Your search returned 27 results from 159059 records. Subscribe to this search

|
1. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = Research in educational technology and communications / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. สามัญทัศน์การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. สามัญทัศน์การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. การวิจัยพรรณาและการวิจัยทดลองเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การวิจัยเอกสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การวิจัยเอกสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การวิจัยการจัดระบบและออกแบบระบบการศึกษา | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. การวิจัยพฤติกรรม และวิธีการทางการศึกษา | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. การวิจัยสื่อสารการศึกษา | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. การวิจัยสภาพแวดล้อม การจัดการและการประเมินทางการศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ.. ปัญหาการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ.. วรรณกรรมและเอกสารการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. สถิติเพื่อการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การเขียนรายงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การประยุกต์งานวิจัยและคุณธรรมจริยธรรมการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การประยุกต์งานวิจัยและคุณธรรมจริยธรรมการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 27702 GT 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | Research in educational technology and communications.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

2. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ = Research and applied statistics for information science / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชุติมา สัจจานันท์.. การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์.. การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | พวา พันธุ์เมฆา.. ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (1) | พวา พันธุ์เมฆา.. ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ (2) | พวา พันธุ์เมฆา.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยประเมินและการวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยประเมินและการวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. การวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ | สำรวย กมลายุตต์.. การวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถิติพรรณนาทางสารสนเทศศาสตร์ | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสถิติพรรณนาทางสารสนเทศศาสตร์ | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอ้างอิงทางสารสนเทศศาสตร์ | น้ำทิพย์ วิภาวิน.. การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่งานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์.. สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13722 GT 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ | Research and applied statistics for information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (6), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (2). Damaged (2).

3. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น = Communication research for political and local administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.. ปรัชญาและการแสวงหาความรู้ด้วยการวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | จุมพล หนิมพานิช.. กระบวนทัศน์ในการวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การออกแบบการวิจัย | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการสำรวจ | ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | จุมพล หนิมพานิช.. การออกแบบวิจัยแบบผสมผสานร่วมสมัยในการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การเลือกตัวอย่างการวิจัย | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การวัดและเครื่องมือการวิจัย | ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอ้างอิง | ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์.. การจัดทำโครงการรายงานและการเผยแพร่งานวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยนวัตกรรมสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | สุภาภรณ์ ศรีดี.. ปรัชญาและการแสวงหาความรู้ด้วยการวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | กานต์ บุญศิริ.. การออกแบบการวิจัย | กานต์ บุญศิริ.. การวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการสำรวจ | กานต์ บุญศิริ.. การเลือกตัวอย่างการวิจัย | กานต์ บุญศิริ.. การวัดและเครื่องมือการวิจัย | กานต์ บุญศิริ.. การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยนวัตกรรมสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. บัณฑิตศึกษา, ผู้แต่ง.

Call number: STOU 17707 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาการวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | Communication research for political and local administration.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

4. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการสื่อสาร = Research in communication / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ.. ปรัชญาของการวิจัย | สันทัด ทองรินทร์.. กระบวนการวิจัย | พัชนี เชยจรรยา.. การออกแบบการวิจัย | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การวิจัยเชิงปริมาณ | ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. การวิจัยแบบผสมผสาน | ธาตรี ใต้ฟ้าพูล.. การวิจัยเชิงประยุกต์ (1) | ธาตรี ใต้ฟ้าพูล.. การวิจัยเชิงประยุกต์ (2) | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอ้างอิง | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ | รุ่งนภา พิตรปรีชา.. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 15715 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาการวิจัยการสื่อสาร | การวิจัยการสื่อสาร | Research in communication.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4).

5. ชุดวิชาสถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา [videorecording] = Statistics, Research and evaluation in education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย และการออกแบบการวิจัย | สมคิด พรมจุ้ย.. การเขียนโครงการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย | ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์.. การใช้สถิติเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | สังวรณ์ งัดกระโทก.. การประเมินผลในชั้นเรียน | สุพักตร์ พิบูลย์.. บูรณาการการวิจัยการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | นลินี ณ นคร.. การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินทางการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: av STOU 20302 DVD-T 58/027 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2558]Other title: สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา | Statistics, Research and evaluation in education.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

6. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ = Introduction to research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | พรทิพย์ อุดมสิน.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | สำรวย กมลายุตต์.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | กาญจนา ใจกว้าง.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย | กฤติกา จิวาลักษณ์.. แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | นฤมล ปราชญโยธิน.. แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การกำหนดปัญหาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | พวา พันธุ์เมฆา.. การออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | สำรวย กมลายุตต์.. การใช้โปรแกรมสำเร็จในการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | กาญจนา ใจกว้าง.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ | สมสรวง พฤติกุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | สำรวย กมลายุตต์.. การวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์และการวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์และการวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนโครงการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนรายงานการวิจัยและบทความวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่และการนำผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13203 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | Introduction to research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

7. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ = Research and applied statistics in communication arts / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธนวดี บุญลือ.. ปรัชญาของการวิจัย | บุญเลิศ ศุภดิลก.. กระบวนการสร้างแนวคิดในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ | จันทนา ทองประยูร.. การออกแบบการวิจัย | จันทนา ทองประยูร.. ตัวแปร การวัด และเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การเลือกตัวอย่าง | อรสา ปานขาว.. การวิจัยเชิงสำรวจ | จันทนา ทองประยูร.. การวิจัยเชิงทดลอง | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอ้างอิง | พรทิพย์ ดีสมโชค.. การวิจัยเอกสาร | พรทิพย์ ดีสมโชค.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | พรทิพย์ ดีสมโชค.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ | กาญจนา วัธนสุนทร.. การวิจัยเชิงประเมินทางนิเทศศาสตร์ | พรทิพย์ พิมลสินธุ์.. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย | มาลี บุญศิริพันธ์.. กรณีศึกษาการวิจัยแบบผสมผสาน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 15712 GT 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ | การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ | Research and applied statistics in communication arts.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (10), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

8. รายงานการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / บุญศรี พรหมมาพันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by บุญศรี พรหมมาพันธุ์.

Call number: LG395.S85 ร6322 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2555Other title: การสังเคราะห์งานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: LG395.S85 ร6322 2555] (1).

9. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการสร้างเครื่องมือวิจัย = Development of a distance training packages on research instruments construction / โดย วรรณ์ดี แสงประทีปทอง, บุญศรี พรหมมาพันธุ์, สมคิด พรมจุ้ย.

by วรรณ์ดี แสงประทีปทอง. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์. | สมคิด พรมจุ้ย.

Call number: LC5808.T5S9 ว44 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555]Other title: การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการสร้างเครื่องมือวิจัย.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1). In transit (1).

10. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = Research in educational technology and communications / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. สามัญทัศน์เกี่ยวกับการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ.. ปัญหาการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ.. วรรณกรรมและเอกสารการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง.. เครื่องมือวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. สถิติเพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การวิจัยเอกสารทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. การวิจัยพรรณนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง.. การวิจัยเชิงทดลองทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | นิคม ทาแดง.. การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | มนตรี แย้มกสิกร.. การวิจัยคุณภาพทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การวิจัยเกี่ยวกับการจัดระบบและออกแบบระบบทางการศึกษา | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. การวิจัยพฤติกรรมและวิธีการทางการศึกษา | สารีพันธุ์ ศุภวรรณ.. การวิจัยพฤติกรรมและวิธีการทางการศึกษา | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. การวิจัยสื่อสารการศึกษา | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. การวิจัยสภาพแวดล้อมการจัดการและการประเมินทางการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การประยุกต์งานวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 27702 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555Other title: ชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

11. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา = Statistics, research and evaluation in education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เทียนฉาย กีระนันทน์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | จรัญ จันทลักขณา.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | เทียนฉาย กีระนันทน์.. การออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | สมคิด พรมจุ้ย.. การออกแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย | สรชัย พิศาลบุตร.. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | สรชัย พิศาลบุตร.. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การใช้สถิติเชิงบรรยายเพื่อการวิจัย | อุทุมพร จามรมาน.. การใช้สถิติเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา | ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์.. การใช้สถิติเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา | เทียนฉาย กีระนันทน์.. การเขียนรายงานการวิจัย | เตือนใจ เกตุษา.. การเขียนรายงานการวิจัย | สมบูรณ์ ชิตพงศ์.. ความรู้พื้นฐานด้านการวัดและประเมินทางการศึกษา | ศศิธร ชุตินันทกุล.. ความรู้พื้นฐานด้านการวัดและประเมินทางการศึกษา | อุทุมพร จามรมาน.. การประเมินผลในชั้นเรียน | สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.. การประเมินผลในชั้นเรียน | อุษาวดี จันทรสนธิ.. การประเมินผลในชั้นเรียน | สังวรณ์ งัดกระโทก.. การประเมินผลในชั้นเรียน | สมบูรณ์ ชิตพงศ์.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย | เตือนใจ เกตุษา.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย | โกวิท ประวาลพฤกษ์.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย | สมถวิล วิจิตรวรรณา.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย | โกวิท ประวาลพฤกษ์.. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย | นลินี ณ นคร,, 2504-. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย | สรชัย พิศาลบุตร.. การใช้สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัย | กาญจนา วัธนสุนทร.. การใช้สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัย | สุวิมล ว่องวาณิช.. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | กมล สุดประเสริฐ.. บูรณาการการวิจัย การวัด และประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | สังวรณ์ งัดกระโทก.. บูรณาการการวิจัย การวัด และประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | กมล สุดประเสริฐ.. การใช้ผลการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา | สุพักตร์ พิบูลย์.. การใช้ผลการวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 20302 T 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชา สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา | สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา | Statistics, research and evaluation in education.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (2), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (3), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (2). Damaged (2). In transit (1).

12. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ = Research and applied statistics for information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชุติมา สัจจานันท์.. การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์.. การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | สุพรรณี วราทร.. การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยประเมินผลทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์ | สำรวย กมลายุตต์.. การวิจัยเชิงพัฒนาระบบสารสนเทศ | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพรรณนาทางสารสนเทศศาสตร์ | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การใช้โปรแกรมสำเร็จวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอ้างอิงทางสารสนเทศศาสตร์ | น้ำทิพย์ วิภาวิน.. การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการจัดการสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์.. สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | กาญจนา ใจกว้าง.. การเผยแพร่งานวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อการจัดการสารสนเทศ | ชุติมา สัจจานันท์.. การกำหนดปัญหาการวิจัยและการปริทัศน์เอกสารและงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13722 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2). In transit (2).

13. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา = Educational research and statistics / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุภมาส อังศุโชติ.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา | สุพักตร์ พิบูลย์.. การวิจัยเชิงประเมิน | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | สังวรณ์ งัดกระโทก.. การออกแบบการวิจัย | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. การออกแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่าง | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การสร้างเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย | สมถวิล วิจิตรวรรณา.. การสร้างเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. การสร้างเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย | ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง.. การเก็บรวบรวมข้อมูล | ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์.. สถิติพรรณนา | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. สถิติพาราเมตริก 1 : การทดสอบค่าเฉลี่ย | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. สถิติพาราเมตริก 1 : การทดสอบค่าเฉลี่ย | นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.. สถิติพาราเมตริก 1 : การทดสอบค่าเฉลี่ย | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. สถิติพาราเมตริก 2 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ | กานดา พูนลาภทวี.. สถิติพาราเมตริก 2 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. สถิตินันพาราเมตริก | กาญจนา วัธนสุนทร.. การเขียนโครงการวิจัย | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. การเขียนโครงการวิจัย | เตือนใจ เกตุษา.. การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย | สมคิด พรมจุ้ย.. การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 24725 GT 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา | การวิจัยและสถิติทางการศึกษา | Educational research and statistics.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (11), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Checked out (1). Damaged (3).

14. ชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการสร้างเครื่องมือวิจัย / วรรณ์ดี แสงประทีปทอง, สมคิด พรมจุ้ย และบุญศรี พรหมมาพันธุ์.

by วรรณ์ดี แสงประทีปทอง. | สมคิด พรมจุ้ย. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.

Call number: LB1028 ว44 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โครงการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่อง การสร้างเครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

15. ซีดีมัลติมีเดียประจำชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ [electronic resource] = Introduction to research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชุติมา สัจจานันท์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | สมสรวง พฤติกุล.. กระบวนการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและการทดลอง | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. การประมวลผลและการนำเสนอข้อมูล | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น | นฤมล ปราชญโยธิน.. แนวคิดการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวางแผนและการออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | สมสรวง พฤติกุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์. | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: av STOU 13203 CDM-T 60/034 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: นนทบุรี : ศูนย์ผลิตภาพยนตร์และภาพถ่าย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา, 2552Other title: ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | Introduction to research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

16. ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ [sound recording] = Introduction to research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชุติมา สัจจานันท์.. ปฐมนิเทศชุดวิชา | นฤมล ปราชญโยธิน.. บทบาทและขอบเขตการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวางแผนและการออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | สมสรวง พฤติกุล.. การวิจัยเชิงประวัติหรือการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. วิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. วิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. วิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์. | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: av STOU 13203 CDA-T 52/012 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2550]Other title: การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | Introduction to research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (8), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (8), YL General Collection (8).

17. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต = Thesis / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by รังสรรค์ ประเสริฐศรี.. การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ฐปนรรต พรหมอินทร์.. ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. การเลือกปัญหาเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ | มานิต ศุทธสกุล.. การทบทวนวรรณกรรม | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.. การออกแบบวิจัย | รังสรรค์ ประเสริฐศรี.. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย | วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.. ตัวแปรและการวัด | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. การเก็บรวบรวมข้อมูล | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. สถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. สถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ | จุมพล หนิมพานิช.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยคอมพิวเตอร์ | รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์.. การรังสรรค์วิทยานิพนธ์ | รังสรรค์ ประเสริฐศรี.. การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 33798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | Thesis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 33798 GT] (3).

18. ประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ = Research and applied statistics in communication arts / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์.. แนวคิดการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ | บุญเลิศ ศุภดิลก.. กระบวนการสร้างแนวคิดในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ | บุญเลิศ ศุภดิลก.. การออกแบบการวิจัย | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การวัดและเครื่องมือการวิจัย | อรสา ปานขาว.. การวิจัยเชิงสำรวจ | จันทนา ทองประยูร.. การวิจัยเชิงทดลอง | พรทิพย์ พิมลสินธุ์.. เทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ | พรทิพย์ ดีสมโชค.. การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหา | ชุติมา สัจจานันท์.. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิจัยกรณีศึกษาและการวิจัยอนาคต | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิจัยกรณีศึกษาและการวิจัยอนาคต | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยประเมินผล | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. สถิติพรรณนา | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. สถิติอ้างอิง | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. สถิตินอนพาราเมตริก | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การประมวลผล วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลการวิจัย | พรทิพย์ ดีสมโชค.. การประมวลผล วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลการวิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 15702 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ | การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ | Research and applied statistics in communication arts.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (22), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (5), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 15702 GT] (4).
Damaged (8). In transit (1).

19. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ = Introduction to research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรทิพย์ อุดมสิน.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | สมคิด พรมจุ้ย.. กระบวนการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | สรชัย พิศาลบุตร.. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและการทดลอง | สรชัย พิศาลบุตร.. การประมวลผลและการนำเสนอข้อมูล | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น | นฤมล ปราชญโยธิน.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวางแผนและการออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | เกียรติภูมิ ชูเกียรติศิริ.. การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | สมสรวง พฤติกุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. การวิจัยเชิงประวัติและการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์. | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13203 T 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 [ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1].Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ | Introduction to research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13203 T 2547] (2).
Damaged (1). In transit (2).

20. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 = Thesis 1 / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุมาลี สังข์ศรี.. แนวคิดและกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ทางนิเทศศาสตร์ | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. แนวคิดและกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ทางนิเทศศาสตร์ | จันทนา ทองประยูร.. การกำหนดปัญหาวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและการสร้างกรอบแนวคิดในการทำวิทยานิพนธ์ทางนิเทศศาสตร์ | พรทิพย์ ดีสมโชค.. การกำหนดปัญหาวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและการสร้างกรอบแนวคิดในการทำวิทยานิพนธ์ทางนิเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การออกแบบการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ : การออกแบบประชากรกลุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล | จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.. การออกแบบการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ : การออกแบบการวัดตัวแปร และการเก็บรวบรวมข้อมูล | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การออกแบบการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ : การออกแบบการวัดตัวแปร และการเก็บรวบรวมข้อมูล | อรสา ปานขาว.. การเขียนและการนำเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ | ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์.. การเขียนและการนำเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 16798 GT1 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 | วิทยานิพนธ์ 1 | Thesis 1.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (3), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 16798 GT1] (1).
In transit (1).

21. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ = Thesis / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปัทมาพร เย็นบำรุง.. แนวคิดเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ | สมสรวง พฤติกุล.. รูปแบบวิทยานิพนธ์ละการอ้างอิง | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. หัวข้อวิทยานิพนธ์ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกรอบความคิดการวิจัย | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. การออกแบบการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนโครงการวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. การสร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | ทัศนา หาญพล.. การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์.. การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การแปลผลข้อมูลเชิงปริมาณในวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | สมสรวง พฤติกุล.. การแปลผลข้อมูลเชิงคุณภาพในวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนสรุปการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | ปัทมาพร เย็นบำรุง.. การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ทางสารสนเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 13798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ | วิทยานิพนธ์ | Thesis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (11), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (5), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (4). In transit (1).

22. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม = Thesis / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปรีชา คัมภีรปกรณ์.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | สิริวรรณ ศรีพหล.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | ปรีชา วิหคโต.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | สุรพร เสี้ยนสลาย.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | จิตตินันท์ เดชะคุปต์.. ขอบข่ายวิทยานิพนธ์และหัวเรื่องงิจัยการพัฒนาครอบครัวและสังคม | บุญเสริม หุตะแพทย์.. การกำหนดห้วข้อวิทยานิพนธ์และการทบทวนวรรณกรรมเพื่อการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย | อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม.. การกำหนดห้วข้อวิทยานิพนธ์และการทบทวนวรรณกรรมเพื่อการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย | ดุษฎี โยเหลา.. การออกแบบการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ด้านการพัฒนาครอบครัวและสังคม | ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร.. การออกแบบการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ด้านการพัฒนาครอบครัวและสังคม | สธญ ภู่คง.. การออกแบบการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ด้านการพัฒนาครอบครัวและสังคม | ทัศนา ทองภักดี.. การออกแบบการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ด้านการพัฒนาครอบครัวและสังคม | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. การจัดทำข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การจัดทำข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ | พูนศิริ วัจนะภูมิ.. การจัดทำข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ | สุภมาส อังศุโชติ.. การพัฒฬนาเครื่องมือวิจัย | สุรพร เสี้ยนสลาย.. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ | ประพนธ์ เจียรกูล.. การนำเสนอและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. การสรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ | พูนศิริ วัจนะภูมิ.. การนำเสนอรูปเล่มวิยานิพนธ์ | ปัญญา หิรัญรัศมี.. การสอบปกป้อง การแก้ไขปรับปรุง และการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.

Call number: STOU 73798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545-46Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ | วิทยานิพนธ์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (2). Damaged (3).

23. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา = Thesis : Measurement and evaluation / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปรีชา คัมภีรปกรณ์.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | สิริวรรณ ศรีพหล.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | ปรีชา วิหคโต.. วิทยานิพนธ์และกระบวนการวิทยานิพนธ์ | สมคิด พรมจุ้ย.. โครงการวิทยานิพนธ์ทางการประเมิน | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและประเมิน | สุพักตร์ พิบูลย์.. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยและประเมิน | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลในงานวิจัยและประเมิน | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลในงานวิจัยและประเมิน | กาญจนา วัธนสุนทร.. การเขียนรายงานการวิจัยและประเมิน | สมคิด พรมจุ้ย.. การเขียนรายงานการวิจัยและประเมิน | ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต.. การสอบปกป้อง การปรับปรุงและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | สิริวรรณ ศรีพหล.. การสอบปกป้อง การปรับปรุงและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | วรรณา บัวเกิด.. การสอบปกป้อง การปรับปรุงและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | ศรีสุดา จริยากุล.. การสอบปกป้อง การปรับปรุงและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 24798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา | วิทยานิพนธ์ : แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา | Thesis : Measurement and evaluation.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (6), NK General Collection (2), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (2). Damaged (3).

24. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ = Research in information science / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บุญฑา วิศวไพศาล.. การวิจัยกับวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การกำหนดปัญหาการวิจัยและการปริทัศน์เอกสารและงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | สุจิตรา หังสพฤกษ์.. การออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. การออกแบบการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | สุพรรณี วราทร.. วิจัยเชิงประวัติทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. วิจัยเชิงคุณภาพทางสารสนเทศศาสตร์ | ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล.. วิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ | พวา พันธุ์เมฆา.. วิจัยเชิงสำรวจทางสารสนเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. วิจัยเชิงปฏิบัติการทางสารสนเทศศาสตร์ | คุณธัม วศินเกษม.. วิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์ | จันทิมา เขียวแก้ว.. วิจัยเชิงทดลองทางสารสนเทศศาสตร์ | สุจิน บุตรดีสุวรรณ.. วิจัยประเมินผลทางสารสนเทศศาสตร์ | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. คอมพิวเตอร์กับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. คอมพิวเตอร์กับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ประภาวดี สืบสนธิ์.. การเขียนและการประเมินโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ทัศนา หาญพล.. การเผยแพร่และการประยุกต์ผลการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. สถานภาพและทิศทางการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 13702 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | Research in information science.Availability: Items available for loan: LP General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4). Damaged (2).

25. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา = Educational research and statistics / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อุทุมพร จามรมาน.. การวิจัยทางการศึกษา | ประพนธ์ เจียรกูล.. การค้นคว้าวรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา | พิตร ทองชั้น.. การวางแผนการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล | ล้วน สายยศ.. ระเบียบวิธีทางสถิติบางประการเพื่อการวิจัย | กาญจนา วัธนสุนทร.. การวิจัยเชิงพรรณนา | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. การวิจัยเชิงทดลอง | สุภางค์ จันทวานิช.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การทดสอบค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วนประชากร | นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.. การทดสอบค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วนประชากร | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. การวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. สถิตินันพาราเมตริก | สุพักตร์ พิบูลย์.. การวิจัยเชิงประเมิน | สมคิด พรมจุ้ย.. เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง | กาญจนา วัธนสุนทร.. การเขียนโครงการวิจัย | เตือนใจ เกตุษา.. การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 24701 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา | การวิจัยและสถิติทางการศึกษา | Educational research and statistics.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (15), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (7), UD General Collection (8), YL General Collection (8). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 24701 GT] (2).
Damaged (2).

26. เอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจัย ทางส่งเสริมการเกษตร = Research methodology in agricultural extension / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรทิพย์ อุดมสิน.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | สมคิด พรมจุ้ย.. กระบวนการวิจัย | จินดา ขลิบทอง.. กระบวนการวิจัย | พรทิพย์ อุดมสิน.. การวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | นที ขลิบทอง.. การกำหนดปัญหาสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. การออกแบบและการเสนอโครงการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | นที ขลิบทอง.. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | พรชุลีย์ นิลวิเศษ.. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและการทดลอง | พรชุลีย์ นิลวิเศษ.. การวิจัยเชิงสำรวจ | สุนันท์ สีสังข์.. การวิจัยเชิงทดลอง | ศิริลักษณ์ ภูวดลไพโรจน์.. การวิจัยเชิงทดลอง | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล | สุนันท์ สีสังข์.. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น | สุนันท์ สีสังข์.. เทคนิคทางสถิติบางประการในการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | พรทิพย์ อุดมสิน.. การเขียนรายงานผลการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | ประจง สุดโต.. เทคนิคบางประการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การพัฒนาและแนวโน้มของการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | พิสมัย ชวลิตวงษ์พร.. การพัฒนาและแนวโน้มของการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 91415 T 2538 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงของปี 2525 )Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538Other title: ชุดวิชาวิธีการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | วิธีการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | Research methodology in agricultural extension.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

27. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัย ทางสารนิเทศศาสตร์ = Introduction to statistics and research in information science / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรทิพย์ อุดมสิน.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย | สมคิด พรมจุ้ย.. กระบวนการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | สรชัย พิศาลบุตร.. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและการทดลอง | สรชัย พิศาลบุตร.. การประมวลผลและการนำเสนอข้อมูล | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น | นฤมล ปราชญโยธิน.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | วิลัย อัคคอิชยา.. กระบวนการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | สมคิด พรมจุ้ย.. การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร.. การทดสอบไคสแควร์สำหรับการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์สำหรับการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเขียนโครงการวิจัย รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและรายงานการวิจัย ทางสารนิเทศศาสตร์ | ชุติมา สัจจานันท์.. การเผยแพร่ผลการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | ประภาวดี สืบสนธิ์.. สถานะและทิศทางการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | ประภาวดี สืบสนธิ์.. กรณีศึกษางานวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร.. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์สำหรับการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

Call number: STOU 13203 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | สถิติและการวิจัยทางสารนิเทศศาสตร์ | Introduction to statistics and research in information science.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), PB General Collection (4), UB General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 13203 T] (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter