Your search returned 9 results from 159042 records. Subscribe to this search

|
1. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย = Research for nonformal and informal education development / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุภมาส อังศุโชติ.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา | อวยพร เรืองตระกูล.. การกำหนดปัญหาวิจัยและการออกแบบการวิจัย | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ | สมถวิล วิจิตรวรรณา.. ระเบียบวิธีทางสถิติและการรวบรวมข้อมูล | สุมาลี สังข์ศรี.. การวิจัยกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | วิรุฬห์ นิลโมจน์.. การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | วิรุฬห์ นิลโมจน์.. การวางแผนและการดำเนินการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์.. การวางแผนและการดำเนินการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | อาชัญญา รัตนอุบล.. การวิจัยเชิงพรรณนาในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | วิกร ตัณฑวุฑโฒ.. การวิจัยเชิงทดลองในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | วรัทยา ธรรมกิตติภพ.. การวิจัยเชิงทดลองในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | สารีพันธุ์ ศุภวรรณ.. การวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ปาน กิมปี.. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์.. การวิจัยเชิงประเมินในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ปาน กิมปี.. การวิจัยและพัฒนาในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์.. การวิจัยและพัฒนาในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | สุมาลี สังข์ศรี.. การเขียนรายงาน บทความและการประเมินงานวิจัยทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล.. การเขียนรายงาน บทความและการประเมินงานวิจัยทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 26708 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2554-2555]Other title: ชุดวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

2. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา = Educational research and statistics / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุภมาส อังศุโชติ.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา | สุพักตร์ พิบูลย์.. การวิจัยเชิงประเมิน | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | สังวรณ์ งัดกระโทก.. การออกแบบการวิจัย | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. การออกแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่าง | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์.. การสร้างเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย | สมถวิล วิจิตรวรรณา.. การสร้างเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัย | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. การสร้างเครื่องมือวัดด้านทักษะพิสัย | ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง.. การเก็บรวบรวมข้อมูล | ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์.. สถิติพรรณนา | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. สถิติพาราเมตริก 1 : การทดสอบค่าเฉลี่ย | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. สถิติพาราเมตริก 1 : การทดสอบค่าเฉลี่ย | นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.. สถิติพาราเมตริก 1 : การทดสอบค่าเฉลี่ย | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. สถิติพาราเมตริก 2 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ | กานดา พูนลาภทวี.. สถิติพาราเมตริก 2 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. สถิตินันพาราเมตริก | กาญจนา วัธนสุนทร.. การเขียนโครงการวิจัย | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. การเขียนโครงการวิจัย | เตือนใจ เกตุษา.. การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย | สมคิด พรมจุ้ย.. การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 24725 GT 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา | การวิจัยและสถิติทางการศึกษา | Educational research and statistics.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (11), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Checked out (1). Damaged (3).

3. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน = Research in curriculum and instruction / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ประพนธ์ เจียรกูล.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน | อวยพร เรืองตระกูล.. การกำหนดปัญหาวิจัยและการออกแบบการวิจัย | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยและพัฒนา | สุวิมล ว่องวาณิช.. การวิจัยประเมินผล | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. การวิจัยเชิงพรรณนา | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | อุษาวดี จันทรสนธิ.. การรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ: สถิติบรรยายและสถิติพาราเมตริก | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. สถิตินันพาราเมตริก | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. เอกสารและการประเมินคุณภาพรายงานวิจัย | สังวรณ์ งัดกระโทก.. เอกสารและการประเมินคุณภาพรายงานวิจัย | ประพนธ์ เจียรกูล.. จรรยาบรรณนักวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. จรรยาบรรณนักวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 21701 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553Other title: ชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน | การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน | Research in curriculum and instruction.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (5), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 21701 GT] (2).
Damaged (1). In transit (1).

4. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจัยสำหรับครู / โดย กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล ... [และคนอื่น ๆ].

by กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.

Call number: HA29.5 T5 ร63 2553 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2553Other title: การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้สถิติเพื่อการวิจัยสำหรับครู.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1).

5. ประมวลสาระชุดวิชาการประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน = Evaluation and research for instruction development / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วิรัช วรรณรัตน์.. แนวคิดและหลักการในการวัดและประเมินผลการศึกษา | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. การวัดความรู้ความคิด | สุวิมล ว่องวาณิช.. การวัดทักษะและกระบวนการ | สมบูรณ์ ชิตพงศ์.. การวัดด้านเจตพิสัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ | จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.. การประเมินตามสภาพจริง | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์,, 2499-. การประเมินผลการเรียนและการรายงานผลการเรียน | ประพนธ์ เจียรกูล.. การประเมินผลการเรียนและการรายงานผลการเรียน | อุษาวดี จันทรสนธิ.. การประเมินผลการเรียนและการรายงานผลการเรียน | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์,, 2499-. การใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา | ประพนธ์ เจียรกูล.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา | ประพนธ์ เจียรกูล.. การดำเนินงานวิจัยทางการศึกษา | กาญจนา วัธนสุนทร.. การวิจัยเชิงพรรณา การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิงคุณภาพ | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. การวิจัยเชิงพรรณา การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิงคุณภาพ | สุภางค์ จันทวานิช.. การวิจัยเชิงพรรณา การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิงคุณภาพ | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล | อุษาวดี จันทรสนธิ.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยโดยใช้สถิติเชิงพรรณา | อุษาวดี จันทรสนธิ.. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. การวิจัยในชั้นเรียน | ประพนธ์ เจียรกูล.. การใช้ผลวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 20504 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: ชุดวิชาการประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | Evaluation and research for instruction development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (6), PB General Collection (7), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (5), YL General Collection (8). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 20504 GT] (1).
Checked out (2). Damaged (1). In transit (4).

6. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา = Educational research and statistics / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อุทุมพร จามรมาน.. การวิจัยทางการศึกษา | ประพนธ์ เจียรกูล.. การค้นคว้าวรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา | พิตร ทองชั้น.. การวางแผนการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล | ล้วน สายยศ.. ระเบียบวิธีทางสถิติบางประการเพื่อการวิจัย | กาญจนา วัธนสุนทร.. การวิจัยเชิงพรรณนา | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. การวิจัยเชิงทดลอง | สุภางค์ จันทวานิช.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การทดสอบค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วนประชากร | นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.. การทดสอบค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วนประชากร | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. การวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. สถิตินันพาราเมตริก | สุพักตร์ พิบูลย์.. การวิจัยเชิงประเมิน | สมคิด พรมจุ้ย.. เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง | กาญจนา วัธนสุนทร.. การเขียนโครงการวิจัย | เตือนใจ เกตุษา.. การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 24701 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา | การวิจัยและสถิติทางการศึกษา | Educational research and statistics.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (15), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (7), UD General Collection (8), YL General Collection (8). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 24701 GT] (2).
Damaged (2).

7. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ = Thesis / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.. การวิจัยทางธุรกิจ | ศิริชัย พงษ์วิชัย.. การออกแบบงานวิจัย | ทัศนีย์ ชาติไทย.. ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ | อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า.. การทบทวนวรรณกรรม | อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า.. การเขียนโครงการวิจัยทางธุรกิจ | กิ่งพร ทองใบ.. ประชากรและสิ่งตัวอย่าง | กิ่งพร ทองใบ.. ตัวแปรและการวัด | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. เครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.. การเก็บรวบรวมข้อมูล | สุจิตรา หังสพฤกษ์.. สถิติพรรณนา | สรชัย พิศาลบุตร.. สถิติพาราเมตริก | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. สถิตินอนพาราเมตริก | ศิริชัย พงษ์วิชัย.. การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ | ยุทธนา ธรรมเจริญ.. การเขียนรายงานการวิจัย | รังสรรค์ ประเสริฐศรี.. การประเมินและการปกป้องวิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: STOU 32798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ | วิทยานิพนธ์ | Thesis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (11), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Checked out (1). Damaged (3).

8. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = Thesis III educational technology and communications / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การเผยแพร่และประยุกต์ผลงานวิจัย ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ประศักดิ์ หอมสนิท.. การปกป้องวิทยานิพนธ์ | อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง.. การปกป้องวิทยานิพนธ์ | จันทร์พิมพ์ สายสมร.. การตีความ การสรุปผล การอภิปลายผล และข้อเสนอแนะการวิจัย | บุญเลิศ ส่องสว่าง.. การเขียนรายงานการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. การประเมิน การตรวจสอบ และการปรับปรุงงานวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ.. การประเมิน การตรวจสอบ และการปรับปรุงงานวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 27798 GT3 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | วิทยานิพนธ์ 3 แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

9. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสื่อสารมวลชน = Statistics and mass communication research / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นันทวัน สุชาโต.. การวิจัยสื่อสารมวลชน | พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร.. รูปแบบและระเบียบวิธีวิจัย | นันทวัน สุชาโต.. รูปแบบและระเบียบวิธีวิจัย | นันทวัน สุชาโต.. การออกแบบวิจัย | พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร.. การออกแบบวิจัย | เทียนฉาย กีระนันทน์.. ประเภทข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล | สรชัย พิศาลบุตร.. ประเภทข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย.. ประเภทข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ประเภทข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | ไทย ทิพย์สุวรรณกุล.. ประเภทข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร.. ประเภทข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | นันทวัน สุชาโต.. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย | เสริมชัย ชยมงคโล, พระภิกษุ.. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. การเลือกสิ่งตัวอย่างและความคลาดเคลื่อนทางสถิติ | ยงยุทธ รักษาศรี.. การประมวลผลข้อมูลเพื่อการวิจัย | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. สถิติพรรณนา | อำรุง จันทวานิช.. การทดสอบสมมติฐาน | อำรุง จันทวานิช.. การวิเคราะห์ความแปรปรวน | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. สหสัมพันธ์และการถดถอย | ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย.. สหสัมพันธ์และการถดถอย | สุภางค์ จันทวานิช.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | เสริมชัย ชยมงคโล, พระภิกษุ.. การสำรวจประชามติ | จรินทร์ เทศวานิช.. การเขียนรายงานวิจัย | พรทิพย์ วรกิจโภคาทร.. การเขียนรายงานวิจัย | นันทวัน สุชาโต.. ปัจจุบันและแนวโน้มของการวิจัยสื่อสาร มวลชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 15308 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยสื่อสารมวลชน | สถิติและการวิจัยสื่อสารมวลชน | Statistics and mass communication research.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (10), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter