Your search returned 10 results from 158924 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการรู้ดิจิทัลของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = Digital literacy of STOU's faculties and graduate students / โดย สำรวย กมลายุตต์.

by สำรวย กมลายุตต์.

Call number: LG395.S85 ส64 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2561Other title: การศึกษาสภาพการรู้ดิจิทัลของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Digital literacy of STOU's faculties and graduate students.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (2).

2. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ = Research and applied statistics for information science / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชุติมา สัจจานันท์.. การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์.. การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | พวา พันธุ์เมฆา.. ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (1) | พวา พันธุ์เมฆา.. ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (2) | พวา พันธุ์เมฆา.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยประเมินและการวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยประเมินและการวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. การวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ | สำรวย กมลายุตต์.. การวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถิติพรรณนาทางสารสนเทศศาสตร์ | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถิติพรรณนาทางสารสนเทศศาสตร์ | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอ้างอิงทางสารสนเทศศาสตร์ | น้ำทิพย์ วิภาวิน.. การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่งานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์.. สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13722 GT 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ | Research and applied statistics for information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

3. ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ [videorecording] = Introduction to research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กาญจนา ใจกว้าง.. การวิจัยและกระบวนการวิจัย | พวา พันธุ์เมฆา.. การออกแบบการวิจัยเชิงสำรวจ | สำรวย กมลายุตต์.. การใช้โปรแกรมเอ็กเซลในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลงานวิจัยสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนโครงการวิจัยรายงานการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: av STOU 13203 DVD-T 58/002 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2558]Other title: การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | Introduction to research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

4. วีซีดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ [videorecording] = Research methodology and information technology for economic studies / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จรินทร์ เทศวานิช.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์.. การกำหนดประเด็นปัญหาและกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัย | รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์.. การทบทวนวรรณกรรม | รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์.. การออบแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย | รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์.. ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง | อรรฆย์คณา แย้มนวล.. การวัดตัวแปร การออกแบบการเก็บข้อมูล | อรรฆย์คณา แย้มนวล.. การประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ | เพ็ญศิริ ศิวิโรจน์.. การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซค์ | สำรวย กมลายุตต์.. การประยุกต์ซอฟต์แวร์สถิติในงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: av STOU 60434 VCD-T 59/007 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2558]Other title: วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ | Research methodology and information technology for economic studies.Availability: Items available for loan: CB General Collection (12), LP General Collection (12), NK General Collection (12), NR General Collection (12), NW General Collection (12), ODI General Collection (12), PB General Collection (12), SK General Collection (12), UB General Collection (12), UD General Collection (12), YL General Collection (12).

5. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ = Introduction to research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | พรทิพย์ อุดมสิน.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | สำรวย กมลายุตต์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | กาญจนา ใจกว้าง.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | กฤติกา จิวาลักษณ์.. แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | นฤมล ปราชญโยธิน.. แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | พวา พันธุ์เมฆา.. การออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | สำรวย กมลายุตต์.. การใช้โปรแกรมสำเร็จในการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | กาญจนา ใจกว้าง.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ | สมสรวง พฤติกุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | สำรวย กมลายุตต์.. การวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์และการวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์และการวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนรายงานการวิจัยและบทความวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่และการนำผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13203 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | Introduction to research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

6. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด = Information system and marketing research / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. ระบบบันทึกข้อมูลภายใน | เชาว์ โรจนแสง.. ระบบข่าวกรองทางการตลาดและระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด | บุญยืน ตันเยี่ยน.. การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด | สำรวย กมลายุตต์.. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยการตลาด | รัชฎาพร เลิศโภคานนท์.. การจัดการฐานข้อมูล | วิเชียร เลิศโภคานนท์.. การจัดการฐานข้อมูล | สรชัย พิศาลบุตร.. การสร้างสารสนเทศเชิงสถิติเพื่อการตัดสินใจทางการตลาด | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. การออกแบบงานวิจัย | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.. การวิจัยเชิงสำรวจ | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การวิจัยเชิงสังเกตและการวิจัยเชิงทดลอง | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยการตลาด | สรชัย พิศาลบุตร.. สถิติเชิงพรรณนาสำหรับการวิจัยการตลาด | สรชัย พิศาลบุตร.. สถิติเชิงอ้างอิงสำหรับการวิจัยการตลาด | ศิริชัย พงษ์วิชัย.. การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ | เสาวภา มีถาวรกุล.. การรายงานและการนำเสนอการวิจัยการตลาด | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32334 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด | ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

7. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ = Research and applied statistics for information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชุติมา สัจจานันท์.. การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์.. การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | สุพรรณี วราทร.. การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยประเมินผลทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์ | สำรวย กมลายุตต์.. การวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพรรณนาทางสารสนเทศศาสตร์ | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอ้างอิงทางสารสนเทศศาสตร์ | น้ำทิพย์ วิภาวิน.. การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการจัดการสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์.. สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | กาญจนา ใจกว้าง.. การเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการจัดการสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. การกำหนดปัญหาการวิจัยและการปริทัศน์เอกสารและงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13722 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (2).

8. ประมวลสาระชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา = Information and research in educational administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ประยูร ศรีประสาธน์.. สารสนเทศ การวิจัยกับการบริหารการศึกษา | ธนิศ ภู่ศิริ.. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา | นิตยา ภัสสรศิริ.. เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา | เสน่ห์ จุ้ยโต.. เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา | สมคิด สร้อยน้ำ.. เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา | อรรณพ จีนะวัฒน์.. เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา | ครรชิต มาลัยวงศ์.. สำนักงานอัตโนมัติ | สำรวย กมลายุตต์.. สำนักงานอัตโนมัติ | วรัญญา ปุณณวัฒน์.. สำนักงานอัตโนมัติ | ปทีป เมธาคุณวุฒิ.. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา | สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร.. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา | ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์.. กระบวนการวิจัยทางการบริหารการศึกษา | ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์.. ประเภทของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา | กาญจนา จันทร์ไทย.. การศึกษาและการสังเคราะห์วรรณกรรมเพื่อการวิจัย | วิเชียร เกตุสิงห์.. การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการวิจัยการบริหารการศึกษา | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อการวิจัยการบริหารการศึกษา | เข็มทอง ศิริแสงเลิศ.. หลักการและแนวคิดในการประเมินโครงการ | เข็มทอง ศิริแสงเลิศ.. เทคนิคในการประเมินโครงการ | เข็มทอง ศิริแสงเลิศ.. การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา | อรรณพ จีนะวัฒน์.. หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา | ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์.. การประยุกต์สารสนเทศและผลการวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา | นิตยา ภัสสรศิริ.. การประยุกต์สารสนเทศและผลการวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 23501 GT 2552-2553 Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552-2553Other title: ชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา | สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา | Information and research in educational administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

9. เอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ = Research methodology and information technology for economic studies / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จรินทร์ เทศวานิช.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | สมบัติ พันธวิศิษฏ์.. การกำหนดประเด็นปัญหาและกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัย | อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์.. การทบทวนวรรณกรรม | ณัฏฐพร พิมพายน.. การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เพ็ญศิริ ศิวิโรจน์.. การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์.. การออบแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย | รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์.. ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง | สมถวิล วิจิตรวรรณา.. การวัดตัวแปรและการเลือกใช้สถิติ | สมถวิล วิจิตรวรรณา.. การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย | อรรฆย์คณา แย้มนวล.. การประมวลผล การวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูล | จรินทร์ เทศวานิช.. การรายงานผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้งานวิจัย | ณัฏฐพร พิมพายน.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำรวย กมลายุตต์.. การประยุกต์ซอฟต์แวร์สถิติ และเศรษฐมิติในงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ | สำรวย กมลายุตต์.. ซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงปริมาณในการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ | อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์.. ความก้าวหน้าจากงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ | อรรฆย์คณา แย้มนวล.. กรณีศึกษางานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ | อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์.. กรณีศึกษางานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: STOU 60434 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Other title: ชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ | การวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ | Research methodology and information technology for economic studies.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 60434 T] (2).

10. ประมวลสาระชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา = Information and research in educational administration / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ประยูร ศรีประสาธน์.. สารสนเทศ การวิจัยกับการบริหารการศึกษา | ธนิศ ภู่ศิริ.. คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและเครือข่าย | ครรชิต มาลัยวงศ์.. เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา | ครรชิต มาลัยวงศ์.. สำนักงานอัตโนมัติ | สำรวย กมลายุตต์.. สำนักงานอัตโนมัติ | วรัญญา ตันบุรินทร์ทิพย์.. สำนักงานอัตโนมัติ | ปทีป เมธาคุณวุฒิ.. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา | สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร.. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา | รุ้งรังษี วิบูลชัย.. การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการวิจัยการบริหารการศึกษา | เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์.. การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการวิจัยการบริหารการศึกษา | ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์.. ประเภทของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา | ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์.. กระบวนการวิจัยทางการบริหารการศึกษา | กาญจนา จันทร์ไทย.. การศึกษาและการสังเคราะห์วรรณกรรมเพื่อการวิจัย | วิเชียร เกตุสิงห์.. การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการวิจัยการบริหารการศึกษา | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อการวิจัยการบริหารการศึกษา | นิตยา ภัสสรศิริ.. การวิจัยในสถานศึกษา | สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์.. การประเมินโครงการ | เข็มทอง ศิริแสงเลิศ.. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์.. การประยุกต์สารสนเทศและผลการวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา | นิตยา ภัสสรศิริ.. การประยุกต์สารสนเทศและผลการวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 23501 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545Other title: ชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา | สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา | Information and research in educational administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (6), NK General Collection (2), NW General Collection (6), PB General Collection (6), SK General Collection (2), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 23501 GT] (2).
Damaged (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter