Your search returned 2 results from 160229 records. Subscribe to this search

|
1. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย = Research for nonformal and informal education development / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุภมาส อังศุโชติ.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา. | อวยพร เรืองตระกูล.. การกำหนดปัญหาวิจัยและการออกแบบการวิจัย. | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง. | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ. | สมถวิล วิจิตรวรรณา.. ระเบียบวิธีทางสถิติและการรวบรวมข้อมูล. | สุมาลี สังข์ศรี.. การวิจัยกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | วิรุฬห์ นิลโมจน์.. การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | วิรุฬห์ นิลโมจน์.. การวางแผนและการดำเนินการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์.. การวางแผนและการดำเนินการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | อาชัญญา รัตนอุบล.. การวิจัยเชิงพรรณนาในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | วิกร ตัณฑวุฑโฒ.. การวิจัยเชิงทดลองในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | วรัทยา ธรรมกิตติภพ.. การวิจัยเชิงทดลองในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | สารีพันธุ์ ศุภวรรณ.. การวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | ปาน กิมปี.. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์.. การวิจัยเชิงประเมินในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | ปาน กิมปี.. การวิจัยและพัฒนาในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์.. การวิจัยและพัฒนาในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | สุมาลี สังข์ศรี.. การเขียนรายงาน บทความและการประเมินงานวิจัยทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล.. การเขียนรายงาน บทความและการประเมินงานวิจัยทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 26708 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2554-2555]Other title: ชุดวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

2. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา = Educational research and statistics / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุภมาส อังศุโชติ.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา. | สุพักตร์ พิบูลย์.. การวิจัยเชิงประเมิน. | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง. | สังวรณ์ งัดกระโทก.. การออกแบบการวิจัย. | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. การออกแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่าง. | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การสร้างเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย. | สมถวิล วิจิตรวรรณา.. การสร้างเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย. | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. การสร้างเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย. | ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง.. การเก็บรวบรวมข้อมูล. | ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์.. สถิติพรรณนา. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. สถิติพาราเมตริก 1 : การทดสอบค่าเฉลี่ย. | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. สถิติพาราเมตริก 1 : การทดสอบค่าเฉลี่ย. | นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.. สถิติพาราเมตริก 1 : การทดสอบค่าเฉลี่ย. | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. สถิติพาราเมตริก 2 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์. | กานดา พูนลาภทวี.. สถิติพาราเมตริก 2 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์. | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. สถิตินันพาราเมตริก. | กาญจนา วัธนสุนทร.. การเขียนโครงการวิจัย. | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. การเขียนโครงการวิจัย. | เตือนใจ เกตุษา.. การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย. | สมคิด พรมจุ้ย.. การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 24725 GT 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา | การวิจัยและสถิติทางการศึกษา | Educational research and statistics.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter