Your search returned 12 results from 159042 records. Subscribe to this search

|
1. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา = Research in educational administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ทองอินทร์ วงศ์โสธร.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการบริหารการศึกษา | รัตนา ดวงแก้ว.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการบริหารการศึกษา | พิชิต ฤทธิ์จรูญ.. วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา | เก็จกนก เอื้อวงศ์.. วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา | สนธิรัก เทพเรณู.. การวิจัยเชิงนโยบาย | กุลชลี จงเจริญ.. การวิจัยเชิงนโยบาย | ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานนท์.. การวิจัยสถาบัน | กุลชลี จงเจริญ.. การวิจัยสถาบัน | จุมพล พูลภัทรชีวิน.. การวิจัยอนาคต | ปิยะชาติ โชคพิพัฒน์.. การวิจัยอนาคต | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม | พิชิต ฤทธิ์จรูญ.. การประเมินโครงการ | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | กุลชลี จงเจริญ.. การออกแบบและการวางแผนการวิจัย | นิตยา ภัสสรศิริ.. การออกแบบและการวางแผนการวิจัย | สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร.. เทคนิควิธีและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล | ปัญญา ธีระวิทยเลิศ.. เทคนิควิธีและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล | สุภมาส อังศุโชติ.. การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล | ผดุงชัย ภู่พัฒน์.. การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย | อัคพงศ์ สุขมาตย์.. การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย | รัตนา ดวงแก้ว.. การประเมินเชิงวิพากษ์คุณภาพงานวิจัยทางการบริหารการศึกษา | รัตนา ดวงแก้ว.. การประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา | สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์.. การวัดและประเมินการจัดการศึกษา | สมคิด พรมจุ้ย.. การวัดและประเมินการจัดการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 23721 GT 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการวิจัยการบริหารการศึกษา | การวิจัยการบริหารการศึกษา | Research in educational administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (3), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 23721 GT 2556] (1).
Damaged (2). In transit (3).

2. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา = Research in guidance and psychological counseling / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | อวยพร เรืองตระกูล.. การกำหนดปัญหาวิจัยและการออกแบบการวิจัย | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. การวิจัยเชิงพรรณนา | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. การวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยและพัฒนา | นิรนาท แสนสา.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ: สถิติบรรยายและสถิติพาราเมตริก | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. สถิตินันพาราเมตริก | ประดินันท์ อุปรมัย.. การวิจัยเกี่ยวกับบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูล เป็นรายบุคคล | เจียรนัย ทรงชัยกุล.. การวิจัยเกี่ยวกับบริการสนเทศ | วัชรี ทรัพย์มี.. การวิจัยเกี่ยวกับบริการปรึกษา | สมร ทองดี.. การวิจัยเกี่ยวกับบริการจัดวางตัวบุคคล | ปรีชา วิหคโต.. การวิจัยเกี่ยวกับบริการติดตามและประเมินผล | โกศล มีคุณ.. การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารและวิชาการทางการแนะแนว และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา | วัลภา สบายยิ่ง.. การประเมิน การเผยแพร่ และการใช้ประโยชน์งานวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 25712 GT 2554 Edition: (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา | การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา | Research in guidance and psychological counseling.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (2), YL General Collection (6). Damaged (3). In transit (4).

3. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา = Educational research and statistics / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุภมาส อังศุโชติ.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา | สุพักตร์ พิบูลย์.. การวิจัยเชิงประเมิน | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | สังวรณ์ งัดกระโทก.. การออกแบบการวิจัย | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. การออกแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่าง | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การสร้างเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย | สมถวิล วิจิตรวรรณา.. การสร้างเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. การสร้างเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย | ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง.. การเก็บรวบรวมข้อมูล | ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์.. สถิติพรรณนา | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. สถิติพาราเมตริก 1 : การทดสอบค่าเฉลี่ย | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. สถิติพาราเมตริก 1 : การทดสอบค่าเฉลี่ย | นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.. สถิติพาราเมตริก 1 : การทดสอบค่าเฉลี่ย | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. สถิติพาราเมตริก 2 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ | กานดา พูนลาภทวี.. สถิติพาราเมตริก 2 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. สถิตินันพาราเมตริก | กาญจนา วัธนสุนทร.. การเขียนโครงการวิจัย | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. การเขียนโครงการวิจัย | เตือนใจ เกตุษา.. การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย | สมคิด พรมจุ้ย.. การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 24725 GT 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา | การวิจัยและสถิติทางการศึกษา | Educational research and statistics.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (11), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Checked out (1). Damaged (3).

4. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน = Research in curriculum and instruction / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ประพนธ์ เจียรกูล.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน | อวยพร เรืองตระกูล.. การกำหนดปัญหาวิจัยและการออกแบบการวิจัย | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยและพัฒนา | สุวิมล ว่องวาณิช.. การวิจัยประเมินผล | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. การวิจัยเชิงพรรณนา | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | อุษาวดี จันทรสนธิ.. การรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ: สถิติบรรยายและสถิติพาราเมตริก | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. สถิตินันพาราเมตริก | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. เอกสารและการประเมินคุณภาพรายงานวิจัย | สังวรณ์ งัดกระโทก.. เอกสารและการประเมินคุณภาพรายงานวิจัย | ประพนธ์ เจียรกูล.. จรรยาบรรณนักวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. จรรยาบรรณนักวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 21701 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553Other title: ชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน | การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน | Research in curriculum and instruction.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (5), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 21701 GT] (2).
Damaged (1). In transit (1).

5. การวิจัยและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม / นงลักษณ์ วิรัชชัย, ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ, ศจีมาจ ณ วิเชียร.

by นงลักษณ์ วิรัชชัย. | ศจีมาจ ณ วิเชียร. | ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ. | สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม.

Call number: BJ1185.T5 น22 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2551Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. การวิจัยนำร่องการใช้ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา / นงลักษณ์ วิรัชชัย, บุบผา เมฆศรีทองคำ, ธีรวัฒน์ ฆะราช.

by นงลักษณ์ วิรัชชัย. | บุบผา เมฆศรีทองคำ. | ธีรวัฒน์ ฆะราช. | สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม.

Call number: BJ1185.T5 น24 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2551Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

7. แนวทางการวิจัยปฏิบัติการ : โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : สรุปจากผลการประชุมชี้แจงโครงการ 4 ภูมิภาค และการประชุมนักวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ / เลขา ปิยะอัจฉริยะ, นงลักษณ์ วิรัชชัย.

by เลขา ปิยะอัจฉริยะ. | นงลักษณ์ วิรัชชัย. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1028.24 ล86 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันแห่งชาติเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. รายงานการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา = A synthesis of research in education using meta-analysis and content analysis / นงลักษณ์ วิรัชชัย, สุวิมล ว่องวาณิช.

by นงลักษณ์ วิรัชชัย. | สุวิมล ว่องวาณิช.

Call number: LB1028 น24 2542 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, [2542?]Other title: การสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

9. โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย / นงลักษณ์ วิรัชชัย.

by นงลักษณ์ วิรัชชัย.

Call number: HA32 น2 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

10. การวิเคราะห์อภิมาน = Meta-analysis / นงลักษณ์ วิรัชชัย.

by นงลักษณ์ วิรัชชัย.

Call number: HA29.5.T5 น24 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. ชุดวิชาวิจัยทางการศึกษานอกโรงเรียน / กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ.

by อุ่นตา นพคุณ. การวิจัยกับการศึกษานอกโรงเรียน | ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์. การเลือกปัญหาและการกำหนดปัญหาวิจัย | สุวิมล ว่องวาณิช. ตัวแปรในการวิจัยทางการศึกษา | นงลักษณ์ วิรัชชัย. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย | ปาน กิมปี. การเขียนโครงการวิจัย | พรทิพย์ กล้ารบ. การวางแผนและการเขียนโครงการวิจัย | อลิศรา ชูชาติ. การวิจัยเชิงคุณภาพ | อลิศรา ชูชาติ. การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม | สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.. ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา | ศิริชัย กาญจนวาสี. การออกแบบการวิจัย | สมคิด พรมจุ้ย. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | วรรณา ปูรณโชติ. การวิเคราะห์ข้อมูล | สุพักตร์ พิบูลย์. การเขียนรายงานการวิจัย | กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: LC45.8 T5 ช7 2538 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ประชาชน (แผนกการพิมพ์), 2538Availability: Items available for loan: NR General Collection (12), ODI General Collection (12).

12. ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Lisrel) : สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย ทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ / นงลักษณ์ วิรัชชัย.

by นงลักษณ์ วิรัชชัย.

Call number: HA32 น2 2537 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537Other title: สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรม.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), UB General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter