Your search returned 5 results from 159280 records. Subscribe to this search

|
1. ประมวลสาระชุดวิชาวิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร = Research methodology in agricultural resources management / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อัจฉรา โพธิ์ดี.. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.. กระบวนการดำเนินการวิจัย | สุจิตรา หังสพฤกษ์.. สถิติเพื่อการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการศึกษาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วน | ลัดดา พิศาลบุตร.. สถิติที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์และการพยากรณ์ | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. การวิจัยเชิงทดลองในกรณีศึกษาปัจจัยเดียว | วรุณพันธ์ คงสม.. การวิจัยเชิงสำรวจ | กิตติ วงส์พิเชษฐ.. การวิจัยเชิงทดลองในกรณีศึกษาหลายปัจจัย | ชัยวัฒน์ คงสม.. การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สัจจา บรรจงศิริ.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | สรชัย พิศาลบุตร.. การเลือกตัวอย่าง | ชัยวัฒน์ คงสม.. เครื่องมือสำหรับการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | วรุณพันธ์ คงสม.. เครื่องมือสำหรับการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | กิตติ วงส์พิเชษฐ.. จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพวิจัย | พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ.. ตัวอย่างการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรการผลิตพืชและการผลิตสัตว์ | มณฑิชา พุทซาคำ.. ตัวอย่างการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรการผลิตพืชและการผลิตสัตว์ | ดุสิต เวชกิจ.. ตัวอย่างการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมและธุรกิจการเกษตร | อัจฉรา โพธิ์ดี.. ตัวอย่างการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมและธุรกิจการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 95710 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาวิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | Research methodology in agricultural resources management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

2. ประมวลสาระชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ = Research methodology in cooperatives / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรชัย สิงหฤกษ์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางสหกรณ์ | โอภาวดี เข็มทอง.. ปัญหาการวิจัยและการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางสหกรณ์ | ศิริลักษณ์ นามวงศ์.. ปัญหาการวิจัยและการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางสหกรณ์ | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยทางสหกรณ์ | วิลาวัลย์ ศิลปศร.. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยทางสหกรณ์ | วิลาวัลย์ ศิลปศร.. การวางแผน การประเมินการวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยทางสหกรณ์ | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ | ศศิธร ชุตินันทกุล.. การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์ | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์ | อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์ | อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.. สถิติเชิงพรรณนากับการวิจัยทางสหกรณ์ | สรชัย พิศาลบุตร.. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์ | ปิยะดา พิศาลบุตร.. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์ | สรชัย พิศาลบุตร.. การวัดความสัมพันธ์และการพยากรณ์สำหรับการวิจัยทางสหกรณ์ | ปิยะดา พิศาลบุตร.. การวัดความสัมพันธ์และการพยากรณ์สำหรับการวิจัยทางสหกรณ์ | กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ.. การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์ | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์ | ศศิธร ชุตินันทกุล.. การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์ | ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร.. การนำเสนอและการเผยแพร่งานวิจัยทางสหกรณ์ | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาคการเกษตรและการนำไปใช้ | เชิดชัย พรหมแก้ว.. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาคการเกษตรและการนำไปใช้ | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและการนำไปใช้ | วินัย กสิรักษ์.. สภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์ | วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์.. สภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 92423 CCT 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556-2557Other title: ชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ | วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ | Research methodology in cooperatives.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา = Statistics, research and evaluation in education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เทียนฉาย กีระนันทน์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | จรัญ จันทลักขณา.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | เทียนฉาย กีระนันทน์.. การออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | สมคิด พรมจุ้ย.. การออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย | สรชัย พิศาลบุตร.. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | สรชัย พิศาลบุตร.. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย | อุทุมพร จามรมาน.. การใช้สถิติเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา | ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์.. การใช้สถิติเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา | เทียนฉาย กีระนันทน์.. การเขียนรายงานการวิจัย | เตือนใจ เกตุษา.. การเขียนรายงานการวิจัย | สมบูรณ์ ชิตพงศ์.. ความรู้พื้นฐานด้านการวัดและประเมินทางการศึกษา | ศศิธร ชุตินันทกุล.. ความรู้พื้นฐานด้านการวัดและประเมินทางการศึกษา | อุทุมพร จามรมาน.. การประเมินผลในชั้นเรียน | สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.. การประเมินผลในชั้นเรียน | อุษาวดี จันทรสนธิ.. การประเมินผลในชั้นเรียน | สังวรณ์ งัดกระโทก.. การประเมินผลในชั้นเรียน | สมบูรณ์ ชิตพงศ์.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย | เตือนใจ เกตุษา.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย | โกวิท ประวาลพฤกษ์.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย | สมถวิล วิจิตรวรรณา.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย | โกวิท ประวาลพฤกษ์.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย | นลินี ณ นคร,, 2504-. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย | สรชัย พิศาลบุตร.. การใช้สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัย | กาญจนา วัธนสุนทร.. การใช้สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัย | สุวิมล ว่องวาณิช.. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | กมล สุดประเสริฐ.. บูรณาการการวิจัย การวัด และประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | สังวรณ์ งัดกระโทก.. บูรณาการการวิจัย การวัด และประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | กมล สุดประเสริฐ.. การใช้ผลการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา | สุพักตร์ พิบูลย์.. การใช้ผลการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 20302 T 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชา สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา | สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา | Statistics, research and evaluation in education.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (2), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (3), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (4). Damaged (2). In transit (1).

4. เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ = Feasibility study and business research / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจ | ดวงกมล วิลาวรรณ.. การศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ | ธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร.. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการผลิต | ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ.. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการจัดการ | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. การวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน | พรรณงาม อารยวุฒิ.. สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโครงการ | สรชัย พิศาลบุตร.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยธุรกิจ | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิจัยเชิงสำรวจ | สรชัย พิศาลบุตร.. การเลือกสิ่งตัวอย่าง และการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจ | จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | วินัย รังสินันท์.. การวิจัยเชิงทดลอง | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ | วินัย รังสินันท์.. รายงานการวิจัย | จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.. ปัญหาและจรรยาบรรณในการทำวิจัยทางธุรกิจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32448 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ | การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ | Feasibility study and business research.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

5. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ = Introduction to research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรทิพย์ อุดมสิน.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | สมคิด พรมจุ้ย.. กระบวนการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | สรชัย พิศาลบุตร.. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและการทดลอง | สรชัย พิศาลบุตร.. การประมวลผลและการนำเสนอข้อมูล | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น | นฤมล ปราชญโยธิน.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวางแผนและการออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | สมสรวง พฤติกุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์. | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13203 T 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 [ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1].Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | Introduction to research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13203 T 2547] (2).
Damaged (1). In transit (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter