Your search returned 8 results from 160160 records. Subscribe to this search

|
1. ปัญญาชน ศีลธรรม และสภาวะสมัยใหม่ : เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ทวีศักดิ์ เผือกสม, บรรณาธิการ.

by ทวีศักดิ์ เผือกสม, บรรณาธิการ. | การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (ครั้งที่ 9 : 2561 : มหาวิทยาลัยนเรศวร)

Call number: H62.5.T5 ป63 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2561.Other title: เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วิธีวิทยาและการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์และวัฒนธรรมของนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ / โดย ศราวุฒิ วิสาพรม.

by ศราวุฒิ วิสาพรม, ผู้วิจัย.

Call number: CT1548.น2 ศ46 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : [สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)], 2561.Other title: วิธีวิทยาและการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์และวัฒนธรรมของนครินทร์ เมฆไตรรัตน์.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

3. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพรรณี ครบ 110 ปี เรื่อง "สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน" วันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี / จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ เครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก และวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี (ครั้งที่ 8 : 2557 : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี) | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. สถาบันวิจัยและพัฒนา. | เครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา. | เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา. | เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยสหวิทยาการ.

Call number: Q180.A3 ก64 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: จันทบุรี : สถาบัน, 2557.Other title: สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

4. ประมวลสาระชุดวิชาวิธีวิทยาในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ = Research methodology in social science and humanities / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ไพฑูรย์ มีกุศล.. ความรู้ การมองโลก และแหล่งกำเนิดของความรู้. | ชยสร สมบุญมาก.. การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. | จิตรา วีรบุรีนนท์.. พัฒนาการของการแสวงหาความรู้. | สรายุทธ ยหะกร.. กระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้. | สุดจิต เจนนพกาญจน์.. ทฤษฎีวิพากษ์. | อาคม สุขตระกูล.. พัฒนาการของวิธีการแสวงหาความรู้แบบโครงสร้างนิยม. | สุภาสินี ตันติศรีสุข.. สำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองกับการศึกษาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. | สุดจิต เจนนพกาญจน์.. โครงสร้างนิยมในมุมมองมานุษยวิทยา. | สรายุทธ ยหะกร.. สัญวิทยา. | สุดจิต เจนนพกาญจน์.. แนวคิด วิธีการศึกษาและวิเคราะห์แบบหลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษาแนววัฒนธรรมศึกษา. | สรายุทธ ยหะกร.. แนวคิด วิธีการศึกษาและวิเคราะห์แบบหลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษาแนววัฒนธรรมศึกษา. | จิตรา วีรบุรีนนท์.. สตรีนิยม. | อาคม สุขตระกูล.. ความรู้ใหม่ในช่วงอาณานิคมและหลังอาณานิคม. | สัญญา สัญญาวิวัฒน์.. ความรู้เบื้องต้นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ. | อนุชา ม่วงใหญ่.. แนวคิดทฤษฎีปรากฎการณ์วิทยา ชาติพันธุ์วิธีวิทยาและปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์นิยม. | อนุชา ม่วงใหญ่.. ศาสตร์แห่งการตีความและแนวคิดทฤษฎีชาติพัธุ์วรรณนา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 12721 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.Other title: ชุดวิชาวิธีวิทยาในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | วิธีวิทยาในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | Research methodology in social science and humanities.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (1), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 12721 GT] (1).
Damaged (1). In transit (3).

5. แนวการศึกษาชุดวิชาวิธีวิทยาในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ = Research methodology in social science and humanities / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 12721 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.Other title: ชุดวิชาวิธีวิทยาในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | วิธีวิทยาในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | Research methodology in social science and humanities.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

6. วิชัย-วิจัย : การวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และการวิจัยประเมินผลโครงการ / บรรณาธิการ, ไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพร, ภาคภูมิ ลบถม และเนติมา พัฒนกุล.

by ไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพร. | ภาคภูมิ ลบถม. | เนติมา พัฒนกุล.

Call number: H62 ว626 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรรณิการ์การพิมพ์, 2553.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

7. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) การประชุมวิชาการ ม.อบ วิจัย ครั้งที่ 2 28-29 กรกฎาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

by การประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย (ครั้งที่ 2 : 2551 : อุบลราชธานี) | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

Call number: Z5055 T5U2 ก642 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: อุบลราชธานี : กองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม, 2551.Other title: UBU-Research conference.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. ความรู้คู่สังคม : รวมผลงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, พัชรินทร์ สิรสุนทร, บรรณาธิการ.

by ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. | พัชรินทร์ สิรสุนทร.

Call number: H62 ค56 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ. ลีฟวิ่ง จำกัด, 2545.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter