Your search returned 2 results from 159038 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Statistics and research in health sciences / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุรเดช ประดิษฐบาทุกา.. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | ลี่ลี อิงศรีสว่าง.. ระบบสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | สุรเดช ประดิษฐบาทุกา.. รูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | สมทรง อินสว่าง.. แนวทางการเขียนโครงการและการวิจัย | สราวุธ สุธรรมาสา.. แนวทางการเขียนโครงการและการวิจัย | วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล.. การชักตัวอย่าง | กุญชร เจือตี๋.. เครื่องมือที่ใช้เพื่อการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล | วงเดือน ปั้นดี.. การจัดการข้อมูลวิจัย | วงเดือน ปั้นดี.. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล | วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล.. การแจกแจงความน่าจะเป็น | ลี่ลี อิงศรีสว่าง.. การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน | เดชาวุธ นิตยสุทธิ.. การทดสอบความแตกต่าง | เดชาวุธ นิตยสุทธิ.. การทดสอบความสัมพันธ์ | สุรเดช ประดิษฐบาทุกา.. สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ | ธวัชชัย วรพงศธร.. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | สำอาง สืบสมาน.. การเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 50103 T 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | Statistics and research in health sciences.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (5), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (3). Damaged (2).

2. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว = Statistics and research in human and family development / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ลี่ลี อิงศรีสว่าง.. หลักการและแนวคิดของสถิติสำหรับการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ.. สถิติพรรณนาสำหรับการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | อภิญญา หิรัญวงษ์.. สถิติอนุมานเพื่อการเปรียบเทียบสำหรับการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | ลี่ลี อิงศรีสว่าง.. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์สำหรับการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. สถิตินันพาราเมตริกสำหรับการวิจัยด้านการพัฒนามนุษย์และครอบครัว | ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล.. แนวคิดพื้นฐานของการวิจัย | ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล.. หลักการและแนวคิดพื้นฐานการวิจัยเชิงปริมาณ | สุรพร เสี้ยนสลาย.. กระบวนการวิจัยสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ | สุพักตร์ พิบูลย์.. เครื่องมือ และการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ | สุรพร เสี้ยนสลาย.. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอการวิจัยเชิงปริมาณ | เบญจา ยอดดำเนิน-แอ๊ตติกจ์.. หลักการและแนวคิดพื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ | ยุพิน วรสิริอมร.. หลักการและแนวคิดพื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ | เบญจา ยอดดำเนิน-แอ๊ตติกจ์.. กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอการวิจัยเชิงคุณภาพ | ยุพิน วรสิริอมร.. กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอการวิจัยเชิงคุณภาพ | สุภาพ ฉัตราภรณ์.. การวิจัยแบบผสม | สุภาพ ฉัตราภรณ์.. กรณีศึกษางานวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | บุญเสริม หุตะแพทย์.. การวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | สุนิสา จุ้ยม่วงศรี.. สถิตินันพาราเมตริกสำหรับการวิจัยด้านการพัฒนามนุษย์และครอบครัว | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 72205 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว | Statistics and research in human and family development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (4).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter