Your search returned 1687 results from 158924 records. Subscribe to this search

|
251. การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง “เที่ยวเมืองชัยภูมิ” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดชัยภูมิ = The construction of a reading enhancement book entitled “visit Mueang Chaiyaphum” for Prathom Suksa V students in Chaiyaphum Province / นางปาริชาติ แก้วกันยา.

by ปาริชาติ แก้วกันยา,, 2515- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ป648 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Construction of a reading enhancement book entitled “visit Mueang Chaiyaphum” for Prathom Suksa V students in Chaiyaphum Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

252. ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบการจดทะเบียนในท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11 = Factors influencing the decision to file a value added tax over the internet of entrepreneurs in the Bangkok Area Revenue Office 11 / นางสาวนิพัฒทรา ใจเป็ง.

by นิพัฒทรา ใจเป็ง,, 2526- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: IS ศศ 1 น647 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Factors influencing the decision to file a value added tax over the internet of entrepreneurs in the Bangkok Area Revenue Office 11.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

253. ปัจจัยกำหนดการส่งกุ้งแช่แข็งจากประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกา = Factors affecting frozen shrimp export from Thailand to the United State of America / นายสวัสดิ์ ชีววาริน.

by สวัสดิ์ ชีววาริน,, 2512- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: IS ศศ 1 ส56 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Factors affecting frozen shrimp export from Thailand to the United State of America.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

254. การอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนของครอบครัวที่อาศัยอยู่ในติวานนท์แมนชั่น อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี = Pre-school children rearing styles of families residing in Tiwanon mansion, Pakkret District, Nonthaburi Province / นางสาววัชรี จันทรเจษฎากร.

by วัชรี จันทรเจษฎากร,, 2524- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ว62 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Dissertation note: บรรณานุกรม: แผ่นที่ [44]-49. Other title: Pre-school children rearing styles of families residing in Tiwanon mansion, Pakkret District, Nonthaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

255. ผลของการใช้บทบาทสมมติที่มีต่อทักษะการพูดวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน จังหวัดอุบลราชธานี = The effects of using role play activities on Thai language speaking skill of Prathom Suksa I students at Ban Dong Khwangkhamthon School in Ubon Ratchathani Province / นางสาวนันธิยา สุภากรณ์.

by นันธิยา สุภากรณ์,, 2525- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 น68 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Effects of using role play activities on Thai language speaking skill of Prathom Suksa I students at Ban Dong Khwangkhamthon School in Ubon Ratchathani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

256. การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ตำนานและประเพณีของจังหวัดภูเก็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดภูเก็ต = Construction of a supplementary reading entitled Legends and Traditions of Phuket Province for Mathayom Suksa I students in Phuket Province / นางสาวกานดา รัตนมณี.

by กานดา รัตนมณี,, 2533- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ก635 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Construction of supplementary reading entitled Legends and Traditions of Phuket Province for Mathayom Suksa I students in Phuket Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

257. ความต้องการจำเป็นในการส่งเสริมครูทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มพญาวัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 = Need assessment in promoting teachers’ classroom action research of school administrators in the Phaya-Wang Secondary Schools under Secondary Educational Service Area Office 35 / นางทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์.

by ทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์,, 2528- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 ท63 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Need assessment in promoting teachers’ classroom action research of school administrators in the Phaya-Wang Secondary Schools under Secondary Educational Service Area Office 35.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

258. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง ข้าวไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา = Construction of an electronic book entitled Thai Rice for Prathom Suksa IV students of Kasetsart University Demonstration School, Center of Educational Research and Development / นายรวิศุทธ์ วาดี.

by รวิศุทธ์ วาดี,, 2523- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ร56 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Construction of an electronic book entitled Thai Rice for Prathom Suksa IV students of Kasetsart University Demonstration School, Center of Educational Research and Development.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

259. ผลการจัดกิจกรรมคำคล้องจองที่มีต่อความสามารถทางการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยเผ่ากะเหรี่ยงในโรงเรียนบ้านแม่ตอละ จังหวัดแม่ฮ่องสอน = The effects of rhyming activities on Thai language speaking ability of Karan tribe preschool children in Ban Mae Tola School in Mae Hong Son Province / นางสาวเทียนสว่าง ศรีหมื่น.

by เทียนสว่าง ศรีหมื่น,, 2528- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ท83 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Effects of rhyming activities on Thai language speaking ability of Karan tribe preschool children in Ban Mae Tola School in Mae Hong Son Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

260. การเมืองในการจัดสรรงบประมาณของเมืองพัทยา = Politics in budget allocation of Pattaya City / ณัฐชนกานต์ อภิลาภศุขศิริกุล.

by ณัฐชนกานต์ อภิลาภศุขศิริกุล,, 2509- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ณ65 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Politics in budget allocation of Pattaya City.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

261. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านเพหลาใต้ ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ = People's participation in Ban Phe La Tai community forest management, Phe La Sub-district, Klong Thom District, Krabi Province / ยุทธชัย มากผล.

by ยุทธชัย มากผล,, 2534- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: IS สส 3 ย73 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: People's participation in Ban Phe La Tai community forest management, Phe La Sub-district, Klong Thom District, Krabi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

262. การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำในหอผู้ป่วยสามัญหญิง 1 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี = Cost analysis of the intravascular chemotherapy nursing activities in the woman general ward 1 at Lop Buri Cancer Hospital / ลาวัลย์ เชยชม.

by ลาวัลย์ เชยชม,, 2516- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.

Call number: IS พย 1 ล65 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Cost analysis of the intravascular chemotherapy nursing activities in the woman general ward 1 at Lop Buri Cancer Hospital.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

263. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี = The participation of people in community: a case study of Watpleng District Community Development Office in Ratchaburi Province / ศศิวิมล เนตรสว่าง.

by ศศิวิมล เนตรสว่าง,, 2524- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 2 ศ58 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Participation of people in community : a case study of Watpleng District Community Development Office in Ratchaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

264. คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Quality of working life of personnel of the Office Administrative Court in the Northeastern Region / อมรรัตน์ พลที.

by อมรรัตน์ พลที,, 2529- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 2 อ445 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Quality of working life of personnel of the Office Administrative Court in the Northeastern Region.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

265. การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีกรดไฮโดรฟลูออริกรั่วไหลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตสารเตรียมผิวโลหะแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี = Emergency planning for Hydrofluoric acid leakage by using computer programs : a case study of mental pre-treatment manufacturer in Chon Buri Province / ฤทัยชนก ภู่พวง.

by ฤทัยชนก ภู่พวง,, 2526- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 3 ฤ37 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Emergency planning for Hydrofluoric acid leakage by using computer programs : a case study of mental pre-treatment manufacturer in Chon Buri Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

266. คู่มือการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา = Manual of Laboratory hazardous waste management for Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla / รัตนาภรณ์ กิจจารักษ์.

by รัตนาภรณ์ กิจจารักษ์,, 2524- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: IS วส 3 ร64 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Manual of Laboratory hazardous waste management for Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

267. การให้บริการที่ดีตามการรับรู้ของสถานศึกษาและแนวทางการพัฒนาข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ = Good services as perceived by schools and guidelines for development of personnel under the Office of Krabi Primary Education Service Area / ยุพา รัตนพรหม.

by ยุพา รัตนพรหม,, 2513- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 ย75 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Good services as perceived by schools and guidelines for development of personnel under the Office of Krabi Primary Education Service Area.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

268. การเปรียบเทียบผลการจัดเก็บประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของภาษีเงินได้ในช่วงก่อนและหลังมาตรการลดภาษีของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร = Comparison of tax performance, efficiency and elasticity of income tax before and after tax reduction measure of Bangkok Area Revenue Office / วีณา ยาหน่าย.

by วีณา ยาหน่าย,, 2520- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: IS ศศ 2 ว63 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Comparison of tax performance, efficiency and elasticity of income tax before and after tax reduction measure of Bangkok Area Revenue Office.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

269. ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีมูลค่าเพิ่มและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = The relationship between value added tax and economic growth of Thailand / สุภัทฌา สุธาสันติรักษ์.

by สุภัทฌา สุธาสันติรักษ์,, 2521- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: IS ศศ 1 ส7442 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Relationship between value added tax and economic growth of Thailand.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

270. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผ้าลูกไม้กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = The relationship between marketing mix factors of lace fabric and consumer behavior in Bangkok / ธนัท กวีสุนทรเสนาะ.

by ธนัท กวีสุนทรเสนาะ,, 2506- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 3 ธ36 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Relationship between marketing mix factors of lace fabric and consumer behavior in Bangkok.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

271. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการเรื่อง การตวงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา จังหวัดปทุมธานี = The effects of hands-on mathematics learning activities in the topic of measuring on mathematics learning achievement of Prathom Suksa III students at Ban Wangthong Wattana School in Pathum Thani Province / อาวุธ ทาสีแสง.

by อาวุธ ทาสีแสง,, 2522- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 อ656 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Effects of hands-on mathematics learning activities in the topic of measuring on mathematics learning achievement of Prathom Suksa III students at Ban Wangthong Wattana School in Pathum Thani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

272. พฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดสิงห์บุรี = Behavior and motives for religious tourism of Thai tourists in Sing Buri Province / รัตนาวดี คีรีวรรณ์.

by รัตนาวดี คีรีวรรณ์,, 2530- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ร6337 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Behavior and motives for religious tourism of Thai tourists in Sing Buri Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

273. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ = Debt enforcement issues / ศุภชัย เกษา.

by ศุภชัย เกษา,, 2525- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 1 ศ74 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Debt enforcement issues.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

274. ปัญหาการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยข้าราชการพลเรือน = The problem in appealing the discipline punishment orders in the case of ground disciplinary Offences of Civil Servants Found by the National Anti-Corruption Commission / กิ่งทอง เมืองชา.

by กิ่งทอง เมืองชา,, 2525- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ก66 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Problem in appealing the discipline punishment orders in the case of ground disciplinary Offences of Civil Servants Found by the National Anti-Corruption Commission.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

275. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องกลอนสุภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกลุ่มพื้นที่การศึกษาสะเดาไทรงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 = Development of an electronic book in the Thai Language learning area on the topic of Klon Suphap for Prathom Suksa VI students of schools in Sadao Sai-ngarm Educational Area Group under Buri Ram Primary Education Service Area Office 3 / รพีพรรณ จินันทุยา.

by รพีพรรณ จินันทุยา,, 2531- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ร46 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Development of an electronic book in the Thai Language learning area on the topic of Klon Suphap for Prathom Suksa VI students of schools in Sadao Sai-ngarm Educational Area Group under Buri Ram Primary Education Service Area Office 3.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

276. ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับคุณลักษณะของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 = The relationship between the effectiveness of student development activities operation and the characteristics of students in Primary Schools under Nonthaburi Primary Education Service Area Office 2 / สรียา สุวราณรักษ์.

by สรียา สุวราณรักษ์,, 2516- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 ส464 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Relationship between the effectiveness of student development activities operation and the characteristics of students in Primary Schools under Nonthaburi Primary Education Service Area Office 2.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

277. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้บริการที่พักบนเกาะเสม็ดของนักท่องเที่ยวชาวไทย = Factors related to using accommodations services of Thai tourist at Koh Samet / ศศิพร เกตุพินิจ.

by ศศิพร เกตุพินิจ,, 2514- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ศ566 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Factors related to using accommodations services of Thai tourist at Koh Samet.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

278. บทบาทประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านในการดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี = Roles of the village fund network chairman in implementing projects to strengthen grassroots economy in accordance with the civil state approach in Ubon Ratchathani Province / ธัญชนก สิทธิสาร.

by ธัญชนก สิทธิสาร,, 2512- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ธ62 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Roles of the village fund network chairman in implementing projects to strengthen grassroots economy in accordance with the civil state approach in Ubon Ratchathani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

279. การสังเคราะห์นวัตกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี = A synthesis on educational innovations of schools passing the Third round external quality assurance under the Secondary Education Service Area Office 9 in Suphan Buri Province / ชาติรส เลิศรัตนปัญโญ.

by ชาติรส เลิศรัตนปัญโญ,, 2519- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 6 ช63 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Synthesis on educational innovations of schools passing the Third round external quality assurance under the Secondary Education Service Area Office 9 in Suphan Buri Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

280. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งในประเทศไทย = Legal problems of abortion in Thailand / ชัชพล พาขุนทด.

by ชัชพล พาขุนทด,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ช65 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Legal problems of abortion in Thailand.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

281. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย กรณีศึกษาคณะครูโรงเรียนบ้านดงมัน ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ = Democratic political culture : a case study of Bandongmun School Teachers in Corko Sub-district, Mueang District, Surin Province / นุช หวังสุข.

by นุช หวังสุข,, 2518- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 น72 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Democratic political culture : a case study of Bandongmun School Teachers in Corko Sub-district, Mueang District, Surin Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

282. การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในด้านการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 = The internal quality assurance operation on educational management based on basic education standards of schools under Sa Kaeo Primary Education Service Area Office 1 / สาธิต จังพานิช.

by สาธิต จังพานิช,, 2519- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 2 ส636 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Internal quality assurance operation on educational management based on basic education standards of schools under Sa Kaeo Primary Education Service Area Office 1.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

283. การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง นิทานก้อมไทหล่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า จังหวัดเพชรบูรณ์ = The construction of supplementary reading entitled Kom Tailom Tales for Mathayom Suksa I Students of Boongkal school in Phetchabun Province / กมลภรณ์ พรมปัน.

by กมลภรณ์ พรมปัน,, 2531- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ก45 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Construction of supplementary reading entitled Kom Tailom Tales for Mathayom Suksa I Students of Boongkal school in Phetchabun Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

284. การบังคับใช้กฎหมายจราจรกับการสร้างความเสมอภาคในสังคมไทย = Enforcement of traffic law to create equality in Thai society / นิรันดร์ สถิตย์ขราณี.

by นิรันดร์ สถิตย์ขราณี,, 2502- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 น64 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Enforcement of traffic law to create equality in Thai society.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

285. แนวทางการเคลื่อนไหวเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มผู้ชุมนุมไร้ที่ดินทำกินศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่สวนปาล์มหมดสัมปทาน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ = Method of political movement of landless group : a case study on expired concessions of palm oil plantations areas in Plypraya District Krabi Province / วิทวัชช์ แก้วเสน.

by วิทวัชช์ แก้วเสน,, 2522- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ว66 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Method of political movement of landless group : a case study on expired concessions of palm oil plantations areas in Plypraya District Krabi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

286. บทบาทของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ในประเภทกิจการประมงทะเล จังหวัดสงขลา = Role of Prayuth Chan-ocha's Government on solutions of migrant workers and human trafficking in fishing industry at Songkhla Province / ประพันธ์ หนูสันทัด.

by ประพันธ์ หนูสันทัด,, 2506- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ป467 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Role of Prayuth Chan-ocha's Government on solutions of migrant workers and human trafficking in fishing industry at Songkhla Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

287. ประชาธิปไตยท้องถิ่นกับวัฒนธรรมภูไทของชุมชนภูไทบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ = Local democracy and Phu Tai Culture of Phu Tai Ban Phon Community in Kham Muang District Kalasin Province / ภัณฑิรา คำสิลา.

by ภัณฑิรา คำสิลา,, 2525- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ภ62 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Local democracy and Phu Tai Culture of Phu Tai Ban Phon Community in Kham Muang District Kalasin Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

288. ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จังหวัดนครสวรรค์ = Problems and guidelines for basic minimum needs data collecting administration in Nakhonsawan Province / สุทธิพงษ์ วัดเมือง.

by สุทธิพงษ์ วัดเมือง,, 2521- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 2 ส734 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Problems and guidelines for basic minimum needs data collecting administration in Nakhonsawan Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

289. ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ = Problems and guidelines to develop the implementation of the community volunteers in Nakhon Sawan Province / ณรงค์ จันทร์เมือง.

by ณรงค์ จันทร์เมือง,, 2514- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 2 ณ43 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Problems and guidelines to develop the implementation of the community volunteers in Nakhon Sawan Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

290. การใช้บังคับกฎหมายควบคุมอาคารกับอาคารชุด = The enforcement of building and condominium control act / ศิริรัตน์ ชัยมงคล.

by ศิริรัตน์ ชัยมงคล,, 2510- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ศ65 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Enforcement of building and condominium control act.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

291. คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา = Quality of working life for local government officials at 4 Districts in Songkhla Province / นพวรรณ มิตทจันทร์.

by นพวรรณ มิตทจันทร์,, 2518- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 น454 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Quality of working life for local government officials at 4 Districts in Songkhla Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

292. ความเครียดกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Stress and performance efficiency of officials of Office of the Provincial National Anti-Corruption Commission of Northeastern region / อุษา ประทุมโม.

by อุษา ประทุมโม,, 2528- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 อ755 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Stress and performance efficiency of officials of Office of the Provincial National Anti-Corruption Commission of Northeastern region.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

293. บทบาทของข้าราชการประจำในการกำหนดนโยบายด้านการป้องกันอุทกภัยของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Roles of government officials in the flood prevention policy of the department of water resources (Ministry of Natural Resources and Environment) / อรจิรา หมื่นจง.

by อรจิรา หมื่นจง,, 2528- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 อ42 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Roles of government officials in the flood prevention policy of the department of water resources (Ministry of Natural Resources and Environment).Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

294. บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา = Roles of a local leader to encourage a political participation of the people in Moh Subdistrict Administrative Organization, Kapong District, Phangnga Province / เบ็ญจมาศ นาคนิมิตร.

by เบ็ญจมาศ นาคนิมิตร,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 บ72 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Roles of a local leader to encourage a political participation of the people in Moh Subdistrict Administrative Organization, Kapong District, Phangnga Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

295. การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องทรัพยากรธรณีในท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ = Construction of a supplementary reading entitled local mineral resources for Mathayom Suksa II students at Ban Chetawan Municipal Demonstration School in Phrae Province / ฟาริดา ถิ่นหลวง.

by ฟาริดา ถิ่นหลวง,, 2514- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ฟ64 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Construction of a supplementary reading entitled local mineral resources for Mathayom Suksa II students at Ban Chetawan Municipal Demonstration School in Phrae Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

296. ปัจจัยกำหนดภาวะเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต = Factors determining Phuket's tourism economy / นันท์ฐิตา ศิริคุปต์.

by นันท์ฐิตา ศิริคุปต์,, 2511- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: IS ศศ 2 น63 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Factors determining Phuket's tourism economy.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

297. พฤติกรรมการซื้อผ้าไทยของข้าราชการครูในจังหวัดอุทัยธานี = Purchasing behavior of Thai cloths of government teachers in Uthai Thani Province / สายสุนีย์ จาโรทก.

by สายสุนีย์ จาโรทก,, 2518- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 3 ส645 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Purchasing behavior of Thai cloths of government teachers in Uthai Thani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

298. บทบาทของพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) กับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย = Roles of Phra Ratchdhamanithet (Prapayom Kanlayano) and democracy in Thailand / พรรณยมล เชยเกษร.

by พรรณยมล เชยเกษร,, 2526- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 พ46 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Roles of Phra Ratchdhamanithet (Prapayom Kanlayano) and democracy in Thailand.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

299. การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของการยางแห่งประเทศไทย = Learning organization of rubber authority of Thailand / ณิชาภัทร ไทยภักดี.

by ณิชาภัทร ไทยภักดี,, 2526- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ณ627 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Learning organization of rubber authority of Thailand.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

300. พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของลูกค้า บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร = Buying behavior and marketing mix factors for condominium buying decision of customers of L.P.N. Development Public Company Limited in Bangkok Metropolis / จีระวุฒิ อินทรมาตย์.

by จีระวุฒิ อินทรมาตย์,, 2519- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 จ64652 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Buying behavior and marketing mix factors for condominium buying decision of customers of L.P.N. Development Public Company Limited in Bangkok Metropolis.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter