Your search returned 4 results from 159037 records. Subscribe to this search

|
1. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา = Research in educational administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการบริหารการศึกษา | รัตนา ดวงแก้ว.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการบริหารการศึกษา | พิชิต ฤทธิ์จรูญ.. วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา | เก็จกนก เอื้อวงศ์.. วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา | สนธิรัก เทพเรณู.. การวิจัยเชิงนโยบาย | กุลชลี จงเจริญ.. การวิจัยเชิงนโยบาย | ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานนท์.. การวิจัยสถาบัน | กุลชลี จงเจริญ.. การวิจัยสถาบัน | จุมพล พูลภัทรชีวิน.. การวิจัยอนาคต | ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์.. การวิจัยอนาคต | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม | พิชิต ฤทธิ์จรูญ.. การประเมินโครงการ | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | กุลชลี จงเจริญ.. การออกแบบและการวางแผนการวิจัย | นิตยา ภัสสรศิริ.. การออกแบบและการวางแผนการวิจัย | สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร.. เทคนิควิธีและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล | ปัญญา ธีระวิทยเลิศ.. เทคนิควิธีและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล | สุภมาส อังศุโชติ.. การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล | ผดุงชัย ภู่พัฒน์.. การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย | อัคพงศ์ สุขมาตย์.. การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย | รัตนา ดวงแก้ว.. การประเมินเชิงวิพากษ์คุณภาพงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา | รัตนา ดวงแก้ว.. การประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา | สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์.. การวัดและประเมินการจัดการศึกษา | สมคิด พรมจุ้ย.. การวัดและประเมินการจัดการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 23721 GT 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา | การวิจัยการบริหารการศึกษา | Research in educational administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (3), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 23721 GT 2556] (1).
Damaged (2). In transit (3).

2. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา = Research in educational administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 23721 GS 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา | การวิจัยการบริหารการศึกษา | Research in educational administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 23721 GS 2556] (1).
Damaged (1). In transit (2).

3. แนวการศึกษาชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา = Information and research in educational administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 23501 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มสธ., 2546Other title: ชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา | สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา | Information and research in educational administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (4), NK General Collection (2), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (2), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 23501 GS] (1).
Damaged (3).

4. ประมวลสาระชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา = Information and research in educational administration / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ประยูร ศรีประสาธน์.. สารสนเทศ การวิจัยกับการบริหารการศึกษา | ธนิศ ภู่ศิริ.. คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและเครือข่าย | ครรชิต มาลัยวงศ์.. เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา | ครรชิต มาลัยวงศ์.. สำนักงานอัตโนมัติ | สำรวย กมลายุตต์.. สำนักงานอัตโนมัติ | วรัญญา ตันบุรินทร์ทิพย์.. สำนักงานอัตโนมัติ | ปทีป เมธาคุณวุฒิ.. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา | สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร.. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา | รุ้งรังษี วิบูลชัย.. การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการวิจัยการบริหารการศึกษา | เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์.. การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการวิจัยการบริหารการศึกษา | ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์.. ประเภทของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา | ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์.. กระบวนการวิจัยทางการบริหารการศึกษา | กาญจนา จันทร์ไทย.. การศึกษาและการสังเคราะห์วรรณกรรมเพื่อการวิจัย | วิเชียร เกตุสิงห์.. การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการวิจัยการบริหารการศึกษา | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อการวิจัยการบริหารการศึกษา | นิตยา ภัสสรศิริ.. การวิจัยในสถานศึกษา | สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์.. การประเมินโครงการ | เข็มทอง ศิริแสงเลิศ.. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์.. การประยุกต์สารสนเทศและผลการวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา | นิตยา ภัสสรศิริ.. การประยุกต์สารสนเทศและผลการวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 23501 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545Other title: ชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา | สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา | Information and research in educational administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (6), NK General Collection (2), NW General Collection (6), PB General Collection (6), SK General Collection (2), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 23501 GT] (2).
Damaged (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter