Your search returned 13 results from 158918 records. Subscribe to this search

|
1. แนวการศึกษาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร = Research methodology and tools in system development for information and communication technology / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 99708 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563Other title: ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | Research methodology and tools in system development for information and communication technology.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

2. แนวการศึกษาชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม = Research methodology and statistics for industrial environment / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา. ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 59717 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: microfilm Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | Research methodology and statistics for industrial environment.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

3. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = Research in educational technology and communications / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. สามัญทัศน์การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. สามัญทัศน์การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. การวิจัยพรรณาและการวิจัยทดลองเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การวิจัยเอกสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การวิจัยเอกสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การวิจัยการจัดระบบและออกแบบระบบการศึกษา | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. การวิจัยพฤติกรรม และวิธีการทางการศึกษา | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. การวิจัยสื่อสารการศึกษา | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. การวิจัยสภาพแวดล้อม การจัดการและการประเมินทางการศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ.. ปัญหาการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ.. วรรณกรรมและเอกสารการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. สถิติเพื่อการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การเขียนรายงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การประยุกต์งานวิจัยและคุณธรรมจริยธรรมการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การประยุกต์งานวิจัยและคุณธรรมจริยธรรมการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 27702 GT 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | Research in educational technology and communications.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

4. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ = Marketing information system and marketing research and feasibility study / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศการตลาด การวิจัย การตลาดและการศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด | ภักดี มะนะเวศ.. ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด | ภักดี มะนะเวศ.. การเปลี่ยนแปลงของสารสนเทศอย่างมีนัยสำคัญกับการวางแผนการตลาด | อภิรดี สราญรมย์.. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตลาด | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยการตลาด | วิศนันท์ อุปรมัย.. การออกแบบการวิจัยการตลาด | ชูศักดิ์ ศิริรุ่งพันธ์.. การเก็บข้อมูลและการสุ่มตัวอย่าง | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. เครื่องมือวิจัยการตลาด | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. การประมวลผลและการวิจัยการตลาด | อโณทัย งามวิชัยกิจ.. ข้อเสนอการวิจัยและรายงานการวิจัย | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยการตลาด | วิชัย อริยะนันทกะ.. จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยการตลาด | ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์.. จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยการตลาด | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ.. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดและการปฏิบัติการ | ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์.. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินและประเด็นทางกฎหมาย | เชาว์ โรจนแสง.. สารสนเทศและการวิจัยเพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาด | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 32334 T 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ | ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ | Marketing information system and marketing research and feasibility study.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

5. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ = Marketing information system and marketing research and feasibility study / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 32334 W 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ | ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ | Marketing information system and marketing research and feasibility study.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

6. ประมวลสาระชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร = Research methodology and tools in system development for information and communication technology / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์.. หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ | วิภา เจริญภัณฑารักษ์.. การรวบรวมความต้องการและการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ | ปราโมทย์ ลือนาม.. การรวบรวมความต้องการและการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ | วราภรณ์ วิยานนท์.. การออกแบบระบบสารสนเทศ | ปราโมทย์ ลือนาม.. การออกแบบระบบสารสนเทศ | วราภรณ์ วิยานนท์.. การสร้างระบบสารสนเทศ | วิชาญ ทุมทอง.. เครื่องมือและการใช้เครื่องมือสำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศ | นุชชากร งามเสาวรส.. การทดสอบและการส่งมอบระบบสารสนเทศ | ภัทรสินี ภัทรโกศล.. กรณีศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศแนวทางเชิงวัตถุ | ภควรรณ ปักษี.. กรณีศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศแนวทางเชิงวัตถุ | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. หลักการบริหารโครงการด้านไอซีที | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. การดำเนินงานและเครื่องมือบริหารโครงการด้านไอซีที | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการและการพัฒนาระบบด้านไอซีที | ประกิต สังข์ป่า.. มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการและการพัฒนาระบบด้านไอซีที | บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์.. กรณีศึกษาการบริหารโครงการด้านไอซีที | วรัญญา ปุณณวัฒน์.. หลักการวิจัยด้านไอซีที | ณัฐเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน.. หลักการวิจัยด้านไอซีที | วรัญญา ปุณณวัฒน์.. การดำเนินการวิจัยด้านไอซีที | ณัฐเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน.. การดำเนินการวิจัยด้านไอซีที | ธนารักษ์ ธีระมั่นคง.. หลักการเขียนบทความวิจัย | กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ.. การนำเสนอบทความวิจัยด้านไอซีที | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. การนำเสนอบทความวิจัยด้านไอซีที | วิทูรย์ วงศ์อำมาตย์.. การนำเสนอบทความวิจัยด้านไอซีที | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 99708 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | Research methodology and tools in system development for information and communication technology.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

7. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ = Research in public administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ดำรงค์ วัฒนา.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. ประเภทการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การกำหนดหัวข้อ ปัญหา วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และสมมติฐานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เทียนฉาย กีระนันทน์.. การออกแบบการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การออกแบบการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | สมคิด พรมจุ้ย.. การออกแบบการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. เครื่องมือการวิจัยทางรัฐประศาสศาสตร์ | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง | กุญชร เจือตี๋.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ | เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ยุพิน วรสิริอมร.. การวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ยุพิน วรสิริอมร.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ | สุภาพ ฉัตราภรณ์.. การวิจัยแบบผสมผสานทางรัฐประศาสนศาสตร์ | รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์.. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ลักษณา ศิริวรรณ.. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | สุรพร เสี้ยนสลาย.. การประยุกต์ใช้แนวคิดและผลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 33304 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | Research in public administration.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Checked out (4). Damaged (2).

8. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ = Research in public administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 33304 W 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | Research in public administration.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2). Checked out (2). Damaged (1).

9. ประมวลสาระชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม = Research methodology and statistics for industrial environment / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กุลธิดา บรรจงศิริ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. การวางแผนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและสมมติฐานการวิจัย | พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์.. การออกแบบการวิจัย | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. การวิจัยเชิงปริมาณในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรกุล.. สถิตินอนพาราเมตริก | ดุสิต สุจิรารัตน์.. สถิติทางวิทยาการระบาดในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ.. การเลือกใช้สถิติสำหรับการวิจัย | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การเขียนและการเผยแพร่รายงานวิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 59717 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2661Other title: ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | Research methodology and statistics for industrial environment.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

10. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร = Research and statistics for agricultural extension and development / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 91723 GS 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | Research and statistics for agricultural extension and development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

11. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร = Research and statistics for agricultural extension and development / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จินดา ขลิบทอง.. แนวคิดการวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | สุรางค์ศรี วาเพชร.. แนวคิดการวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ดิเรก ฤกษ์หร่าย.. การกำหนดโจทย์และสมมติฐานการวิจัยการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | รุจ ศิริสัญลักษณ์.. การออกแบบการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. ตัวแปร ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | สุนันท์ สีสังข์.. การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. สถิติพรรนาเพื่อการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. สถิติอนุมานสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. การวิจัยเชิงปริมาณในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | นารีรัตน์ สีระสาร.. การวิจัยเชิงปริมาณในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิจัยเชิงคุณภาพในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. การวิจัยแบบผสมผสานในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | พลสราญ สราญรมย์.. การวิจัยแบบผสมผสานในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. การวิจัยเชิงประเมินในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ดิเรก ฤกษ์หร่าย.. การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. การจัดทำรายงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 91723 GT 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | Research and statistics for agricultural extension and development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

12. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน = Business research and financial planning and control / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรรณงาม อารยวุฒิ.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยทางธุรกิจ | สุรีย์ เข็มทอง.. คำถาม วัตถุประสงค์ สมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัย | จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.. การออกแบบวิจัยทางธุรกิจ | พรรณงาม อารยวุฒิ.. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางธุรกิจ | จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.. การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือการวิจัยทางธุรกิจ | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย | วรรณรพี บานชื่นวิจิตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอ้างอิง | ศรีธนา บุญญเศรษฐ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอ้างอิง | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. รายงานการวิจัย ปัญหาในการทำวิจัยทางธุรกิจและแนวทางแก้ไข | พรรณงาม อารยวุฒิ.. รายงานการวิจัย ปัญหาในการทำวิจัยทางธุรกิจและแนวทางแก้ไข | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมทางการเงิน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. เทคนิคการพยากรณ์ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน | พรรณนิภา รอดวรรณะ.. การวิเคราะห์งบการเงิน | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การวางแผนและควบคุมรายได้และต้นทุน | กัลยานี ภาคอัต.. การวางแผนและควบคุมโครงการลงทุน | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การวางแผนและควบคุมการจัดหาเงินทุนระยะยาว | ธนพร สวรรค์พิทักษ์.. การวางแผนและควบคุมเงินทุนหมุนเวียน | นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ.. การจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 32454 T 2558 Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน | การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน | Business research and financial planning and control.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

13. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน = Business research and financial planning and control / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 32454 W 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน | การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน | Business research and financial planning and control.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter