Your search returned 3 results from 160180 records. Subscribe to this search

|
1. ประมวลสาระชุดวิชาวิทยานิพนธ์ = Thesis / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จินดา ขลิบทอง.. กระบวนการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร. | พรทิพย์ อุดมสิน.. หัวข้อวิทยานิพนธ์และการทบทวนวรรณกรรมเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร. | สิน พันธุ์พินิจ.. โครงการวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร. | รุจ ศิริสัญลักษณ์.. การออกแบบการวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ ทางส่งเสริมการเกษตร. | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. การสรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร. | ปัญญา หิรัญรัศมี.. การสอบปกป้อง การแก้ไขปรับปรุง และการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร. | สมจิต โยธะคง.. การสร้างเครื่องมือเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร. | รุจ ศิริสัญลักษณ์.. การสร้างเครื่องมือเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร. | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร. | สุนันท์ สีสังข์.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณในการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร. | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร. | พรชุลีย์ นิลวิเศษ.. การนำเสนอผลข้อมูลการวิจัยเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ทางส่งเสริมการเกษตร. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 91798 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.Other title: ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ | วิทยานิพนธ์ | Thesis.Availability: Items available for loan: CB General Collection (5), LP General Collection (6), NK General Collection (2), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (2). Damaged (3).

2. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร = Research for development in agricultural extension / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จินดา ขลิบทอง.. กระบวนการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร. | ภรณี ต่างวิวัฒน์.. ปัญหาและหัวข้อสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร. | พรทิพย์ อุดมสิน.. การทบทวนวรรณกรรมสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร. | รุจ ศิริสัญลักษณ์.. การออกแบบการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร. | สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.. การใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร. | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การวิจัยชุมชน. | วิริยะ ลิมปินันทน์.. การวิจัยระบบการทำฟาร์ม. | สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.. การวิจัยภูมิปัญญาชาวบ้าน. | ภณิดา มาประเสริฐ.. การวิจัยภูมิปัญญาชาวบ้าน. | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การวิจัยการมีส่วนร่วมทางส่งเสริมการเกษตร. | รุจ ศิริสัญลักษณ์.. การวิจัยเชิงทดลองทางส่งเสริมการเกษตร. | สุนันท์ สีสังข์.. การวิจัยการถ่ายทอดวิทยาการ. | อัจฉรา โพธิ์ดี.. การวิจัยธุรกิจการเกษตร. | บุญธรรม จิตต์อนันต์.. การวิจัยการบริหารการส่งเสริมการเกษตร. | อุทุมพร จามรมาน.. การวิจัยเชิงประเมินทางส่งเสริมการเกษตร. | ดิเรก ฤกษ์หร่าย.. การนำผลการวิจัยมาประยุกต์ในงานส่งเสริมการเกษตร. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 91704 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.Other title: ชุดวิชาการวิจัยเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร | การวิจัยเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร | Research for development in agricultural extension.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (4), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (4), YL General Collection (5). Damaged (3).

3. เอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจัย ทางส่งเสริมการเกษตร = Research methodology in agricultural extension / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรทิพย์ อุดมสิน.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย. | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. ความรู้พื้นฐานในการวิจัย. | สมคิด พรมจุ้ย.. กระบวนการวิจัย. | จินดา ขลิบทอง.. กระบวนการวิจัย. | พรทิพย์ อุดมสิน.. การวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร. | นที ขลิบทอง.. การกำหนดปัญหาสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร. | จินดา ขลิบทอง.. การออกแบบและการเสนอโครงการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร. | นที ขลิบทอง.. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย. | พรชุลีย์ นิลวิเศษ.. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจและการทดลอง. | พรชุลีย์ นิลวิเศษ.. การวิจัยเชิงสำรวจ. | สุนันท์ สีสังข์.. การวิจัยเชิงทดลอง. | ศิริลักษณ์ ภูวดลไพโรจน์.. การวิจัยเชิงทดลอง. | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล. | สุนันท์ สีสังข์.. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น. | สุนันท์ สีสังข์.. เทคนิคทางสถิติบางประการในการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร. | พรทิพย์ อุดมสิน.. การเขียนรายงานผลการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร. | ประจง สุดโต.. เทคนิคบางประการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล. | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ.. การพัฒนาและแนวโน้มของการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร. | พิสมัย ชวลิตวงษ์พร.. การพัฒนาและแนวโน้มของการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Call number: STOU 91415 T 2538 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงของปี 2525 )Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538.Other title: ชุดวิชาวิธีการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | วิธีการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร | Research methodology in agricultural extension.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter