Your search returned 7 results from 158941 records. Subscribe to this search

|
1. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน = Research in curriculum and instruction / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ประพนธ์ เจียรกูล.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน | อวยพร เรืองตระกูล.. การกำหนดปัญหาวิจัยและการออกแบบการวิจัย | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยและพัฒนา | สุวิมล ว่องวาณิช.. การวิจัยประเมินผล | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. การวิจัยเชิงพรรณนา | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การค้นคว้าและการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | อุษาวดี จันทรสนธิ.. การรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ | นงลักษณ์ วิรัชชัย.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ: สถิติบรรยายและสถิติพาราเมตริก | สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล.. สถิตินันพาราเมตริก | ปรีชา เนาว์เย็นผล.. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. การวิจัยเชิงคุณภาพ | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. เอกสารและการประเมินคุณภาพรายงานวิจัย | สังวรณ์ งัดกระโทก.. เอกสารและการประเมินคุณภาพรายงานวิจัย | ประพนธ์ เจียรกูล.. จรรยาบรรณนักวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.. จรรยาบรรณนักวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 21701 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553Other title: ชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน | การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน | Research in curriculum and instruction.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 21701 GT] (2).
Damaged (1).

2. ประมวลสาระชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ = Independent study / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กัลยานี ภาคอัต.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ | ชุษณะ รุ่งปัจฉิม.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ | พรทิพย์ ดีสมโชค.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ | สมจิต โยธะคง.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ | ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ | ทวี สุรฤทธิกุล.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย.. การศึกษาค้นคว้าอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยการวิจัย | เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์.. การศึกษาค้นคว้าอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยการสังเคราะห์ทฤษฏีและงานวิจัย | สิริรัตน์ วิภาสศิลป์.. การศึกษาค้นคว้าอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยการเขียนตำราหรือหนังสือทางวิชาการ | อำนาจ ศรีพูนสุข.. การศึกษาค้นคว้าอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยการพัฒนาต้นแบบชิ้นงาน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 33797 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551Other title: ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ | การศึกษาค้นคว้าอิสระ | Independent study.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

3. ประมวลสาระชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ = Independent study / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรแะละสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by กัลยานี ภาคอัต.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ | ชุษณะ รุ่งปัจฉิม.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ | พรทิพย์ ดีสมโชค.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ | สมจิต โยธะคง.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ | ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ | ทวี สุรฤทธิกุล.. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ | ปัญญา หิรัญรัศมี.. การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ | ส่งเสริม หอมกลิ่น.. การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการบัญชีและการเงินสหกรณ์ | โอภาวดี เข็มทอง.. การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการผลิตและการตลาดสหกรณ์ | กฤษฎา ประศาสน์วุฒิ.. การศึกษาค้นคว้าอิสระการบริหารทรัพยากรมนุษย์สหกรณ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 92797 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551Other title: ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ | การศึกษาค้นคว้าอิสระ | Independent study.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

4. ประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน = Curriculum development and instructional media / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์,, 2499-. ทฤษฎีหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร | ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล.. ทฤษฎีหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร | ปราณี สังขะตะวรรธน์.. ทฤษฎีหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร | จันตรี คุปตะวาทิน.. หลักสูตรการศึกษาระดับชาติและหลักสูตรระดับสถานศึกษา | จันตรี คุปตะวาทิน.. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (1) | จันตรี คุปตะวาทิน.. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (2) | พัชรี ผลโยธิน.. หลักสูตรสำหรับกลุ่มผู้เรียนเฉพาะ | สมถวิล วิจิตรวรรณา,, 2499-. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมในสถานศึกษา | วัทนีย์ จันทร์โอกุล.. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมในสถานศึกษา | สุวรรณี ยหะกร.. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมในสถานศึกษา | โกศล มีคุณ.. การแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน | นิธิพัฒน์ เมฆขจร., 2516-. การแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน | จันตรี คุปตะวาทิน.. การบริหารหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ | บัญชา แสนทวี,, 2502-. การบริหารหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ | วิชัย วงษ์ใหญ่.. การประเมินหลักสูตร | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. สื่อการเรียนการสอน | สุนันท์ ปัทมาคม.. สื่อการเรียนการสอน | สมเชาว์ เนตรประเสริฐ.. สื่อการเรียนการสอน | สมถวิล วิจิตรวรรณา,, 2499-. สื่อการเรียนการสอน | สมเชาว์ เนตรประเสริฐ.. สื่อโสตทัศน์เพื่อการเรียนการสอน | สมเชาว์ เนตรประเสริฐ.. สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง สื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง สื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา | ทิพย์เกสร บุญอำไพ,, 2486-. สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียง สื่อภาพและเสียงเพื่อการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา | บุญเลิศ ส่องสว่าง.. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา | ชูศักดิ์ เพรสคอทท์.. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา | จันทร์พิมพ์ สายสมร.. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา | ชัยยงค์ พรหมวงศ์.. ชุดการเรียนการสอน | บุญเลิศ ส่องสว่าง.. ชุดการเรียนการสอน | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. ชุดการเรียนการสอน | ทิพย์เกสร บุญอำไพ,, 2486-. แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น | วาสนา ทวีกุลทรัพย์.. แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 20502 GT Call number: STOU 20506 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550Other title: ชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน | การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน | Curriculum development and instructional media.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (3), NW General Collection (4), ODI General Collection (7), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (2), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection (2).
Checked out (1). Damaged (2). In transit (3).

5. ประมวลสาระชุดวิชาการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน = Evaluation of curriculum and instruction / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ประยงค์ เนาวบุตร.. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน | สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์.. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. การพัฒนาหลักสูตร | ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์.. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน | กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล.. รูปแบบการประเมินหลักสูตร | ทัศนีย์ ชาติไทย.. การวางแผนเพื่อการประเมินหลักสูตร | ศรีสมร พุ่มสะอาด.. การวิเคราะห์หลักสูตร | กาญจนา วัธนสุนทร.. การกำหนดจุดมุ่งหมาย ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร | วรรณ์ดี แสงประทีปทอง.. การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินหลักสูตร | นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.. การวิเคราะห์และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล | บุญศรี พรหมมาพันธุ์.. การเขียนรายงานการประเมินและการใช้ผลการประเมินหลักสูตร | สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์.. การเขียนรายงานการประเมินและการใช้ผลการประเมินหลักสูตร | นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม.. การเขียนรายงานการประเมินและการใช้ผลการประเมินหลักสูตร | ศักดิ์ศรี ปาณะกุล.. การประเมินความต้องการจำเป็นของ หลักสูตร | ศักดิ์ศรี ปาณะกุล.. การศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตร | ศรีสมร พุ่มสะอาด.. การประเมินการนำหลักสูตรไปใช้ | จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.. การติดตามผลและการประเมินผลกระทบของหลักสูตร | วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์.. การประกันคุณภาพกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 24722 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545Other title: ชุดวิชาการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน | การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน | Evaluation of curriculum and instruction.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (12), NK General Collection (12), NR General Collection (6), NW General Collection (9), ODI General Collection (9), PB General Collection (12), SK General Collection (12), UB General Collection (12), UD General Collection (12), YL General Collection (12). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 24722 GT] (1).
Damaged (2).

6. ประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ = Foundations methodology in science education / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธีระชัย ปูรณโชติ.. ประวัติ ปรัชญา แนะวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ | พัชรา ทวีวงศ์ ณ อยุธยา.. วิทยาศาสตร์กับศาสตร์ต่างๆ | สุนันท์ สังข์อ่อง.. วิทยาศาสตร์กับศาสตร์ต่างๆ | ชัยวัฒน์ คุประตกุล.. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ชัยวัฒน์ คุประตกุล.. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาสังคม | พัชรา ทวีวงศ์ ณ อยุธยา.. การพัฒนาการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ | กิ่งฟ้า สินธุวงษ์.. พื้นฐานทางจิตวิทยาของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ | ปราณี สังขะตะวรรธน์.. การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ | ประจวบจิตร คำจัตุรัส.. การสอนวิทยาศาสตร์ (1) | สมสุข ธีระพิจิตร.. การสอนวิทยาศาสตร์ (2) | สุนันท์ สังข์อ่อง.. การจัดสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ | สุจินต์ วิศวธีรานนท์.. การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. แหล่งวิทยาการด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ | บุญเลิศ ส่องสว่าง.. แหล่งวิทยาการด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ | ธงชัย ชิวปรีชา.. การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ | จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช.. การวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ | ธีระชัย ปูรณโชติ.. วิวัฒนาการและแนวโน้มของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. วิวัฒนาการและแนวโน้มของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Call number: STOU 22714 GT Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536Other title: ชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ | สารัตถะและวิทยวิธีทางวิทยาศาสตร์ | Foundations methodology in science education.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (7), NK General Collection (8), NR General Collection (4), NW General Collection (8), ODI General Collection (16), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (4), YL General Collection (8). Damaged (3).

7. เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมสำหรับ โรงเรียน และชุมชน = Environmental science for school and community / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by บุญเสริม พูลสงวน.. ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม | วิฑูรย์ ไวยนันท์.. ประชากรกับสิ่งแวดล้อม | สมทรง อินสว่าง.. ปัญหาและการจัดการภาวะมลพิษทางน้ำและดิน | ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช.. ปัญหาและการจัดการภาวะมลพิษทางอากาศ เสียง และรังสี | จารุพงศ์ บุญ-หลง.. สารพิษในสิ่งแวดล้อม | ยุพา วีระไวทยะ.. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ | วรรณทิพา รอดแรงค้า.. ปัญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | ศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์.. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | สำนึก รับทอง.. กฎหมายและมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย | ศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์.. กฎหมายและมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย | อุดม คมพยัคฆ์.. การจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองและชนบท | สมทรง อินสว่าง.. การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | สุจินต์ วิศวธีรานนท์.. บุคคล ชุมชน และรัฐกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | ประจวบจิตร คำจัตุรัส.. โรงเรียนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์.. หลักสูตรและการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน | ศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์.. กรณีตัวอย่างการศึกษาวิจัยทางสิ่งแวดล้อม | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.

Call number: STOU 22403 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529Other title: ชุดวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนและชุมชน | วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนและชุมชน | Environmental science for school and community.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), LP General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), ODI General Collection (12), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4), YL General Collection (4). Damaged (3).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter