Your search returned 6731 results from 158924 records. Subscribe to this search

|
1. ภาวะผู้นำทางการสอนของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 = The instructional leadership of school administrators under the office os Prachuap Khiri Khan Educational Service Area 2 / ฉวีวรรณ บางน้ำเค็ม.

by ฉวีวรรณ บางน้ำเค็ม,, 2498- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 2 ฉ565 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2552Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (บริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. Other title: Instructional leadership of school administrators under the office os Prachuap Khiri Khan Educational Service Area 2.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), PB General Collection (1).

2. บทบาทผู้นำของคณะกรรมการอำนวยการในการผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ : กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดพิจิตร = The cooperative board of director's leadership role to meet the standard cooperative criteria : a case study of Agricultural Cooperatives in Phichit Province / ปณิตา ภูมิประพัทธ์.

by ปณิตา ภูมิประพัทธ์,, 2497- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: IS สส 2 ป36 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550Other title: Cooperative board of director's leadership role to meet the standard cooperative criteria : a case study of Agricultural Cooperatives in Phichit Province.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

3. ต้นทุนต่อหน่วยของการให้บริการของสถานีอนามัยในอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2549 = Unit costs of health service provision in Health Center of Nongki District, Buriram Province in fiscal year 2006 / ชนินทร์ พวงมาลัย.

by ชนินทร์ พวงมาลัย,, 2505- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 1 ช364 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2549Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549. Other title: Unit costs of health service provision in Health Center of Nongki District, Buriram Province in fiscal year 2006.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

4. ความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรอบรม ด้านงานหนุนช่วยบริหารกับงานจริงที่ปฏิบัติ สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่จะได้รับการเลื่อนชั้น เป็นนายตำรวจสัญญาบัตร ในสายธุรการ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปี 2534-2536 / ธวัชชัย อาภาขจร.

by ธวัชชัย อาภาขจร,, 2502- | มหาวิทยาลัยเกริก. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: Theses รศ มกร ธ46 2537 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2537Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นโยบายและวางแผนสังคม))-- มหาวิทยาลัย เกริก, 2537. Other title: Commensurability between administrative support training course and actual work for non-commissioned policce officers for being promoted into commissioned police officers in the administrative support line of work : a case study of class 2534-2536 B.E..Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5. การประเมินหลักสูตรโปรแกรมการจัดการการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ = An evaluation of the English program curriculum of Anuban Si Sa Ket School in Si Sa Ket Province / อารีรัตน์ ผาลี.

by อารีรัตน์ ผาลี,, 2529- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 6 อ66 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Evaluation of the English program curriculum of Anuban Si Sa Ket School in Si Sa Ket Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ = The effects of using a guidance activities package to ehhance ethical mind of Mathayom Suksa IV Students at Sri Ayudhya School under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Bejraratanarajsuda / นายดุสิต วันวัย.

by ดุสิต วันวัย, , 2527- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 4 ด75 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. Other title: Effects of using a guidance activities package to ehhance ethical mind of Mathayom Suksa IV Students at Sri Ayudhya School under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Bejraratanarajsuda.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของผู้มีอิทธิพลกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกของประเทศไทย = The power relations of influencers and invasions of National Reserved forest areas in a province in the Western Region of Thailand / ร้อยโทณัฏฐพงษ์ จุฑาพันธ์สวัสดิ์.

by ณัฏฐพงษ์ จุฑาพันธ์สวัสดิ์,, 2527- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ณ67 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Power relations of influencers and invasions of National Reserved forest areas in a province in the Western Region of Thailand.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. การสื่อสารทางการเมืองบนสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาการต่อต้านรัฐบาล คสช. ช่วง พ.ศ. 2557-2561 บนสื่อเฟสบุ๊ค = Political communication on social media: a case study of the NCPO government resistance on facebook from 2014 to 2018 / ว่าที่ร้อยตรีกฤชฐา สีหบัณฑ์.

by กฤชฐา สีหบัณฑ์,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ก42 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Political communication on social media : a case study of the NCPO government resistance on facebook from 2014 to 2018.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

9. การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนประกอบธุรกิจวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = The feasibility study of the digital radio broadcasting business investment in Bangkok Metropolitan Region / นายภักดี มะนะเวศ.

by ภักดี มะนะเวศ,, 2506- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: IS ศศ 1 ภ62 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Feasibility study of the digital radio broadcasting business investment in Bangkok Metropolitan Region.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

10. แนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส = Local administrative organization's approach to resolving the insurgency in Sungai Kolok District Narathiwat Province in case of SungaiKolok Town Municipality / นายกฤษฎา ทัศญาณ.

by กฤษฎา ทัศญาณ,, 2530- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ก45 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Local administrative organization's approach to resolving the insurgency in Sungai Kolok district Narathiwat province in case of Sungai Kolok Town Municipality.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นมรดกโลก = Political participation of communities in Songkhla Province in preparation for becoming a World heritage / นางสาวลลิตภัทร เตโช.

by ลลิตภัทร เตโช,, 2532- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ล46 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Political participation of communities in Songkhla Province in preparation for becoming a World heritage.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

12. ปัญหาการใช้อำนาจของกำนันผู้ใหญ่บ้านในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามคำสั่ง 22/2558 กรณีศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี = Problems on authority of subdistrict and village headman in the National Council for Peace and Order (NCPO) in order no. 22/2558 : a case study of subdistrict and village headman in Tapya Subdistrict, In Buri District, Sing Buri Province / นายวัฒนา จำปาดิบรัตนกุล.

by วัฒนา จำปาดิบรัตนกุล,, 2513- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ว67 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Problems on authority of subdistrict and village headman in the National Council for Peace and Order (NCPO) in order no. 22/2558 : a case study of subdistrict and village headman in Tapya Subdistrict, In Buri District, Sing Buri Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

13. การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยผู้บริสุทธิ์ในคดีอาญา : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายญี่ปุ่น = The treatment of victims and innocent defendants in criminal cases : a comparative study of thai and japanese laws / นางสาวกัญจน์ชญา โกมลวาจ.

by กัญจน์ชญา โกมลวาจ,, 2532- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ก622 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Treatment of victims and innocent defendants in criminal cases : a comparative study of thai and japanese laws .Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

14. อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งผลสำเร็จที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 = The Influence of the achievement-oriented culture affecting performance efficiency in secondary schools under the Secondary Education Service Area Office 16 / นางสาวกิสษณี ทวีผล.

by กิสษณี ทวีผล,, 2533- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 2 ก65 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(บริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. Other title: Influence of the achievement-oriented culture affecting performance efficiency in secondary schools under the Secondary Education Service Area Office 16.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

15. อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการส่งเรื่องให้หน่วยงานอื่นดำเนินการกล่าวหาคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐแทน = The national anti-corruption commission's authority in remittance of the allegation issues to other agencies for the criminal case allegation against the government officers instead / นางรพิตา เทพหัสดิน ณ อยุธยา.

by รพิตา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ร47 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: National anti-corruption commission's authority in remittance of the allegation issues to other agencies for the criminal case allegation against the government officers instead .Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

16. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงาน กรณีศึกษา สหกรณ์โคนมวังนํ้าเย็น จำกัด อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว = The workers' human rights promotion : the case study of Wangnamyen Dairy Co-operative., Ltd, Wangsomboon District, Sakeao Province / นางสาวทวินันท์ ชาวพรหม.

by ทวินันท์ ชาวพรหม,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ท56 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: The workers' human rights promotion : the case study of Wangnamyen Dairy Co-operative., Ltd, Wangsomboon District, Sakeao Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

17. การประเมินผลการดำเนินงานของเรือนจำอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี = An evaluation of Chaibadan District Prison, Lopburi Province / นายนฤพนธ์ ศรีโรจน์.

by นฤพนธ์ ศรีโรจน์, , 2534- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 2 น44 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Evaluation of Chaibadan District Prison, Lopburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

18. พฤติกรรมการบริโภคของผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม = Consumption behavior of the elderly who receive allowance in the municipality of Rai Khing, Nakhon Pathom Province / กุลวรางค์ วิเศษศาสตร์.

by กุลวรางค์ วิเศษศาสตร์, , 2524- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: IS ศศ 1 ก74 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Consumption behavior of the elderly who receive allowance in the municipality of Rai Khing, Nakhon Pathom Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

19. การยอมรับเทคโนโลยีการตัดฟื้นต้นกาแฟของเกษตรกร อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร = Adoption of coffee rejuvenation technology of farmers in Tha Sae District, Chumphon Province / นายเดชจรัส ยังพลขันธ์.

by เดชจรัส ยังพลขันธ์, 2527- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes สส 1 ด72 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (กษ.ม.(ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. Other title: Adoption of coffee rejuvenation technology of farmers in Tha Sae District, Chumphon Province.Availability: No items available

20. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในจังหวัดอุทัยธานี = Factors relating to the participation of farmers in the operation of Agricultural Learning Center in Uthai Thani Province / นายภูธีร์รันทร์ ขันสัมฤทธิ์.

by ภูธีร์รันทร์ ขันสัมฤทธิ์,, 2524- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes สส 1 ภ73 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (กษ.ม.(ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. Other title: Factors relating to the participation of farmers in the operation of Agricultural Learning Center in Uthai Thani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

21. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการแพทย์แผนไทยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ = Factors related to the use of Thai traditional medicine services among the people in Bang Mueang Municipality, Samut Prakan Province / นางสาวรุ่งนภา ธูปหอม.

by รุ่งนภา ธูปหอม,, 2536- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 1 ร73 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Factors related to the use of Thai traditional medicine services among the people in Bang Mueang Municipality, Samut Prakan Province.Availability: No items available

22. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุขของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว จังหวัดกระบี่ = Factors related to the quality development of medical and public health laboratories of primary care units according to Starred Sub-district Health promoting hospital standards in Krabi Province / นายวัฒนา แก้วแย้ม.

by วัฒนา แก้วแย้ม,, 2526- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 1 ว66 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Factors related to the quality development of medical and public health laboratories of primary care units according to Starred Sub-district Health promoting hospital standards in Krabi Province.Availability: No items available

23. แนวทางการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดการเผาตอซังและฟางข้าวของเกษตรกรในอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ = Extension guidelines for rice stubble and straw burning reduction management in Mueang Nakhon Sawan District, Nakhon Sawan Province / นายสุเมธ อนุสี.

by สุเมธ อนุสี,, 2529- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes สส 1 ส79 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (กษ.ม.(ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. Other title: Extension guidelines for rice stubble and straw burning reduction management in Mueang Nakhon Sawan District, Nakhon Sawan Province.Availability: No items available

24. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของหมอดินอาสาจังหวัดลพบุรี = Utilization of the extension on information technology by volunteer soil doctors in Lopburi Province / นางสาวปิยดา ยิสารคุณ.

by ปิยดา ยิสารคุณ,, 2534- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes สส 1 ป65 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (กษ.ม.(ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. Other title: Utilization of the extension on information technology by volunteer soil doctors in Lopburi Province.Availability: No items available

25. แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตราด = Operations development guidelines of community enterprise in Trat Province / นายทรงศักดิ์ สีหานาค.

by ทรงศักดิ์ สีหานาค,, 2521- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes สส 1 ท43 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (กษ.ม.(ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. Other title: Operations development guidelines of community enterprise in Trat Province.Availability: No items available

26. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมประเภทผสมผสานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Marketing mix consideration for Purchasing Mixed-Use Condominium in Bangkok and Vicinity / นางสาวบุณยวีย์ นันทนวิจิตร.

by บุณยวีย์ นันทนวิจิตร,, 2532- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 3 บ74 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Marketing mix consideration for Purchasing Mixed-Use Condominium in Bangkok and Vicinity.Availability: No items available

27. ส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อไข่ไก่จากฟาร์มไก่ไข่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรรบุรี = Marketing mix affecting purchase decision chicken eggs from layer chicken farm in Mueang, Suphanburi Province / นางสาวขวัญฤทัย อุระอารี.

by ขวัญฤทัย อุระอารี,, 2532- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ข57 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Marketing mix affecting purchase decision chicken eggs from layer chicken farm in Mueang, Suphanburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

28. ค่านิยม 12 ประการกับการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Twelve Core Values and local political development in Phunphin Subdistrict, Phunphin District, Surat Thani Province / นางสาวสุภาภรณ์ อินทรจันทร์.

by สุภาภรณ์ อินทรจันทร์,, 2519- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ส76 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Twelve Core Values and local political development in Phunphin Subdistrict, Phunphin District, Surat Thani Province | Twelve Core Values and local political development in Phunphin Sub-district, Phunphin District, Surat Thani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

29. ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 = Legal problems on the enforcement of Food Act B.E. 2522 (1979) / นางสาวอัยรินชร์ วังคำแหง.

by อัยรินชร์ วังคำแหง,, 2533- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 อ65 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Legal problems on the enforcement of Food Act B.E. 2522 (1979).Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

30. การคุ้มครองข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = The protection of personal electronic health information for hospitalized persons / นางสาวอรอุมา ต้อยแก้ว.

by อรอุมา ต้อยแก้ว,, 2529- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 อ46 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Protection of personal electronic health information for hospitalized persons.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

31. การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ = The enforcement of law on protecting official secrets / นายณกรณ์ โชติมณี.

by ณกรณ์ โชติมณี,, 2525- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ณ24 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: enforcement of law on protecting official secrets.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

32. ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ = Problems of tort liability of government officials / นายจักรพงษ์ ใจพรมมา.

by จักรพงษ์ ใจพรมมา,, 2523- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 จ65 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Problems of tort liability of government officials.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

33. ปัญหาการนำมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาสำหรับเด็กและเยาวชน ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 = Problemson the implementation of special measure for children and juvenile instead of criminal procedure under the Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Procedure Act B.E.2559, fifth edition, Section 86 / นางสาวมะลิวัลย์ วาสนาพูนทรัพย์.

by มะลิวัลย์ วาสนาพูนทรัพย์,, 2526- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ม64 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Problems on the implementation of special measure for children and juvenile instead of criminal procedure under the Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Procedure Act B.E.2559, fifth edition, Section 86.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

34. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฎิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 = Legal issues relating to orders requiring state officials to pay compensation pursuant to Regulations of the office of the Prime Minister on Procedures relating to Tort Liability of State Official B.E.2539 / นายสุวิทย์ ปิ่นพรหม.

by สุวิทย์ ปิ่นพรหม,, 2526- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ส757 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Legal issues relating to orders requiring state officials to pay compensation pursuant to Regulations of the office of the Prime Minister on Procedures relating to Tort Liability of State Official B.E.2539.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

35. พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อรถยนต์มือสองในอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี = Customer in buying behavior of second-hand cars at Si Maha Pho District in Prachin Buri Province / นางสาวจริญญา กิจสมสาท.

by จริญญา กิจสมสาท,, 2535- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 จ462 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Customer in buying behavior of second-hand cars at Si Maha Pho District in Prachin Buri Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

36. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = A study of problems and problem-solving guidelines of revenue collection of Yangkham Municipality Doilor District, Chiangmai Province / นางสาวอัมพร หลุยจำลอง.

by อัมพร หลุยจำลอง,, 2519- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 อ6449 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Study of problems and problem-solving guidelines of revenue collection of Yangkham Municipality Doilor District, Chiangmai Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

37. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง = Performance evaluation of Sai Daeng Sub-district Administrative Organization Mueang Ranong District, Ranong Province / นายอรรนพ พรหมคณะ.

by อรรนพ พรหมคณะ,, 2505- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 2 อ49 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Performance evaluation of Sai Daeng Sub-district Administrative Organization Mueang Ranong District, Ranong Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

38. ภาวะผู้นำในฐานะปัจจัยคั่นกลางที่ถ่ายทอดอิทธิพลขององค์การแห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกไทย = Leadership as a mediator of learning organization, technology and innovation influencing competitiveness of Thai exporting business / นางลาวัลย์ บรรเจิดรุ่งขจร.

by ลาวัณย์ บรรเจิดรุ่งขจร,, 2507- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes Ph.d วจ 1 ล65 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: ดุษฏีนิพนธ์ (บธ.ด. (บริหารธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Leadership as a mediator of learning organization, technology and innovation influencing competitiveness of Thai exporting business.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

39. ปัจจัยส่งเสริมภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย : กรณีศึกษากลุ่มโรงสีข้าวชมรมรักษ์ธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่น ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร = Factors of civil society promotion for democracy development : a case study of rice mill group for natural conservation in the local community of Na So Sub-district, Kutchum district, Yasothorn province / นางสาวสุมารีย์ ชูจิตร.

by สุมารีย์ ชูจิตร,, 2518- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ส77 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Factors of civil society promotion for democracy development : a case study of rice mill group for natural conservation in the local community of Na So sub-district, Kutchum district, Yasothorn province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

40. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา กรณีเด็กหรือเยาวชนเป็นผู้กระทำความผิด = Compensation in criminal case, in cases of child or youth offender / นายพงศ์กเศม บุรัสการ.

by พงศ์กเศม บุรัสการ,, 2533- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 พ25 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Compensation in criminal case, in cases of child or youth offender.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

41. การจัดกลุ่มสถาบันการเงิน และการเพิ่มมาตรการลงโทษทางปกครองต่อสถาบันการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน = Financial institutions grouping and adding administrative sanctions to financial institutions according to anti-money laundering law /นายธตรัฐ ไตรณรงค์.

by ธตรัฐ ไตรณรงค์,, 2527- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ธ38 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Financial institutions grouping and adding administrative sanctions to financial institutions according to anti-money laundering law.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

42. ผลของการส่งเสริมทันตสุขภาพในคนพิการโดยการเยี่ยมบ้านโดยทันตบุคลากรและไม่ใช่ทันตบุคลากรของอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก = The effects of dental health promotion among disabled persons through home visits by dental and non-dental personnel in Bang Rakam District, Phitsanulok Province / นางสาวอัญชลี กิติวิริยกุล.

by อัญชลี กิติวิริยกุล,, 2525- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วส 4 อ63 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ส.ม. (บริหารโรงพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Effects of dental health promotion among disabled persons through home visits by dental and non-dental personnel in Bang Rakam District, Phitsanulok Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

43. ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามเทคนิคการเสริมแรงเพื่อพัฒนามารยาททางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน จังหวัดกำแพงเพชร = The effects of using a guidance activities package based on reinforcement technique to develop social manners of Prathom Suksa IV –VI students at Ban Wangtakian School in Kamphaeng Phet Province

by พรรณกมล สังคง,, 2533- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณทิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 4 พ48 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Effects of using a guidance activities package based on reinforcement technique to develop social manners of Prathom Suksa IV –VI students at Ban Wangtakian School in Kamphaeng Phet Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

44. การมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด = The participation of members of Chaiprakarn Dairy and Agricultural Cooperative Limited / นางสาววาธิดา สูงติวงค์.

by วาธิดา สูงติวงค์,, 2526- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ว6363 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Participation of members of Chaiprakarn Dairy and Agricultural Cooperative Limited.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

45. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดุลการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา = Factors affecting the trade balance between Thailand and the United States / นาวาอากาศตรี จีรศักดิ์ ดาวเชิญ.

by จีรศักดิ์ ดาวเชิญ,, 2528- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: IS ศศ 1 จ647 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Factors affecting the trade balance between Thailand and the United States.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

46. ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูงและการดูแลผู้สูงอายุ ของอาสาสมัครประจำครอบครัว ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี = The effectiveness of health educating program on diabetes mellitus, chronic kidney disease, hypertension and long term care among family volunteers in Nasuan Sub-district, Srisawat District, Kanchana Buri Province / นายรันดร ยุมังกูร.

by รันดร ยุมังกูร,, 2508- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 2 ร63 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Effectiveness of health educating program on diabetes mellitus, chronic kidney disease, hypertension and long term care among family volunteers in Nasuan Sub-district, Srisawat District, Kanchana Buri Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

47. ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อพัฒนาการตระหนักรู้ด้านอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง = The effects of using a guidance activities package based on multiple intelligences theory for the development of the career awareness of Mathayom Suksa III students at Steeranong School in Ranong Province / นางสาวอมราภรณ์ เพ็ชรสุ่ม.

by อมราภรณ์ เพ็ชรสุ่ม,, 2532- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 4 อ48 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Effects of using a guidance activities package based on multiple intelligences theory for the development of the career awareness of Mathayom Suksa III students at Steeranong School in Ranong Province .Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

48. ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครที่มีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและเจตคติต่อท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”จังหวัดสมุทรสาคร = The effects of using an electronic book entitled local wisdom of Samut Sakhom on critical reading ability and toward local Area of Mathayom Suksa VI students at Krathumbaen “Wiset Samutthakhun”School in Samut Sakhon Province / นางนิยดา น่วมไม้พุ่ม.

by นิยดา น่วมไม้พุ่ม,, 2498- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 1 น6432 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Effects of using an electronic book entitled local wisdom of Samut Sakhom on critical reading ability and toward local Area of Mathayom Suksa VI students at Krathumbaen “Wiset Samutthakhun”School in Samut Sakhon Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

49. ผลการใช้บทปฎิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง = The effects of laboratory instructions using the constructivist learning approach in the topic of Structure and Function of Flower Plants on science learning achievement and integrated science process skills of Mathayom Suksa V students at Phichairattanakhan School in Ranong Province / นางสาวอัสมะ เจะดาฮิง.

by อัสมะ เจะดาฮิง,, 2532- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณทิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 8 อ65 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Effects laboratory of instructions using the constructivist learning approach in the topic of Structure and Function of Flower Plants on science learning achievement and integrated science process skills of Mathayom Suksa V students at Phichairattanakhan School in Ranong Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

50. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส = The relationship between in-school supervision behaviors of school administrators and morale in job performance of teachers under the Offices of Narathiwat Primary Education Service Area / นายมะรอฟี เจะเลาะ.

by มะรอฟี เจะเลาะ,, 2521- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: Thes ศษ 2 ม65 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (บริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Relationship between in-school supervision behaviors of school administrators and morale in job performance of teachers under the Offices of Narathiwat Primary Education Service Area.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter