Your search returned 2 results from 159038 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ = Research in public administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ดำรงค์ วัฒนา.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. ประเภทการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การกำหนดหัวข้อ ปัญหา วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และสมมติฐานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เทียนฉาย กีระนันทน์.. การออกแบบการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การออกแบบการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | สมคิด พรมจุ้ย.. การออกแบบการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. เครื่องมือการวิจัยทางรัฐประศาสศาสตร์ | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง | กุญชร เจือตี๋.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ | เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ยุพิน วรสิริอมร.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ยุพิน วรสิริอมร.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ | สุภาพ ฉัตราภรณ์.. การวิจัยแบบผสมผสานทางรัฐประศาสนศาสตร์ | รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์.. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ลักษณา ศิริวรรณ.. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | สุรพร เสี้ยนสลาย.. การประยุกต์ใช้แนวคิดและผลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 33304 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | Research in public administration.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว = Statistics and research in human and family development / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ลี่ลี อิงศรีสว่าง.. หลักการและแนวคิดของสถิติสำหรับการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ.. สถิติพรรณนาสำหรับการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | อภิญญา หิรัญวงษ์.. สถิติอนุมานเพื่อการเปรียบเทียบสำหรับการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | ลี่ลี อิงศรีสว่าง.. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์สำหรับการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. สถิตินันพาราเมตริกสำหรับการวิจัยด้านการพัฒนามนุษย์และครอบครัว | ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล.. แนวคิดพื้นฐานของการวิจัย | ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล.. หลักการและแนวคิดพื้นฐานการวิจัยเชิงปริมาณ | สุรพร เสี้ยนสลาย.. กระบวนการวิจัยสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ | สุพักตร์ พิบูลย์.. เครื่องมือ และการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ | สุรพร เสี้ยนสลาย.. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอการวิจัยเชิงปริมาณ | เบญจา ยอดดำเนิน-แอ๊ตติกจ์.. หลักการและแนวคิดพื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ | ยุพิน วรสิริอมร.. หลักการและแนวคิดพื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ | เบญจา ยอดดำเนิน-แอ๊ตติกจ์.. กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอการวิจัยเชิงคุณภาพ | ยุพิน วรสิริอมร.. กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอการวิจัยเชิงคุณภาพ | สุภาพ ฉัตราภรณ์.. การวิจัยแบบผสม | สุภาพ ฉัตราภรณ์.. กรณีศึกษางานวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | บุญเสริม หุตะแพทย์.. การวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | สุนิสา จุ้ยม่วงศรี.. สถิตินันพาราเมตริกสำหรับการวิจัยด้านการพัฒนามนุษย์และครอบครัว | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72205 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | Statistics and research in human and family development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (4).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter