Your search returned 12 results from 158708 records. Subscribe to this search

|
1. แนวการศึกษาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร = Research methodology and tools in system development for information and communication technology / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 99708 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563Other title: ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | Research methodology and tools in system development for information and communication technology.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

2. แนวการศึกษาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม = Research methodology and statistics for industrial environment / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา. ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 59717 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: microfilm Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | Research methodology and statistics for industrial environment.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

3. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = Research in educational technology and communications / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. สามัญทัศน์การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. สามัญทัศน์การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. การวิจัยพรรณาและการวิจัยทดลองเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การวิจัยเอกสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การวิจัยเอกสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การวิจัยการจัดระบบและออกแบบระบบการศึกษา | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. การวิจัยพฤติกรรม และวิธีการทางการศึกษา | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. การวิจัยสื่อสารการศึกษา | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. การวิจัยสภาพแวดล้อม การจัดการและการประเมินทางการศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ.. ปัญหาการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ.. วรรณกรรมและเอกสารการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. สถิติเพื่อการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การเขียนรายงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การประยุกต์งานวิจัยและคุณธรรมจริยธรรมการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การประยุกต์งานวิจัยและคุณธรรมจริยธรรมการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 27702 GT 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | Research in educational technology and communications.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

4. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ = Marketing information system and marketing research and feasibility study / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศการตลาด การวิจัย การตลาดและการศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด | ภักดี มะนะเวศ.. ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด | ภักดี มะนะเวศ.. การเปลี่ยนแปลงของสารสนเทศอย่างมีนัยสำคัญกับการวางแผนการตลาด | อภิรดี สราญรมย์.. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตลาด | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยการตลาด | วิศนันท์ อุปรมัย.. การออกแบบการวิจัยการตลาด | ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์.. การเก็บข้อมูลและการสุ่มตัวอย่าง | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. เครื่องมือวิจัยการตลาด | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. การประมวลผลและการวิจัยการตลาด | อโณทัย งามวิชัยกิจ.. ข้อเสนอการวิจัยและรายงานการวิจัย | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยการตลาด | วิชัย อริยะนันทกะ.. จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยการตลาด | ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์.. จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยการตลาด | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดและการปฏิบัติการ | ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์.. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินและประเด็นทางกฎหมาย | เชาว์ โรจนแสง.. สารสนเทศและการวิจัยเพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาด | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 32334 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ | ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ | Marketing information system and marketing research and feasibility study.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

5. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ = Marketing information system and marketing research and feasibility study / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 32334 W 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ | ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ | Marketing information system and marketing research and feasibility study.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

6. ประมวลสาระชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร = Research methodology and tools in system development for information and communication technology / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์.. หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ | วิภา เจริญภัณฑารักษ์.. การรวบรวมความต้องการและการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ | ปราโมทย์ ลือนาม.. การรวบรวมความต้องการและการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ | วราภรณ์ วิยานนท์.. การออกแบบระบบสารสนเทศ | ปราโมทย์ ลือนาม.. การออกแบบระบบสารสนเทศ | วราภรณ์ วิยานนท์.. การสร้างระบบสารสนเทศ | วิชาญ ทุมทอง.. เครื่องมือและการใช้เครื่องมือสำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศ | นุชชากร งามเสาวรส.. การทดสอบและการส่งมอบระบบสารสนเทศ | ภัทรสินี ภัทรโกศล.. กรณีศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศแนวทางเชิงวัตถุ | ภควรรณ ปักษี.. กรณีศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศแนวทางเชิงวัตถุ | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. หลักการบริหารโครงการด้านไอซีที | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. การดำเนินงานและเครื่องมือบริหารโครงการด้านไอซีที | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการและการพัฒนาระบบด้านไอซีที | ประกิต สังข์ป่า.. มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการและการพัฒนาระบบด้านไอซีที | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. กรณีศึกษาการบริหารโครงการด้านไอซีที | วรัญญา ปุณณวัฒน์.. หลักการวิจัยด้านไอซีที | ณัฐเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน.. หลักการวิจัยด้านไอซีที | วรัญญา ปุณณวัฒน์.. การดำเนินการวิจัยด้านไอซีที | ณัฐเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน.. การดำเนินการวิจัยด้านไอซีที | ธนารักษ์ ธีระมั่นคง.. หลักการเขียนบทความวิจัย | กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ.. การนำเสนอบทความวิจัยด้านไอซีที | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. การนำเสนอบทความวิจัยด้านไอซีที | วิฑูรย์ วงศ์อำมาตย์.. การนำเสนอบทความวิจัยด้านไอซีที | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 99708 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | Research methodology and tools in system development for information and communication technology.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 99708 GT] (1).
Damaged (2).

7. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ = Research in public administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ดำรงค์ วัฒนา.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. ประเภทการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การกำหนดหัวข้อ ปัญหา วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และสมมติฐานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เทียนฉาย กีระนันทน์.. การออกแบบการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การออกแบบการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | สมคิด พรมจุ้ย.. การออกแบบการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. เครื่องมือการวิจัยทางรัฐประศาสศาสตร์ | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง | กุญชร เจือตี๋.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ | เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ยุพิน วรสิริอมร.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ยุพิน วรสิริอมร.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ | สุภาพ ฉัตราภรณ์.. การวิจัยแบบผสมผสานทางรัฐประศาสนศาสตร์ | รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์.. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ลักษณา ศิริวรรณ.. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | สุรพร เสี้ยนสลาย.. การประยุกต์ใช้แนวคิดและผลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 33304 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | Research in public administration.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

8. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ = Research in public administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 33304 W 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | Research in public administration.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

9. ประมวลสาระชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม = Research methodology and statistics for industrial environment / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กุลธิดา บรรจงศิริ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. การวางแผนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและสมมติฐานการวิจัย | พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์.. การออกแบบการวิจัย | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. การวิจัยเชิงปริมาณในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรกุล.. สถิตินอนพาราเมตริก | ดุสิต สุจิรารัตน์.. สถิติทางวิทยาการระบาดในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. การเลือกใช้สถิติสำหรับการวิจัย | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การเขียนและการเผยแพร่รายงานวิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 59717 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2661Other title: ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | Research methodology and statistics for industrial environment.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

10. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร = Research and statistics for agricultural extension and development / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จินดา ขลิบทอง.. แนวคิดการวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | สุรางค์ศรี วาเพชร.. แนวคิดการวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ดิเรก ฤกษ์หร่าย.. การกำหนดโจทย์และสมมติฐานการวิจัยการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | รุจ ศิริสัญลักษณ์.. การออกแบบการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. ตัวแปร ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | สุนันท์ สีสังข์.. การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. สถิติพรรนาเพื่อการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. สถิติอนุมานสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. การวิจัยเชิงปริมาณในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | นารีรัตน์ สีระสาร.. การวิจัยเชิงปริมาณในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิจัยเชิงคุณภาพในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. การวิจัยแบบผสมผสานในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | พลสราญ สราญรมย์.. การวิจัยแบบผสมผสานในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. การวิจัยเชิงประเมินในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ดิเรก ฤกษ์หร่าย.. การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. การจัดทำรายงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 91723 GT 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | Research and statistics for agricultural extension and development.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

11. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน = Business research and financial planning and control / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรรณงาม อารยวุฒิ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยทางธุรกิจ | สุรีย์ เข็มทอง.. คำถาม วัตถุประสงค์ สมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัย | จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.. การออกแบบวิจัยทางธุรกิจ | พรรณงาม อารยวุฒิ.. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางธุรกิจ | จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.. การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือการวิจัยทางธุรกิจ | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย | วรรณรพี บานชื่นวิจิตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอ้างอิง | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอ้างอิง | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. รายงานการวิจัย ปัญหาในการทำวิจัยทางธุรกิจและแนวทางแก้ไข | พรรณงาม อารยวุฒิ.. รายงานการวิจัย ปัญหาในการทำวิจัยทางธุรกิจและแนวทางแก้ไข | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมทางการเงิน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน | พรรณนิภา รอดวรรณะ.. การวิเคราะห์งบการเงิน | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การวางแผนและควบคุมรายได้และต้นทุน | กัลยานี ภาคอัต.. การวางแผนและควบคุมโครงการลงทุน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การวางแผนและควบคุมการจัดหาเงินทุนระยะยาว | ธนพร สวรรค์พิทักษ์.. การวางแผนและควบคุมเงินทุนหมุนเวียน | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 32454 T 2558 Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน | การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน | Business research and financial planning and control.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

12. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน = Business research and financial planning and control / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 32454 W 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน | การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน | Business research and financial planning and control.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter