Your search returned 7 results from 160161 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนและความพึงพอใจต่อการศึกษาในหลักสูตรของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ. = STOU Bachelor Graduates' perceived opinions on learning outcomes from teaching and learning approach and course satisfaction / โดย จันทนา ทองประยูร.

by จันทนา ทองประยูร.

Call number: LB2822.75 จ63 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2561.Other title: ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนและความพึงพอใจต่อการศึกษาในหลักสูตรของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ. | STOU Bachelor Graduates' perceived opinions on learning outcomes from teaching and learning approach and course satisfaction.Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), ODI General Collection (2).

2. รายงานการวิจัยเรื่องผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ ในระบบการเรียนการสอนทางไกลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = The effects of eBooks for distance learning of STOU Communication Arts Bachelor Students / โดย รองศาสตราจารย์จันทนา ทองประยูร.

by จันทนา ทองประยูร, ผู้วิจัย.

Call number: LB1044.88 จ64 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.Other title: ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ ในระบบการเรียนการสอนทางไกลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Effects of eBooks for distance learning of STOU Communication Arts Bachelor Students.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1).

3. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ = Research and applied statistics in communication arts / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธนวดี บุญลือ.. ปรัชญาของการวิจัย. | บุญเลิศ ศุภดิลก.. กระบวนการสร้างแนวคิดในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์. | จันทนา ทองประยูร.. การออกแบบการวิจัย. | จันทนา ทองประยูร.. ตัวแปร การวัด และเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ. | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การเลือกตัวอย่าง. | อรสา ปานขาว.. การวิจัยเชิงสำรวจ. | จันทนา ทองประยูร.. การวิจัยเชิงทดลอง. | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอ้างอิง. | พรทิพย์ ดีสมโชค.. การวิจัยเอกสาร. | พรทิพย์ ดีสมโชค.. การวิจัยเชิงคุณภาพ. | พรทิพย์ ดีสมโชค.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ. | กาญจนา วัธนสุนทร.. การวิจัยเชิงประเมินทางนิเทศศาสตร์. | พรทิพย์ พิมลสินธุ์.. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย. | มาลี บุญศิริพันธ์.. กรณีศึกษาการวิจัยแบบผสมผสาน. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 15712 GT 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ | การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ | Research and applied statistics in communication arts.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (10), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

4. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ = Research for communication arts / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by โมไนยพล รณเวช.. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยนิเทศศาสตร์. | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. หลักการและกระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์. | จันทนา ทองประยูร.. การกำหนดตัวแปรและการวัด. | บุญชาล ทองประยูร.. การเลือกตัวอย่าง. | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย. | สมถวิล วิจิตรวรรณา.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ. | พรทิพย์ ดีสมโชค.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ. | บุญเลิศ ศุภดิลก.. การวิจัยเชิงสำรวจ. | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การวิจัยเชิงสำรวจ. | จันทนา ทองประยูร.. การวิจัยเชิงทดลอง. | พรทิพย์ ดีสมโชค.. การวิเคราะห์เนื้อหา. | พรทิพย์ ดีสมโชค.. การวิจัยเชิงคุณภาพ. | อรสา ปานขาว.. การวิจัยประเมินผล. | อภิชญา อยู่ในธรรม.. การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่รายงานการวิจัย. | พัชนี เชยจรรยา.. การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยทางนิเทศศาสตร์. | คุณธัม วศินเกษม.. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์. | สุรชัย แนวประเสริฐ.. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 15335 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ | การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ | Research for communication arts.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 15335 T 2556] (1).
Damaged (1).

5. ประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ = Research and applied statistics in communication arts / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์.. แนวคิดการวิจัยทางนิเทศศาสตร์. | บุญเลิศ ศุภดิลก.. กระบวนการสร้างแนวคิดในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์. | บุญเลิศ ศุภดิลก.. การออกแบบการวิจัย. | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การวัดและเครื่องมือการวิจัย. | อรสา ปานขาว.. การวิจัยเชิงสำรวจ. | จันทนา ทองประยูร.. การวิจัยเชิงทดลอง. | พรทิพย์ พิมลสินธุ์.. เทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ. | พรทิพย์ ดีสมโชค.. การวิจัยเอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหา. | ชุติมา สัจจานันท์.. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิจัยกรณีศึกษาและการวิจัยอนาคต. | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การวิจัยกรณีศึกษาและการวิจัยอนาคต. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิจัยประเมินผล. | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. สถิติพรรณนา. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. สถิติอ้างอิง. | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. สถิตินอนพาราเมตริก. | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การประมวลผล วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลการวิจัย. | พรทิพย์ ดีสมโชค.. การประมวลผล วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลการวิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 15702 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ | การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ | Research and applied statistics in communication arts.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (22), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (5), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 15702 GT] (4).
Damaged (8). In transit (1).

6. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ = Research for communication arts / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บุญเลิศ ศุภดิลก.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางนิเทศศาสตร์. | วรพล พรหมิกบุตร.. หลักการและกระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์. | นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.. เครื่องมือวัดสำหรับการวิจัยทางนิเทศศาสตร์. | บุญชาล ทองประยูร.. การสุ่มตัวอย่าง. | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย. | บุญเลิศ ศุภดิลก.. การวิจัยเชิงสำรวจ. | จันทนา ทองประยูร.. การวิจัยเชิงทดลอง. | พรทิพย์ ดีสมโชค.. การวิเคราะห์เนื้อหา. | พรทิพย์ ดีสมโชค.. การวิจัยเชิงคุณภาพ. | วิเชียร เกตุสิงห์.. การวิเคราะห์ข้อมูล. | วิเชียร เกตุสิงห์.. การประยุกต์ใช้สถิติในการวิเคราะห์และวิจัยทางนิเทศศาสตร์. | อภิชญา อยู่ในธรรม.. การเขียนรายงานการวิจัย. | แอนนา จุมพลเสถียร.. แนวทางการวิจัยในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์. | พัชนี เชยจรรยา.. แนวทางการวิจัยในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์. | วรพล พรหมิกบุตร.. แนวทางการวิจัยในงานการสื่อสารมวลชน. | คุณธัม วศินเกษม.. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 15335 CCT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ | การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ | Research for communication arts.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (4), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (3). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 15335 CCT] (3).
In transit (3).

7. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 = Thesis 1 / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุมาลี สังข์ศรี.. แนวคิดและกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ทางนิเทศศาสตร์. | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. แนวคิดและกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ทางนิเทศศาสตร์. | จันทนา ทองประยูร.. การกำหนดปัญหาวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและการสร้างกรอบแนวคิดในการทำวิทยานิพนธ์ทางนิเทศศาสตร์. | พรทิพย์ ดีสมโชค.. การกำหนดปัญหาวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและการสร้างกรอบแนวคิดในการทำวิทยานิพนธ์ทางนิเทศศาสตร์. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การออกแบบการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ : การออกแบบประชากรกลุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล. | จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.. การออกแบบการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ : การออกแบบการวัดตัวแปร และการเก็บรวบรวมข้อมูล. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การออกแบบการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ : การออกแบบการวัดตัวแปร และการเก็บรวบรวมข้อมูล. | อรสา ปานขาว.. การเขียนและการนำเสนอโครงการวิทยานิพนธ์. | ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์.. การเขียนและการนำเสนอโครงการวิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 16798 GT1 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 | วิทยานิพนธ์ 1 | Thesis 1.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (3), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 16798 GT1] (1).
In transit (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter