Your search returned 3 results from 158941 records. Subscribe to this search

|
1. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน = Research in curriculum and instruction / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ประพนธ์ เจียรกูล.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน | อวยพร เรืองตระกูล.. การกำหนดปัญหาวิจัยและการออกแบบการวิจัย | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยและพัฒนา | สุวิมล ว่องวาณิช.. การวิจัยประเมินผล | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. การวิจัยเชิงพรรณนา | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | อุษาวดี จันทรสนธิ.. การรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ: สถิติบรรยายและสถิติพาราเมตริก | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. สถิตินันพาราเมตริก | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. เอกสารและการประเมินคุณภาพรายงานวิจัย | สังวรณ์ งัดกระโทก.. เอกสารและการประเมินคุณภาพรายงานวิจัย | ประพนธ์ เจียรกูล.. จรรยาบรรณนักวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. จรรยาบรรณนักวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 21701 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553Other title: ชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน | การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน | Research in curriculum and instruction.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 21701 GT] (2).
Damaged (1).

2. ชุดวิชาการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน [sound recording] = Evaluation of curriculum and instruction / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน | กาญจนา วัธนสุนทร.. การกำหนดจุดมุ่งหมาย ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การวิเคราะห์หลักสูตร และการประเมินการนำหลักสูตรไปใช้ | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. รูปแบบการประเมินหลักสูตร | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินหลักสูตร | นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.. การวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนรายงานและการใช้ผลประเมิน | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การประเมินความต้องการจำเป็นและความเป็นไปได้ของหลักสูตร | นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.. การประกันคุณภาพกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: av STOU 24722 GT CDA-T 53/004 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2552]Other title: การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน | Evaluation of curriculum and instruction.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (8), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (8), YL General Collection (8).

3. ประมวลสาระชุดวิชาการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน = Evaluation of curriculum and instruction / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ประยงค์ เนาวบุตร.. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน | สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์.. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. การพัฒนาหลักสูตร | ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. รูปแบบการประเมินหลักสูตร | ทัศนีย์ ชาติไทย.. การวางแผนเพื่อการประเมินหลักสูตร | ศรีสมร พุ่มสะอาด.. การวิเคราะห์หลักสูตร | กาญจนา วัธนสุนทร.. การกำหนดจุดมุ่งหมาย ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินหลักสูตร | นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.. การวิเคราะห์และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การเขียนรายงานการประเมินและการใช้ผลการประเมินหลักสูตร | สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์.. การเขียนรายงานการประเมินและการใช้ผลการประเมินหลักสูตร | นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.. การเขียนรายงานการประเมินและการใช้ผลการประเมินหลักสูตร | ศักดิ์ศรี ปาณะกุล.. การประเมินความต้องการจำเป็นของ หลักสูตร | ศักดิ์ศรี ปาณะกุล.. การศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตร | ศรีสมร พุ่มสะอาด.. การประเมินการนำหลักสูตรไปใช้ | จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.. การติดตามผลและการประเมินผลกระทบของหลักสูตร | วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์.. การประกันคุณภาพกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 24722 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545Other title: ชุดวิชาการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน | การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน | Evaluation of curriculum and instruction.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (12), NK General Collection (12), NR General Collection (6), NW General Collection (9), ODI General Collection (9), PB General Collection (12), SK General Collection (12), UB General Collection (12), UD General Collection (12), YL General Collection (12). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 24722 GT] (1).
Damaged (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter