Your search returned 26 results from 158932 records. Subscribe to this search

|
1. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ = Research and applied statistics for information science / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชุติมา สัจจานันท์.. การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์.. การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | พวา พันธุ์เมฆา.. ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (1) | พวา พันธุ์เมฆา.. ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (2) | พวา พันธุ์เมฆา.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยประเมินและการวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยประเมินและการวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. การวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ | สำรวย กมลายุตต์.. การวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถิติพรรณนาทางสารสนเทศศาสตร์ | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถิติพรรณนาทางสารสนเทศศาสตร์ | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอ้างอิงทางสารสนเทศศาสตร์ | น้ำทิพย์ วิภาวิน.. การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่งานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์.. สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13722 GT 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ | Research and applied statistics for information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (2). Damaged (2).

2. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ = Research and applied statistics for information science / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13722 GS 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ | Research and applied statistics for information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

3. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการความร่วมมือการจัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในประชาคมอาเซียน = Development of management strategies for collaboration in information science education and research in the ASEAN Community / ชุติมา สัจจานันท์.

by ชุติมา สัจจานันท์.

Call number: Z669.7 ช7ร6 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2559Other title: การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการความร่วมมือการจัดการศึกษาและวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ในประชาคมอาเซียน | Development of management strategies for collaboration in information science education and research in the ASEAN Community.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (1), NK General Collection (2), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

4. ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ [videorecording] = Introduction to research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กาญจนา ใจกว้าง.. การวิจัยและกระบวนการวิจัย | พวา พันธุ์เมฆา.. การออกแบบการวิจัยเชิงสำรวจ | สำรวย กมลายุตต์.. การใช้โปรแกรมเอ็กเซลในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลงานวิจัยสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนโครงการวิจัยรายงานการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: av STOU 13203 DVD-T 58/002 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2558]Other title: การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | Introduction to research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

5. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ = Introduction to research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13203 W 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | Introduction to research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

6. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ = Introduction to research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | พรทิพย์ อุดมสิน.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | สำรวย กมลายุตต์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | กาญจนา ใจกว้าง.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | กฤติกา จิวาลักษณ์.. แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | นฤมล ปราชญโยธิน.. แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | พวา พันธุ์เมฆา.. การออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | สำรวย กมลายุตต์.. การใช้โปรแกรมสำเร็จในการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | กาญจนา ใจกว้าง.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ | สมสรวง พฤติกุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | สำรวย กมลายุตต์.. การวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์และการวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์และการวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนรายงานการวิจัยและบทความวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่และการนำผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13203 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | Introduction to research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

7. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ = Research and applied statistics for information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชุติมา สัจจานันท์.. การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์.. การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | สุพรรณี วราทร.. การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยประเมินผลทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์ | สำรวย กมลายุตต์.. การวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพรรณนาทางสารสนเทศศาสตร์ | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอ้างอิงทางสารสนเทศศาสตร์ | น้ำทิพย์ วิภาวิน.. การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการจัดการสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์.. สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | กาญจนา ใจกว้าง.. การเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการจัดการสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. การกำหนดปัญหาการวิจัยและการปริทัศน์เอกสารและงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13722 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (2).

8. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ = Research and applied statistics for information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13722 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

9. ซีดีมัลติมีเดียประจำชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ [electronic resource] = Introduction to research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชุติมา สัจจานันท์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | สมสรวง พฤติกุล.. กระบวนการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและการทดลอง | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. การประมวลผลและการนำเสนอข้อมูล | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น | นฤมล ปราชญโยธิน.. แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวางแผนและการออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | สมสรวง พฤติกุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์. | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: av STOU 13203 CDM-T 60/034 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: นนทบุรี : ศูนย์ผลิตภาพยนตร์และภาพถ่าย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา, 2552Other title: ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | Introduction to research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

10. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี = TLA Research journal.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2551-Other title: TLA Research journal | วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ.Online access: Click here to access online Availability: No items available

11. ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ [sound recording] = Introduction to research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชุติมา สัจจานันท์.. ปฐมนิเทศชุดวิชา | นฤมล ปราชญโยธิน.. บทบาทและขอบเขตการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวางแผนและการออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | สมสรวง พฤติกุล.. การวิจัยเชิงประวัติหรือการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. วิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. วิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. วิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์. | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: av STOU 13203 CDA-T 52/012 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2550]Other title: การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | Introduction to research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (8), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (8), YL General Collection (8).

12. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ = Introduction to research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรทิพย์ อุดมสิน.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | สมคิด พรมจุ้ย.. กระบวนการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | สรชัย พิศาลบุตร.. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและการทดลอง | สรชัย พิศาลบุตร.. การประมวลผลและการนำเสนอข้อมูล | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น | นฤมล ปราชญโยธิน.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวางแผนและการออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | สมสรวง พฤติกุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์. | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13203 T 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 [ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1].Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | Introduction to research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13203 T 2547] (2).
Damaged (1). In transit (2).

13. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ = Introduction to research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13203 W 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | Introduction to research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2). Damaged (1).

14. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ = Research in information science / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 13702 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | Research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2). Damaged (1).

15. การใช้สารสนเทศเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / ทิพย์วัลย์ อ่อนใจงาม.

by ทิพย์วัลย์ อ่อนใจงาม,, 2503- | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: Theses ศป มศว ท67 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2546Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546. Other title: Information using for thesis writing of Sukhothai Thammathirat Open University's graduate students.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

16. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ = Thesis / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปัทมาพร เย็นบำรุง.. แนวคิดเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ | สมสรวง พฤติกุล.. รูปแบบวิทยานิพนธ์ละการอ้างอิง | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. หัวข้อวิทยานิพนธ์ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกรอบความคิดการวิจัย | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. การออกแบบการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนโครงการวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. การสร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | ทัศนา หาญพล.. การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์.. การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การแปลผลข้อมูลเชิงปริมาณในวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | สมสรวง พฤติกุล.. การแปลผลข้อมูลเชิงคุณภาพในวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนสรุปการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | ปัทมาพร เย็นบำรุง.. การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 13798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ | วิทยานิพนธ์ | Thesis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (11), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (5), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (4). In transit (1).

17. แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ = Thesis / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 13798 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ | วิทยานิพนธ์ | Thesis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

18. การวิจัยกับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ / ชุติมา สัจจานันท์.

by ชุติมา สัจจานันท์.

Call number: Z669.7 ช73 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2546Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

19. รายงานการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือนวัตกรรมส่งเสริมการบริการสารสนเทศ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2546 ณ ห้องตะกั่วป่า โรงแรมเจ บี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / โดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.

by การสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือนวัตกรรมส่งเสริมการบริการสารสนเทศ (ครั้งที่ 21 : 2546 : สงขลา) | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สำนักวิทยบริการ. | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: Z675 U5 ก6ท8 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปัตตานี : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

20. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ = Research in information science / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บุญฑา วิศวไพศาล.. การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การกำหนดปัญหาการวิจัยและการปริทัศน์เอกสารและงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | สุจิตรา หังสพฤกษ์.. การออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. การออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | สุพรรณี วราทร.. วิจัยเชิงประวัติทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. วิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. วิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. วิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. วิจัยเชิงปฏิบัติการทางสารสนเทศศาสตร์ | คุณธัม วศินเกษม.. วิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. วิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์ | สุจิน บุตรดีสุวรรณ.. วิจัยประเมินผลทางสารสนเทศศาสตร์ | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. คอมพิวเตอร์กับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. คอมพิวเตอร์กับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ประภาวดี สืบสนธิ์.. การเขียนและการประเมินโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ทัศนา หาญพล.. การเผยแพร่และการประยุกต์ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 13702 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | Research in information science.Availability: Items available for loan: LP General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4). Damaged (2).

21. ชุดวิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ [เทปเสียงประจำชุดวิชา] / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: av STOU 13702 GT TC-T 47/018 Material type: Sound Sound; Format: sound cassette ; Literary form: Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ, 2545Other title: การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์.Availability: No items available

22. การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย ที่เผยแพร่ระหว่างปีพุทธศักราช 2537-2541 = Analysis of theses in library and information science in Thailand distributer buring B.E.2537-2541 / เพ็ญสุภา นาทอง.

by เพ็ญสุภา นาทอง,, 2516, - | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: Theses ศป มข พ73 2543 Call number: Z669.7 พ72 2543 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2543Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศป.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543. Other title: Analysis of theses in library and information science in Thailand distributer buring B.E.2537-2541.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

23. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัย ทางสารนิเทศศาสตร์ = Introduction to statistics and research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรทิพย์ อุดมสิน.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | สมคิด พรมจุ้ย.. กระบวนการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | สรชัย พิศาลบุตร.. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและการทดลอง | สรชัย พิศาลบุตร.. การประมวลผลและการนำเสนอข้อมูล | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น | นฤมล ปราชญโยธิน.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | วิลัย อัคคอิชยา.. กระบวนการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | สมคิด พรมจุ้ย.. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร.. การทดสอบไคสแควร์สำหรับการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์สำหรับการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนโครงการวิจัย รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและรายงานการวิจัย ทางสารนิเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | ประภาวดี สืบสนธิ์.. สถานะและทิศทางการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | ประภาวดี สืบสนธิ์.. กรณีศึกษางานวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร.. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์สำหรับการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13203 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | สถิติและการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | Introduction to statistics and research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), PB General Collection (4), UB General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13203 T] (2).

24. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางสารนิเทศ ศาสตร์ = Introduction to statistics and research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13203 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | สถิติและการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | Introduction to statistics and research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), PB General Collection (2), UB General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13203 W] (1).

25. การวิเคราะห์การกระจายของเนื้อหาปริญญานิพนธ์ทางบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งจัดพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ถึงปี พ.ศ. 2536 / จรูญลักษณ์ ทัพโยธา.

by จรูญลักษณ์ ทัพโยธา. | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: Theses ศป มมส จ72 2538 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2538Dissertation note: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม. (คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์))--มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2538. Other title: Analysis of contents scattering of master theses on library and information science published during 1986-1993.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

26. สถานภาพงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ ในประเทศไทย / ชุติมา สัจจานันท์.

by ชุติมา สัจจานันท์.

Call number: Z669.7 .ช7ส3 2537 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2537Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter