Your search returned 5322 results from 158696 records. Subscribe to this search

|
51. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยหอมทองสำหรับบรรจุเดี่ยว = Individual packaging development of Hom Thong banana / นางสาวมณีนุช วิภาวีพลกุล.

by มณีนุช วิภาวีพลกุล,, 2523- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 2 ม36 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Individual packaging development of Hom Thong banana.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

52. การยับยั้งเชื้อราของวัสดุบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติจากผักตบชวาด้วยสารสกัดจากทองพันชั่งและข่า = The fungal inhibition of natural packaging material of water hyacinth by using herbal extracts from Rhinacanthus Nasutus (L.) Kurz and Alpinai Galanga / นางสาวพิชญ์ชาธร บุญเจริญ.

by พิชญ์ชาธร บุญเจริญ,, 2533- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 2 พ62 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Fungal inhibition of natural packaging material of water hyacinth by using herbal extracts from Rhinacanthus Nasutus (L.) Kurz and Alpinai Galanga.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

53. ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา = The effects of a computer-assisted instruction program in the topic of North America continent on learning achievement of Mathayom Suksa III students at Hatyai Ratprachasan School in Songkhla Province / นางสาวจุฑาทิพย์ เงินแย้ม.

by จุฑาทิพย์ เงินแย้ม,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 จ737 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Effects of a computer-assisted instruction program in the topic of North America continent on learning achievement of Mathayom Suksa III students at Hatyai Ratprachasan School in Songkhla Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

54. ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการให้บริการด้านโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง = Opinions of parents toward nutrition service provision for preschool children in child development centers under Lumleang Sub-District Administration Organization, Kra Buri district, Ranong Province / นางสาวศิโรรัตน์ พัฒเวช.

by ศิโรรัตน์ พัฒเวช,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ศ69 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Opinions of parents toward nutrition service provision for preschool children in child development centers under Lumleang Sub-district Administration Organization, Kra Buri district, Ranong Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

55. การพัฒนาชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักการจัดองค์ประกอบการถ่ายภาพโดยสมาร์ทโฟน สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = Development of an electronic training package on the topic of principles of arranging photography components by smart phones / นายพิจิตร กิจเจตมี.

by พิจิตร กิจเจตนี,, 2526- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 พ65 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Development of an electronic training package on the topic of principles of arranging photography components by smart phones.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

56. การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Construction of a mathematics supplementary reading entitled Probability for Mathayom Suksa V students / นายกมลภพ วสิษฐวุฒิ.

by กมลภพ วสิษฐวุฒิ,, 2533- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ก46 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Construction of a mathematics supplementary reading entitled Probability for Mathayom Suksa V students.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

57. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 = Factors affecting academic administration in basic education schools under the Secondary Education Service Area Office 14 / นางสาวปารณี เพชรสีช่วง.

by ปารณี เพชรสีช่วง,, 2526- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 ป67 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Factors affecting academic administration in basic education schools under the Secondary Education Service Area Office 14.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

58. ปัจจัยส่งเสริมภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย : กรณีศึกษากลุ่มโรงสีข้าวชมรมรักษ์ธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่น ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร = Factors of civil society promotion for democracy development : a case study of rice mill group for natural conservation in the local community of Na So Sub-district, Kutchum district, Yasothorn province / นางสาวสุมารีย์ ชูจิตร.

by สุมารีย์ ชูจิตร,, 2518- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ส77 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Factors of civil society promotion for democracy development : a case study of rice mill group for natural conservation in the local community of Na So sub-district, Kutchum district, Yasothorn province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

59. การบังคับใช้กฎหมายของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชกับหลักการสิทธิมนุษยชน = Human rights principles in law enforcement by police officers at Tha Sala Police Station, Nakhon Si Thammarat Province / นายเอกพงค์ คงนวน.

by เอกพงค์ คงนวน,, 2520- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 อ72 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Human rights principles in law enforcement by police officers at Tha Sala Police Station, Nakhon Si Thammarat Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

60. สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) = Work competency affecting employees performance of credit department Kasikornbank Public Company Limited / นางสาวปาณิสรา ช้างแดง.

by ปาณิสรา ช้างแดง,, 2527- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ป637 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Work competency affecting employees performance of credit department Kasikornbank Public Company Limited.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

61. ความสุขในการทำงานของพนักงานโรงแรมเมืองสมุยสปารีสอร์ท = Work happiness of Muang Samui Spa Report employees / นายอดิศร เจริญสุข.

by อดิศร เจริญสุข,, 2512- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 อ368 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Work happiness of Muang Samui Spa Report employees.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

62. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินของสายการบินโอมานแอร์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ = Factors relating efficiency performance of Oman Air’s check-in staff at Suvarnabhumi Airport / นายปิโยรส ฉายาพันธุ์.

by ปิโยรส ฉายาพันธุ์,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ป69 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Factors relating efficiency performance of Oman Air’s check-in staff at Suvarnabhumi Airport.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

63. มาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร = Environmental legal measures relating to building construction / นายกิตติโชติ โชติวิบูลธนวงศ์.

by กิตติโชติ โชติวิบูลธนวงศ์,, 2513- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 1 ก64 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Environmental legal measures relating to building construction.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

64. โทษตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ = Penalty under the prevention of cruelty and animal welfare / พันจ่าเอก ไพโรจน์ พลนงค์.

by ไพโรจน์ พลนงค์,, 2522- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 พ99 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Penalty under the prevention of cruelty and animal welfare.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

65. การนำมาตรการทางกฎหมายมาใช้เกี่ยวกับการควบคุมน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ศึกษากรณีน้ำเสียชุมชน = Applying legal measures to control wastewater from the source : case wastewater community / นางสาวกันณ์กมล จาใจ.

by กันณ์กมล จาใจ,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ก69 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Applying legal measures to control wastewater from the source : case wastewater community.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

66. กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการฟ้องคดีเพื่อประโยชน์สาธารณะ = Laws relating to the prevention of dishonest use of rights in the prosecution for public interest / นางสาวผกามาศ โถสัมฤทธิ์.

by ผกามาศ โถสัมฤทธิ์,, 2530- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ผ26 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Laws relating to the prevention of dishonest use of rights in the prosecution for public interest.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

67. การนำระบบไต่สวนมาใช้ในการพิจารณาคดีอาญาของศาลทั่วไป = The inquisitorial system with the criminal proceedings in the courts of justice of Thailand / นายณคุณ ศรีดุษฎี.

by ณคุณ ศรีดุษฎี,, 2534- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ณ27 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Inquisitorial system with the criminal proceedings in the courts of justice of Thailand.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

68. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา กรณีเด็กหรือเยาวชนเป็นผู้กระทำความผิด = Compensation in criminal case, in cases of child or youth offender / นายพงศ์กเศม บุรัสการ.

by พงศ์กเศม บุรัสการ,, 2533- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 พ25 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Compensation in criminal case, in cases of child or youth offender.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

69. มาตรการพิเศษในการแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน = Special measures in solving the problems of juvenile delinquency / นายธีรยุทธ สุทธิวารี.

by ธีรยุทธ สุทธิวารี,, 2529- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ธ68 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Special measures in solving the problems of juvenile delinquency.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

70. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกรณีการชดใช้หนี้เงินของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด = Implementation of administrative enforcement measures in relation to payment of monetary compensation of wrongdoing officials / นายกิตติภูมิ ตันติสุโชติ.

by กิตติภูมิ ตันติสุโชติ,, 2530- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ก68 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Implementation of administrative enforcement measures in relation to payment of monetary compensation of wrongdoing officials.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

71. การจัดกลุ่มสถาบันการเงิน และการเพิ่มมาตรการลงโทษทางปกครองต่อสถาบันการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน = Financial institutions grouping and adding administrative sanctions to financial institutions according to anti-money laundering law /นายธตรัฐ ไตรณรงค์.

by ธตรัฐ ไตรณรงค์,, 2527- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ธ38 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Financial institutions grouping and adding administrative sanctions to financial institutions according to anti-money laundering law.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

72. กฎหมายอาคารชุดเปรียบเทียบของประเทศไทยกับต่างประเทศ = A comparative study of the Thai condominium law and foreign laws / นายสิทธิกร สรรไพโรจน์.

by สิทธิกร สรรไพโรจน์,, 2527- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 1 ส63 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Comparative study of the Thai condominium law and foreign laws .Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

73. มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา : ศึกษาระบบชะลอการฟ้อง = Alternative measures to criminal prosecution : deferred prosecution system / นางเฉลิมศรี บรรจง.

by เฉลิมศรี บรรจง,, 2514- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ฉ75 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Alternative measures to criminal prosecution : deferred prosecution system.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

74. การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ของการประปานครหลวง = Web application development for location searching of Metropolitan Waterworks Authority’s Equipment / นายสมโภช เกียรติกสิกร.

by สมโภช เกียรติกสิกร,, 2525- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ส49 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Web application development for location searching of Metropolitan Waterworks Authority’s Equipment.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

75. การปรับปรุงระบบบริหารงานซ่อมบำรุง : กรณีศึกษาโรงงานรับจ้างผลิตอาหารในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท = The improvement of maintenance management system: a case study of original equipment manufacturer of food in sealed packing / นายพงศ์สุพัฒน์ ศรีคำแหง.

by พงศ์สุพัฒน์ ศรีคำแหง,, 2525- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 2 พ25 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Improvement of maintenance management system : a case study of original equipment manufacturer of food in sealed packing.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

76. ผลของลีโอนาร์ไดต์ดัดแปลงต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาที่ปลูกในดินเหนียว = Effect of modified leonardite on growth and yield of cucumber (Cucumis sativus L.) growing in clay soil / นางอนุชิดา ร่วมรักษ์.

by อนุชิดา ร่วมรักษ์,, 2515- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: IS สส 3 อ37 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Effect of modified leonardite on growth and yield of cucumber (Cucumis sativus L.) growing in clay soil .Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

77. การมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด = The participation of members of Chaiprakarn Dairy and Agricultural Cooperative Limited / นางสาววาธิดา สูงติวงค์.

by วาธิดา สูงติวงค์,, 2526- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ว6363 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Participation of members of Chaiprakarn Dairy and Agricultural Cooperative Limited.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

78. ปัจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) = Motivation factors relating performance of employees of Supalai Public Company Limited / นายสุทธิพงษ์ แก้วดวงเล็ก.

by สุทธิพงษ์ แก้วดวงเล็ก,, 2534- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ส73364 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Motivation factors relating performance of employees of Supalai Public Company Limited.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

79. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดุลการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา = Factors affecting the trade balance between Thailand and the United States / นาวาอากาศตรี จีรศักดิ์ ดาวเชิญ.

by จีรศักดิ์ ดาวเชิญ,, 2528- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: IS ศศ 1 จ647 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Factors affecting the trade balance between Thailand and the United States.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

80. ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูงและการดูแลผู้สูงอายุ ของอาสาสมัครประจำครอบครัว ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี = The effectiveness of health educating program on diabetes mellitus, chronic kidney disease, hypertension and long term care among family volunteers in Nasuan Sub-district, Srisawat District, Kanchana Buri Province / นายรันดร ยุมังกูร.

by รันดร ยุมังกูร,, 2508- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 2 ร63 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Effectiveness of health educating program on diabetes mellitus, chronic kidney disease, hypertension and long term care among family volunteers in Nasuan Sub-district, Srisawat District, Kanchana Buri Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

81. การเปิดรับ ความพึงพอใจและความต้องการในการรับชมรายการทางสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน 29 ของผู้ชมในเขตอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี = Exposure to, satisfaction with and demand for television programs on MONO 29 Channel of Pakkred District residents, Nonthaburi Province / นางสาวปริสนา ดอกแก้ว.

by ปริสนา ดอกแก้ว,, 2534- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: IS นศ 1 ป465 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Exposure to, satisfaction with and demand for television programs on MONO 29 Channel of Pakkred District residents, Nonthaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

82. ทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กเพื่อสนับสนุนรณรงค์การบริจาคโลหิต ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย = Attitude and communication behavior through Facebook for supporting blood donation campaign of the National Blood Center, the Thai Red Cross Society / นางสมปรารถนา จินดารัตนวรกุล.

by สมปรารถนา จินดารัตนวรกุล,, 2519- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: IS นศ 1 ส43 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Attitude and communication behavior through Facebook for supporting blood donation campaign of the National Blood Center, the Thai Red Cross Society.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

83. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ของครู อำเภอลอง จังหวัดแพร่ = Factors affecting to debt of teachers in Long District, Phrae Province / นางสาวสุภาพรรณ นันตาเครือ.

by สุภาพรรณ นันตาเครือ,, 2530- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: IS ศศ 1 ส7462 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Factors affecting to debt of teachers in Long District, Phrae Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

84. พฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด = Saving behavior of Samut Songkhram Public Health Saving Cooperative Limited’s members / นางสาววราพร ฤทธิ์เดช.

by วราพร ฤทธิ์เดช,, 2523- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ว4647 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Saving behavior of Samut Songkhram Public Health Saving Cooperative Limited’s members.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

85. การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสอบสวน = Protection of the rights of the accused in criminal justice procedure in the course of investigation stage / พันตำรวจโทวีระ เทพกล่ำ.

by วีระ เทพกล่ำ,, 2511- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ว646 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Protection of the rights of the accused in criminal justice procedure in the course of investigation stage.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

86. มาตรฐานความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็ก = The safety standard of children’s toys / นายรพีวัฒณ์ พันธนวัฒน์.

by รพีวัฒณ์ พันธนวัฒน์,, 2522- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 1 ร46 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Safety standard of children’s toys.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

87. การพัฒนาเนื้อสเต็กจากเศษเนื้อสุกรด้วยเทคนิคการประสาน = Development of steak from pork scrap by binding technique / นางสาวเพียงขวัญ ไชยนันตา.

by เพียงขวัญ ไชยนันตา,, 2533- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 2 พ82 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Development of steak from pork scrap by binding technique.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

88. การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการจัดเก็บภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 = Discretion of competent officials in tax collection under the Signboard Tax Act, B.E. 2510 / นางปาริชาติ เต็มยงค์.

by ปาริชาติ เต็มยงค์,, 2515- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ป646 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Discretion of competent officials in tax collection under the Signboard Tax Act, B.E. 2510.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

89. ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชนเผ่ากะเหรี่ยง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน จังหวัดแม่ฮ่องสอน = The effects of using a guidance activities package to enhance self-confidence of Karen hill tribe students at Prathom Suksa IV-VI levels of Ban Hua Mae Surin School in Mae Hong Son Province / นางณัฐิกา ปิ่นแก้ว.

by ณัฐิกา ปิ่นแก้ว,, 2532- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 4 ณ63 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Effects of using a guidance activities package to enhance self-confidence of Karen hill tribe students at Prathom Suksa IV-VI levels of Ban Hua Mae Surin School in Mae Hong Son Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

90. ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี = Factors affecting buying decision of bakery products in Muang District, Udon Thani Province / นายนนทิวัฒน์ หล่อสุวรรณศิริ.

by นนทิวัฒน์ หล่อสุวรรณศิริ,, 2529- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 น33 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Factors affecting buying decision of bakery products in Muang District, Udon Thani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

91. ความต้องการสวัสดิการของพนักงานบริษัทนิวเวิลด์ อินดัสตรี้ กรุ๊ป จำกัด = Welfare requirement of employee at New World Industry Group / นายธีรวุธ วอกลาง.

by ธีรวุธ วอกลาง,, 2521- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ธ647 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Welfare requirement of employee at New World Industry Group.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

92. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการตู้เกมในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ = Marketing mix factors affecting the use of game cabinet services at Mueang District in Nakhon Sawan Province / นายยศวัฒน์ สมศรีพลอย.

by ยศวัฒน์ สมศรีพลอย,, 2534- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ย55 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Marketing mix factors affecting the use of game cabinet services at Mueang District in Nakhon Sawan Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

93. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของนักท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร = Factors influencing tourist buying decision of a hand-woven dyed indigo in Muang District, Sakonnakhon Province / นางสาวนิรมล โคตรโยธี.

by นิรมล โคตรโยธี,, 2528- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 น649 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Factors influencing tourist buying decision of a hand-woven dyed indigo in Muang District, Sakonnakhon Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

94. การประเมินการใช้ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารท้องถิ่นของเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช = Evaluation of usage Electronic Local Administration Accounting System (e-LAAS) of municipality in Nakhon Si Thammarat Province / นางสาวศรีสุดา เย็นใส.

by ศรีสุดา เย็นใส,, 2536- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ศ49 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Evaluation of usage Electronic Local Administration Accounting System (e-LAAS) of municipality in Nakhon Si Thammarat Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

95. พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแปรรูปในเขตจังหวัดราชบุรี = Buying behavior of the consumers on processed pork products in the zone of Ratchaburi Province / นางสาวผาณิต พุกภูษา.

by ผาณิต พุกภูษา,, 2532- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ผ63 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Buying behavior of the consumers on processed pork products in the zone of Ratchaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

96. พฤติกรรมการบริโภคสลัดผักเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง = Consumer behavior towards healthy vegetable salad at Mueang District in Trang Province / นางสาวอมรพรรณ ศรีเพชร.

by อมรพรรณ ศรีเพชร,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 อ449 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Consumer behavior towards healthy vegetable salad at Mueang District in Trang Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

97. การใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย = The enforcement of Security guard Business Act / นางสาวณัฐชากร แก้วเกตุ.

by ณัฐชากร แก้วเกตุ,, 2520- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 1 ณ63 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Enforcement of Security guard Business Act.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

98. ปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : ศึกษากรณีการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรี การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และอำนาจในการยุบสภา = The governance of state under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 : a case study of problems on the head of executive, relations to the senate and power to dissolve parliament / นายสุบัณฑิต หลวงศรี.

by สุบัณฑิต หลวงศรี,, 2525- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ส739 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Governance of state under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 : a case study of problems on the head of executive, relations to the senate and power to dissolve parliament.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

99. การกำหนดหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 = A study on legal measures to determine the responsibilities of those concerned with the Compulsory Education According to National Education Act B.E.2545 / นายสมโชค ทองวิจิตร.

by สมโชค ทองวิจิตร,, 2502- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ส492 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Study on legal measures to determine the responsibilities of those concerned with the Compulsory Education According to National Education Act B.E.2545.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

100. การคุ้มครองแรงงานหญิง ตามร่างประมวลกฎหมายแรงงาน = The protection of women workers in the Labour Code / นายอภิรัก ประชาเกษม.

by อภิรัก ประชาเกษม,, 2504- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 1 อ47 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Protection of women workers in the Labour Code.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter