Your search returned 8 results from 158924 records. Subscribe to this search

|
1. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร = Research and statistics for agricultural extension and development / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จินดา ขลิบทอง.. แนวคิดการวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | สุรางค์ศรี วาเพชร.. แนวคิดการวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ดิเรก ฤกษ์หร่าย.. การกำหนดโจทย์และสมมติฐานการวิจัยการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | รุจ ศิริสัญลักษณ์.. การออกแบบการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. ตัวแปร ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | สุนันท์ สีสังข์.. การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. สถิติพรรนาเพื่อการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. สถิติอนุมานสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. การวิจัยเชิงปริมาณในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | นารีรัตน์ สีระสาร.. การวิจัยเชิงปริมาณในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิจัยเชิงคุณภาพในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. การวิจัยแบบผสมผสานในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | พลสราญ สราญรมย์.. การวิจัยแบบผสมผสานในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. การวิจัยเชิงประเมินในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ดิเรก ฤกษ์หร่าย.. การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. การจัดทำรายงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 91723 GT 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | Research and statistics for agricultural extension and development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

2. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร = Research and statistics for agricultural extension and development / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรมาธิราช.

by จินดา ขลิบทอง.. กระบวนการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. ขอบเขตการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. ปัญหาและหัวข้อสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | พรทิพย์ อุดมสิน.. การทบทวนวรรณกรรมสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | พรทิพย์ อุดมสิน.. การออกแบบการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. ตัวแปร ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | สุนันท์ สีสังข์.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | สุนันท์ สีสังข์.. สถิติพรรณนา การทดสอบสมมติฐานและสถิตินอนพาราเมตริกสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. สถิติอนุมานสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. การเขียนรายงาน การประเมินคุณภาพ การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิจัยชุมชน | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิจัยภูมิปัญญาชาวบ้าน | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. การวิจัยระบบการทำฟาร์ม | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. การวิจัยเชิงประเมินทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 91723 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | Research and statistics for agricultural extension and development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (12), LP General Collection (6), NK General Collection (12), NR General Collection (12), NW General Collection (12), PB General Collection (12), SK General Collection (12), UB General Collection (12), UD General Collection (9), YL General Collection (12). Damaged (3). In transit (3).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร = Research in agricultural extension / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. กระบวนการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | พรทิพย์ อุดมสิน.. การทบทวนวรรณกรรมเพื่อการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การออกแบบและเสนอโครงการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | พรทิพย์ อุดมสิน.. การออกแบบและเสนอโครงการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. ข้อมูลและเครื่องมือวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | พรชุลีย์ นิลวิเศษ.. ประชาชน กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | สุภมาส อังศุโชติ.. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ | สุนันทา สมพงษ์.. การเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการส่งเสริมการเกษตร | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการส่งเสริมการเกษตร | พรทิพย์ อุดมสิน.. การเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการส่งเสริมการเกษตร | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. การวิจัยเชิงสำรวจในงานส่งเสริมการเกษตร | รุจ ศิริสัญลักษณ์.. การวิจัยเชิงทดลองในงานส่งเสริมการเกษตร | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิจัยเชิงคุณภาพในงานส่งเสริมการเกษตร | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. การวิจัยการถ่ายทอดวิทยาการในงานส่งเสริมการเกษตร | ดิเรก ฤกษ์หร่าย.. การวิจัยการผลิตและการตลาดเพื่อการส่งเสริมการเกษตร | สุกัญญา อธิปอนันต์.. การวิจัยท้องถิ่นและการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำในงานส่งเสริมการเกษตร | สำราญ สาราบรรณ์.. การวิจัยท้องถิ่นและการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำในงานส่งเสริมการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 91414 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | Research in agricultural extension.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

4. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน = The development of agricultural extension model for community self-reliance / โดย จินดา ขลิบทอง, เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.

by จินดา ขลิบทอง. | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.

Call number: S544.5.T5 จ63 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555]Other title: การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน | Development of agricultural extension model for community self-reliance.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (2). Damaged (1).

5. ชุดความรู้โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่เป็นเลิศขององค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปี 2549-2550 / นักวิจัย, จินดา ขลิบทอง ... [และคนอื่น ๆ].

by จินดา ขลิบทอง.

Call number: HV40 ช73 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552Other title: โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่เป็นเลิศขององค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปี 2549-2550.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), PB General Collection (1), YL General Collection (1).

6. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ = Thesis / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จินดา ขลิบทอง.. กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร | พรทิพย์ อุดมสิน.. หัวข้อวิทยานิพนธ์และการทบทวนวรรณกรรมเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร | สิน พันธุ์พินิจ.. โครงการวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร | รุจ ศิริสัญลักษณ์.. การออกแบบการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ ทางส่งเสริมการเกษตร | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. การสรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร | ปัญญา หิรัญรัศมี.. การสอบปกป้อง การแก้ไขปรับปรุง และการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร | สมจิต โยธะคง.. การสร้างเครื่องมือเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร | รุจ ศิริสัญลักษณ์.. การสร้างเครื่องมือเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร | สุนันท์ สีสังข์.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณในการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร | พรชุลีย์ นิลวิเศษ.. การนำเสนอผลข้อมูลการวิจัยเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 91798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ | วิทยานิพนธ์ | Thesis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (5), LP General Collection (6), NK General Collection (2), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (2). Damaged (3).

7. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร = Research for development in agricultural extension / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จินดา ขลิบทอง.. กระบวนการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. ปัญหาและหัวข้อสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | พรทิพย์ อุดมสิน.. การทบทวนวรรณกรรมสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | รุจ ศิริสัญลักษณ์.. การออกแบบการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.. การใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิจัยชุมชน | วิริยะ ลิมปินันทน์.. การวิจัยระบบการทำฟาร์ม | สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.. การวิจัยภูมิปัญญาชาวบ้าน | ภณิดา มาประเสริฐ.. การวิจัยภูมิปัญญาชาวบ้าน | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การวิจัยการมีส่วนร่วมทางส่งเสริมการเกษตร | รุจ ศิริสัญลักษณ์.. การวิจัยเชิงทดลองทางส่งเสริมการเกษตร | สุนันท์ สีสังข์.. การวิจัยการถ่ายทอดวิทยาการ | อัจฉรา โพธิ์ดี.. การวิจัยธุรกิจการเกษตร | บุญธรรม จิตต์อนันต์.. การวิจัยการบริหารการส่งเสริมการเกษตร | อุทุมพร จามรมาน.. การวิจัยเชิงประเมินทางส่งเสริมการเกษตร | ดิเรก ฤกษ์หร่าย.. การนำผลการวิจัยมาประยุกต์ในงานส่งเสริมการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 91704 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Other title: ชุดวิชาการวิจัยเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร | การวิจัยเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร | Research for development in agricultural extension.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (4), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (4), YL General Collection (5). Damaged (3).

8. เอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจัย ทางส่งเสริมการเกษตร = Research methodology in agricultural extension / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรทิพย์ อุดมสิน.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | สมคิด พรมจุ้ย.. กระบวนการวิจัย | จินดา ขลิบทอง.. กระบวนการวิจัย | พรทิพย์ อุดมสิน.. การวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | นที ขลิบทอง.. การกำหนดปัญหาสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. การออกแบบและการเสนอโครงการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | นที ขลิบทอง.. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | พรชุลีย์ นิลวิเศษ.. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและการทดลอง | พรชุลีย์ นิลวิเศษ.. การวิจัยเชิงสำรวจ | สุนันท์ สีสังข์.. การวิจัยเชิงทดลอง | ศิริลักษณ์ ภูวดลไพโรจน์.. การวิจัยเชิงทดลอง | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล | สุนันท์ สีสังข์.. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น | สุนันท์ สีสังข์.. เทคนิคทางสถิติบางประการในการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | พรทิพย์ อุดมสิน.. การเขียนรายงานผลการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | ประจง สุดโต.. เทคนิคบางประการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การพัฒนาและแนวโน้มของการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | พิสมัย ชวลิตวงษ์พร.. การพัฒนาและแนวโน้มของการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 91415 T 2538 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงของปี 2525 )Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538Other title: ชุดวิชาวิธีการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | วิธีการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | Research methodology in agricultural extension.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter