Your search returned 6 results from 159275 records. Subscribe to this search

|
1. แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ = Thesis / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 83798 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ [สาขาวิชารัฐศาสตร์] | วิทยานิพนธ์ [สาขาวิชารัฐศาสตร์] | Thesis [School of Political Science].Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

2. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ = Thesis / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปรัชญา เวสารัชช์.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ | ฐปนรรต พรหมอินทร์.. กระบวนการและขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ | ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.. การเลือกปัญหาเพื่อทำวิทยานิพนธ์ | วรพิทย์ มีมาก.. การออกแบบการวิจัยและเครื่องมือการวิจัย | จุมพล หนิมพานิช.. การเก็บรวบรวมข้อมูล | จุมพล หนิมพานิช.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ | ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ | รสลิน ศิริยะพันธุ์.. รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์แบบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | เสนีย์ คำสุข.. รูปแบบการนำเสนอวิทยานิพนธ์ | ปธาน สุวรรณมงคล.. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการประเมินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. การเขียนแก้ไขและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 83798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ [สาขาวิชารัฐศาสตร์] | วิทยานิพนธ์ [สาขาวิชารัฐศาสตร์] | Thesis [School of Political Science].Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (4).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย = Research in Thai traditional medicine / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล.. การวิจัยกับการแพทย์แผนไทย | สารภี โรจนเบญจวงศ์.. การวิจัยกับการแพทย์แผนไทย | ลินดา วงศานุพัทธ์.. หลักการและวิธีค้นคืนสารสนเทศทางการแพทย์แผนไทย | สุรัสวดี ดิษฐสกุล.. หลักการและวิธีค้นคืนสารสนเทศทางการแพทย์แผนไทย | ศศิธร ชุตินันทกุล.. การกำหนดปัญหา ตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัยทางการแพทย์แผนไทย | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. สถิติเชิงพรรณนาในการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย | บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.. สถิติอ้างอิงในการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย | บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.. สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย | อ้อมบุญ ล้วนรัตน์.. การวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้านวัตถุดิบพืชสมุนไพร | มาลี บรรจบ.. การวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้านยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร | สมบูรณ์ เกียรตินันทน์.. การวิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์แผนไทย | วิชิต เปานิล.. การวิจัยเชิงสำรวจสำหรับการแพทย์แผนไทย | เสาวภา พรสิริพงษ์.. การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับการแพทย์แผนไทย | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. การวิจัยปฏิบัติการในการแพทย์แผนไทย | คนองยุทธ กาญจนกูล.. การวิจัยคุณค่าสำหรับการแพทย์แผนไทย | ศุภลักษณ์ ฟักคำ.. การวิจัยคุณค่าสำหรับการแพทย์แผนไทย | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การวางแผนการทำวิจัยและการจัดทำโครงการวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. การนำเสนอผลงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย | พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์.. การนำเสนอผลงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 55301 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Other title: ชุดวิชาการวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย | การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย | Research in Thai traditional medicine.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (3), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (3), YL General Collection (6). Damaged (3). In transit (6).

4. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา = Thesis : Measurement and evaluation / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปรีชา คัมภีรปกรณ์.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | สิริวรรณ ศรีพหล.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | ปรีชา วิหคโต.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | สมคิด พรมจุ้ย.. โครงการวิทยานิพนธ์ทางการประเมิน | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและประเมิน | สุพักตร์ พิบูลย์.. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยและประเมิน | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลในงานวิจัยและประเมิน | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลในงานวิจัยและประเมิน | กาญจนา วัธนสุนทร.. การเขียนรายงานการวิจัยและประเมิน | สมคิด พรมจุ้ย.. การเขียนรายงานการวิจัยและประเมิน | ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต.. การสอบปกป้อง การปรับปรุงและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | สิริวรรณ ศรีพหล.. การสอบปกป้อง การปรับปรุงและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | วรรณา บัวเกิด.. การสอบปกป้อง การปรับปรุงและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | ศรีสุดา จริยากุล.. การสอบปกป้อง การปรับปรุงและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 24798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา | วิทยานิพนธ์ : แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา | Thesis : Measurement and evaluation.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (6), NK General Collection (2), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (2). Damaged (3).

5. แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา = Thesis : Measurement and evaluation / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 24798 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา | วิทยานิพนธ์ : แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา | Thesis : Measurement and evaluation.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

6. ประมวลสาระชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา = Information and research in educational administration / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ประยูร ศรีประสาธน์.. สารสนเทศ การวิจัยกับการบริหารการศึกษา | ธนิศ ภู่ศิริ.. คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและเครือข่าย | ครรชิต มาลัยวงศ์.. เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา | ครรชิต มาลัยวงศ์.. สำนักงานอัตโนมัติ | สำรวย กมลายุตต์.. สำนักงานอัตโนมัติ | วรัญญา ตันบุรินทร์ทิพย์.. สำนักงานอัตโนมัติ | ปทีป เมธาคุณวุฒิ.. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา | สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร.. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา | รุ้งรังษี วิบูลชัย.. การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการวิจัยการบริหารการศึกษา | เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์.. การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการวิจัยการบริหารการศึกษา | ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์.. ประเภทของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา | ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์.. กระบวนการวิจัยทางการบริหารการศึกษา | กาญจนา จันทร์ไทย.. การศึกษาและการสังเคราะห์วรรณกรรมเพื่อการวิจัย | วิเชียร เกตุสิงห์.. การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการวิจัยการบริหารการศึกษา | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อการวิจัยการบริหารการศึกษา | นิตยา ภัสสรศิริ.. การวิจัยในสถานศึกษา | สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์.. การประเมินโครงการ | เข็มทอง ศิริแสงเลิศ.. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์.. การประยุกต์สารสนเทศและผลการวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา | นิตยา ภัสสรศิริ.. การประยุกต์สารสนเทศและผลการวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 23501 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545Other title: ชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา | สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา | Information and research in educational administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (6), NK General Collection (2), NW General Collection (6), PB General Collection (6), SK General Collection (2), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 23501 GT] (2).
Damaged (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter