Your search returned 4 results from 160160 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ = Information systems and research for animal production management / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรินธร มณีรัตน์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ.. สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์. | อรรณพ สุริยสมบูรณ์.. การจัดการข้อมูลฟาร์มเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | กณพ สูจิฆระ.. แนวทางการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | วรินธร มณีรัตน์.. กระบวนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | วุฒิพงษ์ อินทรธรรม.. สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. สถิติกับการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. การทดสอบไคสแควร์การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | ศศิธร บัวทอง.. การวิจัยเชิงสำรวจทางการจัดการการผลิตสัตว์. | มณฑิชา พุทซาคำ.. การได้มาของตัวอย่างเพื่อการวิจัย. | ปิลันธนา แป้นปลื้ม.. การได้มาของตัวอย่างเพื่อการวิจัย. | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสัตว์ : กรณีศึกษาปัจจัยเดียว. | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสัตว์ : กรณีศึกษาหลายปัจจัย. | กนก ผลารักษ์.. การวิจัยระบบการทำฟาร์ม. | อมรรัตน์ โมฬี.. การวิจัยระบบการทำฟาร์ม. | อรรณพ สุริยสมบูรณ์.. ข้อควรพิจารณาในการดำเนินการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | เกรียงไกร โชประการ.. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 93434 T 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | Information systems and research for animal production management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

2. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ = Information systems and research for animal production management / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 93434 W 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | Information systems and research for animal production management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

3. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ = Information systems and research for animal production management / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 93434 W 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | Information systems and research for animal production management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), NK General Collection (2), NW General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 93434 W 2550] (1).

4. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ = Information systems and research for animal production management / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการเกษตร. | สาโรช ค้าเจริญ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการเกษตร. | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทางการเกษตร. | อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ.. การสืบค้นสารสนเทศทางการเกษตร. | วิวัฒน์ ชุนรักษา.. สารสนเทศเพื่อการการผลิตสัตว์. | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. สารสนเทศเพื่อการการผลิตสัตว์. | วิวัฒน์ ชุนรักษา.. การบริหารจัดการข้อมูลฟาร์ม. | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. การบริหารจัดการข้อมูลฟาร์ม. | บุญญฤทธิ์ มุ่งจองกลาง.. หลักการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | อนันต์ชัย เขื่อนธรรม.. สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | อนันต์ชัย เขื่อนธรรม.. สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | อัจฉรา โพธิ์ดี.. การวิจัยสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการผลิตสัตว์. | กนก ผลารักษ์.. การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ปีก. | สาโรช ค้าเจริญ.. การวิจัยทางการจัดการการผลิตสุกร. | บุญญฤทธิ์ มุ่งจองกลาง.. การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง. | วิศิษฐิพร สุขสมบัติ.. การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง. | กนก ผลารักษ์.. การวิจัยระบบฟาร์ม. | กนก ผลารักษ์.. การจัดการความรู้ในด้านการผลิตสัตว์. | สาโรช ค้าเจริญ.. แนวทางการพัฒนาสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์. | อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ.. แนวทางการพัฒนาสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 93434 T 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | Information systems and research for animal production management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 93434 T 2550] (2).
Damaged (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter