Refine your search

Your search returned 548 results from 158924 records. Subscribe to this search

|
451. ชุดวิชาวิจัยทางการศึกษานอกโรงเรียน / กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ.

by อุ่นตา นพคุณ. การวิจัยกับการศึกษานอกโรงเรียน | ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์. การเลือกปัญหาและการกำหนดปัญหาวิจัย | สุวิมล ว่องวาณิช. ตัวแปรในการวิจัยทางการศึกษา | นงลักษณ์ วิรัชชัย. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย | ปาน กิมปี. การเขียนโครงการวิจัย | พรทิพย์ กล้ารบ. การวางแผนและการเขียนโครงการวิจัย | อลิศรา ชูชาติ. การวิจัยเชิงคุณภาพ | อลิศรา ชูชาติ. การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม | สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.. ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา | ศิริชัย กาญจนวาสี. การออกแบบการวิจัย | สมคิด พรมจุ้ย. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | วรรณา ปูรณโชติ. การวิเคราะห์ข้อมูล | สุพักตร์ พิบูลย์. การเขียนรายงานการวิจัย | กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: LC45.8 T5 ช7 2538 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ประชาชน (แผนกการพิมพ์), 2538Availability: Items available for loan: NR General Collection (12), ODI General Collection (12).

452. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสถานภาพการวิจัย และพัฒนาของประเทศไทยปี 2536 : แหล่งทุนวิจัย / โดย ดวงวรพร สิทธิเวทย์.

by ดวงวรพร สิทธิเวทย์. | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: Q180 T5 ด5 2538 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองนโยบายและวางแผนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2538Other title: การศึกษาสถานภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยปี 2536 : แหล่งทุนวิจัย.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

453. งานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่นำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาอีสาน / มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

by มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: LG395 K6 มข786 2538 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

454. คู่มือการวิจัยเชิงปฏิบัติ / วิเชียร เกตุสิงห์.

by วิเชียร เกตุสิงห์.

Call number: H62 ว6 2537 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : ม.ป.พ.], 2537Other title: การวิจัยเชิงปฏิบัติ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

455. วิธีการวิจัยการโฆษณา = Advertising research methods / โดย เตือนจิตต์ จิตต์อารี.

by เตือนจิตต์ จิตต์อารี.

Call number: HF5814 . ต8ว6 2537 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), UB General Collection (1).

456. ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ / นราศรี ไววนิชกุล, ชูศักดิ์ อุดมศรี.

by นราศรี ไววนิชกุล. | ชูศักดิ์ อุดมศรี.

Call number: HD30.4 . น4 2537 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), UB General Collection (1).

457. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช.

by สุภางค์ จันทวานิช.

Call number: H62 ส72 2537 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1), UB General Collection (1).

458. การวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา = Educational technology research / เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์.

by เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์.

Call number: LB1028 อ75 2537 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2537Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1).

459. ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Lisrel) : สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย ทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ / นงลักษณ์ วิรัชชัย.

by นงลักษณ์ วิรัชชัย.

Call number: HA32 น2 2537 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Other title: สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรม.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), UB General Collection (1).

460. สถานภาพงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ ในประเทศไทย / ชุติมา สัจจานันท์.

by ชุติมา สัจจานันท์.

Call number: Z669.7 .ช7ส3 2537 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2537Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (2).

461. ระบบการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย / โดย มนตรี จุฬาวัฒนทล.

by มนตรี จุฬาวัฒนทล. | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Call number: Q180 ม33 2537 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2537Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

462. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 แขนงวิชาบริหารการศึกษา = Thesis I educational administation / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปรีชา คัมภีรปกรณ์.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | สิริวรรณ ศรีพหล.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | ปรีชา วิหคโต.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | สิริวรรณ ศรีพหล.. รูปแบบวิทยานิพนธ์และการอ้างอิง | สมพิศ คูศรีพิทักษ์.. รูปแบบวิทยานิพนธ์และการอ้างอิง | ประยูร ศรีประสาธน์.. โครงการวิทยานิพนธ์ทางการบริหารการศึกษา | ปรีชา คัมภีรปกรณ์.. วรรณกรรมและการเขียนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา | ธรรมรส โชติกุญชร.. วรรณกรรมและการเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 23798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์1 แขนงวิชาบริหารการศึกษา | วิทยานิพนธ์1 แขนงวิชาบริหารการศึกษา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (3), NK General Collection (3), NR General Collection (2), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (3), YL General Collection (4). Damaged (2).

463. แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 แขนงวิชาบริหารการศึกษา = Thesis I educational administation / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 23798 GS1 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์1 แขนงวิชาบริหารการศึกษา | วิทยานิพนธ์1 แขนงวิชาบริหารการศึกษา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (4), NR General Collection (2), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

464. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = Thesis I educational technology and communications / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปรีชา คัมภีรปกรณ์.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | สิริวรรณ ศรีพหล.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | ปรีชา วิหคโต.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | สิริวรรณ ศรีพหล.. รูปแบบวิทยานิพนธ์และการอ้างอิง | สมพิศ คูศรีพิทักษ์.. รูปแบบวิทยานิพนธ์และการอ้างอิง | ประยูร ศรีประสาธน์.. โครงการวิทยานิพนธ์ทางการบริหารการศึกษา | ปรีชา คัมภีรปกรณ์.. วรรณกรรมและการเขียนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา | ธรรมรส โชติกุญชร.. วรรณกรรมและการเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 27798 GT1 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์1 แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วิทยานิพนธ์1 แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (4), NR General Collection (3), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

465. แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = Thesis I educational technology and communications / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 27798 GS1 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์1 แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วิทยานิพนธ์1 แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (4), NR General Collection (2), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

466. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 แขนงวิชาบริหารการศึกษา = Thesis II educational administration / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นรา สมประสงค์.. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ทางการบริหารการศึกษา | นิตยา ภัสสรศิริ.. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ทางการบริหารการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 23798 GT2 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 แขนงวิชาบริหารการศึกษา | วิทยานิพนธ์ 2 แขนงวิชาบริหารการศึกษา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

467. แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 แขนงวิชาบริหารการศึกษา = Thesis III educational administration program / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 23798 GS3 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (2), NR General Collection (1), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

468. แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 แขนงวิชาการบริหารการศึกษา = Thesis II educational administration / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 23798 GS2 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (2), NR General Collection (1), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

469. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 แขนงวิชาบริหารการศึกษา = Thesis III educational administration program / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กล้า ทองขาว.. การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล | สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร.. การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 23798 GT3 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (2), NR General Collection (1), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (1), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 23798 GT3] (1).

470. การประชุมทางวิชาการเรื่องอนาคตของงานวิจัย กับสังคมไทยและการนำเสนอผลงานวิจัย / โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ดวงเดือน พันธุมนาวิน.. การวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อกำหนดนโยบายเกี่ยวกับครอบครัวและเยาวชนไทย | พรชัย รัศมีแพทย์.. ทนายความและผลประโยชน์ของประชาชน | นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์.. แนวโน้มการศึกษาทางไกลของประเทศไทย | วรนุช มานะวนิชย์. | ชลลดา ปรีดา.. ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร | เทวี โพธิผละ.. ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร | ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์.. โครงสร้างและการเข้าถึงเครือข่าย เศรษฐกิจนอกระบบ : กรณีงานรับจ้างเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถาบันวิจัยและพัฒนา. | การประชุมทางวิชาการเรื่องอนาคตของงานวิจัยกับสังคมไทย (2537 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

Call number: H62 ก61อ3 2537 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2537Other title: อนาคตของงานวิจัยกับสังคมไทย | การนำเสนอผลงานวิจัย.Availability: Items available for loan: NR General Collection (2), ODI General Collection (3). Damaged (1).

471. การวิจัยทางการพยาบาลในทศวรรษหน้า : นโยบายและแนวทาง / คณะกรรการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ สภาการพยาบาล.

by สภาการพยาบาล.

Call number: RT81.5 ก64 2537 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2537Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

472. สภาวะการพัฒนาการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทย : แนวทางการวิจัยและพัฒนาในอนาคต / จรัญ จันทลักขณา.

by จรัญ จันทลักขณา. | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Call number: SF208 จ46 2538 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1).

473. การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ / พรทิพย์ วรกิจโภคาทร.

by พรทิพย์ วรกิจโภคาทร.

Call number: H62 พ34 2536 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536 (พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 3 พ.ศ.2539)Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

474. การวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ประยุกต์ = Applied public health research / โดย ชญาดา ศิริภิรมย์.

by ชญาดา ศิริภิรมย์.

Call number: RA440.6 ช2ก6 2536 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1).

475. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา = Research in educational technology and communication / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อุทุมพร จามรมาน.. การวิจัยทางการศึกษา | ประพนธ์ เจียรกูล.. การค้นคว้าวรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา | พิตร ทองชั้น.. การวางแผนการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล | ล้วน สายยศ.. ระเบียบวิธีทางสถิติบางประการเพื่อการวิจัย | กาญจนา วัธนสุนทร.. การวิจัยเชิงพรรณนา | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. การวิจัยเชิงทดลอง | สุภางค์ จันทวานิช.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | เปรื่อง กุมุท.. แนวคิดการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | นิพนธ์ ศุขปรีดี.. การวิจัยด้านการบริหารและบริการทางเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ.. แนวคิดการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | อุทุมพร จามรมาน.. การวิจัยระบบการเรียนการสอนและการฝึกอบรม | นิคม ทาแดง.. การวิจัยระบบสื่อการสอน | ปรีชา วิหคโต.. การวิจัยระบบสื่อการสอน | ปรีชา วิหคโต.. การวิจัยสื่อโสตทัศน์ | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การวิจัยสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การวิจัยสื่ออิเลกทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การวิจัยสื่ออิเลกทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การประยุกต์งานวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 27701 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536Other title: ชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (3), LP General Collection (4), NK General Collection (3), NR General Collection (4), NW General Collection (8), ODI General Collection (16), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (7), UD General Collection (8), YL General Collection (8). Damaged (5).

476. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา = Research in educational technology and communication / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 27701 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536Other title: ชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (3), NK General Collection (4), NR General Collection (2), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

477. คู่มือการวางแผนแบบวิจัยปฏิบัติการ : ด้านการวางแผนครอบครัว = Handbook for family planning operations research design / โดย แอนดรู พิชเชอร์, จอห์น สโตคเกิล ; แปลโดย เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์, พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ.

by พีชเชอร์, แอนดรู. | เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์. | พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ. | แลง, จอห์น. | สโตคเกิล, จอห์น.

Call number: HQ763.5 ฟ6ค7 2536 Edition: พิมพ์ครั้งที่2.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ, 2536Availability: Items available for loan: NR General Collection (1).

478. คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา / ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ อุทัย ดุลยเกษม.

by อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว. | อุทัย ดุลยเกษม.

Call number: H62 ค74 2536 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), NR General Collection (1).

479. รายงานการวิจัยสภาพปัญหา แนวทางการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา / พันธณีย์ วิหคโต.

by พันธณีย์ วิหคโต. | สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1028.3 พ72 2536 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2536Other title: สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในการ จัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

480. รายงานการวิจัยเรื่องภาพชีวิตของเด็กไทย / อรุณศรี อนันตรศิริชัย.

by อรุณศรี อนันตรศิริชัย.

Call number: LB1117 อ47ภ4 2536 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2536Other title: ภาพชีวิตของเด็กไทย.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

481. รายงานการวิจัยเรื่องครอบครัวของเด็กไทย / โดย อรุณศรี อนันตรศิริชัย.

by อรุณศรี อนันตรศิริชัย.

Call number: LB1117 อ47 2536 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2536Other title: ครอบครัวของเด็กไทย.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1).

482. ห้าทศวรรษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้อสนเทศงานวิจัย / สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

by สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Call number: S293 ห65 2536 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

483. รายงานการวิจัยเรื่องสภาพการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1028 ร64 2536 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ที.พี.พริ้นท์, 2536Other title: สภาพการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทย.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

484. รายงานการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพ ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน(โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน) ปี 2535-2536 / พันธณีย์ วิหคโต.

by พันธณีย์ วิหคโต.

Call number: LB1027 พ63 2536 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2536Other title: การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน(โครงการ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

485. ระบบเครื่องมือสำหรับการวางแผนโครงการ = Systems tools for project planning / โดย ปีเตอร์ เดลพ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; แปลโดย ปาริชาติ วลัยเสถียร, สุรพล ปธานวนิช.

by เดลพ์, ปีเตอร์. | ปาริชาติ วลัยเสถียร. | สุรพล ปธานวนิช.

Call number: H61 ร6 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1), UB General Collection (1), YL General Collection (1).

486. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช.

by สุภางค์ จันทวานิช.

Call number: H62 ส72 2535 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

487. การวิจัยเบื้องต้น / บุญชม ศรีสะอาด.

by บุญชม ศรีสะอาด.

Call number: Q180 บ6 2535 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สุวีรยาสาส์น : ชมรมเด็กจัดจำหน่าย, 2535Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (3), SK General Collection (1), YL General Collection (1).

488. การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล = Research in measurement and evaluation / บุญชม ศรีสะอาด.

by บุญชม ศรีสะอาด.

Call number: LB3051 บ65ก6 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: มหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2535Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

489. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Social sciences research methodology / โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.

by บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.

Call number: H62 บ6 2535 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), UB General Collection (1).

490. วิธีวิจัยการศึกษา = Educational research methodology / โดย รวีวรรณ ชินะตระกูล.

by รวีวรรณ ชินะตระกูล.

Call number: LB1028 ร53ว6 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง, 2535Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

491. โครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2534 / ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

by การประชุมวิชาการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 4 : 2535 : กรุงเทพฯ) | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ.

Call number: TK7801 ศ7ค9 2535 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2535Availability: Items available for loan: NR General Collection (2), ODI General Collection (2).

492. รายงานการวิจัยเรื่องรักของเด็กไทย / อรุณศรี อนันตรศิริชัย.

by อรุณศรี อนันตรศิริชัย.

Call number: LB1117 อ47ร7 2535 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2535Other title: รักของเด็กไทย.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1).

493. รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาของบุคลากรกรมการฝึกหัดครู / กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมการฝึกหัดครู.

Call number: LB1028 ร65 2535 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2535Other title: การสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาของบุคลากรกรมการฝึกหัดครู.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

494. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู.

Call number: LB2831.5 น85 2535 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

495. รายงานการวิจัยเรื่องการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ของโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปี 2533 / โดย กองวิเคราะห์โครงการและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: Q180 A1 ร643 2535 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิเคราะห์โครงการและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2535Other title: การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ของโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปี 2533.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

496. โฆษณากับการวิจัย / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Call number: HF5814 ส7ฆ9 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

497. วิจัยทางการพยาบาล / ยุวดี ฤาชา ... [และคนอื่นๆ].

by ยุวดี ฤๅชา. | มหาวิทยาลัยมหิดล. โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์.

Call number: RT81.5 ว58 2534 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

498. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Social science research methodology / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

by สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

Call number: H62 ส7 2534 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2534Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), YL General Collection (1).

499. เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย / โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.

by บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.

Call number: H62 บ3 2534 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์และจำหน่ายโดยบีแอนด์บีพลับลิชิ่ง, 2534Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), UB General Collection (1), YL General Collection (1). Damaged (1).

500. ระเบียบวิธีการวิจัยตลาดเบื้องต้น / สุดาดวง เรืองรุจิระ.

by สุดาดวง เรืองรุจิระ.

Call number: HF5415.2 ส7ร6 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2534Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter