Your search returned 5 results from 159042 records. Subscribe to this search

|
1. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร = Research and statistics for agricultural extension and development / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จินดา ขลิบทอง.. แนวคิดการวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | สุรางค์ศรี วาเพชร.. แนวคิดการวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ดิเรก ฤกษ์หร่าย.. การกำหนดโจทย์และสมมติฐานการวิจัยการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | รุจ ศิริสัญลักษณ์.. การออกแบบการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. ตัวแปร ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | สุนันท์ สีสังข์.. การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. สถิติพรรนาเพื่อการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. สถิติอนุมานสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. การวิจัยเชิงปริมาณในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | นารีรัตน์ สีระสาร.. การวิจัยเชิงปริมาณในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิจัยเชิงคุณภาพในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. การวิจัยแบบผสมผสานในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | พลสราญ สราญรมย์.. การวิจัยแบบผสมผสานในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. การวิจัยเชิงประเมินในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ดิเรก ฤกษ์หร่าย.. การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. การจัดทำรายงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 91723 GT 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | Research and statistics for agricultural extension and development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

2. ประมวลสาระชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ = Statistics and research in cooperatives / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เชาว์ โรจนแสง.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางสหกรณ์ | เชาว์ โรจนแสง.. การออกแบบการวิจัยทางสหกรณ์ | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์ | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์ | อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.. สถิติเชิงพรรณนาเพื่อการวิจัยทางสหกรณ์ | อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพารามิเตอร์เพื่อการวิจัยทางสหกรณ์ | ศศิธร ชุตินันทกุล.. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตินอนพาราเมตริกเพื่อการวิจัยทางสหกรณ์ | ศิริลักษณ์ นามวงศ์.. การเขียนโครงการวิจัยทางสหกรณ์ | รจนา จันทรากุล (ศรีบุญมา).. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสหกรณ์ | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. การเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์ | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. การนำเสนอและเผยแพร่การวิจัยสหกรณ์ | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการวิจัยทางสหกรณ์ | ศิริลักษณ์ นามวงศ์.. การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการวิจัยทางสหกรณ์ | เชาว์ โรจนแสง.. กรณีศึกษาการวิจัยทางสหกรณ์ด้านการตลาดและการผลิต | วินัย กสิรักษ์.. กรณีศึกษาการวิจัยทางสหกรณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ | วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์.. กรณีศึกษาการวิจัยทางสหกรณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ | วินัย กสิรักษ์.. กรณีศึกษาการวิจัยทางสหกรณ์ด้านการบัญชีและการเงิน | รรณพร บัณฑิตภูวนนท์.. กรณีศึกษาการวิจัยทางสหกรณ์ด้านการบัญชีและการเงิน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 92713 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ | สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ | Statistics and research in cooperatives.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

3. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร = Research and statistics for agricultural extension and development / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรมาธิราช.

by จินดา ขลิบทอง.. กระบวนการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. ขอบเขตการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. ปัญหาและหัวข้อสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | พรทิพย์ อุดมสิน.. การทบทวนวรรณกรรมสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | พรทิพย์ อุดมสิน.. การออกแบบการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. ตัวแปร ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | สุนันท์ สีสังข์.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | สุนันท์ สีสังข์.. สถิติพรรณนา การทดสอบสมมติฐานและสถิตินอนพาราเมตริกสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. สถิติอนุมานสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. การเขียนรายงาน การประเมินคุณภาพ การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิจัยชุมชน | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิจัยภูมิปัญญาชาวบ้าน | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. การวิจัยระบบการทำฟาร์ม | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. การวิจัยเชิงประเมินทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 91723 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | Research and statistics for agricultural extension and development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (12), LP General Collection (6), NK General Collection (12), NR General Collection (12), NW General Collection (12), PB General Collection (12), SK General Collection (12), UB General Collection (12), UD General Collection (9), YL General Collection (12). Damaged (3). In transit (3).

4. ประมวลสาระชุดวิชาวิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร = Research methodology in agricultural resources management / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อัจฉรา โพธิ์ดี.. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.. กระบวนการดำเนินการวิจัย | สุจิตรา หังสพฤกษ์.. สถิติเพื่อการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการศึกษาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วน | ลัดดา พิศาลบุตร.. สถิติที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์และการพยากรณ์ | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. การวิจัยเชิงทดลองในกรณีศึกษาปัจจัยเดียว | วรุณพันธ์ คงสม.. การวิจัยเชิงสำรวจ | กิตติ วงส์พิเชษฐ.. การวิจัยเชิงทดลองในกรณีศึกษาหลายปัจจัย | ชัยวัฒน์ คงสม.. การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สัจจา บรรจงศิริ.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | สรชัย พิศาลบุตร.. การเลือกตัวอย่าง | ชัยวัฒน์ คงสม.. เครื่องมือสำหรับการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | วรุณพันธ์ คงสม.. เครื่องมือสำหรับการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | กิตติ วงส์พิเชษฐ.. จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพวิจัย | พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ.. ตัวอย่างการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรการผลิตพืชและการผลิตสัตว์ | มณฑิชา พุทซาคำ.. ตัวอย่างการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรการผลิตพืชและการผลิตสัตว์ | ดุสิต เวชกิจ.. ตัวอย่างการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมและธุรกิจการเกษตร | อัจฉรา โพธิ์ดี.. ตัวอย่างการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมและธุรกิจการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 95710 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาวิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | Research methodology in agricultural resources management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (11), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Checked out (1). Damaged (3).

5. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร = Research in agricultural extension / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. กระบวนการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | พรทิพย์ อุดมสิน.. การทบทวนวรรณกรรมเพื่อการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การออกแบบและเสนอโครงการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | พรทิพย์ อุดมสิน.. การออกแบบและเสนอโครงการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. ข้อมูลและเครื่องมือวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | พรชุลีย์ นิลวิเศษ.. ประชาชน กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | สุภมาส อังศุโชติ.. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ | สุนันทา สมพงษ์.. การเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการส่งเสริมการเกษตร | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการส่งเสริมการเกษตร | พรทิพย์ อุดมสิน.. การเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการส่งเสริมการเกษตร | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. การวิจัยเชิงสำรวจในงานส่งเสริมการเกษตร | รุจ ศิริสัญลักษณ์.. การวิจัยเชิงทดลองในงานส่งเสริมการเกษตร | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิจัยเชิงคุณภาพในงานส่งเสริมการเกษตร | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. การวิจัยการถ่ายทอดวิทยาการในงานส่งเสริมการเกษตร | ดิเรก ฤกษ์หร่าย.. การวิจัยการผลิตและการตลาดเพื่อการส่งเสริมการเกษตร | สุกัญญา อธิปอนันต์.. การวิจัยท้องถิ่นและการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำในงานส่งเสริมการเกษตร | สำราญ สาราบรรณ์.. การวิจัยท้องถิ่นและการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำในงานส่งเสริมการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 91414 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | Research in agricultural extension.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter