Your search returned 10 results from 159825 records. Subscribe to this search

|
1. ชุดวิชาสถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา [videorecording] = Statistics, Research and evaluation in education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย และการออกแบบการวิจัย. | สมคิด พรมจุ้ย.. การเขียนโครงการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย. | ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์.. การใช้สถิติเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา. | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย. | สังวรณ์ งัดกระโทก.. การประเมินผลในชั้นเรียน. | สุพักตร์ พิบูลย์.. บูรณาการการวิจัยการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. | นลินี ณ นคร.. การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินทางการศึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: av STOU 20302 DVD-T 58/027 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2558]Other title: สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา | Statistics, Research and evaluation in education.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

2. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา = Research in educational administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการบริหารการศึกษา. | รัตนา ดวงแก้ว.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการบริหารการศึกษา. | พิชิต ฤทธิ์จรูญ.. วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา. | เก็จกนก เอื้อวงศ์.. วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา. | สนธิรัก เทพเรณู.. การวิจัยเชิงนโยบาย. | กุลชลี จงเจริญ.. การวิจัยเชิงนโยบาย. | ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานนท์.. การวิจัยสถาบัน. | กุลชลี จงเจริญ.. การวิจัยสถาบัน. | จุมพล พูลภัทรชีวิน.. การวิจัยอนาคต. | ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์.. การวิจัยอนาคต. | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. | พิชิต ฤทธิ์จรูญ.. การประเมินโครงการ. | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง. | กุลชลี จงเจริญ.. การออกแบบและการวางแผนการวิจัย. | นิตยา ภัสสรศิริ.. การออกแบบและการวางแผนการวิจัย. | สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร.. เทคนิควิธีและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล. | ปัญญา ธีระวิทยเลิศ.. เทคนิควิธีและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล. | สุภมาส อังศุโชติ.. การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล. | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล. | ผดุงชัย ภู่พัฒน์.. การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย. | อัคพงศ์ สุขมาตย์.. การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย. | รัตนา ดวงแก้ว.. การประเมินเชิงวิพากษ์คุณภาพงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา. | รัตนา ดวงแก้ว.. การประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา. | สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์.. การวัดและประเมินการจัดการศึกษา | สมคิด พรมจุ้ย.. การวัดและประเมินการจัดการศึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 23721 GT 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.Other title: ชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา | การวิจัยการบริหารการศึกษา | Research in educational administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (3), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 23721 GT 2556] (1).
Damaged (2). In transit (3).

3. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา = Educational research and statistics / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุภมาส อังศุโชติ.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา. | สุพักตร์ พิบูลย์.. การวิจัยเชิงประเมิน. | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง. | สังวรณ์ งัดกระโทก.. การออกแบบการวิจัย. | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. การออกแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่าง. | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การสร้างเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย. | สมถวิล วิจิตรวรรณา.. การสร้างเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย. | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. การสร้างเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย. | ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง.. การเก็บรวบรวมข้อมูล. | ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์.. สถิติพรรณนา. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. สถิติพาราเมตริก 1 : การทดสอบค่าเฉลี่ย. | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. สถิติพาราเมตริก 1 : การทดสอบค่าเฉลี่ย. | นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.. สถิติพาราเมตริก 1 : การทดสอบค่าเฉลี่ย. | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. สถิติพาราเมตริก 2 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์. | กานดา พูนลาภทวี.. สถิติพาราเมตริก 2 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์. | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. สถิตินันพาราเมตริก. | กาญจนา วัธนสุนทร.. การเขียนโครงการวิจัย. | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. การเขียนโครงการวิจัย. | เตือนใจ เกตุษา.. การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย. | สมคิด พรมจุ้ย.. การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 24725 GT 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา | การวิจัยและสถิติทางการศึกษา | Educational research and statistics.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

4. รายงานการวิจัย(ฉบับย่อ)เรื่องนนทบุรีศึกษา : ด้านการศึกษา = Nonthaburi studies : education / โดย สมคิด พรมจุ้ย ... [และคนอื่น ๆ].

by สมคิด พรมจุ้ย,, 2501- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: LB1028 ร646 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.Other title: นนทบุรีศึกษา : ด้านการศึกษา | Nonthaburi studies : education.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: LB1028 ร646 2551] (1).

5. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ = Introduction to research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรทิพย์ อุดมสิน.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย. | สมคิด พรมจุ้ย.. กระบวนการวิจัย. | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย. | สรชัย พิศาลบุตร.. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและการทดลอง. | สรชัย พิศาลบุตร.. การประมวลผลและการนำเสนอข้อมูล. | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น. | นฤมล ปราชญโยธิน.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวางแผนและการออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์. | สมสรวง พฤติกุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์. | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์. | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์. | ชุติมา สัจจานันท์. | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13203 T 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 [ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1].Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.Other title: ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | Introduction to research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13203 T 2547] (2).
Damaged (1). In transit (2).

6. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา = Thesis : Measurement and evaluation / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปรีชา คัมภีรปกรณ์.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์. | สิริวรรณ ศรีพหล.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์. | ปรีชา วิหคโต.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์. | สมคิด พรมจุ้ย.. โครงการวิทยานิพนธ์ทางการประเมิน. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและประเมิน. | สุพักตร์ พิบูลย์.. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยและประเมิน. | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลในงานวิจัยและประเมิน. | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลในงานวิจัยและประเมิน. | กาญจนา วัธนสุนทร.. การเขียนรายงานการวิจัยและประเมิน. | สมคิด พรมจุ้ย.. การเขียนรายงานการวิจัยและประเมิน. | ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต.. การสอบปกป้อง การปรับปรุงและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์. | สิริวรรณ ศรีพหล.. การสอบปกป้อง การปรับปรุงและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | วรรณา บัวเกิด.. การสอบปกป้อง การปรับปรุงและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์. | ศรีสุดา จริยากุล.. การสอบปกป้อง การปรับปรุงและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 24798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา | วิทยานิพนธ์ : แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา | Thesis : Measurement and evaluation.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (6), NK General Collection (2), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (2). Damaged (3).

7. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา = Educational research and statistics / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อุทุมพร จามรมาน.. การวิจัยทางการศึกษา. | ประพนธ์ เจียรกูล.. การค้นคว้าวรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา. | พิตร ทองชั้น.. การวางแผนการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล. | ล้วน สายยศ.. ระเบียบวิธีทางสถิติบางประการเพื่อการวิจัย. | กาญจนา วัธนสุนทร.. การวิจัยเชิงพรรณนา. | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. การวิจัยเชิงทดลอง. | สุภางค์ จันทวานิช.. การวิจัยเชิงคุณภาพ. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การทดสอบค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วนประชากร. | นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.. การทดสอบค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วนประชากร. | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. การวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม. | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์. | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. สถิตินันพาราเมตริก. | สุพักตร์ พิบูลย์.. การวิจัยเชิงประเมิน. | สมคิด พรมจุ้ย.. เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง. | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง. | กาญจนา วัธนสุนทร.. การเขียนโครงการวิจัย. | เตือนใจ เกตุษา.. การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 24701 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา | การวิจัยและสถิติทางการศึกษา | Educational research and statistics.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (15), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (7), UD General Collection (8), YL General Collection (8). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 24701 GT] (2).
Damaged (2).

8. การเขียนโครงการวิจัย : หลักการและแนวปฏิบัติ / สมคิด พรมจุ้ย.

by สมคิด พรมจุ้ย,, 2501-

Call number: LB2369 ส42 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NK General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1).

9. เอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจัย ทางส่งเสริมการเกษตร = Research methodology in agricultural extension / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรทิพย์ อุดมสิน.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย. | สมคิด พรมจุ้ย.. กระบวนการวิจัย. | จินดา ขลิบทอง.. กระบวนการวิจัย. | พรทิพย์ อุดมสิน.. การวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร. | นที ขลิบทอง.. การกำหนดปัญหาสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร. | จินดา ขลิบทอง.. การออกแบบและการเสนอโครงการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร. | นที ขลิบทอง.. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย. | พรชุลีย์ นิลวิเศษ.. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและการทดลอง. | พรชุลีย์ นิลวิเศษ.. การวิจัยเชิงสำรวจ. | สุนันท์ สีสังข์.. การวิจัยเชิงทดลอง. | ศิริลักษณ์ ภูวดลไพโรจน์.. การวิจัยเชิงทดลอง. | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล. | สุนันท์ สีสังข์.. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น. | สุนันท์ สีสังข์.. เทคนิคทางสถิติบางประการในการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร. | พรทิพย์ อุดมสิน.. การเขียนรายงานผลการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร. | ประจง สุดโต.. เทคนิคบางประการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล. | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การพัฒนาและแนวโน้มของการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร. | พิสมัย ชวลิตวงษ์พร.. การพัฒนาและแนวโน้มของการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 91415 T 2538 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงของปี 2525 )Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538.Other title: ชุดวิชาวิธีการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | วิธีการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | Research methodology in agricultural extension.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

10. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัย ทางสารนิเทศศาสตร์ = Introduction to statistics and research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรทิพย์ อุดมสิน.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย. | สมคิด พรมจุ้ย.. กระบวนการวิจัย. | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย. | สรชัย พิศาลบุตร.. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและการทดลอง. | สรชัย พิศาลบุตร.. การประมวลผลและการนำเสนอข้อมูล. | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น. | นฤมล ปราชญโยธิน.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์. | วิลัย อัคคอิชยา.. กระบวนการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์. | สมคิด พรมจุ้ย.. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์. | ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร.. การทดสอบไคสแควร์สำหรับการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์สำหรับการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์. | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนโครงการวิจัย รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและรายงานการวิจัย ทางสารนิเทศศาสตร์. | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์. | ประภาวดี สืบสนธิ์.. สถานะและทิศทางการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์. | ประภาวดี สืบสนธิ์.. กรณีศึกษางานวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์. | ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร.. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์สำหรับการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13203 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538.Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | สถิติและการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | Introduction to statistics and research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), PB General Collection (4), UB General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13203 T] (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter