Your search returned 2 results from 160050 records. Subscribe to this search

|
1. ประมวลสาระชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ = Research methodology in cooperatives / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรชัย สิงหฤกษ์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางสหกรณ์. | โอภาวดี เข็มทอง.. ปัญหาการวิจัยและการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางสหกรณ์. | ศิริลักษณ์ นามวงศ์.. ปัญหาการวิจัยและการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางสหกรณ์. | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยทางสหกรณ์. | วิลาวัลย์ ศิลปศร.. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยทางสหกรณ์. | วิลาวัลย์ ศิลปศร.. การวางแผน การประเมินการวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยทางสหกรณ์ | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์. | ศศิธร ชุตินันทกุล.. การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์. | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์. | อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.. การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์. | อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.. สถิติเชิงพรรณนากับการวิจัยทางสหกรณ์. | สรชัย พิศาลบุตร.. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์. | ปิยะดา พิศาลบุตร.. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสหกรณ์. | สรชัย พิศาลบุตร.. การวัดความสัมพันธ์และการพยากรณ์สำหรับการวิจัยทางสหกรณ์. | ปิยะดา พิศาลบุตร.. การวัดความสัมพันธ์และการพยากรณ์สำหรับการวิจัยทางสหกรณ์. | กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ.. การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์. | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์. | ศศิธร ชุตินันทกุล.. การนำเสนอข้อมูลผลการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยทางสหกรณ์. | ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร.. การนำเสนอและการเผยแพร่งานวิจัยทางสหกรณ์. | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาคการเกษตรและการนำไปใช้. | เชิดชัย พรหมแก้ว.. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาคการเกษตรและการนำไปใช้. | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและการนำไปใช้. | วินัย กสิรักษ์.. สภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์. | วรรณพร บัณฑิตภูวนนท์.. สภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการสหกรณ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์.

Call number: STOU 92423 CCT 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556-2557.Other title: ชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ | วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ | Research methodology in cooperatives.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

2. ประมวลสาระชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ = Research methodology in cooperatives / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปัญญา หิรัญรัศมี.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยทางสหกรณ์. | โอภาวดี เข็มทอง.. ปัญหาการวิจัยและการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางสหกรณ์ | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยทางสหกรณ์. | สิน พันธุ์พินิจ.. กรอบแนวคิด การวิจัยทางสหกรณ์. | สิน พันธุ์พินิจ.. การเขียนโครงการวิจัยทางสหกรณ์. | กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ.. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์. | พิศเพลิน เขียวหวาน.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์. | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางสหกรณ์. | กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ.. การเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์. | กัลยา วานิชย์บัญชา.. การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้นและการทดสอบสมมติฐานเพื่อการวิจัยทางสหกรณ์. | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์. | ลัดดา พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์. | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาและเลขดัชนี. | ลัดดา พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาและเลขดัชนี. | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. การนำเสนอข้อมูลการวิจัยทางสหกรณ์. | วินัย อาจคงหาญ.. การเขียนและการเผยแพร่รายงานการวิจัยทางสหกรณ์. | สมเกียรติ ฉายโช้น.. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์ภาคการเกษตร. | สมเกียรติ ฉายโช้น.. กรณีตัวอย่างการวิจัยทางสหกรณ์นอกภาคการเกษตร. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 92423 CCT 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.Other title: ชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ | วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ | Research methodology in cooperatives.Availability: Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 92423 CCT 2546] (1). Damaged (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter