Your search returned 8 results from 160160 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ = Information systems and research for animal production management / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรินธร มณีรัตน์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ.. สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์. | อรรณพ สุริยสมบูรณ์.. การจัดการข้อมูลฟาร์มเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | กณพ สูจิฆระ.. แนวทางการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | วรินธร มณีรัตน์.. กระบวนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | วุฒิพงษ์ อินทรธรรม.. สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. สถิติกับการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. การทดสอบไคสแควร์การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | ศศิธร บัวทอง.. การวิจัยเชิงสำรวจทางการจัดการการผลิตสัตว์. | มณฑิชา พุทซาคำ.. การได้มาของตัวอย่างเพื่อการวิจัย. | ปิลันธนา แป้นปลื้ม.. การได้มาของตัวอย่างเพื่อการวิจัย. | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสัตว์ : กรณีศึกษาปัจจัยเดียว. | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสัตว์ : กรณีศึกษาหลายปัจจัย. | กนก ผลารักษ์.. การวิจัยระบบการทำฟาร์ม. | อมรรัตน์ โมฬี.. การวิจัยระบบการทำฟาร์ม. | อรรณพ สุริยสมบูรณ์.. ข้อควรพิจารณาในการดำเนินการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | เกรียงไกร โชประการ.. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 93434 T 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | Information systems and research for animal production management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

2. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ = Information systems and research for animal production management / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 93434 W 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | Information systems and research for animal production management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

3. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศครอบครัวศึกษา / โครงการกิตติเมธี สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; ผู้วิจัย, จรรจา สุวรรณทัต, จิตตินันท์ เดชะคุปต์ และสุภวรรณ เลิศสถากิจ.

by จรรจา สุวรรณทัต. | จิตตินันท์ เดชะคุปต์. | สุภวรรณ เลิศสถากิจ. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์. โครงการกิตติเมธี.

Call number: HQ10 จ44 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โครงการ, 2554.Other title: การพัฒนาระบบสารสนเทศครอบครัวศึกษา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Damaged (1).

4. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ = Information systems and research for animal production management / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 93434 W 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | Information systems and research for animal production management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), NK General Collection (2), NW General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 93434 W 2550] (1).

5. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ = Information systems and research for animal production management / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการเกษตร. | สาโรช ค้าเจริญ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการเกษตร. | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทางการเกษตร. | อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ.. การสืบค้นสารสนเทศทางการเกษตร. | วิวัฒน์ ชุนรักษา.. สารสนเทศเพื่อการการผลิตสัตว์. | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. สารสนเทศเพื่อการการผลิตสัตว์. | วิวัฒน์ ชุนรักษา.. การบริหารจัดการข้อมูลฟาร์ม. | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. การบริหารจัดการข้อมูลฟาร์ม. | บุญญฤทธิ์ มุ่งจองกลาง.. หลักการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | อนันต์ชัย เขื่อนธรรม.. สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | อนันต์ชัย เขื่อนธรรม.. สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | อัจฉรา โพธิ์ดี.. การวิจัยสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการผลิตสัตว์. | กนก ผลารักษ์.. การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ปีก. | สาโรช ค้าเจริญ.. การวิจัยทางการจัดการการผลิตสุกร. | บุญญฤทธิ์ มุ่งจองกลาง.. การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง. | วิศิษฐิพร สุขสมบัติ.. การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง. | กนก ผลารักษ์.. การวิจัยระบบฟาร์ม. | กนก ผลารักษ์.. การจัดการความรู้ในด้านการผลิตสัตว์. | สาโรช ค้าเจริญ.. แนวทางการพัฒนาสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์. | อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ.. แนวทางการพัฒนาสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 93434 T 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | Information systems and research for animal production management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 93434 T 2550] (2).
Damaged (1).

6. ความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บและค้นคืนงานวิจัย ที่ใช้ดับลินคอร์เมตาเดต้าของมหาวิทยาลัยนเรศวร / พรนภา แสงดี.

by พรนภา แสงดี,, 2510- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: Theses ศป จฬ พ452 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: 2544.Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Other title: Satisfaction with the research works information storage and retrieval system using Dublin Core Metadata at Naresuan University.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

7. แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชาระบบสารสนเทศ และการวิจัยทางการเกษตร = Information system and research in agriculture / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 93434 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539.Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการเกษตร | ระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการเกษตร | Information system and research in agriculture.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), SK General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 93434 W] (1).

8. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศ และการวิจัยทางการเกษตร = Information system and research in agriculture / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ. | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. เทคโนโลยีสารสนเทศ. | อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย.. ระบบสารสนเทศทางการเกษตร. | ชวลิต อำนวย.. ระบบสารสนเทศทางการเกษตร. | ดิเรก ทองอร่าม.. ระบบสารสนเทศทางการเกษตร. | สุพรรณ กาญจนสุธรรม.. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. | อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย.. ปัญหาและแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตร. | ชวลิต อำนวย.. ปัญหาและแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตร. | ดิเรก ทองอร่าม.. ปัญหาและแนวทางพัฒนา ระบบสารสนเทศทางการเกษตร. | ชยาพร วัฒนศิริ.. สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางการเกษตร. | สุนันท์ สีสังข์.. สถิติอนุมานสำหรับการวิจัยทางการเกษตร. | อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย.. หลักการวิจัยทางการเกษตร. | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.. หลักการวิจัยทางการเกษตร. | ชยาพร วัฒนศิริ.. การวิจัยเชิงทดลองทางการเกษตร. | สัจจา บรรจงศิริ.. การวิจัยเชิงทดลองทางการเกษตร. | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. การวิจัยเชิงสำรวจทางการเกษตร. | สุนันท์ สีสังข์.. การประมวลผลข้อมูลการวิจัยทางการเกษตรด้วยคอมพิวเตอร์. | ชยาพร วัฒนศิริ.. การประมวลผลข้อมูลการวิจัยทางการเกษตรด้วยคอมพิวเตอร์. | ดิเรก ทองอร่าม.. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตทางการเกษตร | อัจฉรา จิตตลดากร.. การวิจัยระบบการทำฟาร์ม. | หัสไชย บุญจูง.. การวิจัยระบบการทำฟาร์ม. | สุรจิต ภูภักดิ์.. การวิจัยระบบการทำฟาร์ม. | กังวาลย์ จันทรโชติ.. การประยุคหลักการวิจัยไปใช้ทางการเกษตร. | เนรมิตร สุขมณี.. การประยุคหลักการวิจัยไปใช้ทางการเกษตร. | สัจจา บรรจงศิริ.. การประยุคหลักการวิจัยไปใช้ทางการเกษตร. | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. การนำสารสนเทศไปใช้ในการจัดการการผลิตทางการเกษตร. | หฤษฎี ภัทรดิลก.. การนำสารสนเทศไปใช้ในการจัดการการผลิต ทางการเกษตร. | ดิเรก ทองอร่าม.. การนำสารสนเทศไปใช้ในการจัดการการผลิตทาง การเกษตร. | กาญจนา พัฒนานุรักษ์.. การนำสารสนเทศไปใช้ในการจัดการการผลิตทางการเกษตร. | เนรมิตร สุขมณี.. การนำสารสนเทศไปใช้ในการจัดการการผลิต ทางการเกษตร. | พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ.. หลักการวิจัยทางการเกษตร.. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 93434 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539.Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการเกษตร | ระบบสารสนเทศและการวิจัยทางการเกษตร | Information system and research in agriculture.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), SK General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 93434 T] (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter