Your search returned 115 results from 159059 records. Subscribe to this search

|
51. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย = Research for nonformal and informal education development / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 26708 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

52. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = Research in educational technology and communications / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. สามัญทัศน์เกี่ยวกับการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ.. ปัญหาการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ.. วรรณกรรมและเอกสารการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง.. เครื่องมือวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. สถิติเพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การวิจัยเอกสารทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. การวิจัยพรรณนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง.. การวิจัยเชิงทดลองทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | นิคม ทาแดง.. การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | มนตรี แย้มกสิกร.. การวิจัยคุณภาพทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การวิจัยเกี่ยวกับการจัดระบบและออกแบบระบบทางการศึกษา | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. การวิจัยพฤติกรรมและวิธีการทางการศึกษา | สารีพันธุ์ ศุภวรรณ.. การวิจัยพฤติกรรมและวิธีการทางการศึกษา | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. การวิจัยสื่อสารการศึกษา | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. การวิจัยสภาพแวดล้อมการจัดการและการประเมินทางการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การประยุกต์งานวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 27702 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

53. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ = Statistics and research in food and nutrition / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สำอาง สืบสมาน.. แนวคิดเกี่ยวกับสถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ | ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์.. รูปแบบการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ | บุญชัย บุญธรรมติระวุฒิ.. วิธีดำเนินงานวิจัยทางอาหารและโภชนาการ | ปาริฉัตร ช้างสิงห์.. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง | เรวดี จงสุวัฒน์.. เครื่องมือการววิจัยทางอาหารและโภชนาการ | เรวดี จงสุวัฒน์.. วิธีการเก็บข้อมูลการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ | สิริพิชญ์ วรรณภาส.. การจัดการข้อมูลวิจัยและการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของงานวิจัยทางอาหารและโภชนาการ | สุรเดช ประดิษฐบาทุกา.. คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน | สิติมา จิตตินันทน์.. การทดสอบความแตกต่าง | เดชาวุธ นิตยสุทธิ.. การทดสอบความสัมพันธ์ | สิติมา จิตตินันทน์.. การจัดทำโครงร่างการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ | ภาณุวัฒน์ สรรพกุล.. การเขียนรายงาน การเผยแพร่ และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ | พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี.. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร์ | พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี.. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยเชิงการทดลอง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71309 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ | สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ | Statistics and research in food and nutrition.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

54. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ = Statistics and research in food and nutrition / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: STOU 71309 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ | สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ | Statistics and research in food and nutrition.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

55. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยด้านไทยคดีศึกษา = Research methodology in Thai studies / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปัณฉัตร หมอยาดี.. การวิจัยด้านไทยคดีศึกษา | ณัฐวีณ์ บุนนาค.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางไทยคดีศึกษา | สุภมาส อังศุโชติ.. การวิจัยเชิงปริมาณ | บรรจบ บรรณรุจิ.. การค้นคว้าวิจัยด้านความเชื่อ ศาสนา และพิธีกรรม | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. การค้นคว้าวิจัยด้านความเชื่อ ศาสนา และพิธีกรรม | สุวิทย์ ไพทยวัฒน์.. การค้นคว้าวิจัยด้านเศรษฐกิจ | ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. การค้นคว้าวิจัยด้านเศรษฐกิจ | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. การค้นคว้าวิจัยด้านภาษาและวรรณกรรมไทย | มัลลิกา มัสอูดี.. การค้นคว้าวิจัยด้านประวัติศาสตร์ | ปิยนาถ บุนนาค.. การค้นคว้าวิจัยด้านการเมืองการปกครอง | ไพฑูรย์ มีกุศล.. การค้นคว้าวิจัยด้านการศึกษาและการแสวงหาความรู้ | จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์.. การค้นคว้าวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติ | วัฒนะ จูฑะวิภาต.. การค้นคว้าวิจัยด้านศิลปกรรม | ยุรารัตน์ พันธุ์ยุรา.. การค้นคว้าวิจัยด้านศิลปกรรม | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. การค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาวบ้าน | สุวิทย์ ไพทยวัฒน์.. การค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาวบ้าน | ยุรารัตน์ พันธุ์ยุรา.. การค้นคว้าวิจัยด้านอาหารและสุขภาพ | วรางคณา ศรนิล.. การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. การค้นคว้าวิจัยตามความสนใจ | วสันต์ รัตนโภคา.. การค้นคว้าวิจัยตามความสนใจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 12711 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 [ฉบับปรับปรุง].Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการวิจัยด้านไทยคดีศึกษา | การวิจัยด้านไทยคดีศึกษา | Research methodology in Thai studies.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (3), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (1).

56. แนวการศึกษาชุดวิชาสถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ = Statistics and research in Health Management Course block / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 50703 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ | สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ | Statistics and research in Health Management Course block.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

57. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร = Research in agricultural extension / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. กระบวนการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | พรทิพย์ อุดมสิน.. การทบทวนวรรณกรรมเพื่อการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การออกแบบและเสนอโครงการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | พรทิพย์ อุดมสิน.. การออกแบบและเสนอโครงการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. ข้อมูลและเครื่องมือวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | พรชุลีย์ นิลวิเศษ.. ประชาชน กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | สุภมาส อังศุโชติ.. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ | สุนันทา สมพงษ์.. การเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการส่งเสริมการเกษตร | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการส่งเสริมการเกษตร | พรทิพย์ อุดมสิน.. การเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการส่งเสริมการเกษตร | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. การวิจัยเชิงสำรวจในงานส่งเสริมการเกษตร | รุจ ศิริสัญลักษณ์.. การวิจัยเชิงทดลองในงานส่งเสริมการเกษตร | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิจัยเชิงคุณภาพในงานส่งเสริมการเกษตร | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. การวิจัยการถ่ายทอดวิทยาการในงานส่งเสริมการเกษตร | ดิเรก ฤกษ์หร่าย.. การวิจัยการผลิตและการตลาดเพื่อการส่งเสริมการเกษตร | สุกัญญา อธิปอนันต์.. การวิจัยท้องถิ่นและการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำในงานส่งเสริมการเกษตร | สำราญ สาราบรรณ์.. การวิจัยท้องถิ่นและการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำในงานส่งเสริมการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 91414 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | Research in agricultural extension.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

58. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร = Research in agricultural extension / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 91414 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร | Research in agricultural extension.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

59. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศครอบครัวศึกษา / โครงการกิตติเมธี สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; ผู้วิจัย, จรรจา สุวรรณทัต, จิตตินันท์ เดชะคุปต์ และสุภวรรณ เลิศสถากิจ.

by จรรจา สุวรรณทัต. | จิตตินันท์ เดชะคุปต์. | สุภวรรณ เลิศสถากิจ. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์. โครงการกิตติเมธี.

Call number: HQ10 จ44 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โครงการ, 2554Other title: การพัฒนาระบบสารสนเทศครอบครัวศึกษา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Damaged (1).

60. ประมวลสาระชุดวิชาวิธีวิทยาในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ = Research methodology in social science and humanities / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ไพฑูรย์ มีกุศล.. ความรู้ การมองโลก และแหล่งกำเนิดของความรู้ | ชยสร สมบุญมาก.. การวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | จิตรา วีรบุรีนนท์.. พัฒนาการของการแสวงหาความรู้ | สรายุทธ ยหะกร.. กระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้ | สุดจิต เจนนพกาญจน์.. ทฤษฎีวิพากษ์ | อาคม สุขตระกูล.. พัฒนาการของวิธีการแสวงหาความรู้แบบโครงสร้างนิยม | สุภาสินี ตันติศรีสุข.. สำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองกับการศึกษาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | สุดจิต เจนนพกาญจน์.. โครงสร้างนิยมในมุมมองมานุษยวิทยา | สรายุทธ ยหะกร.. สัญวิทยา | สุดจิต เจนนพกาญจน์.. แนวคิด วิธีการศึกษาและวิเคราะห์แบบหลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษาแนววัฒนธรรมศึกษา | สรายุทธ ยหะกร.. แนวคิด วิธีการศึกษาและวิเคราะห์แบบหลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษาแนววัฒนธรรมศึกษา | จิตรา วีรบุรีนนท์.. สตรีนิยม | อาคม สุขตระกูล.. ความรู้ใหม่ในช่วงอาณานิคมและหลังอาณานิคม | สัญญา สัญญาวิวัฒน์.. ความรู้เบื้องต้นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ | อนุชา ม่วงใหญ่.. แนวคิดทฤษฎีปรากฎการณ์วิทยา ชาติพันธุ์วิธีวิทยาและปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์นิยม | อนุชา ม่วงใหญ่.. ศาสตร์แห่งการตีความและแนวคิดทฤษฎีชาติพัธุ์วรรณนา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 12721 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาวิธีวิทยาในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | วิธีวิทยาในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | Research methodology in social science and humanities.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (1), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 12721 GT] (1).
Damaged (1). In transit (3).

61. แนวการศึกษาชุดวิชาวิธีวิทยาในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ = Research methodology in social science and humanities / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 12721 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาวิธีวิทยาในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | วิธีวิทยาในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | Research methodology in social science and humanities.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

62. ชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการวิจัยท้องถิ่น / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: H62 ช73 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบัน, [2554?]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1). Damaged (1).

63. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา = Research in guidance and psychological counseling / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | อวยพร เรืองตระกูล.. การกำหนดปัญหาวิจัยและการออกแบบการวิจัย | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. การวิจัยเชิงพรรณนา | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. การวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยและพัฒนา | นิรนาท แสนสา.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ: สถิติบรรยายและสถิติพาราเมตริก | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. สถิตินันพาราเมตริก | ประดินันท์ อุปรมัย.. การวิจัยเกี่ยวกับบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูล เป็นรายบุคคล | เจียรนัย ทรงชัยกุล.. การวิจัยเกี่ยวกับบริการสนเทศ | วัชรี ทรัพย์มี.. การวิจัยเกี่ยวกับบริการปรึกษา | สมร ทองดี.. การวิจัยเกี่ยวกับบริการจัดวางตัวบุคคล | ปรีชา วิหคโต.. การวิจัยเกี่ยวกับบริการติดตามและประเมินผล | โกศล มีคุณ.. การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารและวิชาการทางการแนะแนว และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา | วัลภา สบายยิ่ง.. การประเมิน การเผยแพร่ และการใช้ประโยชน์งานวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 25712 GT 2554 Edition: (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา | การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา | Research in guidance and psychological counseling.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (2), YL General Collection (6). Damaged (3). In transit (4).

64. เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ = Feasibility study and business research / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจ | ดวงกมล วิลาวรรณ.. การศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ | ธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร.. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการผลิต | ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ.. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการจัดการ | ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. การวิเคราะห์โครงการด้านการเงิน | พรรณงาม อารยวุฒิ.. สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโครงการ | สรชัย พิศาลบุตร.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยธุรกิจ | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิจัยเชิงสำรวจ | สรชัย พิศาลบุตร.. การเลือกสิ่งตัวอย่าง และการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจ | จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | วินัย รังสินันท์.. การวิจัยเชิงทดลอง | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ | วินัย รังสินันท์.. รายงานการวิจัย | จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.. ปัญหาและจรรยาบรรณในการทำวิจัยทางธุรกิจ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32448 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ | การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ | Feasibility study and business research.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

65. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ = Feasibility study and business research / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32448 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ | การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจ | Feasibility study and business research.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

66. รายงานการวิจัยจากภาระงานประจำเรื่องการประเมินการปรับขั้นตอนการดำเนินงานตรวจรูปแบบและจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ = Evaluation of adjusted operating procedures and inspection forms to form a complete thesis and dissertation / โดย นงค์ลักณ์ รุ่งวิทยาธร.

by นงค์ลักณ์ รุ่งวิทยาธร.

Call number: LB2369 น22 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2554Other title: การประเมินการปรับขั้นตอนการดำเนินงานตรวจรูปแบบและจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1), YL General Collection (1). Damaged (1).

67. รายงานการวิจัยจากภาระงานประจำเรื่องการศึกษาปัญหาและความต้องการใช้เทคโนโลยีการศึกษาของบัณฑิตศึกษา จากศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / โดย จเรวัฒน์ เทวรัตน์.

by จเรวัฒน์ เทวรัตน์.

Call number: LB1028.3 จ74 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2554Other title: การศึกษาปัญหาและความต้องการใช้เทคโนโลยีการศึกษาของบัณฑิตศึกษา จากศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1), UD General Collection (1). Damaged (1).

68. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ = Research and applied statistics for information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชุติมา สัจจานันท์.. การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์.. การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | สุพรรณี วราทร.. การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยประเมินผลทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์ | สำรวย กมลายุตต์.. การวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพรรณนาทางสารสนเทศศาสตร์ | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอ้างอิงทางสารสนเทศศาสตร์ | น้ำทิพย์ วิภาวิน.. การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการจัดการสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์.. สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | กาญจนา ใจกว้าง.. การเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการจัดการสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. การกำหนดปัญหาการวิจัยและการปริทัศน์เอกสารและงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13722 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (2).

69. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ = Research and applied statistics for information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13722 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

70. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย = Research for nonformal and informal education development / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุภมาส อังศุโชติ.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา | อวยพร เรืองตระกูล.. การกำหนดปัญหาวิจัยและการออกแบบการวิจัย | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ | สมถวิล วิจิตรวรรณา.. ระเบียบวิธีทางสถิติและการรวบรวมข้อมูล | สุมาลี สังข์ศรี.. การวิจัยกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | วิรุฬห์ นิลโมจน์.. การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | วิรุฬห์ นิลโมจน์.. การวางแผนและการดำเนินการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์.. การวางแผนและการดำเนินการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | อาชัญญา รัตนอุบล.. การวิจัยเชิงพรรณนาในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | วิกร ตัณฑวุฑโฒ.. การวิจัยเชิงทดลองในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | วรัทยา ธรรมกิตติภพ.. การวิจัยเชิงทดลองในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | สารีพันธุ์ ศุภวรรณ.. การวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ปาน กิมปี.. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์.. การวิจัยเชิงประเมินในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ปาน กิมปี.. การวิจัยและพัฒนาในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์.. การวิจัยและพัฒนาในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | สุมาลี สังข์ศรี.. การเขียนรายงาน บทความและการประเมินงานวิจัยทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล.. การเขียนรายงาน บทความและการประเมินงานวิจัยทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 26708 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2554-2555]Other title: ชุดวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

71. แนวการศึกษาชุดวิชาการจัดการการตลาดขั้นสูงและการวิจัยการตลาด = Advanced marketing management and marketing research / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 32713 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการจัดการการตลาดขั้นสูงและการวิจัยการตลาด | การจัดการการตลาดขั้นสูงและการวิจัยการตลาด | Advanced marketing management and marketing research.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

72. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Business research and management information systems / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 32725 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | Business research and management information systems.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

73. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา = Research in guidance and psychological counseling / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 25712 GS 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา | การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา | Research in guidance and psychological counseling.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (1), YL General Collection (2). Damaged (1). In transit (1).

74. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา = Educational research and statistics / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 24725 GS 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา | การวิจัยและสถิติทางการศึกษา | Educational research and statistics.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

75. ประมวลสาระชุดวิชาสถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ = Statistics and research in health management course block / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธวัชชัย วรพงศธร.. การวิจัยในการจัดการสุขภาพ | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. วรรณกรรมในการวิจัย | นิรัตน์ อิมามี.. การวางแผนการวิจัยและการจัดทำโครงการวิจัยในการจัดการสุขภาพ | ธวัชชัย วรพงศธร.. การวิจัยเชิงสำรวจ | ฉวีวรรณ บุญสุยา.. การวิจัยเชิงทดลอง | เพียงจันทร์ โรจนวิภาต.. การวิจัยเชิงทดลอง | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิเคราะห์อภิมาน | วงเดือน ปั้นดี.. การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิเคราะห์อภิมาน | ฉวีวรรณ บุญสุยา.. ประชาชน การเลือกตัวอย่างและขนาดตัวอย่างในการวิจัย | นิรัตน์ อิมามี.. เครื่องมือการวิจัย | วงเดือน ปั้นดี.. การจัดการข้อมูล | ฉวีวรรณ บุญสุยา.. การใช้สถิติในการวิจัย | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. การใช้สถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม | วรางคณา จันทร์คง.. การใช้สถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. การใช้สถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างของข้อมูลมากกว่าสองกลุ่ม | ณัฐกมล ชาญสาธิตพร.. การใช้สถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างของข้อมูลมากกว่าสองกลุ่ม | เดชาวุธ นิยตสุทธิ.. การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. รายงานการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย การวิจารณ์งานวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการสุขภาพ | วรางคณา จันทร์คง.. รายงานการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย การวิจารณ์งานวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการสุขภาพ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 50703 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ | สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ | Statistics and research in health management course block.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

76. แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 = Thesis 3 / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 95798 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 | วิทยานิพนธ์ 3 | Thesis 3.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

77. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน = Business research and financial planning and control / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32454 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโทัยธรรมาธิราช, 2553Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน | การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน | Business research and financial planning and control.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

78. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน = Research in curriculum and instruction / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 21701 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553Other title: ชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน | Research in curriculum and instruction | การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

79. รายงานการวิจัยจากงานประจำเรื่องการประเมินระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / โดย สุภมาส อังศุโชติ ... [และคนอื่น ๆ].

by สุภมาส อังศุโชติ.

Call number: LG395.S85 ร6426 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2553Other title: การประเมินระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1). Items available for reference: CB General Collection [Call number: LG395.S85 ร6426 2553] (1).
Damaged (1).

80. แนวการศึกษาชุดวิชาสถิติและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม = Statistics and research methods for industrial environment / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 50705 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2553-54]Other title: ชุดวิชาสถิติและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | Statistics and research methods for industrial environment.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (3).

81. รายงานการวิจัยเรื่องชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการวิจัยท้องถิ่น / ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร ... [และคนอื่น ๆ].

by ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.

Call number: H62 ร642 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553]Other title: ชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการวิจัยท้องถิ่น.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1). Damaged (1).

82. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการวิจัยและพัฒนางานวิชาการ = Development of a distance training program on academic research and development / โดย สมคิด พรมจุ้ย, สุพักตร์ พิบูลย์.

by สมคิด พรมจุ้ย. | สุพักตร์ พิบูลย์.

Call number: LC5808.T5S9 ส42 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552]Other title: Development of a distance training program on academic research and development | การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการวิจัยและพัฒนางานวิชาการ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1). Damaged (1).

83. การวิจัยการตลาด = Marketing research / กุณฑลี รื่นรมย์.

by กุณฑลี รื่นรมย์.

Call number: HF5415.2 ก73 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (2), UD General Collection (1).

84. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

by สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

Call number: H62 ส7 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14 [ปรับปรุงแก้ไข]Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สามลดา, 2550Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

85. ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย วิชางานเทคนิคของห้องสมุด เรื่องการบำรุงรักษาหนังสือ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม = Computer-based learning packages vis network on book maintenance in technical services of library for undergraduate students in library and information science program of Pibulsongkram Rajabhat University / พรรณทิพา มันตะสูตร.

by พรรณทิพา มันตะสูตร,, 2498- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 3 พ44 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2550Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550. Other title: Computer-based learning packages vis network on book maintenance in technical services of library for undergraduate students in library and information science program of Pibulsongkram Rajabhat University.Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (1).

86. แนวการศึกษาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ = Research methodology in public administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 33703 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Other title: ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | Research methodology in public administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

87. คู่มือการศึกษาชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ = Research for communication arts / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 15335 CSG Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ | การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ | Research for communication arts.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (1). Damaged (1). In transit (1).

88. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จังหวัดสงขลา = Parental participation in organizing education for mentally handicapped students at Songkhlaphattanapunya School in Songkhla province / ณัฐวดี ชูศรี.

by ณัฐวดี ชูศรี,, 2510- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 5 ณ635 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2548Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Other title: Parental participation in organizing education for mentally handicapped students at Songkhlaphattanapunya School in Songkhla province.Online access: ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์สถาบันอุดมศึกษาไทย (TDC) Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

89. พฤติกรรมการบริหารที่เอื้อต่อการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย = Administrative behaviors enhancing classroom research performance of primary school teachers in Nong Khai Province / สุรจิตย์ ผิวงาม.

by สุรจิตย์ ผิวงาม,, 2518- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 2 ส7426 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2548Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (บริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548. Other title: Administrative behaviors enhancing classroom research performance of primary school teachers in Nong Khai Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

90. แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ = Thesis / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 83798 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ [สาขาวิชารัฐศาสตร์] | วิทยานิพนธ์ [สาขาวิชารัฐศาสตร์] | Thesis [School of Political Science].Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

91. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ = Thesis / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปรัชญา เวสารัชช์.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ | ฐปนรรต พรหมอินทร์.. กระบวนการและขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ | ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.. การเลือกปัญหาเพื่อทำวิทยานิพนธ์ | วรพิทย์ มีมาก.. การออกแบบการวิจัยและเครื่องมือการวิจัย | จุมพล หนิมพานิช.. การเก็บรวบรวมข้อมูล | จุมพล หนิมพานิช.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ | ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ | รสลิน ศิริยะพันธุ์.. รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์แบบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | เสนีย์ คำสุข.. รูปแบบการนำเสนอวิทยานิพนธ์ | ปธาน สุวรรณมงคล.. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการประเมินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. การเขียนแก้ไขและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 83798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ [สาขาวิชารัฐศาสตร์] | วิทยานิพนธ์ [สาขาวิชารัฐศาสตร์] | Thesis [School of Political Science].Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (4).

92. แนวการศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ = Independent study / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 60797 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ | การศึกษาค้นคว้าอิสระ | Independent study.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

93. ประมวลสาระชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ = Independent Study / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กัลยานี ภาคอัต.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ | ชุษณะ รุ่งปัจฉิม.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ | พรทิพย์ ดีสมโชค.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ | สมจิต โยธะคง.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ | ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ | ทวี สุรฤทธิกุล.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ | ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ I | จุฑาทิพย์ มณีพงษ์.. การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ I | อรรฆย์คณา แย้มนวล.. การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ I | มนูญ โต๊ะยามา.. การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ II | นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.. การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ II | อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม.. การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ II | ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.. การวิเคราะห์สังเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 60797 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ | การศึกษาค้นคว้าอิสระ | Independent Study.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

94. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ = Introduction to research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรทิพย์ อุดมสิน.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | สมคิด พรมจุ้ย.. กระบวนการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | สรชัย พิศาลบุตร.. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและการทดลอง | สรชัย พิศาลบุตร.. การประมวลผลและการนำเสนอข้อมูล | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น | นฤมล ปราชญโยธิน.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวางแผนและการออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | สมสรวง พฤติกุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์. | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13203 T 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 [ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1].Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | Introduction to research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13203 T 2547] (2).
Damaged (1). In transit (2).

95. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ = Introduction to research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13203 W 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | Introduction to research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2). Damaged (1).

96. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ = Research for communication arts / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บุญเลิศ ศุภดิลก.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ | วรพล พรหมิกบุตร.. หลักการและกระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ | นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.. เครื่องมือวัดสำหรับการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ | บุญชาล ทองประยูร.. การสุ่มตัวอย่าง | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย | บุญเลิศ ศุภดิลก.. การวิจัยเชิงสำรวจ | จันทนา ทองประยูร.. การวิจัยเชิงทดลอง | พรทิพย์ ดีสมโชค.. การวิเคราะห์เนื้อหา | พรทิพย์ ดีสมโชค.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | วิเชียร เกตุสิงห์.. การวิเคราะห์ข้อมูล | วิเชียร เกตุสิงห์.. การประยุกต์ใช้สถิติในการวิเคราะห์และวิจัยทางนิเทศศาสตร์ | อภิชญา อยู่ในธรรม.. การเขียนรายงานการวิจัย | แอนนา จุมพลเสถียร.. แนวทางการวิจัยในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ | พัชนี เชยจรรยา.. แนวทางการวิจัยในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ | วรพล พรหมิกบุตร.. แนวทางการวิจัยในงานการสื่อสารมวลชน | คุณธัม วศินเกษม.. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 15335 CCT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ | การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ | Research for communication arts.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (4), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (3). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 15335 CCT] (3).
In transit (3).

97. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Statistics and research in health sciences / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 50103 W 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | Statistics and research in health sciences.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2). Damaged (1). In transit (2).

98. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Statistics and research in health sciences / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธวัชชัย วรพงศธร.. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | สุรเดช ประดิษฐบาทุกา.. รูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | สุวาณี สุรเสียงสังข์.. สารสนเทศสุขภาพ | สมทรง อินสว่าง.. การเขียนบทนำ ตัวแปรและการทบทวนวรรณกรรมในการวิจัย | วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล.. การสุ่มตัวอย่าง | สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล.. เครื่องมือในการวิจัย | วงเดือน ปั้นดี.. การจัดการข้อมูลวิจัย | วงเดือน ปั้นดี.. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล | วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล.. การแจกแจงความน่าจะเป็น | สุรเดช ประดิษฐบาทุกา.. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน | เดชาวุธ นิตยสุทธิ.. การทดสอบความแตกต่าง | เดชาวุธ นิตยสุทธิ.. การทดสอบความสัมพันธ์ | สราวุธ สุธรรมาสา.. การจัดทำโครงการวิจัย | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. รายงานการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย | เพียงจันทร์ โรจนวิภาต.. รายงานการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย | ธวัชชัย วรพงศธร.. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

Call number: STOU 50103 T 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Article Article; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | Statistics and research in health sciences.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 50103 T 2547] (2).
In transit (4).

99. ประมวลสาระชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ = Research methodology in public administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ดำรงค์ วัฒนา.. แนวคิด หลักการและกรอบการศึกษาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. แนวคิด หลักการและกรอบการศึกษาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. จริยธรรมและจรรยาบรรณของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. จริยธรรมและจรรยาบรรณของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์.. จริยธรรมและจรรยาบรรณของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ดำรงค์ วัฒนา.. การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ | สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์.. การวิจัยพื้นฐาน | รัตนะ บัวสนธ์.. การวิจัยและพัฒนา | เสน่ห์ จุ้ยโต.. การวิจัยเชิงนโยบาย | อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์.. การวิจัยเชิงสำรวจ | สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.. การวิจัยเชิงประเมิน | อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์.. การวิจัยเชิงประเมิน | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ | ศุภชัย ยาวะประภาษ.. การวิจัยในสถานที่ทำงาน | รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์.. การวิจัยในสถานที่ทำงาน | รัตนะ บัวสนธ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การใช้คอมพิวเตอร์กับการประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. การเขียนโครงการและรายงานการวิจัย | ณัฐกฤต ดิฐวิรุฬห์.. การเขียนโครงการและรายงานการวิจัย | วรเดช จันทรศร.. อนาคตของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 33703 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | Research methodology in public administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 33703 GT] (2).
Damaged (1).

100. ความต้องการใช้ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข = User needs for research reports funded by The Health Systems Research Institute / อุทุมพร มยาเศรษฐ.

by อุทุมพร มยาเศรษฐ,, 2511- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศป 1 อ73 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2547Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. Other title: User needs for research reports funded by The Health Systems Research Institute.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter