Your search returned 75 results from 160160 records. Subscribe to this search

|
1. แนวการศึกษาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม = Research methodology and statistics for industrial environment / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา. ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 59717 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: microfilm Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562.Other title: ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | Research methodology and statistics for industrial environment.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

2. ประมวลสาระชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม = Research methodology and statistics for industrial environment / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กุลธิดา บรรจงศิริ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม. | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. การวางแผนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและสมมติฐานการวิจัย. | พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์.. การออกแบบการวิจัย. | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. การวิจัยเชิงปริมาณในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม. | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม. | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรกุล.. สถิตินอนพาราเมตริก. | ดุสิต สุจิรารัตน์.. สถิติทางวิทยาการระบาดในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม. | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. การเลือกใช้สถิติสำหรับการวิจัย. | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย. | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การเขียนและการเผยแพร่รายงานวิจัย. | กุลธิดา บรรจงศิริ.. เครื่องมือการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม. | สุจิตรา หังสพฤกษ์.. เครื่องมือการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม. | สราวุธ สุธรรมาสา.. ประชากรและการเลือกตัวอย่าง. | ประสงค์ กิติดำรงสุข.. ประชากรและการเลือกตัวอย่าง. | สุจิตรา หังสพฤกษ์.. สถิติเชิงพรรณนาในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม. | ดุสิต สุจิรารัตน์.. สถิติเชิงอนุมานในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 59717 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.Other title: ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | Research methodology and statistics for industrial environment.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (8), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (2).

3. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น = Communication research for political and local administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 17707 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.Other title: ชุดวิชาการวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | Communication research for political and local administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

4. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ = Research and applied statistics for information science / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชุติมา สัจจานันท์.. การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์. | พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์.. การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์. | ชุติมา สัจจานันท์.. การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง. | พวา พันธุ์เมฆา.. ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (1). | พวา พันธุ์เมฆา.. ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (2). | พวา พันธุ์เมฆา.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์. | ชุติมา สัจจานันท์.. การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์. | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยประเมินและการวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์. | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยประเมินและการวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์. | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์. | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. การวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ. | สำรวย กมลายุตต์.. การวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ. | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | พวา พันธุ์เมฆา.. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถิติพรรณนาทางสารสนเทศศาสตร์. | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถิติพรรณนาทางสารสนเทศศาสตร์. | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอ้างอิงทางสารสนเทศศาสตร์. | น้ำทิพย์ วิภาวิน.. การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่งานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | ชุติมา สัจจานันท์.. สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์.. สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13722 GT 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ | Research and applied statistics for information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

5. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ = Research and applied statistics for information science / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13722 GS 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ | Research and applied statistics for information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

6. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น = Communication research for political and local administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.. ปรัชญาและการแสวงหาความรู้ด้วยการวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น. | จุมพล หนิมพานิช.. กระบวนทัศน์ในการวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น. | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การออกแบบการวิจัย. | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการสำรวจ. | ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. การวิจัยเชิงคุณภาพ. | จุมพล หนิมพานิช.. การออกแบบวิจัยแบบผสมผสานร่วมสมัยในการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น. | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การเลือกตัวอย่างการวิจัย. | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การวัดและเครื่องมือการวิจัย. | ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย. | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอ้างอิง. | ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์.. การจัดทำโครงการรายงานและการเผยแพร่งานวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น. | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยนวัตกรรมสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น. | สุภาภรณ์ ศรีดี.. ปรัชญาและการแสวงหาความรู้ด้วยการวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น. | กานต์ บุญศิริ.. การออกแบบการวิจัย. | กานต์ บุญศิริ.. การวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการสำรวจ. | กานต์ บุญศิริ.. การเลือกตัวอย่างการวิจัย. | กานต์ บุญศิริ.. การวัดและเครื่องมือการวิจัย. | กานต์ บุญศิริ.. การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยนวัตกรรมสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. บัณฑิตศึกษา, ผู้แต่ง.

Call number: STOU 17707 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.Other title: ชุดวิชาการวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | Communication research for political and local administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

7. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร = Research and statistics for agricultural extension and development / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 91723 GS 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | Research and statistics for agricultural extension and development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

8. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร = Research and statistics for agricultural extension and development / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จินดา ขลิบทอง.. แนวคิดการวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | สุรางค์ศรี วาเพชร.. แนวคิดการวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | ดิเรก ฤกษ์หร่าย.. การกำหนดโจทย์และสมมติฐานการวิจัยการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร. | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | รุจ ศิริสัญลักษณ์.. การออกแบบการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. ตัวแปร ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | สุนันท์ สีสังข์.. การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. สถิติพรรนาเพื่อการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | จินดา ขลิบทอง.. สถิติอนุมานสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. การวิจัยเชิงปริมาณในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | นารีรัตน์ สีระสาร.. การวิจัยเชิงปริมาณในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิจัยเชิงคุณภาพในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. การวิจัยแบบผสมผสานในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | พลสราญ สราญรมย์.. การวิจัยแบบผสมผสานในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. การวิจัยเชิงประเมินในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | ดิเรก ฤกษ์หร่าย.. การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | จินดา ขลิบทอง.. การจัดทำรายงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 91723 GT 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | Research and statistics for agricultural extension and development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

9. เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา = Community studies for research and development / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการสื่อสารชุมชน. | ดวงพร คำนูณวัฒน์.. การแสวงหาความรู้เพื่อการวิจัยการสื่อสารชุมชน. | กำจร หลุยยะพงศ์.. การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการวิจัยการสื่อสารชุมชน. | สมสุข หินวิมาน.. การกำหนดประเด็นการวิจัยการสื่อสารชุมชน. | ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. กระบวนการวิจัยการสื่อสารชุมชน. | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. เครื่องมือการวิจัยการสื่อสารชุมชน. | อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยการสื่อสารชุมชน. | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยการสื่อสารชุมชน. | บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน. | นันทิยา ดวงภุมเมศ.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนากลุ่มคนต่างๆ ในชุมชน. | สิรินทร พิบูลภานุวัธน์.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนากลุ่มคนต่างๆ ในชุมชน. | สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อพัฒนาสื่อชุมชน. | ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อพัฒนาสื่อชุมชน. | เจริญเนตร แสงดวงแข.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อพัฒนาสื่อชุมชน. | ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาชุมชน. | นิษฐา หรุ่นเกษม.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อการสร้างนวัตกรรมชุมชน. | สมสุข หินวิมาน.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนกับการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน. | รัตติกาล เจนจัด.. การเผยแพร่ และการนำผลการวิจัยการสื่อสารชุมชนไปใช้ประโยชน์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16360 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.Other title: ชุดวิชาการศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา | การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา | Community studies for research and development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

10. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา = Community studies for research and development / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16360 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.Other title: ชุดวิชาการศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา | การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา | Community studies for research and development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

11. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ = Information systems and research for animal production management / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรินธร มณีรัตน์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ.. สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์. | อรรณพ สุริยสมบูรณ์.. การจัดการข้อมูลฟาร์มเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | กณพ สูจิฆระ.. แนวทางการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | วรินธร มณีรัตน์.. กระบวนการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | วุฒิพงษ์ อินทรธรรม.. สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. สถิติกับการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. การทดสอบไคสแควร์การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยในการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | ศศิธร บัวทอง.. การวิจัยเชิงสำรวจทางการจัดการการผลิตสัตว์. | มณฑิชา พุทซาคำ.. การได้มาของตัวอย่างเพื่อการวิจัย. | ปิลันธนา แป้นปลื้ม.. การได้มาของตัวอย่างเพื่อการวิจัย. | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสัตว์ : กรณีศึกษาปัจจัยเดียว. | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. การวิจัยเชิงทดลองทางการจัดการการผลิตสัตว์ : กรณีศึกษาหลายปัจจัย. | กนก ผลารักษ์.. การวิจัยระบบการทำฟาร์ม. | อมรรัตน์ โมฬี.. การวิจัยระบบการทำฟาร์ม. | อรรณพ สุริยสมบูรณ์.. ข้อควรพิจารณาในการดำเนินการวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์. | เกรียงไกร โชประการ.. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 93434 T 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | Information systems and research for animal production management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

12. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ = Information systems and research for animal production management / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 93434 W 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ | Information systems and research for animal production management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

13. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Statistics and research in health sciences / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุรเดช ประดิษฐบาทุกา.. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ. | ลี่ลี อิงศรีสว่าง.. ระบบสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ. | สุรเดช ประดิษฐบาทุกา.. รูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ. | สมทรง อินสว่าง.. แนวทางการเขียนโครงการและการวิจัย. | สราวุธ สุธรรมาสา.. แนวทางการเขียนโครงการและการวิจัย. | วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล.. การชักตัวอย่าง. | กุญชร เจือตี๋.. เครื่องมือที่ใช้เพื่อการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล. | วงเดือน ปั้นดี.. การจัดการข้อมูลวิจัย. | วงเดือน ปั้นดี.. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล. | วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล.. การแจกแจงความน่าจะเป็น. | ลี่ลี อิงศรีสว่าง.. การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน. | เดชาวุธ นิตยสุทธิ.. การทดสอบความแตกต่าง. | เดชาวุธ นิตยสุทธิ.. การทดสอบความสัมพันธ์. | สุรเดช ประดิษฐบาทุกา.. สถิติไม่อิงพารามิเตอร์. | ธวัชชัย วรพงศธร.. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ. | สำอาง สืบสมาน.. การเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 50103 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | Statistics and research in health sciences.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (1). Damaged (2).

14. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Statistics and research in health sciences / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 50103 W 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | Statistics and research in health sciences.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

15. เอกสารการสอนชุดวิชาขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ = Scope of study and research in public administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรเดช จันทรศร.. พัฒนาการ ขอบข่าย และสถานภาพของรัฐประศาสนศาสตร์. | ปฐม มณีโรจน์.. พัฒนาการ ขอบข่าย และสถานภาพของรัฐประศาสนศาสตร์. | เสน่ห์ จุ้ยโต.. พัฒนาการ ขอบข่าย และสถานภาพของรัฐประศาสนศาสตร์. | จีระ ประทีป.. แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคบุกเบิกและยุคคลาสสิก. | พนมพัทธ์ สมิตานนท์.. แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคพฤติกรรมนิยม. | นพดล อุดมวิศวกุล.. แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคหลังพฤติกรรมนิยม. | ทศพร ศิริสัมพันธ์.. แนวทางการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่. | จุมพล หนิมพานิช.. การจัดการภาครัฐแนวใหม่. | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. ทิศทางและแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต. | ดำรงค์ วัฒนา.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. | ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. | ภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์. | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง. | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. เครื่องมือการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. | กุญชร เจือตี๋.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ. | จุมพล หนิมพานิช.. การวิจัยเชิงคุณภาพในทางรัฐประศาสนศาสตร์. | รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์.. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. | ลักษณา ศิริวรรณ.. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. | สุรพร เสี้ยนสลาย.. การประยุกต์ใช้แนวคิดและผลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 33304 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.Other title: ชุดวิชาขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | Scope of study and research in public administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (4), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (3). In transit (3).

16. ประมวลสาระชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ = Statistics and research in cooperatives / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เชาว์ โรจนแสง.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางสหกรณ์. | เชาว์ โรจนแสง.. การออกแบบการวิจัยทางสหกรณ์. | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์ | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์. | อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.. สถิติเชิงพรรณนาเพื่อการวิจัยทางสหกรณ์. | อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพารามิเตอร์เพื่อการวิจัยทางสหกรณ์. | ศศิธร ชุตินันทกุล.. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตินอนพาราเมตริกเพื่อการวิจัยทางสหกรณ์. | ศิริลักษณ์ นามวงศ์.. การเขียนโครงการวิจัยทางสหกรณ์. | รจนา จันทรากุล (ศรีบุญมา).. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสหกรณ์. | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. การเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์. | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. การนำเสนอและเผยแพร่การวิจัยสหกรณ์. | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการวิจัยทางสหกรณ์. | ศิริลักษณ์ นามวงศ์.. การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการวิจัยทางสหกรณ์. | เชาว์ โรจนแสง.. กรณีศึกษาการวิจัยทางสหกรณ์ด้านการตลาดและการผลิต. | วินัย กสิรักษ์.. กรณีศึกษาการวิจัยทางสหกรณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์. | วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์.. กรณีศึกษาการวิจัยทางสหกรณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์. | วินัย กสิรักษ์.. กรณีศึกษาการวิจัยทางสหกรณ์ด้านการบัญชีและการเงิน. | รรณพร บัณฑิตภูวนนท์.. กรณีศึกษาการวิจัยทางสหกรณ์ด้านการบัญชีและการเงิน. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 92713 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ | สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ | Statistics and research in cooperatives.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

17. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว = Statistics and research in human and family development / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ลี่ลี อิงศรีสว่าง.. หลักการและแนวคิดของสถิติสำหรับการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว. | กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ.. สถิติพรรณนาสำหรับการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว. | อภิญญา หิรัญวงษ์.. สถิติอนุมานเพื่อการเปรียบเทียบสำหรับการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว. | ลี่ลี อิงศรีสว่าง.. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์สำหรับการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว. | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. สถิตินันพาราเมตริกสำหรับการวิจัยด้านการพัฒนามนุษย์และครอบครัว. | ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล.. แนวคิดพื้นฐานของการวิจัย. | ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล.. หลักการและแนวคิดพื้นฐานการวิจัยเชิงปริมาณ. | สุรพร เสี้ยนสลาย.. กระบวนการวิจัยสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ. | สุพักตร์ พิบูลย์.. เครื่องมือ และการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ. | สุรพร เสี้ยนสลาย.. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอการวิจัยเชิงปริมาณ. | เบญจา ยอดดำเนิน-แอ๊ตติกจ์.. หลักการและแนวคิดพื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ. | ยุพิน วรสิริอมร.. หลักการและแนวคิดพื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ. | เบญจา ยอดดำเนิน-แอ๊ตติกจ์.. กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอการวิจัยเชิงคุณภาพ. | ยุพิน วรสิริอมร.. กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอการวิจัยเชิงคุณภาพ. | สุภาพ ฉัตราภรณ์.. การวิจัยแบบผสม. | สุภาพ ฉัตราภรณ์.. กรณีศึกษางานวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว. | บุญเสริม หุตะแพทย์.. การวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว. | สุนิสา จุ้ยม่วงศรี.. สถิตินันพาราเมตริกสำหรับการวิจัยด้านการพัฒนามนุษย์และครอบครัว. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72205 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | Statistics and research in human and family development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (4).

18. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว = Statistics and research in human and family development / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72205 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | Statistics and research in human and family development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

19. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร = Research and statistics for agricultural extension and development / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรมาธิราช.

by จินดา ขลิบทอง.. กระบวนการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | จินดา ขลิบทอง.. ขอบเขตการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. ปัญหาและหัวข้อสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | พรทิพย์ อุดมสิน.. การทบทวนวรรณกรรมสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | พรทิพย์ อุดมสิน.. การออกแบบการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. ตัวแปร ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | สุนันท์ สีสังข์.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | สุนันท์ สีสังข์.. สถิติพรรณนา การทดสอบสมมติฐานและสถิตินอนพาราเมตริกสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | จินดา ขลิบทอง.. สถิติอนุมานสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. การเขียนรายงาน การประเมินคุณภาพ การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิจัยชุมชน. | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิจัยภูมิปัญญาชาวบ้าน. | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. การวิจัยระบบการทำฟาร์ม. | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. การวิจัยเชิงประเมินทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 91723 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | Research and statistics for agricultural extension and development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (12), LP General Collection (6), NK General Collection (12), NR General Collection (12), NW General Collection (12), PB General Collection (12), SK General Collection (12), UB General Collection (12), UD General Collection (9), YL General Collection (12). Damaged (3). In transit (3).

20. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = Research in educational technology and communications / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 27702 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.Other title: ชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | Research in educational technology and communications.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (12), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 27702 GS] (1).
Damaged (2).

21. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร = Research and statistics for agricultural extension and development / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 91723 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | Research and statistics for agricultural extension and development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

22. ประมวลสาระชุดวิชาวิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร = Research methodology in agricultural resources management / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อัจฉรา โพธิ์ดี.. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร. | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร. | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.. กระบวนการดำเนินการวิจัย. | สุจิตรา หังสพฤกษ์.. สถิติเพื่อการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร. | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการศึกษาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วน. | ลัดดา พิศาลบุตร.. สถิติที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์และการพยากรณ์. | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. การวิจัยเชิงทดลองในกรณีศึกษาปัจจัยเดียว. | วรุณพันธ์ คงสม.. การวิจัยเชิงสำรวจ. | กิตติ วงส์พิเชษฐ.. การวิจัยเชิงทดลองในกรณีศึกษาหลายปัจจัย. | ชัยวัฒน์ คงสม.. การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. | สัจจา บรรจงศิริ.. การวิจัยเชิงคุณภาพ. | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิจัยเชิงคุณภาพ. | สรชัย พิศาลบุตร.. การเลือกตัวอย่าง. | ชัยวัฒน์ คงสม.. เครื่องมือสำหรับการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร. | วรุณพันธ์ คงสม.. เครื่องมือสำหรับการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร. | กิตติ วงส์พิเชษฐ.. จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพวิจัย. | พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ.. ตัวอย่างการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรการผลิตพืชและการผลิตสัตว์. | มณฑิชา พุทซาคำ.. ตัวอย่างการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรการผลิตพืชและการผลิตสัตว์. | ดุสิต เวชกิจ.. ตัวอย่างการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมและธุรกิจการเกษตร. | อัจฉรา โพธิ์ดี.. ตัวอย่างการวิจัยทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมและธุรกิจการเกษตร. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 95710 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.Other title: ชุดวิชาวิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร | Research methodology in agricultural resources management.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

23. คู่มือการศึกษาชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ = Research methodology in cooperatives / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 92423 CSG 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.Other title: ชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ | วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ | Research methodology in cooperatives.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

24. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ = Research and applied statistics in communication arts / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 15712 GS 2557 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ | การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ | Research and applied statistics in communication arts.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

25. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยด้านไทยคดีศึกษา = Research methodology in Thai studies / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 12711 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.Other title: ชุดวิชาการวิจัยด้านไทยคดีศึกษา | การวิจัยด้านไทยคดีศึกษา | Research methodology in Thai studies.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

26. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ = Nursing research, statistics and information technology / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรรณภา ประไพพานิช.. ระบบสารสนเทศกับการพยาบาล. | สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล. | พรศรี ศรีอัษฎาพร.. การออกแบบการวิจัยทางการพยาบาล. | นิรัตน์ อิมามี.. เครื่องมือวิจัยทางการพยาบาล. | วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล.. การสุ่มตัวอย่างและการหาขนาดตัวอย่าง. | สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล.. การออกแบบการวิจัยทางการพยาบาล. | วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม.. การวิจัยเชิงปริมาณ. | เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย.. การวิจัยเชิงปริมาณ. | บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.. การวิจัยเชิงปริมาณ. | วงเดือน ปั้นดี.. สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการทดสอบข้อสมมุติเบื้องต้นของการใช้สถิติ. | ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ.. สถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างของข้อมูล. | ปาริชาติ กู๊ช.. สถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างของข้อมูล. | มุกดา หนุ่ยศรี.. สถิติที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูล. | ปาริชาติ กู๊ช.. สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและการถดถอยโลจิสติก. | ปาริชาติ กู๊ช.. สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและการวิเคราะห์องค์ประกอบ. | เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย.. สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและการวิเคราะห์องค์ประกอบ. | วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล.. สถิติไม่อิงพารามิเตอร์. | ศิริพร จิรวัฒน์กุล.. การวิจัยเชิงคุณภาพ. | สายพิณ เกษมกิจวัฒนา.. การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล. | ศรีนวล สถิตวิทยานันท์.. การเขียนโครงการวิจัย รายงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการพยาบาล. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 51707 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ | การวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ | Nursing research, statistics and information technology.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

27. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ = Nursing research, statistics and information technology / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 51707 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ | การวิจัยทางการพยาบาลสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ | Nursing research, statistics and information technology.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (1), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1). In transit (1).

28. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ = Introduction to research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13203 W 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.Other title: ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | Introduction to research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

29. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ = Introduction to research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย. | พรทิพย์ อุดมสิน.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย. | สำรวย กมลายุตต์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย. | กาญจนา ใจกว้าง.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย. | กฤติกา จิวาลักษณ์.. แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | นฤมล ปราชญโยธิน.. แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | พวา พันธุ์เมฆา.. การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง. | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง. | พวา พันธุ์เมฆา.. การออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | พวา พันธุ์เมฆา.. เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย. | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | สำรวย กมลายุตต์.. การใช้โปรแกรมสำเร็จในการวิจัย. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์. | กาญจนา ใจกว้าง.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์. | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์. | สมสรวง พฤติกุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์. | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์. | สำรวย กมลายุตต์.. การวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์และการวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ. | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์และการวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ. | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนรายงานการวิจัยและบทความวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่และการนำผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ไปใช้ประโยชน์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13203 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.Other title: ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | Introduction to research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

30. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ = Research and applied statistics in communication arts / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธนวดี บุญลือ.. ปรัชญาของการวิจัย. | บุญเลิศ ศุภดิลก.. กระบวนการสร้างแนวคิดในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์. | จันทนา ทองประยูร.. การออกแบบการวิจัย. | จันทนา ทองประยูร.. ตัวแปร การวัด และเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ. | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การเลือกตัวอย่าง. | อรสา ปานขาว.. การวิจัยเชิงสำรวจ. | จันทนา ทองประยูร.. การวิจัยเชิงทดลอง. | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอ้างอิง. | พรทิพย์ ดีสมโชค.. การวิจัยเอกสาร. | พรทิพย์ ดีสมโชค.. การวิจัยเชิงคุณภาพ. | พรทิพย์ ดีสมโชค.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ. | กาญจนา วัธนสุนทร.. การวิจัยเชิงประเมินทางนิเทศศาสตร์. | พรทิพย์ พิมลสินธุ์.. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย. | มาลี บุญศิริพันธ์.. กรณีศึกษาการวิจัยแบบผสมผสาน. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 15712 GT 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ | การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ | Research and applied statistics in communication arts.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (10), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

31. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา = Research in educational administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการบริหารการศึกษา. | รัตนา ดวงแก้ว.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการบริหารการศึกษา. | พิชิต ฤทธิ์จรูญ.. วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา. | เก็จกนก เอื้อวงศ์.. วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา. | สนธิรัก เทพเรณู.. การวิจัยเชิงนโยบาย. | กุลชลี จงเจริญ.. การวิจัยเชิงนโยบาย. | ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานนท์.. การวิจัยสถาบัน. | กุลชลี จงเจริญ.. การวิจัยสถาบัน. | จุมพล พูลภัทรชีวิน.. การวิจัยอนาคต. | ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์.. การวิจัยอนาคต. | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. | พิชิต ฤทธิ์จรูญ.. การประเมินโครงการ. | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง. | กุลชลี จงเจริญ.. การออกแบบและการวางแผนการวิจัย. | นิตยา ภัสสรศิริ.. การออกแบบและการวางแผนการวิจัย. | สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร.. เทคนิควิธีและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล. | ปัญญา ธีระวิทยเลิศ.. เทคนิควิธีและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล. | สุภมาส อังศุโชติ.. การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล. | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล. | ผดุงชัย ภู่พัฒน์.. การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย. | อัคพงศ์ สุขมาตย์.. การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย. | รัตนา ดวงแก้ว.. การประเมินเชิงวิพากษ์คุณภาพงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา. | รัตนา ดวงแก้ว.. การประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา. | สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์.. การวัดและประเมินการจัดการศึกษา | สมคิด พรมจุ้ย.. การวัดและประเมินการจัดการศึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 23721 GT 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.Other title: ชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา | การวิจัยการบริหารการศึกษา | Research in educational administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (3), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 23721 GT 2556] (1).
Damaged (2). In transit (3).

32. ประมวลสาระชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ = Research methodology in cooperatives / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรชัย สิงหฤกษ์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางสหกรณ์. | โอภาวดี เข็มทอง.. ปัญหาการวิจัยและการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางสหกรณ์. | ศิริลักษณ์ นามวงศ์.. ปัญหาการวิจัยและการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางสหกรณ์. | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยทางสหกรณ์. | วิลาวัลย์ ศิลปศร.. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยทางสหกรณ์. | วิลาวัลย์ ศิลปศร.. การวางแผน การประเมินการวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยทางสหกรณ์ | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์. | ศศิธร ชุตินันทกุล.. การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์. | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์. | อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์. | อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.. สถิติเชิงพรรณนากับการวิจัยทางสหกรณ์. | สรชัย พิศาลบุตร.. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์. | ปิยะดา พิศาลบุตร.. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์. | สรชัย พิศาลบุตร.. การวัดความสัมพันธ์และการพยากรณ์สำหรับการวิจัยทางสหกรณ์. | ปิยะดา พิศาลบุตร.. การวัดความสัมพันธ์และการพยากรณ์สำหรับการวิจัยทางสหกรณ์. | กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ.. การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์. | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์. | ศศิธร ชุตินันทกุล.. การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์. | ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร.. การนำเสนอและการเผยแพร่งานวิจัยทางสหกรณ์. | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาคการเกษตรและการนำไปใช้. | เชิดชัย พรหมแก้ว.. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาคการเกษตรและการนำไปใช้. | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและการนำไปใช้. | วินัย กสิรักษ์.. สภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์. | วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์.. สภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 92423 CCT 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556-2557.Other title: ชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ | วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ | Research methodology in cooperatives.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

33. แนวการศึกษาชุดวิชาสัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย = Research seminars in nonformal and informal education / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 26712 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.Other title: ชุดวิชาสัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | Research seminars in nonformal and informal education.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

34. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา = Research in educational administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 23721 GS 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.Other title: ชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา | การวิจัยการบริหารการศึกษา | Research in educational administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 23721 GS 2556] (1).
Damaged (1). In transit (2).

35. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย = Research for nonformal and informal education development / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 26708 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.Other title: ชุดวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

36. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = Research in educational technology and communications / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. สามัญทัศน์เกี่ยวกับการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. | ทิพย์เกสร บุญอำไพ.. ปัญหาการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. | ทิพย์เกสร บุญอำไพ.. วรรณกรรมและเอกสารการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. | อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง.. เครื่องมือวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. สถิติเพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การวิจัยเอกสารทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. การวิจัยพรรณนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. | อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง.. การวิจัยเชิงทดลองทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. | นิคม ทาแดง.. การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. | มนตรี แย้มกสิกร.. การวิจัยคุณภาพทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การวิจัยเกี่ยวกับการจัดระบบและออกแบบระบบทางการศึกษา. | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. การวิจัยพฤติกรรมและวิธีการทางการศึกษา. | สารีพันธุ์ ศุภวรรณ.. การวิจัยพฤติกรรมและวิธีการทางการศึกษา. | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. การวิจัยสื่อสารการศึกษา. | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. การวิจัยสภาพแวดล้อมการจัดการและการประเมินทางการศึกษา. | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การประยุกต์งานวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 27702 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.Other title: ชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

37. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยด้านไทยคดีศึกษา = Research methodology in Thai studies / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปัณฉัตร หมอยาดี.. การวิจัยด้านไทยคดีศึกษา. | ณัฐวีณ์ บุนนาค.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางไทยคดีศึกษา. | สุภมาส อังศุโชติ.. การวิจัยเชิงปริมาณ. | บรรจบ บรรณรุจิ.. การค้นคว้าวิจัยด้านความเชื่อ ศาสนา และพิธีกรรม. | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. การค้นคว้าวิจัยด้านความเชื่อ ศาสนา และพิธีกรรม. | สุวิทย์ ไพทยวัฒน์.. การค้นคว้าวิจัยด้านเศรษฐกิจ. | ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. การค้นคว้าวิจัยด้านเศรษฐกิจ. | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. การค้นคว้าวิจัยด้านภาษาและวรรณกรรมไทย. | มัลลิกา มัสอูดี.. การค้นคว้าวิจัยด้านประวัติศาสตร์. | ปิยนาถ บุนนาค.. การค้นคว้าวิจัยด้านการเมืองการปกครอง. | ไพฑูรย์ มีกุศล.. การค้นคว้าวิจัยด้านการศึกษาและการแสวงหาความรู้. | จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์.. การค้นคว้าวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติ. | วัฒนะ จูฑะวิภาต.. การค้นคว้าวิจัยด้านศิลปกรรม. | ยุรารัตน์ พันธุ์ยุรา.. การค้นคว้าวิจัยด้านศิลปกรรม. | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. การค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาวบ้าน. | สุวิทย์ ไพทยวัฒน์.. การค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาวบ้าน. | ยุรารัตน์ พันธุ์ยุรา.. การค้นคว้าวิจัยด้านอาหารและสุขภาพ. | วรางคณา ศรนิล.. การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. การค้นคว้าวิจัยตามความสนใจ. | วสันต์ รัตนโภคา.. การค้นคว้าวิจัยตามความสนใจ. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 12711 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 [ฉบับปรับปรุง].Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555.Other title: ชุดวิชาการวิจัยด้านไทยคดีศึกษา | การวิจัยด้านไทยคดีศึกษา | Research methodology in Thai studies.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (3), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (1).

38. ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย = Research seminars in nonformal and informal education / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วิกร ตัณฑวุฑโฒ.. องค์ประกอบและการวิจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล.. แนวคิดพื้นฐานในการวิเคราะห์และวิพากษ์งานวิจัย. | ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์.. การวิเคราะห์และวิพากษ์งานวิจัยทางการศึกษานอกระบบ. | วิศนี ศีลตระกูล.. การวิเคราะห์และพิพากษ์งานวิจัยทางการศึกษาตามอัธยาศัย. | ปาน กิมปี.. การสังเคราะห์งานวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | สุมาลี สังข์ศรี.. การวิเคราะห์แนวโน้มการวิจัยทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | อาชัญญา รัตนอุบล.. สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปัญหาและความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | วรัทยา ธรรมกิตติภพ.. องค์ประกอบและการวิจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | อัญชลี จันทาโภ.. การวิเคราะห์และพิพากษ์งานวิจัยทางการศึกษาตามอัธยาศัย. | ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล.. สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | อาชัญญา รัตนอุบล.. สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบและกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย. | ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์.. สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับบุคลากรและองค์กรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | สนอง โลหิตวิเศษ.. สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล.. สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์.. สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | สารีพันธุ์ ศุภวรรณ.. สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | วิรุฬห์ นิลโมจน์.. สัมมนางานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | ปาน กิมปี.. การนำผลการวิเคราะห์และการสังเคราะห์งานวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสู่การพัฒนา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 26712 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2555-2556]Other title: ชุดวิชาสัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | สัมมนาการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | Research seminars in nonformal and informal education.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

39. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศครอบครัวศึกษา / โครงการกิตติเมธี สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; ผู้วิจัย, จรรจา สุวรรณทัต, จิตตินันท์ เดชะคุปต์ และสุภวรรณ เลิศสถากิจ.

by จรรจา สุวรรณทัต. | จิตตินันท์ เดชะคุปต์. | สุภวรรณ เลิศสถากิจ. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์. โครงการกิตติเมธี.

Call number: HQ10 จ44 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โครงการ, 2554.Other title: การพัฒนาระบบสารสนเทศครอบครัวศึกษา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Damaged (1).

40. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา = Statistics, research and evaluation in education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เทียนฉาย กีระนันทน์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย. | จรัญ จันทลักขณา.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย. | เทียนฉาย กีระนันทน์.. การออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย. | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย. | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย. | สมคิด พรมจุ้ย.. การออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย. | สรชัย พิศาลบุตร.. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย. | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย. | สรชัย พิศาลบุตร.. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย. | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย. | อุทุมพร จามรมาน.. การใช้สถิติเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา. | ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์.. การใช้สถิติเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา. | เทียนฉาย กีระนันทน์.. การเขียนรายงานการวิจัย. | เตือนใจ เกตุษา.. การเขียนรายงานการวิจัย. | สมบูรณ์ ชิตพงศ์.. ความรู้พื้นฐานด้านการวัดและประเมินทางการศึกษา. | ศศิธร ชุตินันทกุล.. ความรู้พื้นฐานด้านการวัดและประเมินทางการศึกษา. | อุทุมพร จามรมาน.. การประเมินผลในชั้นเรียน. | สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.. การประเมินผลในชั้นเรียน. | อุษาวดี จันทรสนธิ.. การประเมินผลในชั้นเรียน. | สังวรณ์ งัดกระโทก.. การประเมินผลในชั้นเรียน. | สมบูรณ์ ชิตพงศ์.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย. | เตือนใจ เกตุษา.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย. | โกวิท ประวาลพฤกษ์.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย. | สมถวิล วิจิตรวรรณา.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย. | โกวิท ประวาลพฤกษ์.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย. | นลินี ณ นคร,, 2504-. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย. | สรชัย พิศาลบุตร.. การใช้สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัย. | กาญจนา วัธนสุนทร.. การใช้สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัย. | สุวิมล ว่องวาณิช.. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. | กมล สุดประเสริฐ.. บูรณาการการวิจัย การวัด และประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. | สังวรณ์ งัดกระโทก.. บูรณาการการวิจัย การวัด และประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. | กมล สุดประเสริฐ.. การใช้ผลการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา. | สุพักตร์ พิบูลย์.. การใช้ผลการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 20302 T 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.Other title: ชุดวิชา สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา | สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา | Statistics, research and evaluation in education.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (2), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (3), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (4). Damaged (2). In transit (1).

41. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา = Statistics, research and evaluation in education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 20302 W 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.Other title: ชุดวิชาสถิติ วิจัยและและการประเมินผลการศึกษา | สถิติ วิจัยและการประเมินผลการศึกษา | Statistics, research and evaluation in education.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (1), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Checked out (1). Damaged (1).

42. ประมวลสาระชุดวิชาวิธีวิทยาในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ = Research methodology in social science and humanities / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ไพฑูรย์ มีกุศล.. ความรู้ การมองโลก และแหล่งกำเนิดของความรู้. | ชยสร สมบุญมาก.. การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. | จิตรา วีรบุรีนนท์.. พัฒนาการของการแสวงหาความรู้. | สรายุทธ ยหะกร.. กระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้. | สุดจิต เจนนพกาญจน์.. ทฤษฎีวิพากษ์. | อาคม สุขตระกูล.. พัฒนาการของวิธีการแสวงหาความรู้แบบโครงสร้างนิยม. | สุภาสินี ตันติศรีสุข.. สำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองกับการศึกษาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. | สุดจิต เจนนพกาญจน์.. โครงสร้างนิยมในมุมมองมานุษยวิทยา. | สรายุทธ ยหะกร.. สัญวิทยา. | สุดจิต เจนนพกาญจน์.. แนวคิด วิธีการศึกษาและวิเคราะห์แบบหลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษาแนววัฒนธรรมศึกษา. | สรายุทธ ยหะกร.. แนวคิด วิธีการศึกษาและวิเคราะห์แบบหลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษาแนววัฒนธรรมศึกษา. | จิตรา วีรบุรีนนท์.. สตรีนิยม. | อาคม สุขตระกูล.. ความรู้ใหม่ในช่วงอาณานิคมและหลังอาณานิคม. | สัญญา สัญญาวิวัฒน์.. ความรู้เบื้องต้นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ. | อนุชา ม่วงใหญ่.. แนวคิดทฤษฎีปรากฎการณ์วิทยา ชาติพันธุ์วิธีวิทยาและปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์นิยม. | อนุชา ม่วงใหญ่.. ศาสตร์แห่งการตีความและแนวคิดทฤษฎีชาติพัธุ์วรรณนา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 12721 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.Other title: ชุดวิชาวิธีวิทยาในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | วิธีวิทยาในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | Research methodology in social science and humanities.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (1), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 12721 GT] (1).
Damaged (1). In transit (3).

43. แนวการศึกษาชุดวิชาวิธีวิทยาในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ = Research methodology in social science and humanities / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 12721 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.Other title: ชุดวิชาวิธีวิทยาในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | วิธีวิทยาในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | Research methodology in social science and humanities.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

44. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา = Research in guidance and psychological counseling / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา. | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง. | อวยพร เรืองตระกูล.. การกำหนดปัญหาวิจัยและการออกแบบการวิจัย. | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. การวิจัยเชิงพรรณนา. | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. การวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยและพัฒนา. | นิรนาท แสนสา.. การวิจัยเชิงคุณภาพ. | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ: สถิติบรรยายและสถิติพาราเมตริก. | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. สถิตินันพาราเมตริก. | ประดินันท์ อุปรมัย.. การวิจัยเกี่ยวกับบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูล เป็นรายบุคคล. | เจียรนัย ทรงชัยกุล.. การวิจัยเกี่ยวกับบริการสนเทศ. | วัชรี ทรัพย์มี.. การวิจัยเกี่ยวกับบริการปรึกษา. | สมร ทองดี.. การวิจัยเกี่ยวกับบริการจัดวางตัวบุคคล. | ปรีชา วิหคโต.. การวิจัยเกี่ยวกับบริการติดตามและประเมินผล. | โกศล มีคุณ.. การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารและวิชาการทางการแนะแนว และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา. | วัลภา สบายยิ่ง.. การประเมิน การเผยแพร่ และการใช้ประโยชน์งานวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 25712 GT 2554 Edition: (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา | การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา | Research in guidance and psychological counseling.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (2), YL General Collection (6). Damaged (3). In transit (4).

45. เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ = Feasibility study and business research / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจ. | ดวงกมล วิลาวรรณ.. การศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์. | ธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร.. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด. | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการผลิต. | ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ.. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการจัดการ. | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. การวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน. | พรรณงาม อารยวุฒิ.. สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโครงการ. | สรชัย พิศาลบุตร.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยธุรกิจ. | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิจัยเชิงสำรวจ. | สรชัย พิศาลบุตร.. การเลือกสิ่งตัวอย่าง และการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจ. | จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.. การวิจัยเชิงคุณภาพ. | วินัย รังสินันท์.. การวิจัยเชิงทดลอง. | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ. | วินัย รังสินันท์.. รายงานการวิจัย. | จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.. ปัญหาและจรรยาบรรณในการทำวิจัยทางธุรกิจ. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32448 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.Other title: ชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ | การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ | Feasibility study and business research.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

46. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ = Feasibility study and business research / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32448 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.Other title: ชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ | การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ | Feasibility study and business research.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

47. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ = Research and applied statistics for information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชุติมา สัจจานันท์.. การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์. | พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์.. การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์. | พวา พันธุ์เมฆา.. ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | พวา พันธุ์เมฆา.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์. | สุพรรณี วราทร.. การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์. | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยประเมินผลทางสารสนเทศศาสตร์. | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์. | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์. | สำรวย กมลายุตต์.. การวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ. | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | พวา พันธุ์เมฆา.. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพรรณนาทางสารสนเทศศาสตร์. | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอ้างอิงทางสารสนเทศศาสตร์. | น้ำทิพย์ วิภาวิน.. การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการจัดการสารสนเทศ. | ชุติมา สัจจานันท์.. สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์.. สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | กาญจนา ใจกว้าง.. การเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการจัดการสารสนเทศ. | ชุติมา สัจจานันท์.. การกำหนดปัญหาการวิจัยและการปริทัศน์เอกสารและงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13722 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (2).

48. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ = Research and applied statistics for information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13722 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

49. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย = Research for nonformal and informal education development / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุภมาส อังศุโชติ.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา. | อวยพร เรืองตระกูล.. การกำหนดปัญหาวิจัยและการออกแบบการวิจัย. | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง. | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ. | สมถวิล วิจิตรวรรณา.. ระเบียบวิธีทางสถิติและการรวบรวมข้อมูล. | สุมาลี สังข์ศรี.. การวิจัยกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | วิรุฬห์ นิลโมจน์.. การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | วิรุฬห์ นิลโมจน์.. การวางแผนและการดำเนินการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์.. การวางแผนและการดำเนินการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | อาชัญญา รัตนอุบล.. การวิจัยเชิงพรรณนาในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | วิกร ตัณฑวุฑโฒ.. การวิจัยเชิงทดลองในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | วรัทยา ธรรมกิตติภพ.. การวิจัยเชิงทดลองในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | สารีพันธุ์ ศุภวรรณ.. การวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | ปาน กิมปี.. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์.. การวิจัยเชิงประเมินในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | ปาน กิมปี.. การวิจัยและพัฒนาในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์.. การวิจัยและพัฒนาในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | สุมาลี สังข์ศรี.. การเขียนรายงาน บทความและการประเมินงานวิจัยทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล.. การเขียนรายงาน บทความและการประเมินงานวิจัยทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 26708 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2554-2555]Other title: ชุดวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

50. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา = Research in guidance and psychological counseling / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 25712 GS 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา | การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา | Research in guidance and psychological counseling.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (1), YL General Collection (2). Damaged (1). In transit (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter