Your search returned 21 results from 159364 records. Subscribe to this search

|
1. ชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ [videorecording] = Research methodology in cooperatives / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วิลาวัลย์ ศิลปศร.. ฝ่าวิกฤติการณ์วิจัยทางสหกรณ์ | วรชัย สิงหฤกษ์.. ฝ่าวิกฤติการณ์วิจัยทางสหกรณ์ | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมและประมวณผลข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์ | อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.. เครื่องมือและสถิติการวิจัยทางสหกรณ์ | สรชัย พิศาลบุตร.. เครื่องมือและสถิติการวิจัยทางสหกรณ์ | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. โค้งสุดท้ายวิจัยทางสหกรณ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: av STOU 92423 DVD-T 62/015 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ | รายการเพื่อการศึกษาชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ | Research methodology in cooperatives.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4).

2. ประมวลสาระชุดวิชาวิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร = Research methodology in agricultural resources management / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อัจฉรา โพธิ์ดี.. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.. กระบวนการดำเนินการวิจัย | สุจิตรา หังสพฤกษ์.. สถิติเพื่อการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการศึกษาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วน | ลัดดา พิศาลบุตร.. สถิติที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์และการพยากรณ์ | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. การวิจัยเชิงทดลองในกรณีศึกษาปัจจัยเดียว | วรุณพันธ์ คงสม.. การวิจัยเชิงสำรวจ | กิตติ วงส์พิเชษฐ.. การวิจัยเชิงทดลองในกรณีศึกษาหลายปัจจัย | ชัยวัฒน์ คงสม.. การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สัจจา บรรจงศิริ.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | สรชัย พิศาลบุตร.. การเลือกตัวอย่าง | ชัยวัฒน์ คงสม.. เครื่องมือสำหรับการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | วรุณพันธ์ คงสม.. เครื่องมือสำหรับการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | กิตติ วงส์พิเชษฐ.. จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพวิจัย | พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ.. ตัวอย่างการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรการผลิตพืชและการผลิตสัตว์ | มณฑิชา พุทซาคำ.. ตัวอย่างการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรการผลิตพืชและการผลิตสัตว์ | ดุสิต เวชกิจ.. ตัวอย่างการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมและธุรกิจการเกษตร | อัจฉรา โพธิ์ดี.. ตัวอย่างการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมและธุรกิจการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 95710 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาวิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | Research methodology in agricultural resources management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

3. ประมวลสาระชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ = Research methodology in cooperatives / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรชัย สิงหฤกษ์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางสหกรณ์ | โอภาวดี เข็มทอง.. ปัญหาการวิจัยและการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางสหกรณ์ | ศิริลักษณ์ นามวงศ์.. ปัญหาการวิจัยและการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางสหกรณ์ | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยทางสหกรณ์ | วิลาวัลย์ ศิลปศร.. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยทางสหกรณ์ | วิลาวัลย์ ศิลปศร.. การวางแผน การประเมินการวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยทางสหกรณ์ | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ | ศศิธร ชุตินันทกุล.. การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์ | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์ | อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์ | อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.. สถิติเชิงพรรณนากับการวิจัยทางสหกรณ์ | สรชัย พิศาลบุตร.. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์ | ปิยะดา พิศาลบุตร.. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์ | สรชัย พิศาลบุตร.. การวัดความสัมพันธ์และการพยากรณ์สำหรับการวิจัยทางสหกรณ์ | ปิยะดา พิศาลบุตร.. การวัดความสัมพันธ์และการพยากรณ์สำหรับการวิจัยทางสหกรณ์ | กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ.. การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์ | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์ | ศศิธร ชุตินันทกุล.. การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์ | ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร.. การนำเสนอและการเผยแพร่งานวิจัยทางสหกรณ์ | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาคการเกษตรและการนำไปใช้ | เชิดชัย พรหมแก้ว.. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาคการเกษตรและการนำไปใช้ | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและการนำไปใช้ | วินัย กสิรักษ์.. สภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์ | วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์.. สภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 92423 CCT 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556-2557Other title: ชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ | วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ | Research methodology in cooperatives.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

4. ชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ [sound recording] = Feasibility study and business research / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ.. สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโครงการ | ดวงกมล วิลาวรรณ.. การศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการผลิต | ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ.. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการจัดการ | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. การวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน | สรชัย พิศาลบุตร.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยธุรกิจ | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิจัยเชิงสำรวจ | สรชัย พิศาลบุตร.. การเลือกสิ่งตัวอย่าง และการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจ | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิจัยเชิงทดลอง | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ | ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ.. รายงานการวิจัย | ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ.. ปัญหาและจรรยาบรรณในการทำวิจัยทางธุรกิจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. | ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ.. ภาพรวมชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ

Call number: av STOU 32448 CDA-T 56/005 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2555]Other title: การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ | Feasibility study and business research.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

5. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา = Statistics, research and evaluation in education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เทียนฉาย กีระนันทน์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | จรัญ จันทลักขณา.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | เทียนฉาย กีระนันทน์.. การออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | สมคิด พรมจุ้ย.. การออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย | สรชัย พิศาลบุตร.. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | สรชัย พิศาลบุตร.. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย | อุทุมพร จามรมาน.. การใช้สถิติเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา | ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์.. การใช้สถิติเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา | เทียนฉาย กีระนันทน์.. การเขียนรายงานการวิจัย | เตือนใจ เกตุษา.. การเขียนรายงานการวิจัย | สมบูรณ์ ชิตพงศ์.. ความรู้พื้นฐานด้านการวัดและประเมินทางการศึกษา | ศศิธร ชุตินันทกุล.. ความรู้พื้นฐานด้านการวัดและประเมินทางการศึกษา | อุทุมพร จามรมาน.. การประเมินผลในชั้นเรียน | สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.. การประเมินผลในชั้นเรียน | อุษาวดี จันทรสนธิ.. การประเมินผลในชั้นเรียน | สังวรณ์ งัดกระโทก.. การประเมินผลในชั้นเรียน | สมบูรณ์ ชิตพงศ์.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย | เตือนใจ เกตุษา.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย | โกวิท ประวาลพฤกษ์.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย | สมถวิล วิจิตรวรรณา.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย | โกวิท ประวาลพฤกษ์.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย | นลินี ณ นคร,, 2504-. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย | สรชัย พิศาลบุตร.. การใช้สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัย | กาญจนา วัธนสุนทร.. การใช้สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัย | สุวิมล ว่องวาณิช.. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | กมล สุดประเสริฐ.. บูรณาการการวิจัย การวัด และประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | สังวรณ์ งัดกระโทก.. บูรณาการการวิจัย การวัด และประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | กมล สุดประเสริฐ.. การใช้ผลการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา | สุพักตร์ พิบูลย์.. การใช้ผลการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 20302 T 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชา สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา | สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา | Statistics, research and evaluation in education.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (2), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (3), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (2). Damaged (2). In transit (1).

6. เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ = Feasibility study and business research / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจ | ดวงกมล วิลาวรรณ.. การศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ | ธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร.. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการผลิต | ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ.. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการจัดการ | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. การวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน | พรรณงาม อารยวุฒิ.. สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโครงการ | สรชัย พิศาลบุตร.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยธุรกิจ | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิจัยเชิงสำรวจ | สรชัย พิศาลบุตร.. การเลือกสิ่งตัวอย่าง และการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจ | จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | วินัย รังสินันท์.. การวิจัยเชิงทดลอง | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ | วินัย รังสินันท์.. รายงานการวิจัย | จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.. ปัญหาและจรรยาบรรณในการทำวิจัยทางธุรกิจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32448 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ | การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ | Feasibility study and business research.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

7. ชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร [videorecording] = Information and research in agribusiness / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เสาวรส ใหญ่สว่าง.. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น เพื่อการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร | มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด.. สารสนเทศทางธุรกิจการเกษตรด้านการแปรรูป | สมศักดิ์ ศรีสมบุญ.. สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจด้านการผลิต | ภวัต เจียมจิณณวัตร.. สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร ด้านการตลาด | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: av STOU 94432 DVD-T 55/006 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2554]Other title: สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร | Information and research in agribusiness.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2).

8. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน = Business research and financial planning and control / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สรชัย พิศาลบุตร.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยทางธุรกิจ | จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.. การออกแบบ การวางแผนและการปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจ | พรรณงาม อารยวุฒิ.. การออกแบบ การวางแผนและการปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจ | นงนภัส แก้วพลอย.. องค์กรด้านการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ | จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.. องค์กรด้านการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ | วรรณรพี บานชื่นวิจิตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอ้างอิง | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การรายงานผลการวิจัยทางธุรกิจ | พรรณงาม อารยวุฒิ.. ปัญหา อุปสรรค และตัวอย่างงานวิจัยทางธุรกิจ | จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.. ปัญหา อุปสรรค และตัวอย่างงานวิจัยทางธุรกิจ | พรอนงค์ บุษราตระกูล.. แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุมทางการเงินและการประยุกต์ใช้งานวิจัยทางธุรกิจ | นงนภัส แก้วพลอย.. เครื่องมือที่ใช้ในการพยากรณ์ทางการเงิน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. เครื่องมือในการวางแผนและควบคุมทางการเงิน | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การวางแผนและควบคุมกำไร รายได้ และค่าใช้จ่าย | สุพัตรา มีสวรรค์.. การวางแผนและควบคุมสินทรัพย์หมุนเวียน | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การวางแผนและควบคุมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | กัลยาณี ภาคอัต.. การวางแผนและควบคุมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | สุพัตรา มีสวรรค์.. การวางแผนและควบคุมหนี้สิน | กัลยาณี ภาคอัต.. การวางแผนและควบคุมหนี้สิน | พรอนงค์ บุษราตระกูล.. การวางแผนและควบคุมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 32454 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน | การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน | Business research and financial planning and control.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 32454 T] (1).
Damaged (1).

9. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 = Thesis 1 / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กิตติ วงส์พิเชษฐ.. แนวคิดและกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. แนวคิดและกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ | กิตติ วงส์พิเชษฐ.. หัวข้อวิทยานิพนธ์ทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. หัวข้อวิทยานิพนธ์ทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.. หัวข้อวิทยานิพนธ์ทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | ชัยวัฒน์ คงสม.. หัวข้อวิทยานิพนธ์ทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | อัจฉรา โพธิ์ดี.. หัวข้อวิทยานิพนธ์ทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | อัจฉรา โพธิ์ดี.. การทบทวนวรรณกรรมทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. การทบทวนวรรณกรรมทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.. การทบทวนวรรณกรรมทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | มณฑิชา พุทซาคำ.. การทบทวนวรรณกรรมทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | สมเกียรติ จันทร์ไพแสง.. การทบทวนวรรณกรรมทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | มณฑิชา พุทซาคำ.. โครงการวิทยานิพนธ์ | สรชัย พิศาลบุตร.. การสร้างและตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัยเชิงสำรวจ | ลัดดา พิศาลบุตร.. การสร้างและตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัยเชิงสำรวจ

Call number: STOU 95798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 | วิทยานิพนธ์ 1 | Thesis 1.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

10. การทำวิจัยในชั้นเรียน : เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั่วโมง / สรชัย พิศาลบุตร.

by สรชัย พิศาลบุตร.

Call number: LB1028.24 ส42 2551 Edition: พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2551Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

11. คู่มือการทำวิจัยตลาดเชิงปฏิบัติ / สรชัย พิศาลบุตร.

by สรชัย พิศาลบุตร.

Call number: HF5415.2 ส42 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2550Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

12. เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร = Information and research in agribusiness / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อัจฉรา โพธิ์ดี.. สารสนเทศทางธุรกิจการเกษตร | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. สารสนเทศทางธุรกิจการเกษตร | อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย.. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจการเกษตร | ชาญชัย โตวิวัฒน์.. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจการเกษตร | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. การค้นสารสนเทศทางธุรกิจการเกษตร | อัจฉรา โพธิ์ดี.. สารสนเทศทางธุรกิจการเกษตรด้านการผลิต | มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด.. สารสนเทศทางธุรกิจการเกษตรด้านการแปรรูป | สายพิณ มณีพันธ์.. สารสนเทศทางธุรกิจการเกษตรด้านการแปรรูป | ภวัต เจียมจิณณวัตร.. สารสนเทศทางธุรกิจการเกษตรด้านการตลาด | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิจัยทางธุรกิจการเกษตร | สรชัย พิศาลบุตร.. การเก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจการเกษตร | เสาวรส ใหญ่สว่าง.. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น เพื่อการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร | เสาวรส ใหญ่สว่าง.. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร | ลัดดา พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร | ลัดดา พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาในการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร | สมศักดิ์ ศรีสมบุญ.. การวิจัยทางธุรกิจการเกษตรด้านการผลิต | อัจฉรา จิตตลดากร.. การวิจัยทางธุรกิจการเกษตรด้านการผลิต | อัจฉรา โพธิ์ดี.. การวิจัยทางธุรกิจการเกษตรด้านการผลิต | พัชรี ตั้งตระกูล.. การวิจัยทางธุรกิจการเกษตรด้านการแปรรูป | ภวัต เจียมจิณณวัตร.. การวิจัยทางธุรกิจการเกษตรด้านการตลาด | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 94432 T 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549Other title: ชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร | สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร | Information and research in agribusiness.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 94432 T 2549] (2).
In transit (2).

13. วิจัยธุรกิจ : เรียนจากกรณีศึกษา / สรชัย พิศาลบุตร.

by สรชัย พิศาลบุตร.

Call number: HD30.4 ส426 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2548Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

14. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ = Introduction to research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรทิพย์ อุดมสิน.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | สมคิด พรมจุ้ย.. กระบวนการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | สรชัย พิศาลบุตร.. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและการทดลอง | สรชัย พิศาลบุตร.. การประมวลผลและการนำเสนอข้อมูล | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น | นฤมล ปราชญโยธิน.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวางแผนและการออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | สมสรวง พฤติกุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์. | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13203 T 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 [ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1].Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | Introduction to research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13203 T 2547] (2).
Damaged (1). In transit (2).

15. ประมวลสาระชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ = Research methodology in cooperatives / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปัญญา หิรัญรัศมี.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางสหกรณ์ | โอภาวดี เข็มทอง.. ปัญหาการวิจัยและการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางสหกรณ์ | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยสหกรณ์ | สิน พันธุ์พินิจ.. กรอบแนวคิด การวิจัยทางสหกรณ์ | สิน พันธุ์พินิจ.. การเขียนโครงการวิจัยทางสหกรณ์ | กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ.. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ | พิศเพลิน เขียวหวาน.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์ | กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ.. การเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์ | กัลยา วานิชย์บัญชา.. การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้นและการทดสอบสมมติฐานเพื่อการวิจัยทางสหกรณ์ | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาและเลขดัชนี | ลัดดา พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาและเลขดัชนี | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. การนำเสนอข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์ | วินัย อาจคงหาญ.. การเขียนและการเผยแพร่รายงานการวิจัยทางสหกรณ์ | สมเกียรติ ฉายโช้น.. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาคการเกษตร | สมเกียรติ ฉายโช้น.. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์นอกภาคการเกษตร | ลัดดา พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 92423 T 2546 Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Other title: ชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ | วิธีการวิจัยทางสหกรณ์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4).

16. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ = Thesis / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. การวิจัยทางธุรกิจ | ศิริชัย พงษ์วิชัย.. การออกแบบงานวิจัย | ทัศนีย์ ชาติไทย.. ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ | อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า.. การทบทวนวรรณกรรม | อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า.. การเขียนโครงการวิจัยทางธุรกิจ | กิ่งพร ทองใบ.. ประชากรและสิ่งตัวอย่าง | กิ่งพร ทองใบ.. ตัวแปรและการวัด | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. เครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.. การเก็บรวบรวมข้อมูล | สุจิตรา หังสพฤกษ์.. สถิติพรรณนา | สรชัย พิศาลบุตร.. สถิติพาราเมตริก | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. สถิตินอนพาราเมตริก | ศิริชัย พงษ์วิชัย.. การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. การเขียนรายงานการวิจัย | รังสรรค์ ประเสริฐศรี.. การประเมินและการปกป้องวิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ | วิทยานิพนธ์ | Thesis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (11), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Checked out (1). Damaged (3).

17. เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์และการวิจัย เพื่อการธุรกิจ = Computer applications and research for business / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สรชัย พิศาลบุตร.. การวิจัยกับธุรกิจ | ปรียานุช อภิบุณโยภาส.. ขั้นตอน กระบวนการในการวิจัย และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย | ปรียานุช อภิบุณโยภาส.. การออกแบบแผนการวิจัย | ปรียานุช อภิบุณโยภาส.. การออกแบบแผนการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | นพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ.. หลักของการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวอย่าง ของการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณ | นพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ | เอกพล หนุ่ยศรี.. การรายงานผล การประเมินผลงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ | สรชัย พิศาลบุตร.. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางธุรกิจ | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ | สุภาวดี ชลายน.. คอมพิวเตอร์ในวงธุรกิจ | จีราภรณ์ สุธัมมสภา.. ระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ครรชิต มาลัยวงศ์.. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร | ครรชิต มาลัยวงศ์.. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ | พนมกร จันทร์เจริญ.. ซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ 1 | พนมกร จันทร์เจริญ.. ซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ 2 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: STOU 61404 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534Other title: ชุดวิชาคอมพิวเตอร์และการวิจัยเพื่อการธุรกิจ | คอมพิวเตอร์และการวิจัยเพื่อการธุรกิจ | Computer applications and research for business.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

18. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เทียนฉาย กีระนันทน์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | จรัญ จันทลักขณา.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | เทียนฉาย กีระนันทน์.. วิธีการดำเนินการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ข้อมูลและการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย | สรชัย พิศาลบุตร.. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและการทดสอบ | สรชัย พิศาลบุตร.. การประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น | กมล สุดประเสริฐ.. การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา | อุทุมพร จามรมาน.. สถิติที่ใช้เพื่อการวิจัยและการวัดผลการศึกษา | สมบูรณ์ ชิตพงศ์.. การวัดและการประเมิน | สมบูรณ์ ชิตพงศ์.. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย | โกวิท ประวาลพฤกษ์.. เครื่องมือวัดด้านจิตพิสัย | โกวิท ประวาลพฤกษ์.. การวัดและการประเมินผลในชั้นเรียน | อุทุมพร จามรมาน.. การวัดและการประเมินผลในชั้นเรียน : จากทฤษฎีสู่การปฎิบัติ | กมล สุดประเสริฐ.. บูรณาการของการวิจัย การวัด และการประเมินในการเรียนการสอน | สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.. การวัดและการประเมินผลในชั้นเรียน : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 20302 T 2534 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1. (ชุดปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์ มสธ., 2534Other title: ชุดวิชา สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา | สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา | Statistics research and evaluation in education.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 20302 T 2534] (2).

19. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัย ทางคหกรรมศาสตร์ = Statistics and research in home economics / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เทียนฉาย กีระนันทน์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | จรัญ จันทลักขณา.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | เทียนฉาย กีระนันทน์.. วิธีการดำเนินงานวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | สรชัย พิศาลบุตร.. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและการทดลอง | สรชัย พิศาลบุตร.. การประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น | สรชัย พิศาลบุตร.. การประมาณค่าและการทดสอบแบบสมมติฐาน เพื่อการวิจัย | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการทดสอบไคสแควร์ | อนันต์ จันทร์กวี.. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ | ทัศนีย์ ชังเทศ.. การวิเคราะห์การถดถอยและการวิเคราะห์ อนุกรมเวลา | สรชัย พิศาลบุตร.. แนวทางการวิจัยโดยใช้กระบวนการทางสถิติ | ยุวดี กาญจนัษฐิติ.. รูปแบบการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ | สมใจ วิชัยดิษฐ์.. รูปแบบการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ.. การดำเนินงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ | อุไรรัตน์ เพ็ชรสิงห์.. การดำเนินงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ | อุไรรัตน์ เพ็ชรสิงห์.. การเขียนรายงานและการเผยแพร่ผลการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ | สุพรรณี ปิติขันติธรรม.. การเขียนรายงานและการเผยแพร่ผลการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ | เสาวพร เมืองแก้ว.. กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

Call number: STOU 70302 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ | สถิติและการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ | Statistics and research in home economics.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (6), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

20. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสื่อสารมวลชน = Statistics and mass communication research / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นันทวัน สุชาโต.. การวิจัยสื่อสารมวลชน | พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร.. รูปแบบและระเบียบวิธีวิจัย | นันทวัน สุชาโต.. รูปแบบและระเบียบวิธีวิจัย | นันทวัน สุชาโต.. การออกแบบวิจัย | พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร.. การออกแบบวิจัย | เทียนฉาย กีระนันทน์.. ประเภทข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล | สรชัย พิศาลบุตร.. ประเภทข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย.. ประเภทข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ประเภทข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | ไทย ทิพย์สุวรรณกุล.. ประเภทข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร.. ประเภทข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | นันทวัน สุชาโต.. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย | เสริมชัย ชยมงคโล, พระภิกษุ.. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. การเลือกสิ่งตัวอย่างและความคลาดเคลื่อนทางสถิติ | ยงยุทธ รักษาศรี.. การประมวลผลข้อมูลเพื่อการวิจัย | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. สถิติพรรณนา | อำรุง จันทวานิช.. การทดสอบสมมติฐาน | อำรุง จันทวานิช.. การวิเคราะห์ความแปรปรวน | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. สหสัมพันธ์และการถดถอย | ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย.. สหสัมพันธ์และการถดถอย | สุภางค์ จันทวานิช.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | เสริมชัย ชยมงคโล, พระภิกษุ.. การสำรวจประชามติ | จรินทร์ เทศวานิช.. การเขียนรายงานวิจัย | พรทิพย์ วรกิจโภคาทร.. การเขียนรายงานวิจัย | นันทวัน สุชาโต.. ปัจจุบันและแนวโน้มของการวิจัยสื่อสาร มวลชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 15308 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยสื่อสารมวลชน | สถิติและการวิจัยสื่อสารมวลชน | Statistics and mass communication research.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (10), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

21. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย = Applied statistics and research methodology / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เทียนฉาย กีระนันทน์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย | เทียนฉาย กีระนันทน์.. รูปแบบและแผนแบบของการวิจัย | สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย.. วิธีการดำเนินงานวิจัย | ไทย ทิพย์สุวรรณกุล.. ข้อมูลที่ใช้เพื่อการวิจัย | ศุภชาติ สุขารมณ์.. การวัดและการกำหนดมาตราวัด | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสิ่งตัวอย่าง | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ | เทียนฉาย กีระนันทน์.. การควบคุมคุณภาพของข้อมูลจากการปฏิบัติงานสนาม | สรชัย พิศาลบุตร.. การควบคุมคุณภาพของข้อมูล จากการปฏิบัติงานสนาม | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. การควบคุมคุณภาพของข้อมูลจากการปฏิบัติงานสนาม | ชูศักดิ์ อุดมศรี.. การประมวลผลข้อมูล | สรชัย พิศาลบุตร.. การประมาณค่า | สรชัย พิศาลบุตร.. การทดสอบสมมติฐาน | ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย.. การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร | ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย.. การพยากรณ์ | จรินทร์ เทศวานิช.. การทำรายงานผลการวิจัย | ทองโรจน์ อ่อนจันทร์.. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย | วุฒิ หวังวัชรกุล.. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: STOU 60412 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2528Other title: ชุดวิชาสถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย | สถิติประยุกต์และวิธีการวิจัย | Applied statistics and research methodology.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (9), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 60412 T] (1).
Damaged (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter