Your search returned 11 results from 159059 records. Subscribe to this search

|
1. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช.

by สุภางค์ จันทวานิช.

Call number: H62 ส746 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8 [ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา]Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Damaged (1).

2. ประมวลสาระชุดวิชาการประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน = Evaluation and research for instruction development / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วิรัช วรรณรัตน์.. แนวคิดและหลักการในการวัดและประเมินผลการศึกษา | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. การวัดความรู้ความคิด | สุวิมล ว่องวาณิช.. การวัดทักษะและกระบวนการ | สมบูรณ์ ชิตพงศ์.. การวัดด้านเจตพิสัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ | จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.. การประเมินตามสภาพจริง | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์,, 2499-. การประเมินผลการเรียนและการรายงานผลการเรียน | ประพนธ์ เจียรกูล.. การประเมินผลการเรียนและการรายงานผลการเรียน | อุษาวดี จันทรสนธิ.. การประเมินผลการเรียนและการรายงานผลการเรียน | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์,, 2499-. การใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา | ประพนธ์ เจียรกูล.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา | ประพนธ์ เจียรกูล.. การดำเนินงานวิจัยทางการศึกษา | กาญจนา วัธนสุนทร.. การวิจัยเชิงพรรณา การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิงคุณภาพ | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. การวิจัยเชิงพรรณา การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิงคุณภาพ | สุภางค์ จันทวานิช.. การวิจัยเชิงพรรณา การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิงคุณภาพ | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล | อุษาวดี จันทรสนธิ.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยโดยใช้สถิติเชิงพรรณา | อุษาวดี จันทรสนธิ.. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. การวิจัยในชั้นเรียน | ประพนธ์ เจียรกูล.. การใช้ผลวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 20504 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: ชุดวิชาการประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | Evaluation and research for instruction development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (5), PB General Collection (7), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (5), YL General Collection (8). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 20504 GT] (1).
Checked out (3). Damaged (1). In transit (4).

3. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 : แขนงวิชาไทยคดีศึกษา = Thesis 1 / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มัลลิกา มัสอูดี.. การทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ทางไทยคดีศึกษา | สุวิทย์ ไพทยวัฒน์.. การกำหนดหัวข้อและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางไทยคดีศึกษา | สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.. การกำหนดหัวข้อและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางไทยคดีศึกษา | สุภางค์ จันทวานิช.. การตั้งคำถามและการเลือกวิธีการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ทางไทยคดีศึกษา | ปัณฉัตร หมอยาดี.. การตั้งคำถามและการเลือกวิธีการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ทางไทยคดีศึกษา | ปิยนาถ บุนนาค.. กรอบแนวคิด ทฤษฎีในการทำวิทยานิพนธ์ทางไทยคดีศึกษา | ปิยพัฒน์ บุนนาค.. กรอบแนวคิด ทฤษฎีในการทำวิทยานิพนธ์ทางไทยคดีศึกษา | ปรียา หิรัญประดิษฐ์.. การเขียนโครงการวิทยานิพนธ์ทางไทยคดีศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 12798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1 | วิทยานิพนธ์ 1 | Thesis 1.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

4. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช.

by สุภางค์ จันทวานิช.

Call number: H62 ส746 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546,(พิมพ์ซ้ำ 2549)Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (2), NW General Collection (1), ODI General Collection (3), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

5. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา = Educational research and statistics / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อุทุมพร จามรมาน.. การวิจัยทางการศึกษา | ประพนธ์ เจียรกูล.. การค้นคว้าวรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา | พิตร ทองชั้น.. การวางแผนการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล | ล้วน สายยศ.. ระเบียบวิธีทางสถิติบางประการเพื่อการวิจัย | กาญจนา วัธนสุนทร.. การวิจัยเชิงพรรณนา | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. การวิจัยเชิงทดลอง | สุภางค์ จันทวานิช.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การทดสอบค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วนประชากร | นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.. การทดสอบค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วนประชากร | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. การวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. สถิตินันพาราเมตริก | สุพักตร์ พิบูลย์.. การวิจัยเชิงประเมิน | สมคิด พรมจุ้ย.. เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง | กาญจนา วัธนสุนทร.. การเขียนโครงการวิจัย | เตือนใจ เกตุษา.. การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 24701 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Other title: ชุดวิชาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา | การวิจัยและสถิติทางการศึกษา | Educational research and statistics.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (15), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (7), UD General Collection (8), YL General Collection (8). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 24701 GT] (2).
Damaged (2).

6. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยทางการแนะแนว = Research in guidance / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อุทุมพร จามรมาน.. การวิจัยทางการศึกษา | ประพนธ์ เจียรกูล.. การค้นคว้าวรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา | พิตร ทองชั้น.. การวางแผนการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล | ล้วน สายยศ.. ระเบียบวิธีทางสถิติบางประการเพื่อการวิจัย | กาญจนา วัธนสุนทร.. การวิจัยเชิงพรรณนา | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. การวิจัยเชิงทดลอง | สุภางค์ จันทวานิช.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการแนะแนว | ประดินันท์ อุปรมัย.. การวิจัยเกี่ยวกับบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูล เป็นรายบุคคล | เจียรนัย ทรงชัยกุล.. การวิจัยเกี่ยวกับบริการสนเทศ | วัชรี ทรัพย์มี.. การวิจัยเกี่ยวกับบริการปรึกษา | สมร ทองดี.. การวิจัยเกี่ยวกับบริการจัดวางตัวบุคคล | ปรีชา วิหคโต.. การวิจัยเกี่ยวกับบริการติดตามและประเมินผล | รัญจวน คำวชิรพิทักษ์.. การวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือและกิจกรรมสำหรับการแนะแนว | โกศล มีคุณ.. การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารและวิชาการด้านการแนะแนว | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 25702 GT Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Other title: ชุดวิชาการวิจัยทางการแนะแนว | การวิจัยทางการแนะแนว | Research in guidance.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

7. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ = Research and development of nonformal education / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อุทุมพร จามรมาน.. การวิจัยทางการศึกษา | ประพนธ์ เจียรกูล.. การค้นคว้าวรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา | พิตร ทองชั้น.. การวางแผนการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล | ล้วน สายยศ.. ระเบียบวิธีทางสถิติบางประการเพื่อการวิจัย | กาญจนา วัธนสุนทร.. การวิจัยเชิงพรรณนา | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. การวิจัยเชิงทดลอง | สุภางค์ จันทวานิช.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | สุมาลี สังข์ศรี.. การวิจัยกับการศึกษานอกระบบ | ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ.. การวางแผนและการดำเนินการวิจัยการศึกษานอกระบบ | พิศเพลิน เขียวหวาน.. การวางแผนและการดำเนินการวิจัยการศึกษานอกระบบ | สาโรจน์ นิลดำ.. การนำเสนองานวิจัยและการประเมินงานวิจัยทางการศึกษานอกระบบ | บุญเลิศ ส่องสว่าง.. การนำเสนองานวิจัยและการประเมินงานวิจัยทางการศึกษานอกระบบ | อาชัญญา รัตนอุบล.. การวิจัยเชิงพรรณนากับการศึกษานอกระบบ | วิกร ตัณฑวุฑโฒ.. การวิจัยเชิงทดลองในการศึกษานอกระบบ | ปาน กิมปี.. การวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษานอกระบบ | ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์.. การวิจัยเชิงปฏิบัติในการศึกษานอกระบบ | ปาน กิมปี.. การวิจัยเชิงปฏิบัติในการศึกษานอกระบบ | ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์.. การวิจัยเชิงประเมินในการศึกษานอกระบบ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 26703 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Other title: ชุดวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ | การวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบ | Research and development of nonformal education.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (16), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (8), YL General Collection (8). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 26703 GT] (1).
Damaged (3).

8. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช.

by สุภางค์ จันทวานิช.

Call number: H62 ส72 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543,(พิมพ์ซ้ำ 2549)Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (1), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

9. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา = Research in educational technology and communication / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อุทุมพร จามรมาน.. การวิจัยทางการศึกษา | ประพนธ์ เจียรกูล.. การค้นคว้าวรรณกรรมเพื่อการวิจัยทางการศึกษา | พิตร ทองชั้น.. การวางแผนการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล | ล้วน สายยศ.. ระเบียบวิธีทางสถิติบางประการเพื่อการวิจัย | กาญจนา วัธนสุนทร.. การวิจัยเชิงพรรณนา | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. การวิจัยเชิงทดลอง | สุภางค์ จันทวานิช.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | เปรื่อง กุมุท.. แนวคิดการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | นิพนธ์ ศุขปรีดี.. การวิจัยด้านการบริหารและบริการทางเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ.. แนวคิดการวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | อุทุมพร จามรมาน.. การวิจัยระบบการเรียนการสอนและการฝึกอบรม | นิคม ทาแดง.. การวิจัยระบบสื่อการสอน | ปรีชา วิหคโต.. การวิจัยระบบสื่อการสอน | ปรีชา วิหคโต.. การวิจัยสื่อโสตทัศน์ | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การวิจัยสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การวิจัยสื่ออิเลกทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การวิจัยสื่ออิเลกทรอนิกส์และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. การประยุกต์งานวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 27701 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536Other title: ชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (3), LP General Collection (4), NK General Collection (3), NR General Collection (4), NW General Collection (8), ODI General Collection (16), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (7), UD General Collection (8), YL General Collection (8). Damaged (5).

10. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช.

by สุภางค์ จันทวานิช.

Call number: H62 ส72 2535 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

11. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยสื่อสารมวลชน = Statistics and mass communication research / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by นันทวัน สุชาโต.. การวิจัยสื่อสารมวลชน | พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร.. รูปแบบและระเบียบวิธีวิจัย | นันทวัน สุชาโต.. รูปแบบและระเบียบวิธีวิจัย | นันทวัน สุชาโต.. การออกแบบวิจัย | พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร.. การออกแบบวิจัย | เทียนฉาย กีระนันทน์.. ประเภทข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล | สรชัย พิศาลบุตร.. ประเภทข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย.. ประเภทข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. ประเภทข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | ไทย ทิพย์สุวรรณกุล.. ประเภทข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | พงษ์เทพ วรกิจโภคาทร.. ประเภทข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | นันทวัน สุชาโต.. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย | เสริมชัย ชยมงคโล, พระภิกษุ.. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. การเลือกสิ่งตัวอย่างและความคลาดเคลื่อนทางสถิติ | ยงยุทธ รักษาศรี.. การประมวลผลข้อมูลเพื่อการวิจัย | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. สถิติพรรณนา | อำรุง จันทวานิช.. การทดสอบสมมติฐาน | อำรุง จันทวานิช.. การวิเคราะห์ความแปรปรวน | ส่งศักดิ์ ทิตาราม.. สหสัมพันธ์และการถดถอย | ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย.. สหสัมพันธ์และการถดถอย | สุภางค์ จันทวานิช.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | เสริมชัย ชยมงคโล, พระภิกษุ.. การสำรวจประชามติ | จรินทร์ เทศวานิช.. การเขียนรายงานวิจัย | พรทิพย์ วรกิจโภคาทร.. การเขียนรายงานวิจัย | นันทวัน สุชาโต.. ปัจจุบันและแนวโน้มของการวิจัยสื่อสาร มวลชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 15308 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529Other title: ชุดวิชาสถิติและการวิจัยสื่อสารมวลชน | สถิติและการวิจัยสื่อสารมวลชน | Statistics and mass communication research.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (10), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter