Your search returned 30 results from 159042 records. Subscribe to this search

|
1. คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และชุมชน / คณะนักวิจัย, รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง, ที่ปรึกษาประจำโครงการวิจัย, รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร, หัวหน้าโครงการวิจัย, รศ.ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ, ผู้ร่วมโครงการวิจัย, รศ. ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, ผู้ร่วมโครงการวิจัย, รศ.ดร.ปกรณ์ ประจัญบาน, ผู้ร่วมโครงการวิจัย [และผู้วิจัย อื่นๆ 3 คน].

by สำราญ มีแจ้ง, ผู้วิจัย. | สำราญ มีแจ้ง, ผู้วิจัย. | วารีรัตน์ แก้วอุไร, ผู้วิจัย. | จรัณธร บุญญานุภาพ, ผู้วิจัย. | เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, ผู้วิจัย. | ปกรณ์ ประจัญบาน, ผู้วิจัย. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ผู้จัดพิมพ์.

Call number: QH541.15.B56 ส64 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2562Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

2. รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / คณะนักวิจัย, รุ่ง แก้วแดง ... [และคนอื่น ๆ].

by รุ่ง แก้วแดง.

Call number: LC910.T5 ร64 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559Other title: การศึกษาแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

3. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้วยการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; คณะผู้วิจัย, บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์.

Call number: LB1028.35 ร64 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Other title: การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้วยการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

4. รายงานการถอดบทเรียนความสำเร็จเมื่อเกิดความสุขในผู้เรียนความสำเร็จจึงตามมา โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้.

Call number: LB1027.25 ร643 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5. รายงานสรุปผลการประชุมความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี วันที่ 24 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2553 / เรียบเรียงจัดทำรายงาน, เรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์.

by เรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB2341.8.G4 ร642 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554Other title: การประชุมความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี วันที่ 24 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2553 | การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. รายงานเรื่องการขับดันระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ด้วยกำลังคนระดับสูงที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ชาตรี วงษ์แก้ว ... และคณะ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค.

Call number: HF5549.5.M3 ร6426 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักฯ, 2554Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. ศิลปวิทยาศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา / ปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์จอห์น อีวาน ซีรี่ ; ผู้แปลสรุป, วิภาดา วานิช ; บรรณาธิการ, เรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์.

by ซีรี่, จอห์น อีวาน. | วิภาดา วานิช. | เรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค. กลุ่มแผนการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LB2331.44 ซ64 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2554Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

8. รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาศิลปศาสตร์ (Liberal arts education) ในสถาบันอุดมศึกษาไทย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; คณะผู้วิจัย, เกษม เพ็ญภินันท์ ... [และคนอื่น ๆ].

by เกษม เพ็ญภินันท์.

Call number: LB2341.8.T5 ร643 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Other title: รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาศิลปศาสตร์ (Liberal arts education) ในสถาบันอุดมศึกษาไทย.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

9. รายงานการวิจัยกรณีศึกษาการจัดการศึกษาด้านศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal arts education) ของประเทศสหรัฐอเมริกา / ผู้วิจัย, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.

by ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB2331.44 ธ37 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553Other title: การจัดการศึกษาด้านศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal arts education) ของประเทศสหรัฐอเมริกา.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

10. แนวทางการนำภูมิปัญญาไทยเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; นักวิจัย, ปรียานุช จริยวิทยานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ปรียานุช จริยวิทยานนท์. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LC45.8.T5 น74 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา, 2553Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. แนวทางการพัฒนานโยบายการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพื่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย / นักวิจัยและผู้ยกร่างนโยบาย, นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม.

by นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LC45.8.T5 น44 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

12. รายงานการวิจัยการพัฒนานโยบายการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; บรรณาธิการ, อังคณา สำเภาประเสริฐ.

by อังคณา สำเภาประเสริฐ. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: PL4157 ร642 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552Other title: การพัฒนานโยบายการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

13. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ; บรรณาธิการ, อังคณา สำเภาประเสริฐ.

by อังคณา สำเภาประเสริฐ. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: PL4157 ร64 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551Other title: การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

14. รายงานการวิจัยประเมินผลคุณธรรม 8 ประการของผู้เรียน : เจตคติและพฤติกรรม / บรรณาธิการ โสภณา ตาแก้ว, บรรณากรณ์ อมรพรสิน.

by โสภณา ตาแก้ว. | บรรณากรณ์ อมรพรสิน. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LC273.T5 ร64 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), YL General Collection (1).

15. รายงานการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน / โดย จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และคณะ.

by จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

Call number: QH541 ร642 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551Other title: สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

16. รายงานผลการวิจัยและพัฒนาเรื่องการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับสรุป) / โดย สาลี่ ศิลปสธรรม.

by สาลี่ ศิลปสธรรม. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้.

Call number: PE1068.T5 ส6 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนานโยบายการเรียนรู้ของครู สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550Other title: การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับสรุป).Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

17. รายงานผลการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดลำปาง (ฉบับสรุป) / โดย อรพิน ศรีสวรรค์.

by อรพิน ศรีสวรรค์. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้.

Call number: Q181 อ44 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนานโยบายการเรียนรู้ของครูฯ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550Other title: กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดลำปาง (ฉบับสรุป).Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

18. รายงานการประเมินการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / ผู้ดำเนินการวิจัย ศักดิ์ชัย นิรัญทวี ... [และคนอื่น ๆ].

by ศักดิ์ชัย นิรัญทวี. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา.

Call number: LC315.T5 ร64 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มประเมินผลการจัดการเรียนรู้ สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550Other title: การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

19. แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LB1027 น8 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พิมพ์ครั้งที่ 1. ; กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550Availability: Items available for loan: ODI General Collection (9).

20. รายงานการวิจัยเรื่องภูมิปัญญาไทยกับการส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างอาชีพ / นักวิจัย, สุมาลี สังข์ศรี ... [และคนอื่น ๆ].

by สุมาลี สังข์ศรี. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้.

Call number: LC1036.8.T5 ร63 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550Other title: ภูมิปัญญาไทยกับการส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างอาชีพ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

21. การเพาะกล้าแห่งปัญญาเพื่อได้มาซึ่งสันติ = Cultivating wisdom, harvesting peace / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [สุรศักดิ์ หลาบมาลา, แปล].

by สุรศักดิ์ หลาบมาลา. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LC189 ก64 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2549Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

22. รายงานสรุปผลการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 3 เรื่องการวิจัยนโยบายการปฏิรูประบบอุดมศึกษาและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วันที่ 7-8 พฤศจิกายน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by การประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ (ครั้งที่ 3 : 2548 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา.

Call number: LB2322.2 ก65 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2549Other title: การวิจัยนโยบายการปฏิรูประบบอุดมศึกษาและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

23. รายงานผลการวิจัยและพัฒนาการสร้างมโนทัศน์เรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุนโดยใช้กิจกรรมการทดลองและการสาธิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉบับสรุป) / โดย ศิลปชัย บูรณพานิช.

by ศิลปชัย บูรณพานิช. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้.

Call number: QC73.6 ศ64 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนานโยบายการเรียนรู้ของครูฯ สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549Other title: การสร้างมโนทัศน์ | การเคลื่อนที่แบบหมุนโดยใช้กิจกรรมการทดลองและการสาธิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1).

24. รายงานการวิจัยการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2547 (ฉบับย่อ) / [คณะวิจัย, เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ... [และคนอื่นๆ]].

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้.

Call number: LB1060 ร6422 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548Other title: การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2547 (ฉบับย่อ).Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

25. รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / บุญเทียม ศิริปัญญา ... [และคนอื่น ๆ].

by บุญเทียม ศิริปัญญา. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา.

Call number: LC3998.T5 ร64 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548Other title: การพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

26. รายงานการวิจัยการบูรณาการกีฬากับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศออสเตรเลีย / วันชัย บุญรอด.

by วันชัย บุญรอด.

Call number: GV1204.81 ว63 2548 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548Other title: การบูรณาการกีฬากับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศออสเตรเลีย.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

27. รายงานการวิจัยการวิเคราะห์ข้อเสนอนโยบายและแผนส่งเสริมการเรียนรู้ทางการกีฬากับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน / [ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์].

by ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: GV663.T5 ถ35 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548Other title: การวิเคราะห์ข้อเสนอนโยบายและแผนส่งเสริมการเรียนรู้ทางการกีฬากับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

28. เอกสารแปลและเรียบเรียงเรื่องการวางแผนการสอนและการประเมินหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนวิชาพลศึกษา : สหราชอาณาจักร = Planning, teaching and assessing the curriculum for pupils with learning difficulties physical education / [แปลและเรียบเรียงโดย, ไพศาล หรูพาณิชย์กิจ และนภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม ; บรรณาธิการ, ถวัลย์ มาศจรัส และนภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม].

by ไพศาล หรูพาณิชย์กิจ. | นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม. | ถวัลย์ มาศจรัส,, 2495-

Call number: GV245 อ72 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547Other title: การวางแผนการสอนและการประเมินหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนวิชาพลศึกษา : สหราชอาณาจักร | Planning, teaching and assessing the curriculum for pupils with learning difficulties physical education.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

29. นักอยากวิจัย : สำหรับเด็กไทยที่อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ / พีรกิตติ์ คมสัน.

by พีรกิตติ์ คมสัน. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: Q163 พ642 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

30. "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ศูนย์การเรียน" ครูสุมาลี สุนราวิรัตน์ วิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ระดับประถมศึกษา / โดย สุมาลี สุทราวิรัตน์.

by สุมาลี สุนทราวิรัตน์. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. สำนักนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม.

Call number: LB1029.C45 ส74 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Other title: การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ศูนย์การเรียน" ครูสุมาลี สุนราวิรัตน์ วิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ระดับประถมศึกษา.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter