Your search returned 135 results from 158869 records. Subscribe to this search

|
1. แนวการศึกษาชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา = Information and research in educational administration / บัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 23501 GS 2553 Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.Other title: ชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา | สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา | Information and research in educational administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

2. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน = Research in curriculum and instruction / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ประพนธ์ เจียรกูล.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน. | อวยพร เรืองตระกูล.. การกำหนดปัญหาวิจัยและการออกแบบการวิจัย. | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง. | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยและพัฒนา. | สุวิมล ว่องวาณิช.. การวิจัยประเมินผล. | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. การวิจัยเชิงพรรณนา. | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง. | อุษาวดี จันทรสนธิ.. การรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ. | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ. | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ: สถิติบรรยายและสถิติพาราเมตริก. | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. สถิตินันพาราเมตริก. | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. การวิจัยเชิงคุณภาพ. | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. เอกสารและการประเมินคุณภาพรายงานวิจัย. | สังวรณ์ งัดกระโทก.. เอกสารและการประเมินคุณภาพรายงานวิจัย. | ประพนธ์ เจียรกูล.. จรรยาบรรณนักวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. จรรยาบรรณนักวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 21701 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.Other title: ชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน | การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน | Research in curriculum and instruction.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (5), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 21701 GT] (2).
Damaged (1). In transit (1).

3. ประมวลสาระชุดวิชาสถิติและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม = Statistics and research methods for industrial environment / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กุลธิดา บรรจงศิริ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม. | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. การวางแผนการวิจัย. | นิตยา เพ็ญศิรินภา.. วรรณกรรมในการวิจัย. | สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์.. การวิจัยเชิงปริมาณในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม. | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม. | กุลธิดา บรรจงศิริ.. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม. | สุจิตรา หังสพฤกษ์.. เครื่องมือการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม. | สราวุธ สุธรรมสา.. ประชากรและการเลือกตัวอย่าง. | สุจิตรา หังสพฤกษ์.. สถิติในการวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม. | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. สถิติเชิงอนุมานในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม. | สุภมาส อังศุโชติ.. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร. | สังวรณ์ งัดกระโทก.. สถิติเชิงทดลอง. | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. สถิตินอนพาราเมตริก. | จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ.. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย. | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การเขียนรายงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 50705 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.Other title: ชุดวิชาสถิติและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม | Statistics and research methods for industrial environment.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 50705 GT] (1).
Damaged (1).

4. เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน = Business research and financial planning and control / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สรชัย พิศาลบุตร.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยทางธุรกิจ. | จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.. การออกแบบ การวางแผนและการปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจ. | พรรณงาม อารยวุฒิ.. การออกแบบ การวางแผนและการปฏิบัติการวิจัยทางธุรกิจ. | นงนภัส แก้วพลอย.. องค์กรด้านการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ. | จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.. องค์กรด้านการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ. | วรรณรพี บานชื่นวิจิตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย. | สรชัย พิศาลบุตร.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอ้างอิง. | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. การรายงานผลการวิจัยทางธุรกิจ. | พรรณงาม อารยวุฒิ.. ปัญหา อุปสรรค และตัวอย่างงานวิจัยทางธุรกิจ. | จรีรัตน์ อินทรจำนงค์.. ปัญหา อุปสรรค และตัวอย่างงานวิจัยทางธุรกิจ. | พรอนงค์ บุษราตระกูล.. แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุมทางการเงินและการประยุกต์ใช้งานวิจัยทางธุรกิจ. | นงนภัส แก้วพลอย.. เครื่องมือที่ใช้ในการพยากรณ์ทางการเงิน. | อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ.. เครื่องมือในการวางแผนและควบคุมทางการเงิน. | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การวางแผนและควบคุมกำไร รายได้ และค่าใช้จ่าย. | สุพัตรา มีสวรรค์.. การวางแผนและควบคุมสินทรัพย์หมุนเวียน. | วรรณี ชลนภาสถิตย์.. การวางแผนและควบคุมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน. | กัลยาณี ภาคอัต.. การวางแผนและควบคุมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน. | สุพัตรา มีสวรรค์.. การวางแผนและควบคุมหนี้สิน. | กัลยาณี ภาคอัต.. การวางแผนและควบคุมหนี้สิน. | พรอนงค์ บุษราตระกูล.. การวางแผนและควบคุมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 32454 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน | การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน | Business research and financial planning and control.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 32454 T] (1).
Damaged (1).

5. การวิจัยสำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน = Research for public librarians / โครงการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. โครงการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน.

Call number: Z669.7 ก64 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โครงการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.Other title: Research for public librarians.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Damaged (1).

6. รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตสื่อเสริมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = To produce basic mathematics supplementary media for students of Sukhothi Thammathirat Open University / โดย สาคร บุญดาว, อุษาวดี จันทรสนธิ.

by สาคร บุญดาว. | อุษาวดี จันทรสนธิ.

Call number: QA14.T5 ส62 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2552?]Other title: การผลิตสื่อเสริมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | To produce basic mathematics supplementary media for students of Sukhothi Thammathirat Open University.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Damaged (1).

7. แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 = Thesis 1 / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 95798 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 | วิทยานิพนธ์ 1 | Thesis 1.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

8. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 = Thesis 1 / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กิตติ วงส์พิเชษฐ.. แนวคิดและกระบวนการทำวิทยานิพนธ์. | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. แนวคิดและกระบวนการทำวิทยานิพนธ์. | กิตติ วงส์พิเชษฐ.. หัวข้อวิทยานิพนธ์ทางการจัดการทรัพยากรเกษตร. | ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ.. หัวข้อวิทยานิพนธ์ทางการจัดการทรัพยากรเกษตร. | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.. หัวข้อวิทยานิพนธ์ทางการจัดการทรัพยากรเกษตร. | ชัยวัฒน์ คงสม.. หัวข้อวิทยานิพนธ์ทางการจัดการทรัพยากรเกษตร. | อัจฉรา โพธิ์ดี.. หัวข้อวิทยานิพนธ์ทางการจัดการทรัพยากรเกษตร. | อัจฉรา โพธิ์ดี.. การทบทวนวรรณกรรมทางการจัดการทรัพยากรเกษตร. | สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.. การทบทวนวรรณกรรมทางการจัดการทรัพยากรเกษตร. | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์.. การทบทวนวรรณกรรมทางการจัดการทรัพยากรเกษตร. | มณฑิชา พุทซาคำ.. การทบทวนวรรณกรรมทางการจัดการทรัพยากรเกษตร. | สมเกียรติ จันทร์ไพแสง.. การทบทวนวรรณกรรมทางการจัดการทรัพยากรเกษตร. | มณฑิชา พุทซาคำ.. โครงการวิทยานิพนธ์. | สรชัย พิศาลบุตร.. การสร้างและตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัยเชิงสำรวจ. | ลัดดา พิศาลบุตร.. การสร้างและตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัยเชิงสำรวจ.

Call number: STOU 95798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 | วิทยานิพนธ์ 1 | Thesis 1.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

9. แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 = Thesis 2 / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 95798 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 | วิทยานิพนธ์ 2 | Thesis 2.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

10. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 = Thesis 3 / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชัยวัฒน์ คงสม.. การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในวิทยานิพนธ์. | สมเกียรติ จันทร์ไพแสง.. การเขียนวิทยานิพนธ์. | พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ.. การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์และการประเมินการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์. | กฤษณา รุ่งโรจน์.. การเผยแพร่วิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 95798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 | วิทยานิพนธ์ 3 | Thesis 3.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

11. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 = Thesis 2 / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชัฐพล สายะพันธ์.. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงสำรวจ. | บุญญฤทธิ์ มุ่งจองกลาง.. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. | สัจจา บรรจงศิริ.. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. | บุญญฤทธิ์ มุ่งจองกลาง.. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. | สัจจา บรรจงศิริ.. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. | ชยาพร วัฒนศิริ.. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงทดลอง. | หฤษฎี ภัทรดิลก.. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงทดลอง. | สมศักดิ์ ทองดีแท้.. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงทดลอง. | จิตติมา กันตนามัลลกุล.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ. | เสาวรส ใหญ่สว่าง.. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 95798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 | วิทยานิพนธ์ 2 | Thesis 2.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

12. ประมวลสาระชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา = Information and research in educational administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ประยูร ศรีประสาธน์.. สารสนเทศ การวิจัยกับการบริหารการศึกษา. | ธนิศ ภู่ศิริ.. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา. | นิตยา ภัสสรศิริ.. เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา. | เสน่ห์ จุ้ยโต.. เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา. | สมคิด สร้อยน้ำ.. เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา. | อรรณพ จีนะวัฒน์.. เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา. | ครรชิต มาลัยวงศ์.. สำนักงานอัตโนมัติ. | สำรวย กมลายุตต์.. สำนักงานอัตโนมัติ. | วรัญญา ปุณณวัฒน์.. สำนักงานอัตโนมัติ. | ปทีป เมธาคุณวุฒิ.. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา | สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร.. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา. | ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์.. กระบวนการวิจัยทางการบริหารการศึกษา. | ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์.. ประเภทของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา. | กาญจนา จันทร์ไทย.. การศึกษาและการสังเคราะห์วรรณกรรมเพื่อการวิจัย. | วิเชียร เกตุสิงห์.. การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการวิจัยการบริหารการศึกษา. | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อการวิจัยการบริหารการศึกษา. | เข็มทอง ศิริแสงเลิศ.. หลักการและแนวคิดในการประเมินโครงการ. | เข็มทอง ศิริแสงเลิศ.. เทคนิคในการประเมินโครงการ. | เข็มทอง ศิริแสงเลิศ.. การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา. | อรรณพ จีนะวัฒน์.. หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา | ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์.. การประยุกต์สารสนเทศและผลการวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา. | นิตยา ภัสสรศิริ.. การประยุกต์สารสนเทศและผลการวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 23501 GT 2552-2553 Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552-2553.Other title: ชุดวิชาสารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา | สารสนเทศและการวิจัยการบริหารการศึกษา | Information and research in educational administration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

13. รายงานการวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / ลัคนา พูลเจริญ.

by ลัคนา พูลเจริญ. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: LB2372.3 ล62 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Damaged (1).

14. แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1: แขนงวิชาไทยคดีศึกษา = Thesis 1 / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 12798 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 แขนงวิชาไทยคดีศึกษา | วิทยานิพนธ์ 1 แขนงวิชาไทยคดีศึกษา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

15. แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 : แขนงวิชาไทยคดีศึกษา = Thesis 2 / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 12798 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 แขนงวิชาไทยคดีศึกษา | วิทยานิพนธ์ 2 แขนงวิชาไทยคดีศึกษา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

16. แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 : แขนงวิชาไทยคดีศึกษา = Thesis 3 / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 12798 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 แขนงวิชาไทยคดีศึกษา | วิทยานิพนธ์ 3 แขนงวิชาไทยคดีศึกษา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

17. การวิจัยปฏิบัติการ = Action research / ธีรวุฒิ เอกะกุล.

by ธีรวุฒิ เอกะกุล.

Call number: LB1028.24 ธ64 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: อุบลราชธานี : ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป, 2551.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (3), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

18. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช.

by สุภางค์ จันทวานิช.

Call number: H62 ส746 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8 [ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา]Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Damaged (1).

19. รวมบทคัดย่อการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 = The 10th National Graduate Research Conference / สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ (ครั้งที่ 10 : 2551 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Z5055.T5S85 ก643 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักฯ, 2551.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2), SK General Collection (1). Items available for reference: CB General Collection [Call number: Z5055.T5S85 ก643 2551] (1), LP General Collection [Call number: Z5055.T5S85 ก643 2551] (1), NK General Collection [Call number: Z5055.T5S85 ก643 2551] (1), NR General Collection [Call number: Z5055.T5S85 ก643 2551] (1), NW General Collection [Call number: Z5055.T5S85 ก643 2551] (1), PB General Collection [Call number: Z5055.T5S85 ก643 2551] (1), SK General Collection [Call number: Z5055.T5S85 ก643 2551] (1), UB General Collection [Call number: Z5055.T5S85 ก643 2551] (1), UD General Collection [Call number: Z5055.T5S85 ก643 2551] (1), YL General Collection [Call number: Z5055.T5S85 ก643 2551] (1).
Damaged (1).

20. รายงานการวิจัย(ฉบับย่อ)เรื่องนนทบุรีศึกษา : ด้านการศึกษา = Nonthaburi studies : education / โดย สมคิด พรมจุ้ย ... [และคนอื่น ๆ].

by สมคิด พรมจุ้ย,, 2501- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: LB1028 ร646 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.Other title: นนทบุรีศึกษา : ด้านการศึกษา | Nonthaburi studies : education.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: LB1028 ร646 2551] (1).

21. เอกสารการเรียนรู้การทำวิจัยด้วยตนเอง / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: H62 อ72 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : สถาบัน, 2550.Other title: การเรียนรู้การทำวิจัยด้วยตนเอง.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

22. วิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ / สุนีย์ มัลลิกะมาลย์.

by สุนีย์ มัลลิกะมาลย์.

Call number: K85 ส73 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับพิมพ์เพิ่มเติม)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (3), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). In transit (2).

23. รายงานการวิจัยเรื่องความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = Workforce's expectations on special delivery unit of Sukhothai Thammathirat Open University / โดย วราภรณ์ ดำรงรัตน์.

by วราภรณ์ ดำรงรัตน์.

Call number: LG395.S85 ว46 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550?]Other title: Workforce's expectations on special delivery unit of Sukhothai Thammathirat Open University | ความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: LG395.S85 ว46 2550] (1).

24. รักษ์สุขภาพกับโครงการวิจัยสุขภาพ / โครงการวิจัยสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. โครงการวิจัยสุขภาพ.

Call number: RA440.85 ร62 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : โครงการ, [2550]Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: RA440.85 ร62 2550] (1).

25. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 = Thesis 3 / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กรรณิการ์ สุวรรณโคต.. การอภิปรายผลการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์. | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การแก้ไขปรับปรุงและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์. | พรทิพย์ เชิดชูพงศ์ล้ำ.. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การแก้ไขปรับปรุงและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์. | ศรีนวล สถิตวิทยานันท์.. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การแก้ไขปรับปรุงและการเผยแพร่วิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 51798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 | วิทยานิพนธ์ 3 | Thesis 3.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

26. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 : แขนงวิชาไทยคดีศึกษา = Thesis 1 / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มัลลิกา มัสอูดี.. การทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ทางไทยคดีศึกษา. | สุวิทย์ ไพทยวัฒน์.. การกำหนดหัวข้อและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางไทยคดีศึกษา. | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. การกำหนดหัวข้อและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางไทยคดีศึกษา. | สุภางค์ จันทวานิช.. การตั้งคำถามและการเลือกวิธีการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ทางไทยคดีศึกษา. | ปัณฉัตร หมอยาดี.. การตั้งคำถามและการเลือกวิธีการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ทางไทยคดีศึกษา. | ปิยนาถ บุนนาค.. กรอบแนวคิด ทฤษฎีในการทำวิทยานิพนธ์ทางไทยคดีศึกษา. | ปิยพัฒน์ บุนนาค.. กรอบแนวคิด ทฤษฎีในการทำวิทยานิพนธ์ทางไทยคดีศึกษา. | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. การเขียนโครงการวิทยานิพนธ์ทางไทยคดีศึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 12798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 | วิทยานิพนธ์ 1 | Thesis 1.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

27. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 : แขนงวิชาไทยคดีศึกษา = Thesis 2 / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุภมาส อังศุโชติ.. การพัฒนาเครื่องมือวิจัย. | สุรพร เสี้ยนสลาย.. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ. | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ. | ประพนธ์ เจียรกูล.. การนำเสนอและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 12798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 | วิทยานิพนธ์ 2 | Thesis 2.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

28. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 : แขนงวิชาไทยคดีศึกษา = Thesis 3 / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. หลักการเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ทางไทยคดีศึกษา. | มัลลิกา มัสอูดี.. การเขียนวิทยานิพนธ์ทางไทยคดีศึกษาตามแบบทั่วไป. | ปิยนาถ บุนนาค.. การเขียนวิทยานิพนธ์ทางไทยคดีศึกษาตามเนื้อหา. | ปิยพัฒน์ บุนนาค.. การเขียนวิทยานิพนธ์ทางไทยคดีศึกษาตามเนื้อหา. | สมเกียติ วัฒนาพงษากุล.. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ทางไทยคดีศึกษา. | อลิสา วานิชดี.. การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ทางไทยคดีศึกษา. | วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์.. การเผยแพร่วิทยานิพนธ์ทางไทยคดีศึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 12798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 3 | วิทยานิพนธ์ 3 | Thesis 3.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

29. หลักการพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย / ธานี วรภัทร์.

by ธานี วรภัทร์.

Call number: K85 ธ63ห 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญชน, 2550.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (3), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

30. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ = Research methodology and information technology for economic studies / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: STOU 60434 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.Other title: ชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ | วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ | Research methodology and information technology for economic studies.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 60434 W] (1).

31. รายงานการวิจัย(ฉบับย่อ)เรื่องการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อบริการและสนับสนุนผู้เรียนภาษาอังกฤษในระบบทางไกล = The development of a communication model for supporting distance learners of english / โดย โสฬศา สาตพร.

by โสฬศา สาตพร.

Call number: LB1033.5 ส95 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.Other title: Development of a communication model for supporting distance learners of english | การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อบริการและสนับสนุนผู้เรียนภาษาอังกฤษในระบบทางไกล.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: LB1033.5 ส95 2549] (1).

32. ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตา.

by ชาย โพธิสิตา.

Call number: H62 ช64 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549.Other title: การวิจัยเชิงคุณภาพ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (3), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

33. รายงานการวิจัยเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าด้วยเทคนิคการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการใช้ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน = Prevention of corruption in the governmental departments or in the equivalence through good governance and corruption possibility index / โดย ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

Call number: JQ1745.A55C6 ธ64 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี. : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2549.Other title: การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าด้วยเทคนิคการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการใช้ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน | Prevention of corruption in the governmental departments or in the equivalence through good governance and corruption possibility index.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: JQ1745.A55C6 ธ64 2549] (1).

34. การวิจัยในชั้นเรียน = Classroom research / นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.

by นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.

Call number: LB1028.24 น54 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: LB1028.24 น54 2549] (1).

35. ประมวลสาระชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ = Statistics and research for cooperatives / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by โอภาวดี เข็มทอง.. ที่มาและการเตรียมการวิจัยทางสหกรณ์. | กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ.. การดำเนินงานวิจัยทางสหกรณ์. | โอภาวดี เข็มทอง.. การดำเนินงานวิจัยทางสหกรณ์. | ปัญญา หิรัญรัศมี.. การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่รายงานการวิจัยสหกรณ์. | กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและสถิติสำหรับการวิจัยทางสหกรณ์. | อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและสถิติสำหรับการวิจัยทางสหกรณ์. | ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย.. สถิติพาราเมตริกและนอนพาราเมตริกเพื่อการวิจัยสหกรณ์. | ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย.. สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยเพื่อการพิสูจน์สมมติฐานการวิจัยสหกรณ์. | ลัดดา พิศาลบุตร.. การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ไคสแควร์ในการวิจัยทางสหกรณ์. | วศธร ชุติภิญโญ.. การวิจัยสหกรณ์ด้านการบัญชี. | นภมณี เตพละกุล.. การวิจัยสหกรณ์ด้านการเงิน. | ปัญญา หิรัญรัศมี.. การวิจัยสหกรณ์ด้านการบริหาร. | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. การวิจัยสหกรณ์ด้านการบริหาร. | เชาว์ โรจนแสง.. การวิจัยสหกรณ์ด้านการตลาดในประเทศ. | สมเกียรติ ฉายโช้น.. การวิจัยสหกรณ์ด้านการตลาดในประเทศ. | เชาว์ โรจนแสง.. การวิจัยสหกรณ์ด้านการตลาดต่างประเทศ. | สมเกียรติ ฉายโช้น.. การวิจัยสหกรณ์ด้านการตลาดต่างประเทศ. | วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์.. การวิจัยสหกรณ์ด้านการผลิตสินค้า. | สมภพ ตติยาภรณ์.. การวิจัยสหกรณ์ด้านทรัพยากรมนุษย์. | สมเกียรติ ฉายโช้น.. การวิจัยสหกรณ์ด้านการบริการ. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 92703 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ | สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ | Statistics and research for cooperatives.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 92703 GT] (3).

36. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยด้านไทยคดีศึกษา = Research methodology in Thai studies / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ปัณฉัตร สินธุสอาด.. การศึกษาเกี่ยวกับไทยคดีศึกษา. | สุนทรี วิทยานารถไพศาล.. การศึกษาเกี่ยวกับไทยคดีศึกษา. | ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์.. การค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาวบ้าน. | สุวิทย์ ไพทยวัฒน์.. การค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาวบ้าน. | สุนทรี วิทยานารถไพศาล.. การค้นคว้าวิจัยด้านสุขภาพอนามัย. | เกษม จันทร์แก้ว.. การค้นคว้าวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ. | จิตรา วีรบุรีนนท์.. การศึกษาวิจัยสังคมไทย. | ปิยนาถ บุนนาค.. การค้นคว้าวิจัยด้านการเมือง. | บรรจบ บรรณรุจิ.. การค้นคว้าวิจัยด้านความเชื่อ ศาสนา และพิธีกรรม. | สุวิทย์ ไพทยวัฒน์.. การค้นคว้าวิจัยด้านเศรษฐกิจ. | ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น.. การค้นคว้าวิจัยด้านเศรษฐกิจ. | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. การค้นคว้าวิจัยด้านภาษาและวรรณกรรมไทย. | ไพฑูรย์ มีกุศล.. การค้นคว้าวิจัยด้านการศึกษาและการแสวงหาความรู้. | วัฒนะ จูฑะวิภาต.. การค้นคว้าวิจัยด้านศิลปกรรม. | ยุรารัตน์ พันธุ์ยุรา.. การค้นคว้าวิจัยด้านศิลปกรรม. | วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์.. การค้นคว้าวิจัยด้านอาหาร การแต่งกาย และหัตถกรรม. | จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์.. การค้นคว้าวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติ. | มัลลิกา มัสอูดี.. การค้นคว้าวิจัยด้านประวัติศาสตร์. | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. การค้นคว้าวิจัยตามความสนใจ. | สุวิทย์ ไพทยวัฒน์.. การค้นคว้าวิจัยตามความสนใจ. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 12701 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.Other title: ชุดวิชาการวิจัยด้านไทยคดีศึกษา | การวิจัยด้านไทยคดีศึกษา | Research methodology in Thai studies.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 12701 GT] (3).

37. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยด้านไทยคดีศึกษา = Research methodology in Thai studies / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 12701 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.Other title: ชุดวิชาการวิจัยด้านไทยคดีศึกษา | การวิจัยด้านไทยคดีศึกษา | Research methodology in Thai studies.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 12701 GS] (1).

38. แนวการศึกษาชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ = Statistics and research for cooperatives / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 92703 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549-2550.Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ | สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ | Statistics and research for cooperative.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 92703 GS] (3).

39. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 = Thesis 1 / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ศรีนวล สถิตวิทยานันท์,, 2495-. กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ทางการพยาบาลและจริยธรรมในการทำวิทยานิพนธ์. | วิจิตร ศรีสุพรรณ.. ขอบข่ายวิทยานิพนธ์ทางการพยาบาลและแหล่งทุน. | วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล.. ขอบข่ายวิทยานิพนธ์ทางการพยาบาลและแหล่งทุน. | กรรณิการ์ สุวรรณโคต.. การกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัยทางการพยาบาล. | บุญทิพย์ สิริธรังศรี.. การออกแบบกบารวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ทางการพยาบาล. | นลินี ณ นคร,, 2504-. การออกแบบกบารวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ทางการพยาบาล. | วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล.. เครื่องมือเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางการพยาบาล. | วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม.. เครื่องมือเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางการพยาบาล. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 51798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 | วิทยานิพนธ์ 1 | Thesis 1.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 51798 GT] (1).

40. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยทางการพยาบาล สารสนเทศและสถิติ = Nursing research, nursing informatics and statistics / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 51701 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางการพยาบาล สารสนเทศและสถิติ | การวิจัยทางการพยาบาล สารสนเทศและสถิติ | Nursing research, nursing informatics and statistics.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 51701 GS] (1).

41. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 = Thesis 2 / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มุกดา หนุ่ยศรี.. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์. | ยุวดี ฤาชา.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณในการทำวิทยานิพนธ์. | ปาริชาติ กู๊ช.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณในการทำวิทยานิพนธ์. | วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล.. การนำเสนอผลการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์. | มณี อาภานันทิกุล.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในการทำวิทยานิพนธ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 51798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 | วิทยานิพนธ์ 2 | Thesis 2.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 51798 GT] (1).

42. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการใช้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = The study of STOU students' satisfaction in using services provided by STOU Regional Distance Education Center / โดย พัชราพร ปาลสุข, จุฑารัตน์ นกแก้ว และพรนภา นวนมะณี.

by พัชราพร ปาลสุข. | จุฑารัตน์ นกแก้ว,, 2507- | พรนภา นวนมะณี,, 2517-

Call number: LG395 S85 พ622 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548?]Other title: การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการใช้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: LG395 S85 พ622 2548] (1).

43. แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ = Research and applied statistics in communication arts / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 15702 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ | การวิจัยและสถิติประยุกต์ทางนิเทศศาสตร์ | Research and applied statistics in communication arts.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 15702 GS] (1).

44. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต = Thesis / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by รังสรรค์ ประเสริฐศรี.. การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. | ฐปนรรต พรหมอินทร์.. ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์. | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. การเลือกปัญหาเพื่อการทำวิทยานิพนธ์. | มานิต ศุทธสกุล.. การทบทวนวรรณกรรม. | ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร.. การออกแบบวิจัย. | รังสรรค์ ประเสริฐศรี.. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย. | วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.. ตัวแปรและการวัด. | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ. | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. การเก็บรวบรวมข้อมูล. | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. สถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. สถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ. | จุมพล หนิมพานิช.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ. | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยคอมพิวเตอร์. | รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์.. การรังสรรค์วิทยานิพนธ์. | รังสรรค์ ประเสริฐศรี.. การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 33798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | Thesis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 33798 GT] (3).

45. แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต = Thesis / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 33798 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | Thesis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 33798 GS] (3).

46. เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่คัดสรร ประจำปี 2548 วันที่ 6-7 กันยายน 2548 ณ ห้องประชุม อาคารสัมมนา 1 และอาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by การประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่คัดสรร (2548 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: LG395 S85 ก67อ7 2548 Material type: Text Text; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: LG395 S85 ก67อ7 2548] (5).

47. การวิจัย : จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้าย / กาญจนา แก้วเทพ.

by กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: H62 ก622 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (3), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

48. เอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ = Research methodology and information technology for economic studies / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จรินทร์ เทศวานิช.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย. | สมบัติ พันธวิศิษฏ์.. การกำหนดประเด็นปัญหาและกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัย. | อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์.. การทบทวนวรรณกรรม. | ณัฏฐพร พิมพายน.. การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. | เพ็ญศิริ ศิวิโรจน์.. การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. | รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์.. การออบแบบการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัย. | รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์.. ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง. | สมถวิล วิจิตรวรรณา.. การวัดตัวแปรและการเลือกใช้สถิติ. | สมถวิล วิจิตรวรรณา.. การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย. | อรรฆย์คณา แย้มนวล.. การประมวลผล การวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูล. | จรินทร์ เทศวานิช.. การรายงานผลการวิจัยและการประยุกต์ใช้งานวิจัย. | ณัฏฐพร พิมพายน.. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. | สำรวย กมลายุตต์.. การประยุกต์ซอฟต์แวร์สถิติ และเศรษฐมิติในงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์. | สำรวย กมลายุตต์.. ซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงปริมาณในการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์. | อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์.. ความก้าวหน้าจากงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์. | อรรฆย์คณา แย้มนวล.. กรณีศึกษางานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์. | อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์.. กรณีศึกษางานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Call number: STOU 60434 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.Other title: ชุดวิชาวิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ | การวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ | Research methodology and information technology for economic studies.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 60434 T] (2).

49. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางการพยาบาล สารสนเทศและสถิติ = Nursing research, nursing informatics and statistics / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม.. การวิจัยเชิงปริมาณ. | วงเดือน ปั้นดี.. สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการทดสอบข้อสมมุติเบื้องต้นของการใช้สถิติ. | ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ.. สถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างของข้อมูล. | มุกดา ตันชัย.. สถิติที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูล. | วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล.. สถิติไม่อิงพารามิเตอร์. | เดชาวุธ นิตยสุทธิ.. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว 1. | วรรณภา ประไพพานิช.. ระบบสารสนเทศกับการพยาบาล. | สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล. | พรศรี ศรีอัษฎาพร.. การออกแบบการวิจัยทางการพยาบาล. | สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล.. การออกแบบการวิจัยทางการพยาบาล. | นิรัตน์ อิมามี.. เครื่องมือวิจัยทางการพยาบาล. | วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล.. การสุ่มตัวอย่างและการหาขนาดตัวอย่าง. | เดชาวุธ นิตยสุทธิ.. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว 2. | ศิริพร จิรวัฒน์กุล.. การวิจัยเชิงคุณภาพ. | สายพิณ เกษมกิจวัฒนา.. การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล. | ศรีนวล สถิตวิทยานันท์,, 2495-. การเขียนโครงการวิจัย รายงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการพยาบาล. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 51701 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางการพยาบาล สารสนเทศและสถิติ | การวิจัยทางการพยาบาล สารสนเทศและสถิติ | Nursing research, nursing informatics and statistics.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (16), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (6), UD General Collection (8), YL General Collection (8). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 51701 GT] (4).
In transit (2).

50. แนวการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ = Thesis / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 83798 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ [สาขาวิชารัฐศาสตร์] | วิทยานิพนธ์ [สาขาวิชารัฐศาสตร์] | Thesis [School of Political Science].Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter