Your search returned 10 results from 159056 records. Subscribe to this search

|
1. แนวการศึกษาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม = Research methodology and statistics for industrial environment / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา. ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 59717 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: microfilm Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | Research methodology and statistics for industrial environment.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

2. ประมวลสาระชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม = Research methodology and statistics for industrial environment / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กุลธิดา บรรจงศิริ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. การวางแผนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและสมมติฐานการวิจัย | พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์.. การออกแบบการวิจัย | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. การวิจัยเชิงปริมาณในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรกุล.. สถิตินอนพาราเมตริก | ดุสิต สุจิรารัตน์.. สถิติทางวิทยาการระบาดในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. การเลือกใช้สถิติสำหรับการวิจัย | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การเขียนและการเผยแพร่รายงานวิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 59717 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2661Other title: ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | Research methodology and statistics for industrial environment.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

3. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ = Nursing research, statistics and information technology / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรรณภา ประไพพานิช.. ระบบสารสนเทศกับการพยาบาล | สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล | พรศรี ศรีอัษฎาพร.. การออกแบบการวิจัยทางการพยาบาล | นิรัตน์ อิมามี.. เครื่องมือวิจัยทางการพยาบาล | วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล.. การสุ่มตัวอย่างและการหาขนาดตัวอย่าง | สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล.. การออกแบบการวิจัยทางการพยาบาล | วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม.. การวิจัยเชิงปริมาณ | เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย.. การวิจัยเชิงปริมาณ | บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.. การวิจัยเชิงปริมาณ | วงเดือน ปั้นดี.. สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการทดสอบข้อสมมุติเบื้องต้นของการใช้สถิติ | ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ.. สถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างของข้อมูล | ปาริชาติ กู๊ช.. สถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างของข้อมูล | มุกดา หนุ่ยศรี.. สถิติที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูล | ปาริชาติ กู๊ช.. สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและการถดถอยโลจิสติก | ปาริชาติ กู๊ช.. สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและการวิเคราะห์องค์ประกอบ | เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย.. สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและการวิเคราะห์องค์ประกอบ | วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล.. สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ | ศิริพร จิรวัฒน์กุล.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | สายพิณ เกษมกิจวัฒนา.. การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล | ศรีนวล สถิตวิทยานันท์.. การเขียนโครงการวิจัย รายงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการพยาบาล | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 51707 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ | การวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ | Nursing research, statistics and information technology.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

4. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ = Nursing research, statistics and information technology / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 51707 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ | การวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ | Nursing research, statistics and information technology.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (1), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1). In transit (1).

5. แนวการศึกษาชุดวิชาสถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ = Statistics and research in Health Management Course block / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 50703 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ | สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ | Statistics and research in Health Management Course block.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

6. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา = Statistics, research and evaluation in education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เทียนฉาย กีระนันทน์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | จรัญ จันทลักขณา.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | เทียนฉาย กีระนันทน์.. การออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | สมคิด พรมจุ้ย.. การออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย | สรชัย พิศาลบุตร.. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | สรชัย พิศาลบุตร.. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย | อุทุมพร จามรมาน.. การใช้สถิติเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา | ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์.. การใช้สถิติเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา | เทียนฉาย กีระนันทน์.. การเขียนรายงานการวิจัย | เตือนใจ เกตุษา.. การเขียนรายงานการวิจัย | สมบูรณ์ ชิตพงศ์.. ความรู้พื้นฐานด้านการวัดและประเมินทางการศึกษา | ศศิธร ชุตินันทกุล.. ความรู้พื้นฐานด้านการวัดและประเมินทางการศึกษา | อุทุมพร จามรมาน.. การประเมินผลในชั้นเรียน | สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.. การประเมินผลในชั้นเรียน | อุษาวดี จันทรสนธิ.. การประเมินผลในชั้นเรียน | สังวรณ์ งัดกระโทก.. การประเมินผลในชั้นเรียน | สมบูรณ์ ชิตพงศ์.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย | เตือนใจ เกตุษา.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย | โกวิท ประวาลพฤกษ์.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย | สมถวิล วิจิตรวรรณา.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย | โกวิท ประวาลพฤกษ์.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย | นลินี ณ นคร,, 2504-. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย | สรชัย พิศาลบุตร.. การใช้สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัย | กาญจนา วัธนสุนทร.. การใช้สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัย | สุวิมล ว่องวาณิช.. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | กมล สุดประเสริฐ.. บูรณาการการวิจัย การวัด และประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | สังวรณ์ งัดกระโทก.. บูรณาการการวิจัย การวัด และประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | กมล สุดประเสริฐ.. การใช้ผลการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา | สุพักตร์ พิบูลย์.. การใช้ผลการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 20302 T 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชา สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา | สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา | Statistics, research and evaluation in education.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (2), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (3), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (2). Damaged (2). In transit (1).

7. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา = Statistics, research and evaluation in education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 20302 W 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาสถิติ วิจัยและและการประเมินผลการศึกษา | สถิติ วิจัยและการประเมินผลการศึกษา | Statistics, research and evaluation in education.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Checked out (2). Damaged (1).

8. ประมวลสาระชุดวิชาสถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ = Statistics and research in health management course block / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธวัชชัย วรพงศธร.. การวิจัยในการจัดการสุขภาพ | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. วรรณกรรมในการวิจัย | นิรัตน์ อิมามี.. การวางแผนการวิจัยและการจัดทำโครงการวิจัยในการจัดการสุขภาพ | ธวัชชัย วรพงศธร.. การวิจัยเชิงสำรวจ | ฉวีวรรณ บุญสุยา.. การวิจัยเชิงทดลอง | เพียงจันทร์ โรจนวิภาต.. การวิจัยเชิงทดลอง | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิเคราะห์อภิมาน | วงเดือน ปั้นดี.. การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิเคราะห์อภิมาน | ฉวีวรรณ บุญสุยา.. ประชาชน การเลือกตัวอย่างและขนาดตัวอย่างในการวิจัย | นิรัตน์ อิมามี.. เครื่องมือการวิจัย | วงเดือน ปั้นดี.. การจัดการข้อมูล | ฉวีวรรณ บุญสุยา.. การใช้สถิติในการวิจัย | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. การใช้สถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม | วรางคณา จันทร์คง.. การใช้สถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. การใช้สถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างของข้อมูลมากกว่าสองกลุ่ม | ณัฐกมล ชาญสาธิตพร.. การใช้สถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างของข้อมูลมากกว่าสองกลุ่ม | เดชาวุธ นิยตสุทธิ.. การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. รายงานการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย การวิจารณ์งานวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการสุขภาพ | วรางคณา จันทร์คง.. รายงานการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย การวิจารณ์งานวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการสุขภาพ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 50703 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ | สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ | Statistics and research in health management course block.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

9. แนวการศึกษาชุดวิชาสถิติและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม = Statistics and research methods for industrial environment / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 50705 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2553-54]Other title: ชุดวิชาสถิติและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | Statistics and research methods for industrial environment.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (3).

10. แนวการศึกษาชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Statistics and social science research / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 73722 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางสังคมศาสตร์ | สถิติและการวิจัยทางสังคมศาสตร์ | Statistics and social science researc.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter