<![CDATA[STOU Library Search for 'su,wrdl: "การสอน."' with limit(s): 'itype:9 au:นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ su-to:ความคิดและการคิด su-to:ทักษะทางการคิด su-to:ทักษะทางการคิด']]> https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=su&q=%22%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99.%22&limit=itype%253A9&limit=au%253A%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%258C%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25A8%25E0%25B9%258C&limit=su-to%253A%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594&limit=su-to%253A%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594&limit=su-to%253A%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594&format=rss2 2 0 50