Your search returned 1690 results from 158955 records. Subscribe to this search

|
401. การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานพื้นบ้านภาคเหนือสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 = Creating reading comprehension skill exercises by using Northern folk tales for Prathom Suksa III students in Schools under Chiang Mai Primary Education Service Area Office 3 / นางนิตยา แปงเพ็ชร.

by นิตยา แปงเพ็ชร,, 2519- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 น66 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2559Other title: Creating reading comprehension skill exercises by using Northern folk tales for Prathom Suksa III students in Schools under Chiang Mai Primary Education Service Area Office 3.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

402. ระบบอุปถัมภ์ในการเลือกตั้งท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี = The patronage system in Local Elections : a case study of Bo Thong Subdistrict Municipality in Bo Thong District, Chonburi Province / ประทุมมารถ สุจริต.

by ประทุมมารถ สุจริต,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ป4642 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Patronage system in Local Elections : a case study of Bo Thong Subdistrict Municipality in Bo Thong District, Chonburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

403. บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น : กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2556 = The role of the Local Elections Commission : a case study of the Mayoral Election in the Ubon Ratchathani City Municipality on 24th March 2013 / ดิเรก บวรสกุลเจริญ.

by ดิเรก บวรสกุลเจริญ,, 2507- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ด67 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Role of the Local Elections Commission : a case study of the Mayoral Election in the Ubon Ratchathani City Municipality on 24th March 2013.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

404. คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรกรมทางหลวงชนบท กรณีศึกษากรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร = Quality of working life of personnel of the Department of Rural Roads : working at the Department of Rural Roads, Bangkok / ศิริลักษณ์ คีรีแก้ว.

by ศิริลักษณ์ คีรีแก้ว,, 2522- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 2 ศ648 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Quality of working life of personnel of the department of rural roads : working at the Department of Rural Roads, Bangkok.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

405. ประสิทธิผลในการจัดบริการสาธารณะด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ = The effectiveness of public service management in the area of quality of life-promoting services for the people of Wang Daeng Subdistrict Administrative Organization, Tron District, Uttaradit Province / ชาญชัย สุทธะตั้ง.

by ชาญชัย สุทธะตั้ง,, 2525- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 2 ช623 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Effectiveness of public service management in the area of quality of life-promoting services for the people of Wang Daeng Subdistrict Administrative Organization, Tron District, Uttaradit Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

406. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมในวิชาเคมีพื้นฐานเรื่องธาตุและสารประกอบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of learning activities management and compounds on science learning achievement of Mathayom Suksa IV Students in programs focusing not science at Sanpatong Wittayakom School in Chaiang Mai Province / ดวงใจ ดวงลาภา.

by ดวงใจ ดวงลาภา,, 2509- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: IS ศษ 1 ด529 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Effects of learning activities management and compounds on science learning achievement of Mathayom Suksa IV students in programs focusing not science at Sanpatong Wittayakom School in Chaiang Mai Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

407. ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการของผู้โดยสารชาวไทยต่อท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง = Customer expectations and perceptions toward services of Don Meaung International Airport / สิชล รอดตัว.

by สิชล รอดตัว,, 2525- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ส624 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Customer expectations and perceptions toward services of Don Meaung International Airport.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

408. มุมมองของนักวิชาการมาร์กซิสต์ไทยต่อพัฒนาการของรัฐไทยระหว่างพ.ศ.2525-2555 : ศึกษาผลงานของ เกษียร เตชะพีระ และพิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ = The marxism perspective of Thai scholars with the development of the Thai' state during 1982-2012 : a study from the work of Kasian Tejapira and Pichit Likitkijsomboon / สมชัย กำจรกิจบวร.

by สมชัย กำจรกิจบวร,, 2500- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ส426 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Marxism perspective of Thai scholars with the development of the Thai' state during 1982-2012 : a study from the work of Kasian Tejapira and Pichit Likitkijsomboon.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

409. การรักษาตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ของนายประเสริฐ แซ่แต้ = Strategic methods of Mr. Prasert Saetae in Retaining his position as mayor of Kampaengphet Tambon Municipality, Rattaphum District, Songkhla Province / ปริญญา พิทักษ์เดชา.

by ปริญญา พิทักษ์เดชา,, 2529- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ป466 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Strategic methods of Mr. Prasert Saetae in Retaining his position as mayor of Kampaengphet Tambon Municipality, Rattaphum District, Songkhla Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

410. แนวคิดทางการเมืองของคณะ ร.ศ. 130 = Political thought of the 130 ratanakosin era movement in Siam / พีรพงศ์ หมู่ซัง.

by พีรพงศ์ หมู่ซัง,, 2527- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 พ644 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Political thought of the 130 ratanakosin era movement in Siam.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

411. การเปิดรับสื่อและการรับรู้ข่าวสารการลงคะแนนเลือกตั้งด้วยเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว = Media exposure and perception of news about electronic vote counting machines of eligible voters in Mueang Sa Kaeo District, Sa Kaeo Province / มนตรี ภูมิภักดิ์.

by มนตรี ภูมิภักดิ์,, 2511- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: IS นศ 1 ม33 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Media exposure and perception of news about electronic vote counting machines of eligible voters in Mueang Sa Kaeo District, Sa Kaeo Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

412. การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง แก้งสนามนางบ้านเอ๋งสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโนนสำราญจังหวัดนครราชสีมา = The construction of a supplementary reading book entitled Kaeng Sanam Nang Ban Aeng for Mathayom Suksa I students of Ban Nonsamran School in NakhonRatchasima Province / ศุภารัตน์ นันตะริ.

by ศุภารัตน์ นันตะริ,, 2528- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ศ746 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Construction of a supplementary reading book entitled Kaeng Sanam Nang Ban Aeng for Mathayom Suksa I students of Ban Nonsamran School in NakhonRatchasima Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

413. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกับการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น = Relationship between knowledge and participation of village health volunteers on the performance of prevention and control of dengue hemorrhagic fever in Nampong District, Khon Kaen Province / สุริยัน ชมอาษา.

by สุริยัน ชมอาษา,, 2515- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 2 ส746 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Relationship between knowledge and participation of village health volunteers on the performance of prevention and control of dengue hemorrhagic fever in Nampong District, Khon Kaen Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

414. ผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี = The effects of science activities on problem solving ability of Preschool Children at Anuban Wat Chaichumphon Chana Songkhram School in Kanchanaburi Province / สงกรานต์ เลิศวรายุทธ์.

by สงกรานต์ เลิศวรายุทธ์,, 2506- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ส22 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Effects of science activities on problem solving ability of Preschool Children at Anuban Wat Chaichumphon Chana Songkhram School in Kanchanaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

415. การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานแนะแนวของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี = A study of the state, problems and guidelines for developing guidance operation of school under the Secondary Education Service Area Office 11 in Surat Thani Province / ผกามาศ เฟื่องฟู.

by ผกามาศ เฟื่องฟู,, 2518- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 4 ผ26 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Study of the state, problems and guidelines for developing guidance operation of school under the Secondary Education Service Area Office 11 in Surat Thani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

416. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสื่อการศึกษาของผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร = Satisfaction of service users with educational media service provision of public libraries under the Bureau of Culture, Sports and Tourism of Bangkok Metropolitan Administration / ณัฐพล วานิช.

by ณัฐพล วานิช,, 2531- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ณ64 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Satisfaction of service users with educational media service provision of public libraries under the Bureau of Culture, Sports and Tourism of Bangkok Metropolitan Administration.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

417. การออมของพนักงานเทศบาลในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม = Savings of municipal officers in Samphran District, Nakhonpathom Province / นิตยา คูณมา.

by นิตยา คูณมา,, 2527- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: IS ศศ 1 น635 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Savings of municipal officers in Samphran District, Nakhonpathom Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

418. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน : กรณีศึกษาข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสังกัดส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร = Factors related to saving behavior : a case study of government officers of the office of Auditor General of Thailand under Central Administration Bangkok / ปีชัย จีระศักดิ์ประเสริฐ.

by ปีชัย จีระศักดิ์ประเสริฐ,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: IS ศศ 1 ป62 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Factors related to saving behavior : a case study of government officers of the office of Auditor General of Thailand under Central Administration Bangkok.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

419. ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองของผู้ดูแลเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู = The effects of using a guidance activities package to enhance self-confidence of disabled children caregivers in Nong Bua Lam Phu Provincial Special Education Center / เมทินี ทิพสอน.

by เมทินี ทิพสอน,, 2525- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 4 ม736 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Effects of using a guidance activities package to enhance self-confidence of disabled children caregivers in Nong Bua Lam Phu Provincial Special Education Center.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

420. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรกรณีศึกษาสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดชลบุรี = Factors relating to the quality of working life of personnel : a case study of Chonburi Provincial Excise Office / ธีรพงษ์ วงศ์ปัน.

by ธีรพงษ์ วงศ์ปัน,, 2511- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 2 ธ64 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Factors relating to the quality of working life of personnel : a case study of Chonburi Provincial Excise Office.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

421. ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Marketing mix that affecting the online shopping behavior through mobile smart phones of consumers in Bangkok / ณัฐรินีย์ พรพิสุทธิ์.

by ณัฐรินีย์ พรพิสุทธิ์,, 2525- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 3 ณ636 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Marketing mix that affecting the online shopping behavior through mobile smart phones of consumers in Bangkok.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

422. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มสมรรถนะของข้าราชการกรมราชฑัณฑ์ในเขตลาดยาว = Human resources development to enhance the competency of Corrections Officers at Ladyao District / สุวลักษณ์ นิจพรหม.

by สุวลักษณ์ นิจพรหม,, 2520- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 2 ส754 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Human resources development to enhance the competency of Corrections Officers at Ladyao District.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

423. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด = Public participation in Robmuang Sub-district Administration Organization local development plan, Muang District, Roi Et Province / อภิเดช สิทธิพรหม.

by อภิเดช สิทธิพรหม,, 2509- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 2 อ467 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Public participation in Robmuang Sub-district Administration Organization local development plan, Muang District, Roi Et Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

424. ปัญหาการควบคุมกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย = Problems on supervising local administrative organizations in Thailand / ศิโรตม์ พุทธา.

by ศิโรตม์ พุทธา,, 2502- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ศ69 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Problems on supervising local administrative organizations in Thailand.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

425. กฎหมายการคุ้มครองพืชสมุนไพรไทย = Thai traditional herbs protection law / ระพินทร์ เอกสุวรรณ.

by ระพินทร์ เอกสุวรรณ,, 2494- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 1 ร64 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Thai traditional herbs protection law.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

426. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีของประเทศไทย = Legal obstacles in relation to prostitution in Thailand / สุดารัตน์ กาญจนะโกมล.

by สุดารัตน์ กาญจนะโกมล,, 2524- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ส72 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Legal obstacles in relation to prostitution in Thailand.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

427. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีต่อการใช้บริการของลูกค้าตลาดฟู้ดวิลล่า ราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร = Service marketing mix factors toward service use of food Villa Ratchaphruek's customers, Talingchan District, Bangkok / วีระพันธ์ รื่นเริงกาล.

by วีระพันธ์ รื่นเริงกาล,, 2493- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 3 ว647 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Service marketing mix factors toward service use of food Villa Ratchaphruek's customers, Talingchan District, Bangkok.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

428. พฤติกรรมการเลือกอพาร์ทเม้นท์ของผู้เช่าในเขตกรุงเทพมหานคร = Apartment selection behavior of tenants in Bangkok Metropolitan Area / พิพัฒน์ เตชะพงศ์ธาดา.

by พิพัฒน์ เตชะพงศ์ธาดา,, 2504- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 3 พ65 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Apartment selection behavior of tenants in Bangkok Metropolitan Area.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

429. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา = Tourist behavior of Thai tourists in Pranakorn Sir Ayutthaya Province / รจนา ต่ายธานี.

by รจนา ต่ายธานี,, 2532- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 3 ร23 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Tourist behavior of Thai tourists in Pranakorn Sir Ayutthaya Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

430. ปัญหาการใช้กฎหมายกับผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน = Problem on low application for inmates in prison and correctional / ธีภพภณ จันทร์ลอย.

by ธีภพภณ จันทร์ลอย,, 2520- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ธ65 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Problem on low application for inmates in prison and correctional.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

431. ความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปใช้ประโยชน์รายงานทางการบัญชีและการเงินของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดกระบี่ = Knowledge, understanding, and utilization of accounting and Financial Reports by the saving cooperatives operation committee in Krabi Province / สุกัญญา สุขจิตต์.

by สุกัญญา สุขจิตต์,, 2528- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: IS สส 2 ส727 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Knowledge, understanding, and utilization of accounting and Financial Reports by the saving cooperatives operation committee in Krabi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

432. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมสำหรับการผลิตเงาะของสมาชิกสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตร จังหวัดตราด จำกัด = Approaches to promoting and developing appropriate good agricultural practices for rambutan producers who are members of Trat Province Agro-business promotion cooperative Ltd. / วีรวัฒน์ สุริยะ.

by วีรวัฒน์ สุริยะ,, 2525- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: IS สส 2 ว645 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Approaches to promoting and developing appropriate good agricultural practices for rambutan producers who are members of Trat Province Agro-business promotion cooperative Ltd..Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

433. การออมและการวางแผนภาษีของข้าราชการสังกัดสำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค 9 และสำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค 10 = The savings and tax planning of government officials in regional Audit Office no.9 and regional Audit Office no.10 / ขวัญใจ อินสมพันธ์.

by ขวัญใจ อินสมพันธ์,, 2527- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ข563 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Savings and tax planning of government officials in regional Audit Office no.9 and regional Audit Office no.10.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

434. ผลการใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง พหุวัฒนธรรมศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี = The effect of a learning package in the topic of multicultural studies on learning achievement of Mathayom Suksa I students at Princess Chulabhorn's College in Phetchaburi Province / กิริยา ภูเงิน.

by กิริยา ภูเงิน,, 2515- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ก645 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Effect of a learning package in the topic of multicultural studies on learning achievement of Mathayom Suksa I students at Princess Chulabhorn's College in Phetchaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

435. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการเรื่อง จำนวนนับที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแดง จังหวัดสุรินทร์ = The effects of hand-on learning activities in the topic of counting numbers on Mathematics learning achievement of Prathom Suka I students at Ban Daeng School in Surin Province / จุฬารัตน์ แบ้งกลาง.

by จุฬารัตน์ แบ้งกลาง,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 จ754 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Effects of hand-on learning activities in the topic of counting numbers on Mathematics learning achievement of Prathom Suka I students at Ban Daeng School in Surin Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

436. ผลการใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง หน้าที่พลเมืองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง จังหวัดนครราชสีมา = The effects of a learning package in the topic of civic education on learning achievement of Prathom Suksa IV students at Wat Posribanjong School in Nakhon Ratchasima Province / จณัญญา เจริญรัมย์.

by จณัญญา เจริญรัมย์,, 2519- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 จ36 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Effects of a learning package in the topic of civic education on learning achievement of Prathom Suksa IV students at Wat Posribanjong School in Nakhon Ratchasima Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

437. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล = The relationship between instructional leadership of school administrators and team working of teachers in school under Satun Primary Education Service Area Office / นงลักษณ์ จรียานุวัฒน์.

by นงลักษณ์ จรียานุวัฒน์,, 2515- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 น24 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Relationship between instructional leadership of school administrators and team working of teachers in school under Satun Primary Education Service Area Office.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

438. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย = Employees' work efficiency of Nongkhai Provincial Cooperative / ฤทัยรัตน์ รักเกื้อ.

by ฤทัยรัตน์ รักเกื้อ,, 2526- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ฤ46 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Employees' work efficiency of Nongkhai Provincial Cooperative.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

439. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Factors affecting the performance of the Government Auditor in the Northeastern / เกตน์สิรี เกขุนทด.

by เกตน์สิรี เกขุนทด,, 2529- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ก73 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Factors affecting the performance of the Government Auditor in the Northeastern.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

440. พฤติกรรมการออมของพนักงาน บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด = Saving behavior of employees of Hino Motors Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.(Thailand) Company Limited / พิชญ์ธนัท เลิศคำ.

by พิชญ์ธนัท เลิศคำ,, 2534- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 พ6223 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Saving behavior of employees of Hino Motors Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. (Thailand) Company Limited.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

441. การบังคับคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศบรูไน = The enforcement of foreign arbitral award: comparison Thailand and Brunei / อนุสรณ์ สานิง.

by อนุสรณ์ สานิง,, 2526- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 1 อ38 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Enforcement of foreign arbitral award: comparison Thailand and Brunei.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

442. ความคาดหวังของประชาชนต่อประสิทธิผลโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 = The expectations of people for effectiveness on Hat Yai Flood Mitigation projects (phase II) Large Size Irrigation Structure Office 11, Songkhla Province / ดล จอมประชา.

by ดล จอมประชา,, 2517- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 2 ด42 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Expectations of people for effectiveness on Hat Yai Flood Mitigation projects (phase II) Large Size Irrigation Structure Office 11, Songkhla Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

443. พฤติกรรมการซื้อสินค้าของสมาชิกสหกรณ์นิคมปากน้ำ จำกัด จังหวัดกระบี่ = Purchasing behavior of members of Pak Nam Land Settlement Cooperatives Ltd., Krabi Province / สวภัทร คีรีพิทักษ์.

by สวภัทร คีรีพิทักษ์,, 2513- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: IS สส 2 ส54 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Purchasing behavior of members of Pak Nam Land Settlement Cooperatives Ltd., Krabi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

444. การใช้สื่อการสอนของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา = The use of instructional media by child care teachers in preschool children development centers under Tambon administrative organizations in Nakhon Ratchasima Province / ขวัญ ช่างเกวียน.

by ขวัญ ช่างเกวียน,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ข564 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Use of instructional media by child care teachers in preschool children development centers under Tambon administrative organizations in Nakhon Ratchasima Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

445. ปัจจัยที่ส่งผลให้นายสุรวุฒิ เชิดชัย ชนะการเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 = Factors that affected Mr. Surawut Cherdchai's victory in the Election for Mayor of Nakhon Ratchasima on 27 May 2012 / เชิดศักดิ์นิรันดร์ พันธสุชาติ.

by เชิดศักดิ์นิรันดร์ พันธสุชาติ,, 2504- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ช76 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Factors that affected Mr. Surawut Cherdchai's victory in the Election for Mayor of Nakhon Ratchasima on 27 May 2012.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

446. แนวทางในการปรับปรุงระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ไปสู่ ISO 14001:2015 ของโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง = Guidelines for improving environmental management system ISO 14001:2004 towards ISO 14001:2015 in an electronics factory / อรทัย ทิพย์จักษุรัตน์.

by อรทัย ทิพย์จักษุรัตน์,, 2516- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 3 อ43 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Guidelines for improving environmental management system ISO 14001:2004 towards ISO 14001:2015 in an electronics factory.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

447. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี = Development of a computer assisted instruction program in the use of graphic programs course on the topic of fundamental knowledge on computer graphic for Mathayom Suksa III Students at Thonglang Wittayakom School in Uthai Thani Province / ชโลธร ศรีสด.

by ชโลธร ศรีสด,, 2525- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ช94 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Development of a computer assisted instruction program in the use of graphic programs course on the topic of fundamental knowledge on computer graphic for Mathayom Suksa III Students at Thonglang Wittayakom School in Uthai Thani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

448. พฤติกรรมของผู้โดยสารในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ : กรณีศึกษา ผู้โดยสารสายการบินแอร์เอเชีย ไลอ้อนแอร์ และนกแอร์ = Passenger behavior in selecting low cost arilines service : a case study of Air Asia, Lion Air and Nok Air / สญาดา เบญจกุล.

by สญาดา เบญจกุล,, 2529- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ส26 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Passenger behavior in selecting low cost arilines service : a case study of Air Asia, Lion Air and Nok Air.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

449. คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท ซิพโลหะกิจ (1993) จำกัด = Quality of working life of employees at Zip Metal Works Factory (1993) Company Limited / วนัชพร น้อยหุ่น.

by วนัชพร น้อยหุ่น,, 2520- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ว365 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Quality of working life of employees at Zip Metal Works Factory (1993) Company Limited.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

450. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี = Marketing mix factors affecting the consumption of coffee consumers in the Nonthaburi Province / เปมิกา ติงสมบัติยุทธ์.

by เปมิกา ติงสมบัติยุทธ์,, 2531- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ป75 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Other title: Marketing mix factors affecting the consumption of coffee consumers in the Nonthaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter