Your search returned 4 results from 159037 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Statistics and research in health sciences / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุรเดช ประดิษฐบาทุกา.. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ลี่ลี อิงศรีสว่าง.. ระบบสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | สุรเดช ประดิษฐบาทุกา.. รูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | สมทรง อินสว่าง.. แนวทางการเขียนโครงการและการวิจัย | สราวุธ สุธรรมาสา.. แนวทางการเขียนโครงการและการวิจัย | วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล.. การชักตัวอย่าง | กุญชร เจือตี๋.. เครื่องมือที่ใช้เพื่อการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล | วงเดือน ปั้นดี.. การจัดการข้อมูลวิจัย | วงเดือน ปั้นดี.. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล | วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล.. การแจกแจงความน่าจะเป็น | ลี่ลี อิงศรีสว่าง.. การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน | เดชาวุธ นิตยสุทธิ.. การทดสอบความแตกต่าง | เดชาวุธ นิตยสุทธิ.. การทดสอบความสัมพันธ์ | สุรเดช ประดิษฐบาทุกา.. สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ | ธวัชชัย วรพงศธร.. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | สำอาง สืบสมาน.. การเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 50103 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | Statistics and research in health sciences.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (5), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (3). Damaged (2).

2. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ = Nursing research, statistics and information technology / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรรณภา ประไพพานิช.. ระบบสารสนเทศกับการพยาบาล | สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล | พรศรี ศรีอัษฎาพร.. การออกแบบการวิจัยทางการพยาบาล | นิรัตน์ อิมามี.. เครื่องมือวิจัยทางการพยาบาล | วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล.. การสุ่มตัวอย่างและการหาขนาดตัวอย่าง | สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล.. การออกแบบการวิจัยทางการพยาบาล | วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม.. การวิจัยเชิงปริมาณ | เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย.. การวิจัยเชิงปริมาณ | บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.. การวิจัยเชิงปริมาณ | วงเดือน ปั้นดี.. สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการทดสอบข้อสมมุติเบื้องต้นของการใช้สถิติ | ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ.. สถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างของข้อมูล | ปาริชาติ กู๊ช.. สถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างของข้อมูล | มุกดา หนุ่ยศรี.. สถิติที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูล | ปาริชาติ กู๊ช.. สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและการถดถอยโลจิสติก | ปาริชาติ กู๊ช.. สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและการวิเคราะห์องค์ประกอบ | เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย.. สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและการวิเคราะห์องค์ประกอบ | วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล.. สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ | ศิริพร จิรวัฒน์กุล.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | สายพิณ เกษมกิจวัฒนา.. การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล | ศรีนวล สถิตวิทยานันท์.. การเขียนโครงการวิจัย รายงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการพยาบาล | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 51707 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ | การวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ | Nursing research, statistics and information technology.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

3. ประมวลสาระชุดวิชาสถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ = Statistics and research in health management course block / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธวัชชัย วรพงศธร.. การวิจัยในการจัดการสุขภาพ | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. วรรณกรรมในการวิจัย | นิรัตน์ อิมามี.. การวางแผนการวิจัยและการจัดทำโครงการวิจัยในการจัดการสุขภาพ | ธวัชชัย วรพงศธร.. การวิจัยเชิงสำรวจ | ฉวีวรรณ บุญสุยา.. การวิจัยเชิงทดลอง | เพียงจันทร์ โรจนวิภาต.. การวิจัยเชิงทดลอง | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิเคราะห์อภิมาน | วงเดือน ปั้นดี.. การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิเคราะห์อภิมาน | ฉวีวรรณ บุญสุยา.. ประชาชน การเลือกตัวอย่างและขนาดตัวอย่างในการวิจัย | นิรัตน์ อิมามี.. เครื่องมือการวิจัย | วงเดือน ปั้นดี.. การจัดการข้อมูล | ฉวีวรรณ บุญสุยา.. การใช้สถิติในการวิจัย | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. การใช้สถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม | วรางคณา จันทร์คง.. การใช้สถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. การใช้สถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างของข้อมูลมากกว่าสองกลุ่ม | ณัฐกมล ชาญสาธิตพร.. การใช้สถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างของข้อมูลมากกว่าสองกลุ่ม | เดชาวุธ นิยตสุทธิ.. การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. รายงานการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย การวิจารณ์งานวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการสุขภาพ | วรางคณา จันทร์คง.. รายงานการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย การวิจารณ์งานวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการสุขภาพ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 50703 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ | สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ | Statistics and research in health management course block.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

4. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Statistics and research in health sciences / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธวัชชัย วรพงศธร.. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | สุรเดช ประดิษฐบาทุกา.. รูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | สุวาณี สุรเสียงสังข์.. สารสนเทศสุขภาพ | สมทรง อินสว่าง.. การเขียนบทนำ ตัวแปรและการทบทวนวรรณกรรมในการวิจัย | วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล.. การสุ่มตัวอย่าง | สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล.. เครื่องมือในการวิจัย | วงเดือน ปั้นดี.. การจัดการข้อมูลวิจัย | วงเดือน ปั้นดี.. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล | วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล.. การแจกแจงความน่าจะเป็น | สุรเดช ประดิษฐบาทุกา.. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน | เดชาวุธ นิตยสุทธิ.. การทดสอบความแตกต่าง | เดชาวุธ นิตยสุทธิ.. การทดสอบความสัมพันธ์ | สราวุธ สุธรรมาสา.. การจัดทำโครงการวิจัย | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. รายงานการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย | เพียงจันทร์ โรจนวิภาต.. รายงานการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย | ธวัชชัย วรพงศธร.. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 50103 T 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Article Article; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | Statistics and research in health sciences.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 50103 T 2547] (2).
In transit (4).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter