Refine your search

Your search returned 6421 results from 158932 records. Subscribe to this search

|
951. หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ [sound recording] = Scepe of study research in public administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by เสน่ห์ จุ้ยโต.. พัฒนาการ สถานภาพและขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร์ | ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์.. แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ | สมพร เฟื่องจันทร์.. สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการบริหารรัฐกิจ | สมพร เฟื่องจันทร์.. แนวทางการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์เรื่องนโยบายสาธารณะและการบริหารการพัฒนา | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. แนวทางการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์เรื่องวิทยาการจัดการและทางเลือกสาธารณะ | ทศพร ศิริสัมพันธ์.. แนวทางการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. การวิจัยทางรัฐประศาสนศาตร์ | กิ่งพร ทองใบ.. การออกแบบการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.. การเก็บรวบรวมข้อมูล | กุญชร เจือตี๋.. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ | วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ | รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์.. การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | สุรพร เสี้ยนสลาย.. การประยุกต์ใช้แนวคิดและผลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | วรเดช จันทรศร.. พัฒนาการ สถานภาพและขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร์ | ติน ปรัชญพฤทธิ์.. สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการบริหารรัฐกิจ | ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์.. การวิจัยทางรัฐประศาสนศาตร์ | ดำรงค์ วัฒนา.. การวิจัยทางรัฐประศาสนศาตร์ | รัตนะ บัวสนธ์.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: av STOU 33304 CDA-T 57/006 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2556]Other title: ขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ | Scepe of study research in public administration | ชุดวิชาขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (3), LP General Collection (3), NK General Collection (3), NR General Collection (3), NW General Collection (3), ODI General Collection (6), PB General Collection (3), SK General Collection (3), UB General Collection (3), UD General Collection (3), YL General Collection (3).

952. เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ = Non-formal educational media development and application / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สารีพันธุ์ ศุภวรรณ.. สื่อเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์.. การจัดระบบสื่อเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์.. การจัดการและการประสานงานการใช้สื่อเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์.. สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุมาลี สังข์ศรี.. สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภททักษะและการพัฒนาอาชีพ | ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล.. สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภทการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ณัฏฐลักษณ์ ธาระวานิช.. ประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้สื่อเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | วรางคณา โตโพธิ์ไทย.. สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | สุพัตรา คูหากาญจน์.. สื่อโสตทัศน์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ.. สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | กล้า สมตระกูล.. สื่อพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา.. ชุดฝึกอบรมเพื่อการศึกษานอกระบบ | ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์.. การติดตามและการประเมินผลการผลิตและการใช้สื่อเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | วิศนี ศิลตระกูล.. สื่อเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย | นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์.. สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของการผลิตและการใช้สื่อเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัย | ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล.. สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของการผลิตและการใช้สื่อเพื่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 26406 T 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ | Non-formal educational media development and application | การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Checked out (1). Damaged (2).

953. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ = Non-formal educational media development and application / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 26406 W 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาการพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ | Non-formal educational media development and application | การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1).

954. การสอนจริยธรรมสำหรับเยาวชน / ผกา สัตยธรรม.

by ผกา สัตยธรรม.

Call number: LC283 ผ26 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

955. เกาภาษาอังกฤษ / โปเตโต้.

by โปเตโต้.

Call number: PE1128.A2 ป97 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : Minibear Publising, 2556Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

956. ทักษะ 5C : เพื่อการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนอิงมาตรฐาน / พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข.

by พิมพันธ์ เดชะคุปต์. | พเยาว์ ยินดีสุข.

Call number: LB1025.3 พ63 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7 (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1).

957. กว่าจะเป็นหมอ อัพเดต 2557 / จัดทำโดย ทีมงานเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม.

by ทีมงานเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม.

Call number: R737 ก56 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เด็กดีพับลิชชิ่ง, 2556Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1), UB General Collection (1).

958. Born to be เภสัชกร 2013-2014 / กิ่งก้านต้นมะกอก, นักเขียนรับเชิญ ภาณุโชติ ทองยัง ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ, ภีรพล คชาเจริญ.

by กิ่งก้านต้นมะกอก. | ภีรพล คชาเจริญ. | ภาณุโชติ ทองยัง.

Call number: RS122.5 ก622 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 ปรับปรุงเนื้อหา.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : บายยัวร์เซลฟ์, 2556Other title: เภสัชกร 2013-2014.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

959. Born to be นักบัญชี / [เขียนโดย กรกมล ลาภดำรงกิจ] ; สุรัสวดี วงศ์จันทร์สุข.

by กรกมล ลาภดำรงกิจ. | สุรัสวดี วงศ์จันทร์สุข.

Call number: HF5655.T5 ก424 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บายยัวร์เซลฟ์, 2556Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1).

960. Born to be เทคนิคการแพทย์ 2013-2014 / ศยามล จรรยาไพศาล และอรรณพ สุภานันท์.

by ศยามล จรรยาไพศาล. | อรรณพ สุภานันท์.

Call number: R855 ศ129 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บายยัวร์เซลฟ์, 2556Other title: Born to be เทคนิคการแพทย์.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

961. ดนตรีไทย : บทเรียนสำเร็จรูปการฝึกหัดเครื่องดนตรี (ฆ้องวงใหญ่ ระนาดเอก ขลุ่ยเพียงออ) สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 / สมพงษ์ กาญจนผลิน.

by สมพงษ์ กาญจนผลิน.

Call number: ML345.T5 ส43ด3 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

962. รายงานการวิจัยเรื่องการปรับวิธีการปฏิบัติงานกิจกรรมประจำชุดวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = Improving management system of undergraduate course assignment for Sukhothai Thammathirat Open University / โดย ปอแก้ว แม้นเดช.

by ปอแก้ว แม้นเดช.

Call number: LG395.S85 ป52 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2556Other title: การปรับวิธีการปฏิบัติงานกิจกรรมประจำชุดวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Improving management system of undergraduate course assignment for Sukhothai Thammathirat Open University.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (3).

963. Thinking classroom เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา = Philosophical enquiry for thinking classroom / บรรจง อมรชีวิน.

by บรรจง อมรชีวิน.

Call number: LB1590.3 บ44 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. ภาพพิมพ์, 2556Other title: เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

964. ผลการใช้แบบฝึกทักษะการคำนวณวิชาเคมี เรื่องค่าคงที่สมดุลเคมีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี = The effects of using chemistry calculation exercises in the topic of chemical equilibrium constants on science achievement of Mathayom Suksa V students of Surat Thani 2 School in Surat Thani Province / มณฑาทิพย์ หยูหนู.

by มณฑาทิพย์ หยูหนู,, 2516- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ม33 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Other title: Effects of using chemistry calculation exercises in the topic of chemical equilibrium constants on science achievement of Mathayom Suksa V students of Surat Thani 2 School in Surat Thani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

965. ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม จังหวัดตาก = The effects of mathematics project activities in the topic of relationships between the two-dimension and three-dimension geometry on mathematics learning achievement of Prathom Suksa VI students at Tessaban III Wat Chaichana Songkhram School in Tak Province / เรือนแก้ว ธรรมสอน.

by เรือนแก้ว ธรรมสอน,, 2517- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ร83 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Other title: Effects of mathematics project activities in the topic of relationships between the two-dimension and three-dimension geometry on mathematics learning achievement of Prathom Suksa VI students at Tessaban III Wat Chaichana Songkhram School in Tak Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

966. ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้ 7 ขั้น ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา = The effects of the 7E inquiry learning activities management emphasizing on cooperative learning on learning achievement and science problem solving ability of Mathayom Suksa II students at Nong Yang Pittayakhom School in Nakhon Ratchasima Province / จรียารัตน์ ใช้ช้าง.

by จรียารัตน์ ใช้ช้าง,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 1 จ463 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. Other title: Effects of the 7E inquiry learning activities management emphasizing on cooperative learning on learning achievement and science problem solving ability of Mathayom Suksa II students at Nong Yang Pittayakhom School in Nakhon Ratchasima Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

967. ผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์คำนวณวิชาเคมีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี = The effects of using exercises on chemistry calculation in the topic of the relationship between quantity of substances in chemical equation problem solving solution on science achievement of Mathayom Suksa IV students at Surat Thani 2 School in Surat Thani Province / รุ่งฤดี อ่อนสง.

by รุ่งฤดี อ่อนสง,, 2513- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ร727 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Other title: Effects of using exercises on chemistry calculation in the topic of the relationship between quantity of substances in chemical equation problem solving solution on science achievement of Mathayom Suksa IV students at Surat Thani 2 School in Surat Thani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

968. ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ความคล้ายที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง จังหวัดระยอง = The effects of mathematics project activities in the topic of similarity on mathematics learning achievement and mathematics connection ability of Mathayom Suksa III students at Saint Joseph Rayong school in Rayong Province / สุวรรณา ตั้งแก้ว.

by สุวรรณา ตั้งแก้ว,, 2508- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 1 ส7543 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. Other title: Effects of mathematics project activities in the topic of similarity on mathematics learning achievement and mathematics connection ability of Mathayom Suksa III students at Saint Joseph Rayong school in Rayong Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

969. รายงานการวิจัยชุดโครงการ : การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ = The development of teaching and learning with the learner-centered teaching method / รุจิรา อุปวานิช.

by รุจิรา อุปวานิช. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: LB1027.23 ร72 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2556Other title: การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | Development of teaching and learning with the learner-centered teaching method.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

970. รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา ชุดวิชา 27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน / คณะผู้วิจัย, สุรชัย แนวประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ].

by สุรชัย แนวประเสริฐ. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา. ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา.

Call number: LC6223 ร64276 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา ชุดวิชา 27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ชุดวิชา 27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

971. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา ชุดวิชา 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / คณะผู้วิจัย, จิตรนภา รุจิระชาติกุล ... [และคนอื่น ๆ].

by จิตรนภา รุจิระชาติกุล.

Call number: LC6223 ร64212 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษา ชุดวิชา 97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

972. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลการรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาทางไกล : ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับมหาวิทยาลัยเปิดประเทศญี่ปุ่น = The development of an information literacy distance training package for distance learning : a cooperation between Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) and The Open University of Japan (OUJ) / ชุติมา สัจจานันท์.

by ชุติมา สัจจานันท์.

Call number: LC5808.T5S9 ช73 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2557Other title: การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลการรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาทางไกล : ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับมหาวิทยาลัยเปิดประเทศญี่ปุ่น.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (3).

973. การวิเคราะห์โครงการและแผนงานและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ดวงตา สราญรมย์.

by ดวงตา สราญรมย์. | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. คณะวิทยาการจัดการ.

Call number: LB1027.23 ด52 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

974. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง " ทิศทางการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษาในระบบออนไลน์" [videorecording] / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: av STOU DVD 57/001 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Availability: Items available for loan: ODI General Collection (6).

975. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นเมืองมีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร = The construction of an electronic book entitled Mueang Min folk literature for Mathayom Suksa IV students of Ruamrudee International School in Min Buri District, Bangkok Metropolis / ดรุณวรรณ แก้วงาม.

by ดรุณวรรณ แก้วงาม,, 2511- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ด474 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Other title: Construction of an electronic book entitled Mueang Min folk literature for Mathayom Suksa IV students of Ruamrudee International School in Min Buri District, Bangkok Metropolis.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

976. ผลการจัดกิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ (กรป.กลางอุทิศ) จังหวัดสุรินทร์ = The effects of inventing toys with recycled materials activities on creative thinking of preschool children at Ban Thaisomboon (Gor Ror Por Glang Utis) school in Surin Province / จำเนียร ภูละอินทร์.

by จำเนียร ภูละอินทร์,, 2513- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 จ68 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Other title: Effects of inventing toys with recycled materials activities on creative thinking of preschool children at Ban Thaisomboon (Gor Ror Por Glang Utis) school in Surin Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

977. ผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5 ขั้น วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและพลังงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงผาวิทยา จังหวัดเชียงราย = The effects of learning management based on the 5Es learning cycle model in the science topic of force and energy on learning achievement of Prathom Suksa II students at Wiang Pha Witthaya School in Chiang Rai Province / จันทร์จิรา ใจดี.

by จันทร์จิรา ใจดี,, 2525- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 จ632 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Other title: Effects of learning management based on the 5Es learning cycle model in the science topic of force and energy on learning achievement of Prathom Suksa II students at Wiang Pha Witthaya School in Chiang Rai Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

978. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 7Es เรื่องสารในชีวิตประจำวันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) จังหวัดเพชรบุรี = The effects of 7Es learning activities in the topic of substances in daily life on science achievement of Mathayom Suksa I students at Wat Naphrom (Monmahawiriyakarn) School in Phetchaburi Province / วรรณภา เสรีรักษ์.

by วรรณภา เสรีรักษ์,, 2508- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ว4434 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Other title: Effects of 7Es learning activities in the topic of substances in daily life on science achievement of Mathayom Suksa I students at Wat Naphrom (Monmahawiriyakarn) School in Phetchaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

979. ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกาลึม จังหวัดอุดรธานี = The effects of mathematics project activities in the topic of probability on mathematics learning achievement of Mathayom Suksa III students at Ban Kaluem School in Udon Thani Province / สายฝน มีชัย.

by สายฝน มีชัย,, 2518- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ส6433 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Other title: Effects of mathematics project activities in the topic of probability on mathematics learning achievement of Mathayom Suksa III students at Ban Kaluem School in Udon Thani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

980. การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง เล่าเรื่องเมืองโคราช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา = The construction of a reading enhancement book entitled stories of Khorat town for Mathayom Suksa II students of Boonwattana School in Nakhon Ratchasima Province / เทวีวรรณ การปลูก.

by เทวีวรรณ การปลูก,, 2513- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ท75 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Other title: Construction of a reading enhancement book entitled stories of Khorat town for Mathayom Suksa II students of Boonwattana School in Nakhon Ratchasima Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

981. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ไฟฟ้าที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร = The effects of learning activities management using the science project approach in the topic of electricity on learning achievement and science process skills of Prathom Suksa VI students at Tessaban Sriboonyanussorn School in Samut Sakhon Province / วิลาวัลย์ ไสว.

by วิลาวัลย์ ไสว,, 2522- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ว6466 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Other title: Effects of learning activities management using the science project approach in the topic of electricity on learning achievement and science process skills of Prathom Suksa VI students at Tessaban Sriboonyanussorn School in Samut Sakhon Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

982. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องคำนามสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4 = Development of a computer assisted instruction program in the Thai language learning area on the topic of nouns for Prathom Suksa IV students of Kudjik-Naklang Educational Development Center Schools under the Office on Nakhon Ratchasima Primary Education Service Area 4 / มิตทีรา ไพรสณฑ์วัฒน.

by มิตทีรา ไพรสณฑ์วัฒน,, 2507- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 3 ม65 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Other title: Development of a computer assisted instruction program in the Thai language learning area on the topic of nouns for Prathom Suksa IV students of Kudjik-Naklang Educational Development Center Schools under the Office on Nakhon Ratchasima Primary Education Service Area 4.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

983. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค K-W-D-L เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง = The effects of learning activities using the K-W-D-L technique in the topic of solving word problems for mixed addition, subtraction, multiplication and division on mathematics learning achievement of Prathom Suksa VI students at Pornsirikul School in Trang Province / วิภาพร โปหลง.

by วิภาพร โปหลง,, 2522- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ว6467 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Other title: Effects of learning activities using the K-W-D-L technique in the topic of solving word problems for mixed addition, subtraction, multiplication and division on mathematics learning achievement of Prathom Suksa VI students at Pornsirikul School in Trang Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

984. การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานคุณธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตลาดปรีกี จังหวัดปัตตานี = The construction of a reading enhancement book on series of moral tales for Prathom Suksa III students of Talad Prekee school in Pattani Province / ภาวนา ฤทธิไพโรจน์.

by ภาวนา ฤทธิไพโรจน์,, 2507- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ภ643 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Other title: Construction of a reading enhancement book on series of moral tales for Prathom Suksa III students of Talad Prekee school in Pattani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

985. ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อความสามารถในการดูอย่างมีวิจารณญาณในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองขาม จังหวัดเพชรบุรี = The effects of using computer-assisted instruction program on Thai language critical watching ability of Prathom Suksa V students at Ban Nong Kham School in Phetchaburi Province / มนัสนันท์ แตงอ่อน.

by มนัสนันท์ แตงอ่อน,, 2517- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ม365 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Other title: Effects of using computer-assisted instruction program on Thai language critical watching ability of Prathom Suksa V students at Ban Nong Kham School in Phetchaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

986. ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องการวัดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" จังหวัดราชบุรี = The effects of mathematics project activities in the topic of measurement on mathematics learning achievement of Mathayom Suksa II students at Phohak Wongsomboon Rat-uppatham School in Ratchaburi Province / มาติกา ถินกระโทก.

by มาติกา ถินกระโทก,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ม636 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Other title: Effects of mathematics project activities in the topic of measurement on mathematics learning achievement of Mathayom Suksa II students at Phohak Wongsomboon Rat-uppatham School in Ratchaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

987. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการเรื่องเศษส่วนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง จังหวัดอุดรธานี = The effects of hands-on mathematics learning activities in the topic of fractions on mathematics learning achievement of Prathom Suksa VI students at Wang Khanghung School in Udon Thani Province / ระวิวรรณ์ โคตรภูเวียง.

by ระวิวรรณ์ โคตรภูเวียง,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ร65 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Other title: Effects of hands-on mathematics learning activities in the topic of fractions on mathematics learning achievement of Prathom Suksa VI students at Wang Khanghung School in Udon Thani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

988. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปมัยเรื่องเลขยกกำลังที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ = The effects oof inductive learning activities in the topic of exponentials on mathematics learning achievement of Mathayom Suksa I students at Samkhasawangwit School in Kalasin Province / เชิดศักดิ์ ไชยเดช.

by เชิดศักดิ์ ไชยเดช,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ช86 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Other title: Effects of inductive learning activities in the topic of exponentials on mathematics learning achievement of Mathayom Suksa I students at Samkhasawangwit School in Kalasin Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

989. ผลการสอนโดยใช้นิทานพื้นบ้านมุสลิมปัตตานีที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน จังหวัดปัตตานี = The effects of teaching with the use of Pattani muslim folk tales on Thai language reading comprehension ability of Prathom Suksa II students at Chumchon Ban Ton Son School in Pattani Province / ขิ่น ดำแก้ว.

by ขิ่น ดำแก้ว,, 2504- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ข64 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Other title: Effects of teaching with the use of Pattani muslim folk tales on Thai language reading comprehension ability of Prathom Suksa II students at Chumchon Ban Ton Son School in Pattani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

990. การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องเมืองตะลุงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง = Construction of a reading enhancing book entitled Muang Talung for Mathayom Suksa I students of Satri Phatthalung School in Phatthalung Province / อำนวย เรืองศรี.

by อำนวย เรืองศรี,, 2503- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 อ63 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Other title: Construction of a reading enhancing book entilted Muang Talung for Mathayom Suksa I students of Satri Phatthalung School in Phatthalung Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

991. รายงานการวิจัยโครงการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้วิจัย, บุญศรี พรหมมาพันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by บุญศรี พรหมมาพันธุ์.

Call number: LB1025.3 ร642 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556Other title: โครงการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาภอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

992. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เรื่องระบบนิเวศ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา สุพรรณบุรี = The effects of the science, technology and society learning approach on learning achievement in the topic of ecosystem and science problem solving ability of Mathayom Suksa III students at Kanchanapisek Witthayalai school in Suphan Buri Province / จิรดา น้ำใจดี.

by จิรดา น้ำใจดี,, 2528- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 1 จ6435 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. Other title: Effects of the science, technology and society learning approach on learning achievement in the topic of ecosystem and science problem solving ability of Mathayom Suksa III students at Kanchanapisek Witthayalai school in Suphan Buri Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

993. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา = The effects activities of learning emphasizing the connection of mathematics with real life situation in the topic of basic data analysis for Mathayom Suksa VI students at Phattana Wittya [i.e.Wittaya] school in Yala Province / ฟาตีเม๊าะ สนิโซ.

by ฟาตีเม๊าะ สนิโซ,, 2522- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 1 ฟ63 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. Other title: Effects of learning activities emphasizing the connection of mathematics with real life situation in the topic of basic data analysis for Mathayom Suksa VI students at Phattana Wittya [i.e.Wittaya] school in Yala Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

994. การพัฒนาแบบวัดทักษะการอ่านจับใจความสำคัญวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 = The development of a reading for main idea comprehension skill test in English for Mathayom Suksa I students in schools under the Secondary Education Services Area Office 21 / สังวาลย์ โพนพุทธ.

by สังวาลย์ โพนพุทธ,, 2505- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 6 ส62 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. Other title: Development of a reading for main idea comprehension skill test in English for Mathayom Suksa I students in schools under the Secondary Education Services Area Office 21.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

995. ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง = The effects of mathematics project activities in the topic of geometric figures on mathematics learning achievement and mathematics connection ability of Prathom Suksa IV Students at Tesaban Bankuhasawan School in Phatthalung Province / จริยา หวันหะ.

by จริยา หวันหะ,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 1 จ465 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. Other title: Effects of mathematics project activities in the topic of geometric figures on mathematics learning achievement and mathematics connection ability of Prathom Suksa IV Students at Tesaban Bankuhasawan School in Phatthalung Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

996. ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 = Principal factors affecting the quality of distance teaching and learning via satellite in schools under the Office of Suphan Buri Primary Education Service Area 1 / ทิวากร ดวงแก้ว.

by ทิวากร ดวงแก้ว,, 2524- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 2 ท656 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (บริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. Other title: Principal factors affecting the quality of distance teaching and learning via satellite in schools under the Office of Suphan Buri Primary Education Service Area 1.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

997. ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เรื่องคลื่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร = The effects of computer-based instruction via internet in the foundation of physics course on the topic of waves for Mathayom Suksa IV Students at Satri Settabut Bumphen School in Bangkok Metropolis / กานดา สุลัยหมัด.

by กานดา สุลัยหมัด,, 2521- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 1 ก634 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. Other title: Effects of computer-based instruction via internet in the foundation of physics course on the topic of waves for Mathayom Suksa IV Students at Satri Settabut Bumphen School in Bangkok Metropolis.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

998. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ = The effects of learning management using science projects in the topic of ecosystem on science process skills and scientific attitude of Mathayom Suksa III Students of Ao Luek District Education Expansion Schools in Krabi Province / จุฑาภรณ์ อุมาสะ.

by จุฑาภรณ์ อุมาสะ,, 2526- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 1 จ735 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. Other title: Effects of learning management using science projects in the topic of ecosystem on science process skills and scientific attitude of Mathayom Suksa III Students of Ao Luek District Education Expansion Schools in Krabi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

999. จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พุทธศักราช 2556 / ผู้รับผิดชอบโครงการ, แก้วตา จันทรานุสรณ์ ; บรรณาธิการ, อาทิตย์ ดรุนัยธร.

by แก้วตา จันทรานุสรณ์. | อาทิตย์ ดรุนัยธร.

Call number: PL4157 ก853 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2556Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

1000. ทำอย่างไรให้วัวกินหญ้าเป็นรูปครึ่งวงกลม และอีก 84 ปริศนาคณิตศาสตร์ = Warum kuhe gern im halbkreis grasen--und andere mathematische knobeleien / Albrecht Beutelspacher และ Marcus Wagner, เขียน ; Frank Wowra, ภาพประกอบ ; วรางคณา ศิริวานนท์, แปล.

by Beutelspacher, Albrecht. | Wagner, Marcus. | Wowra, Frank. | วรางคณา ศิริวานนท์.

Call number: QA95 B48 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2556Availability: No items available Checked out (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter