Refine your search

Your search returned 6430 results from 159036 records. Subscribe to this search

|
6401. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประกาศ, มกราคม–ธันวาคม 2535.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: STOUAMC ปก.16 Material type: Mixed materialsMixed materials Publisher: มกราคม–ธันวาคม 2535Dissertation note: ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน, รายวัน ศูนย์สัมมนา -- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับ 3 และตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับ 4 -- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำในตำแหน่งที่มีลักษณะพิเศษ สำนักพิมพ์ -- กำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย -- การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 2 ขั้นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2536 -- รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 3 -- การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวิชาการ ประจำปี 2535 -- แต่งตั้งอาจารย์สอนเสริมและให้เดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด -- ถอนสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากต้องคำพิพากษาของศาลให้ลงโทษจำคุก -- การส่งเสริมการแต่งตำรา ประจำปี 2536 -- เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานสารนิเทศ -- การขยายเวลาการรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศแก่ นางสาวสมพร พุทธาพิทักษ์ผล -- ประกวดราคาว่าจ้างพิมพ์เอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ จำนวน 34 ชุดวิชา -- ผลการสอบราคาว่าจ้างทำป้ายชื่ออาคาร ป้ายชื่อห้อง ป้ายหมายเลขห้องและป้ายสัญลักษณ์ -- ผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ -- ประกวดราคาว่าจ้างยามรักษาการณ์เพื่อดูแลอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2535 จำนวน 2 รายการ -- ประกวดราคาซื้อรถไมโครบัสปรับอากาศจำนวน 2 คัน -- ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 3 คัน -- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดสรรเงินกองทุน มสธ. 12 ปี (ฉบับที่ 2) -- ผู้ได้รับสวัสดิการเงินยืมฉุกเฉินประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 -- สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเก็บของ -- การคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบและคุมงานก่อสร้างอาคารตรีศร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 หลัง -- ผลการเลือกผู้แทนประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเป็นกรรมการประจำสำนักบรรณสารสนเทศ -- ขอชมเชยพนักงานทำความสะอาด -- ผลการเลือกกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ -- ผลการคัดเลือกยามรักษาการณ์ที่ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2535. Availability: No items available

6402. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประกาศ, มกราคม–ธันวาคม 2536.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: STOUAMC ปก.17 Material type: Mixed materialsMixed materials Publisher: มกราคม–ธันวาคม 2536Availability: No items available

6403. ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประกาศ, มกราคม–ธันวาคม 2538.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: STOUAMC ปก.19 Material type: Mixed materialsMixed materials Publisher: มกราคม–ธันวาคม 2538Availability: No items available

6404. ผลการจัดกิจกรรมแนะแนวตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมไม่เหมาะสมในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น = The effects of guidance activities based on contemplative education for modification of inappropriate behaviors in classroom of Mathayom Suksa I students of Nonsila Wittayakom School in Khon Kaen Province / รัตมณี หมื่นแก้ว.

by รัตมณี หมื่นแก้ว,, 2510- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 4 ร64 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. Other title: Effects of guidance activities based on contemplative education for modification of inappropriate behaviors in classroom of Mathayom Suksa I students of Nonsila Wittayakom School in Khon Kaen Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6405. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภาษาถิ่นอุตรดิตถ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดอุตรดิตถ์ = The construction of a supplementary reading entitled good think in Si Kwae City for Prathom Suksa VI Students at Wat Phanomset School in Nakhon Sawan Province / จีรนันท์ แก้วบุญมา.

by จีรนันท์ แก้วบุญมา,, 2514- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 จ6432 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2557Other title: Construction of a computer-assisted instruction program on the topic of Uttaradit local dialects for Prathom Suksa V Students in Uttaradit Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6406. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านจับใจความ ความสามารถในการเขียนสรุปความและเจตคติต่อการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา = The relationships among reading comprehension ability, summarizing ability, and attitudes toward reading and writing of Mathayom Suksa I students at Kasetsart University Demonstration School, Center for Educational Research and Development / เสาวลักษณ์ ชัยฤทธิ์.

by เสาวลักษณ์ ชัยฤทธิ์,, 2521- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 1 ส75462 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. Other title: Relationships among reading comprehension ability, summarizing ability, and attitudes toward reading and writing of Mathayom Suksa I students at Kasetsart University Demonstration School, Center for Educational Research and Development.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6407. แบบจำลองการออกแบบกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริงสาระภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้ = A model of design for activities in virtual field trip via web-based instruction in the geography substance for Primary School students under the Office of the Basic Education Commission in the Southern Region / จารุภัทร มุสิกรัตน์.

by จารุภัทร มุสิกรัตน์,, 2527- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 3 จ647 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. Other title: Model of design for activities in virtual field trip via web-based instruction in the geography substance for Primary School students under the Office of the Basic Education Commission in the Southern Region.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6408. หนังสือภายนอก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, หนังสือภายนอก, มกราคม – ธันวาคม 2525.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: STOUAMC นอ.6 Material type: Mixed materialsMixed materials Publisher: มกราคม – ธันวาคม 2525Availability: No items available

6409. หลักการสอน / อาภรณ์ ใจเที่ยง.

by อาภรณ์ ใจเที่ยง.

Call number: LB1025.2 อ64 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2546Availability: Items available for loan: YL General Collection (1).

6410. แนวการศึกษาชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ = Foundations and methodologies of science education / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 22758 GS 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556Other title: ชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ | สารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ | Foundations and methodologies of science education.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (1).

6411. มัลติมีเดียเพื่อการศึกษาชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา [electronic resource] = English for language teachers / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ [ที่ถูกคือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by โสฬศา สาตพร.. Language teaching and language learning | ศิตา เยี่ยมขันติถาวร.. การศึกษาเสียงพูด - ฝึกการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ | ศิตา เยี่ยมขันติถาวร.. เสียงและรูปพยัญชนะ และสระในภาษาอังกฤษ ฝึกการออกเสียง รูปพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ | ศิตา เยี่ยมขันติถาวร.. การออกเสียงคำ ประโยค และข้อความต่อเนื่อง ฝึกการออกเสียงคำ ประโยคและข้อความต่อเนื่อง | วิภา ฌานวังศะ.. การศึกษาเรื่องคำและกลุ่มคำ | จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์.. การศึกษาเรื่องความหมาย | วรรษชล ณรงค์ศักดิ์สกุล.. การสอนการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ | วิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย.. การสอนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ | เสาวคนธ์ คุณวุฒิ.. การสอนไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ | วรรษชล ณรงค์ศักดิ์สกุล.. การวางแผนการสอนภาษา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.

Call number: av STOU 11311 CDM-T 60/039 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: นนทบุรี : ศูนย์ผลิตภาพยนตร์และภาพถ่าย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา, 2554Other title: ชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา | ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา | English for language teachers.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (2), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4).

6412. หนังสือภายนอก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, หนังสือภายนอก, มกราคม-ธันวาคม 2528.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: STOUAMC นอ.9 Material type: Mixed materialsMixed materials Publisher: มกราคม-ธันวาคม 2528Availability: No items available

6413. หนังสือภายนอก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, หนังสือภายนอก, มกราคม-ธันวาคม 2529.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: STOUAMC นอ.10 Material type: Mixed materialsMixed materials Publisher: มกราคม-ธันวาคม 2529Availability: No items available

6414. ซีดีมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนชุดการสอนภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ไวยากรณ์ [electronic resource] สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักคอมพิวเตอร์.

Call number: av STOU CDM 60/002 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: นนทบุรี : ศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำนักคอมพิวเตอร์, 2554Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

6415. ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนและพันธะเคมี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ จังหวัดกรุงเทมหานคร [i.e.กรุงเทพมหานคร] = The effects of cooperative learning management using TGT technique in the topic of electrons and chemical bonding on learning achievement of Mathayom Suksa V students at Mathayom Prachaniwet School in Bangkok Metropolis / วิมล ศิริโรจน์เกษม.

by วิมล ศิริโรจน์เกษม,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: IS ศษ 1 ว648 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Other title: Effects of cooperative learning management using TGT technique in the topic of electrons and chemical bonding on learning achievement of Mathayom Suksa V students at Mathayom Prachaniwet School in Bangkok Metropolis.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6416. ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี = The effects of using a guidance activity package based on group dynamics to develop positive attitude toward English learning of Mathayom Suksa I students at Nong Huakhupuang Prachanukhro School in Udon Thani Province / ขวัญใจ แก้วอาษา.

by ขวัญใจ แก้วอาษา,, 2525- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 4 ข56 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. Other title: Effects of using a guidance activity package based on group dynamics to develop positive attitude toward English learning of Mathayom Suksa I students at Nong Huakhupuang Prachanukhro School in Udon Thani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6417. รูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องวิธีสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนปลายทาง = A web-based internet-delivered training model on teaching methodology using distance learning via satellite program for secondary level teachers in participating schools / มานิสา ปิยะสิงห์.

by มานิสา ปิยะสิงห์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes Ph.d. ศษ 7 ม63 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2555Dissertation note: ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด. (ศึกษาศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. Other title: Web-based internet-delivered training model on teaching methodology using distance learning via satellite program for secondary level teachers in participating schools.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6418. รายงานการวิจัยสถาบันเรื่องการประเมินการทำกิจกรรมประจำชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = An evaluation of Sukhothai Thammathirat Open University Course Assignment / โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังศุโชติ ; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.

by สุภมาส อังศุโชติ, ผู้วิจัย. | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์, ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: LG395.S85 ส63 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], [2550]Other title: การประเมินการทำกิจกรรมประจำชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Evaluation of Sukhothai Thammathirat Open University Course Assignment.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6419. English-time [videorecording] : Lesson 1 let's start = เรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่า / Educational Technologies Limited.

by Educational Technologies Limited.

Call number: av VCD 02409 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน, 2550Other title: Let's start | เรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่า.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (8). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: av VCD 02409] (5).

6420. English-time [videorecording] : Lesson 2 getting to know you = รู้จักกันก่อน / Educational Technologies Limited.

by Educational Technologies Limited.

Call number: av VCD 02410 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน, 2550Other title: Getting to know you | รู้จักกันก่อน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (7). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: av VCD 02410] (5).

6421. English-time [videorecording] : Lesson 3 let's move it! = มาขยับเนื้อขยับตัวกันเถอะ / Educational Technologies Limited.

by Educational Technologies Limited.

Call number: av VCD 02411 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน, 2550Other title: Let's move it! | มาขยับเนื้อขยับตัวกันเถอะ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (7). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: av VCD 02411] (5).

6422. English-time [videorecording] : Lesson 4 fun with time = สนุกกับเวลา / Educational Technologies Limited.

by Educational Technologies Limited.

Call number: av VCD 02412 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน, 2550Other title: Fun with time | สนุกกับเวลา.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (7). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: av VCD 02412] (5).

6423. English-time [videorecording] : Lesson 5 more fun with time = ยังมีอะไรสนุกๆ เกี่ยวกับเวลาอีกมาก / Educational Technologies Limited.

by Educational Technologies Limited.

Call number: av VCD 02413 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน, 2550Other title: More fun with time | ยังมีอะไรสนุกๆ เกี่ยวกับเวลาอีกมาก.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (7). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: av VCD 02413] (5).

6424. English-time [videorecording] : Lesson 6 talking about the past = คุยถึงเรื่องเก่าๆ / Educational Technologies Limited.

by Educational Technologies Limited.

Call number: av VCD 02414 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน, 2550Other title: Talking about the past | คุยถึงเรื่องเก่าๆ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (7). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: av VCD 02414] (5).

6425. English-time [videorecording] : Lesson 7 all about animals = คุยเรื่องสัตว์ต่างๆ / Educational Technologies Limited.

by Educational Technologies Limited.

Call number: av VCD 02415 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน, 2550Other title: All about animals | คุยเรื่องสัตว์ต่างๆ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (7). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: av VCD 02415] (5).

6426. English-time [videorecording] : Lesson 8 tomorrow = วันพรุ่งนี้ / Educational Technologies Limited.

by Educational Technologies Limited.

Call number: av VCD 02416 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน, 2550Other title: Tomorrow | วันพรุ่งนี้.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (7). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: av VCD 02416] (5).

6427. English-time [videorecording] : Lesson 9 the lost zone = แดนที่สาบสูญ / Educational Technologies Limited.

by Educational Technologies Limited.

Call number: av VCD 02417 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน, 2550Other title: The lost zone | แดนที่สาบสูญ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (7). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: av VCD 02417] (5).

6428. English-time [videorecording] : Lesson 10 friends around the world = ท่องไปรอบโลก / Educational Technologies Limited.

by Educational Technologies Limited.

Call number: av VCD 02418 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน, 2550Other title: Friends around the world | ท่องไปรอบโลก.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (7). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: av VCD 02418] (5).

6429. English-time [videorecording] : Time to review 1-5 = บททบทวน 1-5 / Time Life Asia.

by Time Life Asia.

Call number: av VCD 02419 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน, 2550Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: av VCD 02419] (2).

6430. English-time [videorecording] : Time to review 6-10 = บททบทวน 6-10 / Time Life Asia.

by Time Life Asia.

Call number: av VCD 02420 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน, 2550Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: av VCD 02420] (3).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter