Refine your search

Your search returned 1153 results from 159037 records. Subscribe to this search

|
51. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาหลักการสื่อสารการตลาด = Principle of marketing communication / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 16353 W 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาหลักการสื่อสารการตลาด | หลักการสื่อสารการตลาด | Principle of marketing communication.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

52. ชุดวิชาการศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา [sound recording] = Community studies for research and development / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชนาภา หนูนาค.. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยการสื่อสารชุมชน | ดวงพร คำนูณวัฒน์.. การแสวงหาความรู้เพื่อการวิจัยการสื่อสารชุมชน | กำจร หลุยยะพงศ์.. การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการวิจัยการสื่อสารชุมชน | กำจร หลุยยะพงศ์.. การกำหนดประเด็นการวิจัยการสื่อสารชุมชน | ชนาภา หนูนาค . กระบวนการวิจัยการสื่อสารชุมชน | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. เครื่องมือการวิจัยการสื่อสารชุมชน | อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยการสื่อสารชุมชน | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยการสื่อสารชุมชน | ชนาภา หนูนาค.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน | ดวงพร คำนูณวัฒน์.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนากลุ่มคนต่างๆ ในชุมชน | กำจร หลุยยะพงศ์.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อพัฒนาสื่อชุมชน | นิษฐา หรุ่นเกษม.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาชุมชน | ชนาภา หนูนาค.. การวิจัยการสื่อสารชุมชนกับการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. การเผยแพร่ และการนำผลการวิจัยการสื่อสารชุมชนไปใช้ประโยชน์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: av STOU 16360 CDA-T 62/018 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2561]Other title: ซีดีเสียงประจำชุดวิชาการศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา | การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา | Community studies for research and development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

53. ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน [sound recording] = Introduction to communication for community / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์.. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นชุมชนและการสื่อสารชุมชน | อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล.. หลักการสื่อสารชุมชนและองค์ประกอบของการสื่อสารชุมชน | ณัฐสุพงศ์ สุขโสต.. สื่อชุมชนและประเภทของสื่อชุมชน | กำจร หลุยยะพงศ์.. แนวคิดว่าด้วยชุมชนและความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน | กำจร หลุยยะพงศ์.. ทฤษฎีการสื่อสารกับการพัฒนาชุมชน | ชนาภา หนูนาค.. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาการเมืองชุมชน | พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์.. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน | ชนาภา หนูนาค.. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม | อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล.. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาสตรีในชุมชน | อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล.. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน | กำจร หลุยยะพงศ์.. การสื่อสารชุมชนกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะในชุมชน | ณัฐสุพงศ์ สุขโสต.. ปัจจัยที่เอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการสื่อสารชุมชน | ณัฐสุพงศ์ สุขโสต.. การสื่อสารชุมชนในภาวะปกติและภาวะวิกฤติของชุมชน | ชนาภา หนูนาค . การกำกับดูแลการสื่อสารชุมชน | พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์.. สถานการณ์การสื่อสารชุมชนและกรณีตัวอย่าง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: av STOU 16359 CDA-T 62/019 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2561]Other title: ซีดีเสียงประจำชุดวิชาความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน | ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน | Introduction to communication for community.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

54. การพัฒนาชุดการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่องข้อมูลและสารสนเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี = Development of an electronic instructional package on the Information and Communication Technology Course topic of Data and Information for Prathom Suksa VI students in schools under Sing Buri Primary Education Service Area Offices / นายดรัสพงศ์ ท้าวรี.

by ดรัสพงศ์ ท้าวรี,, 2536- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ด46 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Development of an electronic instructional package on the Information and Communication Technology Course topic of Data and Information for Prathom Suksa VI students in schools under Sing Buri Primary Education Service Area Offices.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

55. สมรรถะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเทศบาล 1 (สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15) จังหวัดยโสธร = The information and communication technology competencies of lower secondary students of Tessaban 1 (Sukkhawitthayakon Tangtrongcht 15) school in Yasothon Province / นางสาวทักษวดี พื้นแสน.

by ทักษวดี พื้นแสน,, 2519- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ท62 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Information and communication technology competencies of lower secondary students of Tessaban 1 (Sukkhawitthayakon Tangtrongcht 15) school in Yasothon Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

56. การพัฒนาระบบจดจำภาพสำหรับการตรวจจับอะไหล่โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน = Development of an image recognition system for spare parts detection using convolutional neural network / นายอุเทน ว่องไว.

by อุเทน ว่องไว,, 2522- ผู้แต่ง. | วฤษาย์ ร่มสายหยุด, อาจารย์ที่ปรึกษา. | ธงชัย แก้วกิริยา, อาจารย์ที่ปรึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วท 1 อ77 2561 Material type: Text Text; Format: print available online remote; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Development of an image recognition system for spare parts detection using convolutional neural network.Online access: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

57. เหลียวหน้า แลหลัง เกาะกระแส ตีแผ่ทุกประเด็น : เจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอออล์ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา / ผู้นิพนธ์, ศรีรัช ลอยสมุทร.

by ศรีรัช ลอยสมุทร, ผู้แต่ง.

Call number: HD30.28 ศ46 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สงขลา : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561Other title: เจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอออล์ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

58. การสื่อสารภายในตนเองของนักศึกษาระดับอุดมศึกษากับการขายบริการทางเพศ = Intrapersonal communication of undergraduate students concerning prostitution issue / นางสาวปัทมา สารสุข.

by ปัทมา สารสุข,, 2514- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes Ph.d นศ 1 ป63 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด. (นิเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Intrapersonal communication of undergraduate students concerning prostitution issue.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

59. ระบบสนับสนุนติดตามการเข้าชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเอนเอฟซีของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 = Development of supporting system for tracking attend class using NFC technology of Nikomsangtonang School, Suratthani Primary Educational Service Area Office 1 / นางสาวศิริมา นุ้ยไม.

by ศิริมา นุ้ยไม,, 2521- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ศ64 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Development of supporting system for tracking attend class using NFC technology of Nikomsangtonang School, Suratthani Primary Educational Service Area Office 1.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

60. หลัก เทคนิค และวิธีการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ / พนม คลี่ฉายา.

by พนม คลี่ฉายา, ผู้แต่ง. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์.

Call number: HM263 พ34 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

61. การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตามหลักการ COSO = Development of the best practices and tool for risk management in information technology system of governor’s office at the office of the Southern Gulf of Thailand based on COSO / นางสาวประภาศรี รักษ์บางแหลม.

by ประภาศรี รักษ์บางแหลม,, 2519- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ป46 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Development of the best practices and tool for risk management in information technology system of governor’s office at the office of the Southern Gulf of Thailand based on COSO.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

62. ระบบบริหารภาระงานซ่อมบำรุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูล กองสื่อสารข้อมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ = Workload management system for communication network maintenance in Computer Center, Directorate of Communication and Electronics, Royal Thai Air Force / เรืออากาศโทณัฐวุฒิ อ้นอินทร์.

by ณัฐวุฒิ อ้นอินทร์,, 2528- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ณ63 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Workload management system for communication network maintenance in Computer Center, Directorate of Communication and Electronics, Royal Thai Air Force.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

63. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยววัดที่จังหวัดอุดรธานี ตามแนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้สำหรับประเทศไทย สองศูนย์หนึ่งศูนย์ = Developing web application for buddhist temples Travel at Udon Thani based on Thailand web content accessibility guidelines 2010 / นายเข็มเพชร จันเป็ง.

by เข็มเพชร จันเป็ง,, 2528- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ข74 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Developing web application for buddhist temples Travel at Udon Thani based on Thailand web content accessibility guidelines 2010.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

64. การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นประยุกต์ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Analysis of Wed-based instruction access behavior for Advanced Programming Course System of Princess Chulabhorn’s College Chonburi, matthayom 4 student / นางยุภาพร เปรมกมล.

by ยุภาพร เปรมกมล,, 2520- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ย74 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Analysis of Wed-based instruction access behavior for Advanced Programming Course System of Princess Chulabhorn’s College Chonburi, matthayom 4 student.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

65. การเปิดรับความพึงพอใจกับความผูกพันองค์กรของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 = Exposure to, satisfaction with and employee engagement towards the provincial Waterworks Authority, Regional Office 7 / นางสาวณภัชชา นิลแก้ว.

by ณภัชชา นิลแก้ว,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: IS นศ 2 ณ646 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Exposure to, satisfaction with and employee engagement towards the provincial Waterworks Authority, Regional Office 7.Availability: No items available

66. กลยุทธ์การสื่อสารของหมอดูออนไลน์ : กรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจอาจารย์นก ยิปซีดวงดาว = Communication strategies of an online fortune teller: a case study of the Facebook Page of Nok “Gypsy of the Stars”/ นายกิติคุณ พลวัน.

by กิติคุณ พลวัน,, 2509- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: IS นศ 2 ก63 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Communication strategies of an online fortune teller: a case study of the Facebook Page of Nok “Gypsy of the Stars”.Availability: No items available

67. ระบบให้คำแนะนำด้วยหลักการออนโทโลยีสำหรับการซ่อมรถโฟร์กลิฟต์ประเภทเครื่องยนต์เบนซิน = Ontology-based recommendation system for repairing gasoline engine forklift trucks / นายทินกร สาระเวียง.

by ทินกร สาระเวียง,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วท 1 ท63 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Ontology-based recommendation system for repairing gasoline engine forklift trucks.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

68. ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมอย่างเหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง = The effects of using a guidance activities package to develop appropriate behavior of using online social network of Mathayom Suksa V students at Thoen Wittaya School in Lampang Province / นางสาวณัฏฐิกานต์ ชมศิริ.

by ณัฏฐิกานต์ ชมศิริ,, 2534- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 4 ณ68 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Effects of using a guidance activities package to develop appropriate behavior of using online social network of Mathayom Suksa V students at Thoen Wittaya School in Lampang Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

69. การประยุกต์ใช้ออนโทโลยีสำหรับระบบสืบค้นองค์ความรู้การบริหารราชการด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Application of ontology technology for knowledge searching system of human resource management for Local Administration Organization / นายวรเวธน์ ศรีสุขา.

by วรเวธน์ ศรีสุขา,, 2527- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วท 1 ว47 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Application of ontology technology for knowledge searching system of human resource management for Local Administration Organization .Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

70. เอกสารการสอนชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ = Communication in information work / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by จันทิมา เขียวแก้ว.. การสื่อสารกับงานสารสนเทศ | ศลิษา เพชรน้อย.. ทฤษฎีการสื่อสารกับการประยุกต์ในงานสารสนเทศ | นิตยา วงศ์ใหญ่.. ทฤษฎีการสื่อสารกับการประยุกต์ในงานสารสนเทศ | สมร ทองดี.. จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวิเคราะห์ผู้รับสารในงานสารสนเทศ | จันทิมา เขียวแก้ว.. การวางแผนการสื่อสารในงานสารสนเทศ | อวยพร พานิช.. ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ | อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต.. ภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ | สุชาติ แสนพิช.. การสร้างสารในงานสารสนเทศ | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การสื่อสารระหว่างบุคคลในงานสารสนเทศ | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การสื่อสารในองค์การสารสนเทศ | มนวิภา วงรุจิระ.. การสื่อสารในองค์การสารสนเทศ | ชมภูนุช สุนทรนนท์.. การสื่อสารมวลชนในงานสารสนเทศ | บุษบา สุธีธร.. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในงานสารสนเทศ | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ | ชมภูนุช สุนทรนนท์.. การสื่อสารเพื่อการจัดการความรู้ในงานสารสนเทศ | ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ.. การเผยแพร่สารสนเทศ | นิตยา วงศ์ใหญ่.. สภาพ ปัญหา กลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนาการสื่อสารในงานสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13202 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ | การสื่อสารในงานสารสนเทศ | Communication in information work.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

71. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ = Communication in information work / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 13202 W 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศ | การสื่อสารในงานสารสนเทศ | Communication in information work.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

72. ระบบวินิจฉัยและแนะนำการป้องกันอาการผิดปรกติของอ้อยโดยใช้หลักการออนโทโลยี = Diagnosis and recommendation system for prevention of sugarcane disorder using ontology principle / นายสมชาย คำนำ.

by สมชาย คำนำ,, 2526- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วท 1 ส42 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Other title: Diagnosis and recommendation system for prevention of sugarcane disorder using ontology principle.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

73. เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน = Knowledge and skill for communication for community / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. ความรู้และทักษะการพูดและการนำเสนอข่าวสารในชุมชน | ชนาภา หนูนาค.. ความรู้และทักษะการแสวงหาข้อมูล การสาธิต การนำเสนอ และการศึกษาดูงาน | อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล.. ความรู้และทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการสื่อสารชุมชน | อภิชญา อยู่ในธรรม.. ความรู้และทักษะสื่อมวลชนสัมพันธ์ในระดับชุมชน | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสื่อสารชุมชน | กิติมา สุรสนธิ.. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารชุมชน | กิติมา สุรสนธิ.. การพัฒนาทักษะในกระบวนการสื่อสารชุมชน | กำจร หลุยยะพงศ์.. ความรู้และทักษะการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในชุมชน | นิษฐา หรุ่นเกษม.. การเลือกและการสร้างสารสำหรับการสื่อสารชุมชน | อัจฉราวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา.. การเลือกใช้สื่อหรือช่องทางการสื่อสารสำหรับการสื่อสารชุมชน | อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม.. ความรู้และทักษะการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในชุมชน | อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม.. ความรู้และทักษะการคัดกรองข่าวสารในชุมชน | อวยพร พานิช.. ความรู้และทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารชุมชน | ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. ความรู้ ทักษะการประชุม และการจัดเวทีชุมชน | ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. ความรู้ และทักษะของผู้นำในการสื่อสารชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16462 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน | ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน | Knowledge and skill for communication for community.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

74. เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน = Planning, design and production for community media / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. แนวคิดการผลิตสื่อชุมชน | ขจิตขวัญ กิจวิสาละ.. การสำรวจชุมชนเพื่อการผลิตสื่อ | ณัฐสุพงศ์ สุขโสต.. การวางแผนเพื่อการผลิตสื่อชุมชน | ณัฐสุพงศ์ สุขโสต.. การวิเคราะห์ผู้รับสารสื่อชุมชน | ณัฐสุพงศ์ สุขโสต.. การผลิตสื่อชุมชนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและการสำรวจชุมชน | ขจิตขวัญ กิจวิสาละ.. การผลิตสื่อชุมชนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมและการสำรวจชุมชน | ภัทรา บุรารักษ์.. กลยุทธ์การผลิตสื่อและสารของสื่อชุมชน | กุลนารี เสือโรจน์.. การผลิตสื่อเสียงและภาพของชุมชน | พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์.. การผลิตสื่อเสียงและภาพของชุมชน | สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์.. การใช้และการพัฒนาสื่อพื้นบ้านในชุมชน | อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล.. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ชุมชน | อภินันท์ ธรรมเสนา.. การผลิตสื่อวัตถุและการออกแบบสื่อกิจกรรมของชุมชน | พัชรา เอี่ยมกิจการ.. การผลิตสื่อใหม่เพื่อการพัฒนาชุมชน | กำจร หลุยยะพงศ์.. การใช้และพัฒนาสื่อบุคคลและเครื่อข่ายการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน | ณัฐวิภา สินสุวรรณ.. การผลิตสื่อชุมชนเพื่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน | นิธิดา แสงสิงแก้ว.. การผลิตสื่อเพื่อการจัดการปัญหาชุมชน | สมสุข หินวิมาน.. การผลิตและการใช้สื่อเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16463 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาการวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน | การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน | Planning, design and production for community media.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

75. นิทรรศการในกระบวนการ "พม่าระยะประชิด" สื่อเพื่อส่งเสริมบทสนทนาระหว่างวัฒนธรรม = Exhibition in the making "Myanmar up-close" : media for enhancing intercultural dialogues / ผู้เขียนร่วม, ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ ; บรรณาธิการ, ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ.

by ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ. | ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ.

Call number: HM1211 ศ44 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2560Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

76. การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การบริหารจัดการทรัพยากร / สมสุข หินวิมาน, บรรณาธิการ.

by สมสุข หินวิมาน. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถาบันวิจัยและพัฒนา. ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา.

Call number: HC85 ก64 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โครงการวิจัย "การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร" ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

77. การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การพัฒนาการเกษตร / กำจร หลุยยะพงศ์, บรรณาธิการ.

by กำจร หลุยยะพงศ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถาบันวิจัยและพัฒนา. ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา.

Call number: S544.5.T5 ก647 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โครงการวิจัย "การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

78. การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การพัฒนากลุ่มคน / สมสุข หินวิมาน, บรรณาธิการ.

by สมสุข หินวิมาน. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถาบันวิจัยและพัฒนา. ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา.

Call number: HM1206 ก642 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โครงการวิจัย "การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร" ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

79. การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : แนวคิดและบทสังเคราะห์ / กาญจนา แก้วเทพ และกำจร หลุยยะพงศ์.

by กาญจนา แก้วเทพ. | กำจร หลุยยะพงศ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถาบันวิจัยและพัฒนา. ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา.

Call number: P90 ก62ก6 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โครงการวิจัย "การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร" ศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

80. เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = Educational technology and communications / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. สามัญทัศน์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | นิคม ทาแดง.. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. การจัดระบบและออกแบบระบบทางการศึกษา | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. พฤติกรรมและวิธีการทางการศึกษา | สุพัตรา คูหากาญจน์.. พฤติกรรมและวิธีการทางการศึกษา | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. สภาพแวดล้อม การจัดการ และการประเมินทางการศึกษา | สาธิต วิมลคุณารักษ์.. สภาพแวดล้อม การจัดการ และการประเมินทางการศึกษา | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. การสื่อสารการศึกษา | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา | ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์.. สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา | บุญเลิศ ส่องสว่าง.. สื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. สื่อเสียงเพื่อการศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ.. สื่อภาพเพื่อการศึกษา | ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.. สื่อสามมิติและสื่อนิทรรศการเพื่อการศึกษา | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. สื่อสังคมเพื่อการศึกษา | ชัยยงค์ พรหรมวงศ์.. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาที่บ้าน | ทิพย์เกสร บุญอำไพ.. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในชุมชน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 20301 T 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | Educational technology and communications.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (6). Checked out (2). Damaged (2).

81. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด / คณะผู้วิจัย, วิชัย วิชยศิริ ... [และคนอื่น ๆ].

by วิชัย วิชยศิริ. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา. ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา.

Call number: LC6223 ร64133 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด | ชุดวิชา 32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

82. สื่อดิจิทัลใหม่--สื่อแห่งอนาคต = New digital media--media for the future / ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช.

by ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช.

Call number: TK5103.7 ช73 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560Other title: New digital media..media for the future.Availability: No items available Checked out (1).

83. ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีการสื่อสาร = Communication theories / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว.. ทฤษฎีการสื่อสาร | ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. แนวคิดหลักด้านการสื่อสาร | อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว.. ทฤษฎีการสื่อสารกับบริบททางสังคม | กาญจนา แก้วเทพ.. ทฤษฎีการสื่อสารตามทัศนะของสำนักหน้าที่นิยม | กาญจนา แก้วเทพ.. ทฤษฎีการสื่อสารตามทัศนะของสำนักทฤษฎีวิพากษ์ | สมสุข หินวิมาน.. ทฤษฎีการสื่อสารตามทัศนะของสำนักทฤษฎีวิพากษ์ | กำจร หลุยยะพงศ์.. ทฤษฎีการสื่อสารตามทัศนะของสำนักทฤษฎีวิพากษ์ | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ.. ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้ส่งสารและผู้รับสาร | เสาวนี ชินนาลอง.. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อและสาร | บุษบา สุธีธร.. ทฤษฎีการสื่อสารภายในบุคคลและระหว่างบุคคล | บุษบา สุธีธร.. ทฤษฎีการสื่อสารในครอบครัว การสื่อสารกลุ่มเล็ก การสื่อสารเครือข่าย และการสื่อสารสาธารณะ | พีระ จิรโสภณ.. ทฤษฎีการสื่อสาร | กำจร หลุยยะพงศ์.. ทฤษฎีการสื่อสารชุมชน | รสชงพร โกมลเสวิน.. ทฤษฎีการสื่อสารองค์การ | ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. ทฤษฎีการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม | ชุติสันห์ เกิดวิบูลย์เวช.. ทฤษฎีนวัตกรรมการสื่อสารและสื่อใหม่ | อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว.. ทฤษฎีนวัตกรรมการสื่อสารและสื่อใหม่ | สมสุข หินวิมาน.. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 15714 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาทฤษฎีการสื่อสาร | ทฤษฎีการสื่อสาร | Communication theories.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

84. ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร = Administration and communication for agricultural extension and development / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บำเพ็ญ เขียวหวาน.. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่อการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. แนวคิด ทฤษฎีด้านการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | วิชัย ศรีขวัญ.. กระบวนการนโยบายในการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | บำเพ็ญ เขียวหวาน.. กระบวนการบริหารและจิตวิทยาในการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ณรงค์ สมพงษ์.. องค์กรพัฒนาในการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | วิชัย ศรีขวัญ.. การบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน | วิชัย ศรีขวัญ.. การปฏิบัติแนวทางการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. แนวคิดสร้างสรรค์ในการบริหารงานและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ณรงค์ สมพงษ์.. แนวคิด ทฤษฎี หลักการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ณรัฐ รัตนเจริญ.. แนวคิด ทฤษฎี หลักการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เชิดพงษ์ ขีระจิตต์.. การใช้การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม.. การวางแผนและการประเมินผลการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | จินดา ขลิบทอง.. การจัดระบบบริหารเครือข่าย และเครือข่ายการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | ณรัฐ รัตนเจริญ.. การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางทางการพัฒนาการบริหารการสื่อสารในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | พรชุลีย์ นิลวิเศษ.. การสร้างและพัฒนาผู้นำและอาสาสมัครเพื่อการบริหารและการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ.. การวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารและการสื่อสารในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 91727 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาการบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | Administration and communication for agricultural extension and development.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Damaged (3).

85. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน = Knowledge and skill for communication for community / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: STOU 16462 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน | ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน | Knowledge and skill for communication for community.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

86. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = Educational technology and communications / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 20301 W 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | Educational technology and communications.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

87. การจัดการทางการสื่อสาร / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Call number: HD30.3 ส74 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ระเบียงทอง, 2560Other title: หลักและแนวทางการบริหารการสื่อสาร : มิติทั้งสามในด้านการจัดการทางการสื่อสาร การจัดการทางการสื่อสาร และการบริหารงานสื่อสารมวลชน ระยะที่ 2.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Checked out (1).

88. แนวการศึกษาชุดวิชาทฤษฎีการสื่อสาร = Communication theories / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. บัณฑิตศึกษา, ผู้แต่ง.

Call number: STOU 15714 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาทฤษฎีการสื่อสาร | ทฤษฎีการสื่อสาร | Communication theories.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

89. ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น = Communication theories for political and local administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | วิทยาธร ท่อแก้ว.. พลังการสื่อสารกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | กานต์ บุญศิริ.. พลังการสื่อสารกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | วิทยาธร ท่อแก้ว.. องค์ประกอบและกระบวนการของการสื่อสาร | กานต์ บุญศิริ.. องค์ประกอบและกระบวนการของการสื่อสาร | วิทยาธร ท่อแก้ว.. บทบาทหน้าที่ของการสื่อสาร | กานต์ บุญศิริ.. บทบาทหน้าที่ของการสื่อสาร | ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์.. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | วิทยาธร ท่อแก้ว.. ทฤษฎีและแบบจำลองพื้นฐานทางการสื่อสาร | กานต์ บุญศิริ.. ทฤษฎีและแบบจำลองพื้นฐานทางการสื่อสาร | สุภาภรณ์ ศรีดี.. ผู้ส่งสาร | ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. ผู้รับสาร | สุภาภรณ์ ศรีดี.. ผู้รับสาร | ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. สาร สื่อ และผลของการสื่อสาร | สุภาภรณ์ ศรีดี.. สาร สื่อ และผลของการสื่อสาร | ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน | ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. ทฤษฎีพลังสื่อใหม่ | จุมพล หนิมพานิช.. ทฤษฎีวิพากษ์และวัฒนธรรมศึกษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 17706 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | Communication theories for political and local administration.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (6). Checked out (2). Damaged (2).

90. แนวการศึกษาชุดวิชาทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น = Communication theories for political and local administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 17706 GS Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | Communication theories for political and local administration.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

91. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น = Communication research for political and local administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.. ปรัชญาและการแสวงหาความรู้ด้วยการวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | จุมพล หนิมพานิช.. กระบวนทัศน์ในการวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การออกแบบการวิจัย | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการสำรวจ | ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | จุมพล หนิมพานิช.. การออกแบบวิจัยแบบผสมผสานร่วมสมัยในการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การเลือกตัวอย่างการวิจัย | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การวัดและเครื่องมือการวิจัย | ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน.. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์.. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอ้างอิง | ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์.. การจัดทำโครงการรายงานและการเผยแพร่งานวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | วิทยาธร ท่อแก้ว.. การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยนวัตกรรมสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | สุภาภรณ์ ศรีดี.. ปรัชญาและการแสวงหาความรู้ด้วยการวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | กานต์ บุญศิริ.. การออกแบบการวิจัย | กานต์ บุญศิริ.. การวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการสำรวจ | กานต์ บุญศิริ.. การเลือกตัวอย่างการวิจัย | กานต์ บุญศิริ.. การวัดและเครื่องมือการวิจัย | กานต์ บุญศิริ.. การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยนวัตกรรมสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. บัณฑิตศึกษา, ผู้แต่ง.

Call number: STOU 17707 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาการวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น | Communication research for political and local administration.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Damaged (2).

92. การพัฒนาระบบแนะนำแบบผสานสำหรับการบริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง = Development of hybrid recommender system for construction industry services / สลักจิต สีวันนา.

by สลักจิต สีวันนา,, 2528- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วท 1 ส46 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. Other title: Development of hybrid recommender system for construction industry services.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

93. การสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ในประเพณีการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง = Symbolic communication in the Keun Khong Ching Tohng Longboat Races / ภควัต รัตนราช.

by ภควัต รัตนราช,, 2529- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes Ph.d นศ 1 ภ25 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2560Dissertation note: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด. (นิเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. Other title: Symbolic communication in the Keun Khong Ching Tohng Longboat Races.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

94. การสื่อสารอัตลักษณ์ของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม = Identity communication of National Artist in the painting category of Visual Arts / เชิด ด้วงไพรี.

by เชิด ด้วงไพรี,, 2504- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes Ph.d นศ 1 ช73 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2560Dissertation note: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด. (นิเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. Other title: Identity communication of National Artist in the painting category of Visual Arts.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

95. การพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ = Communication competency development of chief executives of the Subdistrict Administration Organization in the three Southern Border Provinces of Thailand / นิชาวดี ตานีเห็ง.

by นิชาวดี ตานีเห็ง,, 2510- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes Ph.d นศ 1 น63 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Dissertation note: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด. (นิเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. Other title: Communication competency development of chief executives of the Subdistrict Administration Organization in the three Southern Border Provinces of Thailand.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

96. การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับประเมินเนื้อหาเว็บไซต์ภาครัฐตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ = System development for evaluating government websites’ content based on the government website standard / นายบัลลังค์ ปาลาเร่.

by บัลลังค์ ปาลาเร่, , 2515- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 บ64 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: System development for evaluating government websites’ content based on the government website standard.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

97. รายงานการวิจัยกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหว = Research report communication strategy for earthquake disaster preparedness / โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนม คลี่ฉายา.

by พนม คลี่ฉายา, ผู้วิจัย.

Call number: PN4781 พ34ร6 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : [คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], [2560]Other title: กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหว | Research report communication strategy for earthquake disaster preparedness.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

98. ประมวลสาระชุดวิชาการบูรณาการการสื่อสาร = Communication integration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สุมน อยู่สิน.. แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการการสื่อสาร | บุษบา สุธีธร.. การคิดเพื่อการบูรณาการการสื่อสาร | ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. การบูรณาการการสื่อสารกับชุมชน | สุกัญญา เสรีนนท์ชัย.. การบูรณาการการสื่อสารกับสิ่งแวดล้อม | สิรินทร พิบูลภานุวัธน์.. การบูรณาการการสื่อสารกับสิ่งแวดล้อม | กำจร หลุยยะพงศ์.. การบูรณาการการสื่อสารกับสุขภาวะ | บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย.. การบูรณาการการสื่อสารกับพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | สุชาดา พงษ์กิตติวิบูลย์.. การบูรณาการการสื่อสารกับพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม | สมัชชา นิลปัทม์.. การบูรณาการการสื่อสารกับการเมืองและความมั่นคง | กมลรัฐ อินทรทัศน์.. การบูรณาการการสื่อสารกับการเกษตร | สันทัด ทองรินทร์.. การบูรณาการการสื่อสารกับการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร.. การบูรณาการการสื่อสารกับการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | เสาวนี ชินนาลอง.. การบูรณาการการสื่อสารกับวิทยาศาสตร์ | อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว.. การบูรณาการการสื่อสารกับโลกาภิวัตน์ | พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์.. การบูรณาการการสื่อสารกับนวัตกรรมและสื่อใหม่ | กำจร หลุยยะพงศ์.. การบูรณาการการสื่อสารกับอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน | รสชงพร โกมลเสวิน.. การบูรณาการการสื่อสารกับองค์การ | ปิยฉัตร ล้อมชวการ.. การบูรณาการการสื่อสารกับการตลาด | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 15717 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชาการบูรณาการการสื่อสาร | การบูรณาการการสื่อสาร | Communication integration.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (8), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (2).

99. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน = Planning, design and production for community media / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 16463 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาการวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน | การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน | Planning, design and production for community media.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

100. การสื่อสารในการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองผ่านหนังตะลุงของนายหนังประเคียง ระฆังทอง = The communication of political information via shadow puppets of shadow puppet master Prakieng Rakangtong / ปิยตา สุนทรปิยะพันธ์.

by ปิยตา สุนทรปิยะพันธ์,, 2520- ผู้แต่ง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes Ph.d นศ 1 ป64 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Dissertation note: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด. (นิเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. Other title: Communication of political information via shadow puppets of shadow puppet master Prakieng Rakangtong.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter