Office / สุกัญญา เตชะเนตร.

by สุกัญญา เตชะเนตร,, 2525- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 2 ส727 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Strategies of Samutsakhon Provincial Agriculture and Cooperatives Office.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5188. การพัฒนาชุดการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความคล้ายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี = The development of an e-book learning package in mathematics on the top of similarity for Mathayom Suksa III Students of Pathum Wilai School in Pathum Thani Province / ยุพาพร บรรดาศักดิ์.

by ยุพาพร บรรดาศักดิ์,, 2524- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ย75 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Development of an e-book learning package in mathematics on the top of similarity for Mathayom Suksa III Students of Pathum Wilai School in Pathum Thani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5189. แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเดา สังกัดเทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา = Guidelines for development of the student help-care system of Thedsaban 1 Ban Sadao School under Sadao Town Municipality in Songkhla Province / วีระศักดิ์ ฐานมั่น.

by วีระศักดิ์ ฐานมั่น,, 2527- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 ว649 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Guidelines for development of the student help-care system of Thedsaban 1 Ban Sadao School under Sadao Town Municipality in Songkhla Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5190. ความต้องการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The needs for science education center of students in the Faculty of Science, Chiang Mai University / วรรณขิต เทือกศิริ.

by วรรณขิต เทือกศิริ,, 2527- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ว442 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Needs for science education center of students in the Faculty of Science, Chiang Mai University.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5191. ประสบการณ์การปรับตัวของผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจำกลางบางขวาง = The experience on adaptation of elderly prisoners in Bang Kwang Central Prison / วีรยุทธ แสนพงค์.

by วีรยุทธ แสนพงค์,, 2522- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 4 ว65 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Experience on adaptation of elderly prisoners in Bang Kwang Central Prison.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5192. การประเมินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการของโรงเรียนคลองดู่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 = An evaluation of the information and communication technology for administration project of Ban Klongdoo School under Phetchabun Primary Education Service Area Office 3 / สิรีกานต์ สาวิกา.

by สิรีกานต์ สาวิกา,, 2519- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 6 ส65 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Evaluation of the information and communication technology for administration project of Ban Klongdoo School under Phetchabun Primary Education Service Area Office 3.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5193. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อการเลือกบ้านเช่าในจังหวัดภูเก็ต = Marketing mix factors affecting selection of rental houses in Phuket Province / ศุภรา เสาวัง.

by ศุภรา เสาวัง,, 2531- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 3 ศ75 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Marketing mix factors affecting selection of rental houses in Phuket Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5194. ความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี = The needs and guidelines for development to achieve academic excellence of Surat Pittaya School in Surat Thani Province / ชุติมา ทวีสุวรรณศักดิ์.

by ชุติมา ทวีสุวรรณศักดิ์,, 2515- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 ช74 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Needs and guidelines for development to achieve academic excellence of Surat Pittaya School in Surat Thani Province.Availability: No items available Checked out (1).

5195. ความมั่นคงในการควบคุมตนของคนหลังกำแพง = The durability of self-control of imprisoned people / สุพจน์ อารีย์สวัสดิ์.

by สุพจน์ อารีย์สวัสดิ์,, 2519- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 4 ส75 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Durability of self-control of imprisoned people.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5196. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดธุรกิจบริการที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting service quality of AIS Fibre home internet hi-speed in Muang District, Chiang Mai / ธิติพนธ์ วงศ์สุวรรณ.

by ธิติพนธ์ วงศ์สุวรรณ,, 2530- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ธ6363 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Service marketing mix factors affecting service quality of AIS fibre home internet hi-speed in Muang District, Chiang Mai.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5197. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจใช้ก๊าซ NGV ของรถยนต์ส่วนบุคคลในจังหวัดกรุงเทพมหานคร = Factors affecting marketing mix using in gas NGV decision of private car in Bangkok Metropolitan / จาตุรนต์ แก้วดิษฐ.

by จาตุรนต์ แก้วดิษฐ,, 2521- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 จ637 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Factors affecting marketing mix using in gas NGV decision of private car in Bangkok Metropolitan.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5198. การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องมิติในงานทัศนศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร = The development of a learning center instructional package in the arts learning area on the topic of dimensions in the visual art work for Prathom Suksa VI students at Ritthiyawannalai School under Sai Mai District Office, Bangkok Metropolitan Administration / นิศานาถ กำแพง.

by นิศานาถ กำแพง,, 2515- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 น66 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Development of a learning center instructional package in the arts learning area on the topic of dimensions in the visual art work for Prathom Suksa VI students at Ritthiyawannalai School under Sai Mai District Office, Bangkok Metropolitan Administration.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5199. ปมของผู้ต้องขังที่มีต่อภารกิจคืนคนดีสู่สังคม = The crux of prisoners toward the project of return good people to the society / สุชาติ สมณะ.

by สุชาติ สมณะ,, 2517- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 4 ส73 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Crux of prisoners toward the project of return good people to the society.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5200. การประเมินหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางการบินของพนักงานฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) = An evaluation of the training program on aviation security by ground equipment services staff of Thai Airways International Public Company Limited / อภิญญา อุดมภักดี.

by อภิญญา อุดมภักดี,, 2509- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 อ46 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Evaluation of the training program on aviation security by ground equipment services staff of Thai Airways International Public Company Limited.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter