Your search returned 3 results from 159056 records. Subscribe to this search

|
1. ประมวลสาระชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม = Research methodology and statistics for industrial environment / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กุลธิดา บรรจงศิริ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. การวางแผนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและสมมติฐานการวิจัย | พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์.. การออกแบบการวิจัย | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. การวิจัยเชิงปริมาณในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรกุล.. สถิตินอนพาราเมตริก | ดุสิต สุจิรารัตน์.. สถิติทางวิทยาการระบาดในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. การเลือกใช้สถิติสำหรับการวิจัย | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การเขียนและการเผยแพร่รายงานวิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 59717 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2661Other title: ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | Research methodology and statistics for industrial environment.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

2. ประมวลสาระชุดวิชาสถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ = Statistics and research in health management course block / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธวัชชัย วรพงศธร.. การวิจัยในการจัดการสุขภาพ | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. วรรณกรรมในการวิจัย | นิรัตน์ อิมามี.. การวางแผนการวิจัยและการจัดทำโครงการวิจัยในการจัดการสุขภาพ | ธวัชชัย วรพงศธร.. การวิจัยเชิงสำรวจ | ฉวีวรรณ บุญสุยา.. การวิจัยเชิงทดลอง | เพียงจันทร์ โรจนวิภาต.. การวิจัยเชิงทดลอง | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิเคราะห์อภิมาน | วงเดือน ปั้นดี.. การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิเคราะห์อภิมาน | ฉวีวรรณ บุญสุยา.. ประชาชน การเลือกตัวอย่างและขนาดตัวอย่างในการวิจัย | นิรัตน์ อิมามี.. เครื่องมือการวิจัย | วงเดือน ปั้นดี.. การจัดการข้อมูล | ฉวีวรรณ บุญสุยา.. การใช้สถิติในการวิจัย | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. การใช้สถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม | วรางคณา จันทร์คง.. การใช้สถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. การใช้สถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างของข้อมูลมากกว่าสองกลุ่ม | ณัฐกมล ชาญสาธิตพร.. การใช้สถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างของข้อมูลมากกว่าสองกลุ่ม | เดชาวุธ นิยตสุทธิ.. การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. รายงานการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย การวิจารณ์งานวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการสุขภาพ | วรางคณา จันทร์คง.. รายงานการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย การวิจารณ์งานวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการสุขภาพ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 50703 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ | สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ | Statistics and research in health management course block.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Statistics and research in health sciences / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธวัชชัย วรพงศธร.. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | สุรเดช ประดิษฐบาทุกา.. รูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | สุวาณี สุรเสียงสังข์.. สารสนเทศสุขภาพ | สมทรง อินสว่าง.. การเขียนบทนำ ตัวแปรและการทบทวนวรรณกรรมในการวิจัย | วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล.. การสุ่มตัวอย่าง | สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล.. เครื่องมือในการวิจัย | วงเดือน ปั้นดี.. การจัดการข้อมูลวิจัย | วงเดือน ปั้นดี.. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล | วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล.. การแจกแจงความน่าจะเป็น | สุรเดช ประดิษฐบาทุกา.. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน | เดชาวุธ นิตยสุทธิ.. การทดสอบความแตกต่าง | เดชาวุธ นิตยสุทธิ.. การทดสอบความสัมพันธ์ | สราวุธ สุธรรมาสา.. การจัดทำโครงการวิจัย | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. รายงานการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย | เพียงจันทร์ โรจนวิภาต.. รายงานการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย | ธวัชชัย วรพงศธร.. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 50103 T 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Article Article; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | Statistics and research in health sciences.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 50103 T 2547] (2).
In transit (4).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter