Your search returned 136 results from 158692 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) ที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ : เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน / โดย สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ; คณะผู้วิจัย, ณัชติพงศ์ อูทอง, กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล, สุรินทร์ แหงมงาม.

by ณัชติพงศ์ อูทอง. | กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล. | สุรินทร์ แหงมงาม. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. สำนักสหกิจศึกษา.

Call number: LB1025.3 ร64 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ปทุมธานี] : สำนัก, 2558Other title: รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) ที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ : เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

2. รายงานผลการวิจัยและพัฒนาโครงการการนำรูปแบบการสอนตามแนว Constructivism (การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ) ไปสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูเครือข่ายที่สอนวิชาชีววิทยา โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 (ฉบับสรุป) / โดย ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์.

by ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์.

Call number: LB1028.38 ป67 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547Other title: การนำรูปแบบการสอนตามแนว Constructivism (การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ) ไปสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูเครือข่ายที่สอนวิชาชีววิทยา โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 (ฉบับสรุป).Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

3. รายงาน "การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ" (ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี / สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB1029.C55 ร69 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มครู/คณาจารย์ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

4. รายงาน "การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ" (ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB1029.C55 ร63 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มครู/คณาจารย์ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547Other title: รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5. รายงาน "การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ" (ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB1029.C55 ร68 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มครู/คณาจารย์ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547Other title: รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. รายงาน "การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ" (ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ / สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB1029.C55 ร64 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มครู/คณาจารย์ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547Other title: รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. รายงาน "การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ" (ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB1029.C55 ร66 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มครู/คณาจารย์ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547Other title: รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. รายงาน "การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ" (ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ / สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB1029.C55 ร692 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มครู/คณาจารย์ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547Other title: รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

9. รายงาน "การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ" (ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา / สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB1029.C55 ร67 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มครู/คณาจารย์ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547Other title: รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

10. รายงาน "การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ" (ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย / สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB1029.C55 ร643 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มครู/คณาจารย์ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547Other title: รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. รายงานการสังเคราะห์รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ(ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) สรุปรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB1029.C55 ร62 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มครู/คณาจารย์ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547Other title: สรุปรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

12. รายงาน "การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูต้นแบบ" (ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB1029.C55 ร65 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มครู/คณาจารย์ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547Other title: รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

13. ย้อนรอยสอน : บอกเล่าเรื่องราวและร่องรอยการสอนผสมผสานทฤษฎีการเรียนการสอน / ของชาตรี สำราญ.

by ชาตรี สำราญ. | มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.

Call number: LB1027 ช63 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2547Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (2), NW General Collection (2), PB General Collection (1), SK General Collection (1), YL General Collection (1).

14. นวัตกรรมการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ / สาโรช อังสุมาลิน.

by สาโรช อังสุมาลิน.

Call number: LB1025.2 ส692 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท์, 2546Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1).

15. การสร้างชุดฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ = Development of practice on child center for math teacher learning plan management / พีระวัฒน์ เศวตพัชร์.

by พีระวัฒน์ เศวตพัชร์,, 2503- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 พ646 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2546Other title: Development of practice on child center for math teacher learning plan management.Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UB General Collection (1), YL General Collection (1).

16. เทคนิคและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 / วัฒนาพร ระงับทุกข์.

by วัฒนาพร ระงับทุกข์.

Call number: LB1027.23 ว63 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2545Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UD General Collection (1).

17. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "สื่อพัฒนาความพร้อมชุดรถไฟอนุบาล และบ้านมหาสนุก" / โดย นันทิยา ศรีวิน ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by นันทิยา ศรีวิน. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 น65 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบ "สื่อพัฒนาความพร้อมชุดรถไฟอนุบาลและบ้านมหาสนุก".Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

18. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ปลูกวิญญาณล้านนา ให้ผู้เรียนศึกษา สะล้อ ซอ ซึง" / โดย กิจชัย ส่องเนตร ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by กิจชัย ส่องเนตร,, 2501- | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 ก63 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบปลูกวิญญาณล้านนาให้ผู้เรียนศึกษา สะล้อ ซอ ซึง.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

19. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การจัดประสบการณ์ EPA" / โดย สุมาลี ดาแก้ว ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สุมาลี ดาแก้ว. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 ส73 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบการจัดประสบการณ์ EPA..Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

20. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการกลุ่ม เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ให้มีความสุข" / โดย จรวยรัตน์ ขวัญรัมย์ ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by จรวยรัตน์ ขวัญรัมย์. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 จ44 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบ "กระบวนการกลุ่ม เล่นและเรียนคณิตศาสตร์ให้มีความสุข".Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

21. ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ร่วมกันสร้างความรู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข" / โดย สุภาภรณ์ แก่นทอง ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สุภาภรณ์ แก่นทอง. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 ส74 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การสอนแบบร่วมกันสร้างความรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข | การสอนแบบร่วมกันสร้างความรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

22. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "สื่อความรู้... สู่ชุมชน" / โดย นิตยา เนตรศักดิ์เกษม ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by นิตยา เนตรศักดิ์เกษม. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 น66 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบสื่อ.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

23. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ศูนย์สัมพันธ์ทักษะ" / โดย สมจิตร เสาร์ศรีจันทร์ ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สมจิตร เสาร์ศรีจันทร์,, 2493- | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 ส35 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบศูนย์.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

24. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "โครงงานวิทยาศาสตร์" / บุญมา วีระปรียากูร ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by บุญมา วีระปรียากูร. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 บ72 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์.Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), ODI General Collection (1).

25. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง" / อริยา กีรติชีวัน ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by อริยา กีรติชีวัน. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 อ46 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1).

26. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "มุ่งประสบการณ์" / พรรัตน์ วงศ์ปัน ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by พรรัตน์ วงศ์ปัน. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 พ67 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบมุ่งประสบการณ์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1).

27. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ทักษะกระบวนการกลุ่ม" / เมธาวรรณ แขมคำ ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by เมธาวรรณ แขมคำ. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 ม732 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

28. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์" / ดรรชนี ใจดี ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by ดรรชนี ใจดี. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 ด446 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UB General Collection (1).

29. ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การสอนให้คิด โดยใช้สถานการณ์ชีวิตจริง" / สุดาวรรณ ศุภเกษร ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สุดาวรรณ ศุภเกษร. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 ส735 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบ "การสอนให้คิด โดยใช้สถานการณ์ชีวิตจริง.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

30. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "โครงงาน" / พีระพล งามขุนทด ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by พีระพล งามขุนทด. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 พ664 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

31. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "รวม-แยก-รวม" / มานัส ปรีมนวงศ์ ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by มานัส ปรีมนวงศ์. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 ม65 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบรวม-แยก-รวม.Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (1).

32. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "เรียนปนเล่น" / เพลินจิต คนขยัน ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by เพลินจิต คนขยัน. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 พ73 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบ "เรียนปนเล่น".Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

33. ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การเรียนรู้พหุปัญญา โดยคละชั้น" / สุชีลา ขาวอิ่น ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สุชีลา ขาวอิ่น. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 ส77 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบ "การเรียนรู้พหุปัญญา โดยคละชั้น".Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

34. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การเรียนสังคมศึกษาอย่างมีความสุข" / สิริมา กลิ่นกุหลาบ ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สิริมา กลิ่นกุหลาบ. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 ส66 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบการเรียนสังคมศึกษาอย่างมีความสุข.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

35. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "แผนภูมิกิ่งไม้" / โดย ดรุณา พ่วงพิศ ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by ดรุณา พ่วงพิศ. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 ด73 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1).

36. ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ : กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "อิสระ" / โดย พจนารถ จิตคติ ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by พจนารถ จิตคติ. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 พ26 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบ "อิสระ".Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

37. ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ : กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การพัฒนาเต็มศักยภาพผู้เรียน" / โดย มยุรี ทับทิมหิน ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by มยุรี ทับทิมหิน. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 ม47 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบ "การพัฒนาเต็มศักยภาพผู้เรียน".Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

38. ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ : กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร" / โดย กุศยา แสงเดช ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by กุศยา แสงเดช. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 ก75 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบ "การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

39. ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ : กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "สอนจากง่ายไปยาก เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม" / โดย อัมพร ทองไถ้ผา ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by อัมพร ทองไถ้ผา. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 อ64 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบ "สอนจากง่ายไปยากเน้นผู้ เรียนมีส่วนร่วม".Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

40. ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ : กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "บูรณาการ" / โดย วิภานันท์ หมุกแก้ว ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by วิภานันท์ หมุกแก้ว. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 ว67 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบ "บูรณาการ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

41. ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ : กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย" / โดย ลัดดา ไหวดี ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by ลัดดา ไหวดี,, 2503- | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 ล65 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบ "กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย".Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

42. ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ : กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการคิด" / โดย บริบูรณ์ เกษรา ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by บริบูรณ์ เกษรา. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 บ67 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบ "กระบวนการคิด".Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

43. ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ : กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การวางพื้นฐานให้เด็ก ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์" / โดย สำราญ สอนสนาม ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by สำราญ สอนสนาม. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 ส64 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบการวางพื้นฐานให้เด็กด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

44. ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ : กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ซิปปา CIPPA Model " / โดย นันท์ทิรา โพธิ์เทียนทอง ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by นันท์ทิรา โพธิ์เทียนทอง. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 น67 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบ "ซิปปา CIPPA Model.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

45. ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ : กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "กระบวนการคิด กับกระบวนการทำงาน" / โดย ชูศรี ตันพงศ์ ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by ชูศรี ตันพงศ์. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 ช75 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบ "กระบวนการคิด กับกระบวนการทำงาน".Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

46. ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ : กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ปฏิบัติจริง โดยศิลปะการแสดง และการละเล่นพื้นบ้าน " / โดย พงศ์ศักดิ์ สิงหะนัด ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by พงศ์ศักดิ์ สิงหะนัด. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 พ25 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบ "ปฏิบัติจริง โดยศิลปะการแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน ".Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

47. ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ : กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การทำงานรับผิดชอบร่วมกัน กิจกรรมละครหุ่น" / โดย ฑมลา วัฒนสิน ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by ฑมลา วัฒนสิน. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 ฑ44 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2545Other title: การสอนแบบ "การทำงานรับผิดชอบร่วมกัน กิจกรรมละครหุ่น".Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

48. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "การสอนภาษาแบบคู่สัญญา" / ละเอียด สดคมขำ ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by ละเอียด สดคมขำ. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 ล68 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Other title: การสอนแบบ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UB General Collection (1).

49. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "แสวงหาความรู้ นำสู่สัมฤทธิ์ผล (ส.ส.)" / อาภรณ์ อรุณเมือง ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by อาภรณ์ อรุณเมือง. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 อ47 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Other title: การสอนแบบ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UB General Collection (1).

50. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "นิทานคณิตศาสตร์ โครงงาน และวัฏจักรการเรียนรู้" / ชูใจ บุญเล่า ; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by ชูใจ บุญเล่า. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB1027.23 ช79 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Other title: การสอนแบบ"นิทานคณิตศาสตร์ โครงงานและวัฏจักรการเรียนรู้".Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter